Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry esitykseen

Puutteelliset hakuehdot

HE 8/1998
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi osakeyhtiölain, osuuskuntalain 9 luvun, asunto-osakeyhtiölain 6 luvun, asumisoikeusyhdistyksistä annetun lain 8 luvun, avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä annetun lain 9 luvun ja säätiölain 11 §:n sekä kirjanpitolain muuttamisesta

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksen tarkoituksena on helpottaa tilinpäätöksen laatimista. Uusi kirjanpitolaki ja asetus tulivat voimaan 31 päivänä joulukuuta 1997. Asetuksessa säädetään liitetietovaatimuksista kaikkien kirjanpitovelvollisten osalta. Siten osakeyhtiötä koskevista osakeyhtiölaissa säädetyistä liitetietovaatimuksista ne, jotka perustuvat tuloksen kerryttämistä ja taseen omaisuuseriä koskeviin informaatiotarpeisiin, ovat käyneet tarpeettomiksi. Päällekkäisiä säännöksiä sisältyy myös osuuskuntalakiin, asunto-osakeyhtiölakiin, asumisoikeusyhdistyksistä annettuun lakiin ja avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä annettuun lakiin sekä säätiölakiin. Nämä ehdotetaan kumottaviksi.

Vastaavasta syystä ehdotetaan myös tiettyjen, kirjanpitolain kanssa päällekkäisten säännösten kumoamista. Osakeyhtiölain rahoitusta koskevat liitetietovaatimukset, jotka kuvastavat taseen vastattavaa puolta, ovat sitä vastoin sidoksissa osakeyhtiömuotoon eikä niitä ehdoteta siirrettäväksi kirjanpitoasetukseen.

Osakeyhtiölain säännöksiä omien osakkeiden hankkimistavoista ja hankintaa koskevasta päätösehdotuksesta sekä sulautumissuunnitelmaan liitteistä ehdotetaan samalla muutettavaksi sääntelyn selkeyttämiseksi.

Esityksessä ehdotetaan myös uuden kirjanpitolain siirtymäsäännöksen muuttamista. Ehdotus siirtää lain pakollista soveltamista osakeyhtiöiden ja direktiivien tarkoittamien henkilöyhtiöiden, joissa vastuunalaisena yhtiömiehena on osakeyhtiö, osalta tilikauteen, joka päättyy myöhemmin kuin 30 päivänä kesäkuuta 1999; muille kirjanpitovelvollisille siirtymisaika olisi puoli vuotta pitempi. Ehdotus on merkityksellinen sellaisille kirjanpitovelvollisille, joiden tilikausi poikkeaa kalenterivuodesta.

Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1998.


YLEISPERUSTELUT

1. Nykytila ja ehdotetut muutokset

Osakeyhtiölain (734/1978) 11 luvussa säädetään osakeyhtiön tilinpäätöksen erityisistä liitetietovaatimuksista. Näistä vaatimuksista ne, jotka perustuvat tuloksen kerryttämistä ja taseen omaisuuseriä koskeviin informaatiotarpeisiin, ovat kuitenkin käyneet tarpeettomiksi, koska vastaavat säännökset sisältyvät yleisinä, kaikkia kirjanpitovelvollisia koskevina uuteen kirjanpitoasetukseen (1339/1997). Tämä koskee myös osuuskuntalain (247/1954) 9 lukua, asunto-osakeyhtiölakia (809/1991), asumisoikeusyhdistyksistä annetun lain (1072/1994) 8 lukua, avoimesta ja kommandiittiyhtiöstä annetun lain (389/1988) 9 lukua sekä säätiölain (109/ 1930) 11 §:ää. Samasta syystä ehdotetaan myös tiettyjen, kirjanpitolain (1336/1997) kanssa päällekkäisten osakeyhtiölain 11 luvun säännösten kumoamista. Luottolaitoksia ja muita rahoitusalan yhteisöjä koskevat vastaavat lakimuutokset valmistellaan erikseen.

Osakeyhtiölaissa ei ole nimenomaisia säännöksiä sellaisesta päätösehdotuksesta, jolla yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta. Sääntelyn selventämiseksi lain 7 luvun 3 §:n 2 momenttia ehdotetaan muutettavaksi siten, että siinä säädetään myös tällaisesta päätösehdotuksesta.

