Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry esitykseen

Puutteelliset hakuehdot

HE 33/1998
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain 79 ja 85 a §:n muuttamisesta

VaVM 24/1998

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan arvonlisäverolakia muutettavaksi siten, että Yleisradio Oy:n velvollisuus suorittaa arvonlisäveroa televisio- ja radiorahastosta saamastaan korvauksesta rajattaisiin koskemaan televisiomaksujen perusteella maksettavaa korvausta.

Esitys liittyy hallituksen esitykseen televisio- ja radiotoimintaa koskevaksi lainsäädännöksi.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan samanaikaisesti viimeksi mainitun esityksen kanssa eli viimeistään vuoden 1999 alusta.


YLEISPERUSTELUT

1. Nykytila ja ehdotetut muutokset

Voimassa olevan arvonlisäverolain (1501/1993) 79 §:n 3 momentin mukaan veron perusteeseen luetaan Yleisradio Oy:n valtion radiorahastosta saama korvaus. Yleisradio Oy:n toiminnan rahoitus perustuu nykyisin pääosin radiorahastosta saatavaan korvaukseen, joka maksetaan televisioluvan haltijoiden televisiolupamaksuista saaduista varoista. Korvaukseen sovelletaan 8 prosentin verokantaa arvonlisäverolain 85 a §:n 1 momentin 5 kohdan nojalla. Koska televisiolupahallinnosta vastaava Telehallintokeskus ja valtion radiorahasto eivät ole arvonlisäverovelvollisia, palvelun ostajilla ei ole mahdollisuutta vähentää televisioluvan hinnasta suoritettavaa arvonlisäveroa.

Yleisradio Oy:n toimintaa rahoitetaan myös MTV Oy:n maksamalla, yhtiöiden keskinäiseen sopimukseen perustuvalla julkisen palvelun maksulla. Yleisradio Oy suorittaa arvonlisäveroa 22 prosenttia saamastaan korvauksesta, ja ostajalla on vastaavasti oikeus vähentää maksuun sisältyvä vero.

Erikseen annettavassa hallituksen esityksessä televisio- ja radiotoimintaa koskevaksi lainsäädännöksi valtion radiorahasto on ehdotettu siirrettäväksi niin sanottuna vanhana rahastona uuteen lakiin valtion televisio- ja radiorahastosta. Samalla rahaston nimi muutettaisiin valtion televisio- ja radiorahastoksi. Rahastoon kerättävät varat osoitettaisiin Yleisradio Oy:n toiminnan rahoitukseen, yleisradiotoiminnan edistämiseen ja maksujen perimiskustannusten kattamiseen.

Mainitussa esityksessä rahastoon on ehdotettu kerättäväksi television käyttäjiltä nykyistä televisiolupamaksua vastaava televisiomaksu. Tämän lisäksi rahastoon ohjattaisiin radio- tai televisiotoimintaa harjoittavilta toimiluvanhaltijoilta perittävä lakiin perustuva toimilupamaksu, joka korvaisi edellä mainitun julkisen palvelun maksun. Maksu perustuisi ehdotetun televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 11 §:ään, ja sen suuruudesta määrättäisiin ehdotetun valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 23―25 §:ssä. Toimilupamaksun suuruutta määriteltäessä lähtökohtana on ehdotuksen mukaan pidetty Yleisradio Oy:n yleisen tulotason turvaamista ja sen säilyttämistä lähitulevaisuudessa.

Ehdotus toimilupamaksusta saatavien tulojen ohjaamisesta Yleisradio Oy:n käyttöön televisio- ja radiorahaston kautta aiheuttaisi sen, että Yleisradio Oy:n korvauksesta suorittama 8 prosentin arvonlisävero jäisi vähennysoikeuden puuttumisen vuoksi rasittamaan toimilupamaksuista saatavaa korvausta. Yleisradio Oy:n toiminnan yleisen rahoituksen turvaamiseksi ehdotetaan, että rahastosta saatava korvaus luettaisiin veron perusteeseen vain siltä osin kuin korvaus perustuisi nykyistä televisiolupamaksua vastaavasta televisiomaksusta saatuihin varoihin.

2. Esityksen taloudelliset vaikutukset

Jos toimilupamaksuista saatava korvaus jää arvonlisäverolliseksi, se merkitsisi Yleisradio Oy:n toimintaan osoitettavien varojen vähentymistä noin 20 miljoonalla markalla. Ehdotus säilyttäisi Yleisradio Oy:n arvonlisäverotuksen nykyisellä tasolla, ja valtion verontulon lisäys 20 miljoonalla markalla jäisi toteutumatta.

3. Asian valmistelu

Esitys on valmisteltu virkatyönä valtiovarainministeriössä.

4. Riippuvuus muista esityksistä

Esitys liittyy liikenneministeriössä valmisteltuun hallituksen esitykseen Eduskunnalle televisio- ja radiotoimintaa koskevaksi lainsäädännöksi.

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT

1. Lakiehdotuksen perustelut

79 §. Pykälän 3 momenttia ehdotetaan muutettavaksi siten, että veron perusteeseen luettaisiin Yleisradio Oy:n rahastosta saama korvaus siltä osin kuin korvaus maksettaisiin televisiomaksutulojen perusteella. Veron perusteeseen ei sen sijaan luettaisi rahastosta saatavaa korvausta siltä osin kuin korvaus perustuisi toimilupamaksuihin. Toimilupamaksujen perusteella maksettavaa korvausta ei pidettäisi suoraan palvelun hintaan liittyvänä tukena tai avustuksena vaan toiminnan yleisten edellytyksen parantamiseksi maksettavana yleistukena, jonka osalta Yleisradio Oy:n ei olisi suoritettava arvonlisäveroa. Samalla tehtäisiin radiorahaston nimeä koskeva muutos.

85 a §. Pykälän 1 momentin 5 kohdan sanamuoto tarkistettaisiin vastaamaan 79 §:n 3 momentin uutta sanamuotoa.

2. Voimaantulo

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan samanaikaisesti kuin hallituksen esitys televisio- ja radiotoimintaa koskevaksi lainsäädännöksi eli viimeistään 1 päivänä tammikuuta 1999.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus:

Laki arvonlisäverolain 79 ja 85 a §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 30 päivänä joulukuuta 1993 annetun arvonlisäverolain (1501/1993) 79 §:n 3 momentti ja 85 a §:n 1 momentin 5 kohta, sellaisina kuin ne ovat laissa 1265/1997, seuraavasti:


79 §

Veron perusteeseen luetaan Yleisradio Oy:n valtion televisio- ja radiorahastosta saama televisiomaksuihin perustuva korvaus ja Ålands Radio och TV Ab:n saama korvaus Ahvenanmaan maakuntahallituksen kantamista televisiomaksutuloista.85 a §

Seuraavien palvelujen myynnistä sekä seuraavien tavaroiden myynnistä, yhteisöhankinnasta, siirrosta, varastointimenettelystä ja maahantuonnista suoritettava vero on 8 prosenttia veron perusteesta:

5) Yleisradio Oy:n valtion televisio- ja radiorahastosta saama televisiomaksuihin perustuva korvaus ja Ålands Radio och TV Ab:n saama korvaus Ahvenanmaan maakuntahallituksen kantamista televisiomaksutuloista;
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 199 .

Lakia sovelletaan niihin 85 a §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitettuihin korvauksiin, jotka on saatu lain tultua voimaan.Helsingissä 17 päivänä huhtikuuta 1998

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Jouko Skinnari

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.