Osakeyhtiölain 7 luvun säännösten nojalla julkinen osakeyhtiö voi hankkia omia osakkeitaan myös arvopaperimarkkinalaissa tarkoitetussa julkisessa kaupankäynnissä. Tällaista hankintaa koskevaan päätökseen sovellettavista enemmistövaatimukset on kuitenkin nimenomaisesti säännelty vain sellaisen yhtiön osalta, jossa on erilajisia äänioikeuden tuottavia osakkeita. Yhtiökäytännössä on pidetty epäselvänä sitä, mitä päätösvaatimuksia tällaiseen hankintaan sovelletaan, jos yhtiössä on vain yksi äänioikeuden tuottava osakelaji. Jos yhtiössä on yksi osakelaji, osakkeiden hankkimiseen julkisessa kaupankäynnissä ei liity osakkeenomistajien yhdenvertaisuuden kannalta ainakaan suurempaa riskiä kuin jos omia osakkeita hankkii vastaavalla tavalla yhtiö, jossa on erilajisia äänioikeuden tuottavia osakkeita. Sääntelyn selventämiseksi ehdotetaan lain 7 luvun 4 §:ää muutettavaksi siten, että siinä säädetään nimenomaisesti omien osakkeiden hankkimisesta julkisessa kaupankäynnissä myös sellaisen yhtiön osalta, jossa on vain yksi äänioikeuden tuottava osakelaji.

2. Esityksen vaikutukset

Esitys yksinkertaistaa tilinpäätössääntelyn rakennetta ja edesauttaa säännöstön ymmärtämistä. Se helpottaa näin tilinpäätösten laatimista.

Esitys myös selkeyttää omien osakkeiden hankkimista ja sulautumissuunnitelman liitteitä koskevaa sääntelyä. Taloudellisia vaikutuksia esityksellä ei ole.

3. Asian valmistelu

Esitys on valmisteltu virkatyönä kauppa- ja teollisuusministeriön ja oikeusministeriön yhteishankkeena.

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT

1. Lakiehdotusten perustelut

1.1. Osakeyhtiölaki

7 luku. Omat osakkeet

3 §. Pykälässä säädetään muun muassa omien osakkeiden hankkimista koskevasta päätöksestä ja päätöksestä, jolla hallitus valtuutetaan päättämään omien osakkeiden hankkimisesta. Voimassa olevassa laissa ei säädetä valtuutuspäätösehdotuksen sisällöstä. Pykälän 2 momenttia ehdotetaan muutettavaksi siten, että hallituksen valtuuttamista koskevassa päätösehdotuksessa on mainittava 3 momentin mukaan valtuutuspäätökseen sisällytettävät asiat. Muutoin valtuutuspäätösehdotuksen nähtävänäpitoon, kokouskutsuun ja osakkeenomistajille annettavaan ilmoitukseen sovellettaisiin samoja säännöksiä kuin silloin, kun yhtiökokous päättää omien osakkeiden hankkimisesta. Muutoksen tarkoitus on, että osakkeenomistajien käytettävissä olisi lähtökohtaisesti samat tiedot, kun yhtiökokous päättää omien osakkeiden hankkimisesta tai hallituksen valtuuttamisesta siihen.

4 §. Pykälässä säädetään yhtiökokouksen päätökseen sovellettavista enemmistövaatimuksista silloin, kun päätös koskee omien osakkeiden hankkimista tai hallituksen valtuuttamista siihen. Sääntelyn selventämiseksi ehdotetaan pykälän 1 momenttia muutettavaksi siten, että siinä säädetään julkisessa kaupankäynnissä toteutettavaa omien osakkeiden hankintaa tarkoittavaan hankintapäätökseen ja hallitukselle annettavaan valtuutukseen sovellettavasta enemmistövaatimuksesta sellaisessa yhtiössä, jossa on vain yksi äänioikeuden tuottava osakelaji. Muutos koskee vain julkisia osakeyhtiöitä ja sen tarkoituksena on selkeyttää voimassa olevaa sääntelyä. Ehdotuksen mukaan tällaisessa julkisessa osakeyhtiössä päätökseen vaaditaan kahden kolmasosan määräenemmistö annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista, jos yhtiön päättää hankkia arvopaperimarkkinalaissa (495/1989) tarkoitetun julkisen kaupankäynnin kohteena olevia äänioikeuden tuottavia osakkeita julkisessa kaupankäynnissä. Sama enemmistö vaaditaan, jos yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään tällaisesta hankinnasta.

9 luku. Yhtiökokous

12. § Pykälän 3 momenttiin ehdotetaan lakiteknistä tarkistusta.

11 luku. Tilinpäätös ja konsernitilinpäätös

2 §. Pykälän voimassa olevaa 1 momenttia vastaava säännös sisältyy kirjanpitolain 3 luvun 7 §:ään lukuun ottamatta mainintaa mahdollisen eriävän mielipiteen liittämisestä tilinpäätökseen. Koska kirjanpitolain mainittua pykälää ehdotetaan jäljempänä täydennettäväksi tältä osin, esillä oleva momentti ehdotetaan tarpeettomana poistettavaksi.

Voimassa olevassa 2 momentissa säädetään osakeyhtiön tilinpäätöksen sisällöstä. Samanlainen säännös sisältyy kaikkia kirjanpitovelvollisia koskevan kirjanpitolain 3 luvun 1 §:n 2 momenttiin. Päällekkäisen sääntelyn välttämiseksi momentti ehdotetaan poistettavaksi.

Pykälän 3 momenttiin ehdotetaan lakiteknistä tarkistusta, koska siinä viitattu 1 §:n 1 momentti on kumottu lailla 1337/1997.

4 §. Pykälän voimassa olevassa 1 momentissa säädetään arvonkorotuksesta. Sen ensimmäisessä virkkeessä velvoitetaan merkitsemään arvonkorotusta vastaava määrä arvonkorotusrahastoon. Samansisältöinen säännös on uuden kirjanpitolain 5 luvun 17 §:n toisessa virkkeessä. Tämän vuoksi esillä oleva virke on tarpeeton osakeyhtiölaissa. Muilta osin, toinen ja kolmas virke, momentti koskee arvonkorotusrahaston käyttämistä. Näitä virkkeitä vastaavaa säännöstä ehdotetaan jäljempänä yhtiön varojen käyttöä koskevaan 12 lukuun uudeksi 3 b §:ksi, joten esillä oleva momentti voidaan kumota.

Voimassa olevassa 2 momentissa säädetään emoyhtiön osakkeiden vaikutuksesta arvonkorotuksen tekemiseen. Säännöksen mukaan tytäryhteisön omistamia emoyhtiön osakkeita on arvonkorotusta tehtäessä pidettävä arvottomina, jos arvonkorotuksen kohteena on emoyhtiön omistamia tytäryhteisön osakkeita tai jäsen- tai yhtiöosuuksia. Uuden kirjanpitolain 5 luvun 17 §:ssä on kaikkia kirjanpitovelvollisia koskeva säännös arvonkorotuksista. Tämän vuoksi ehdotetaan esillä olevan säännöksen siirtämistä kirjanpitolain mainitun pykälän 2 momentiksi.

6 §. Pykälän voimassa olevan 2 momentin mukaan taseeseen on omana eränä esitettävä merkityistä osakkeista maksamatta olevat saamiset. Samansisältöinen säännös on uuden kirjanpitoasetuksen 1 luvun 6 §:n 1 momentissa säädetyn tasekaavan vastaavaa puolen B.II.6 kohdassa. Esillä oleva säännös on siten päällekkäisenä tarpeeton ja se ehdotetaan kumottavaksi.

Pykälän 3 momentti ehdotetaan kumottavaksi tarpeettomana: oman pääoman erien merkitsemisestä taseeseen säädetään neljännen direktiivin mukaisesti uuden kirjanpitoasetuksen 1 luvun 6 §:ssä. Siten taseessa ei olisi enää otsikoita vapaa oma pääoma ja sidottu oma pääoma. Nämä käsitteet kuitenkin pysytetään osakeyhtiölaissa lakiteknisinä apuvälineinä, jottei niiden sisältöä olisi tarpeen toistaa aineellisissa säännöksissä. Lisäksi momenttiin sisältyvä säännös pääomalainan tasemerkinnästä ehdotetaan selvyyden vuoksi siirrettäväksi 4 momenttiin.

8 §. Pykälän voimassa olevan 1 momentin 1 kohdassa edellytetään tietoa yhtiön omistamista muiden yritysten osakkeista ja osuuksista. Toisaalta uudessa kirjanpitoasetuksessa edellytetään neljännen direktiivin (78/660/ETY) mukaisesti tietoa yhden viidesosan omistuksen kohteena olevista yrityksistä (2 luku 9 § 1 mom.). Päällekkäisen sääntelyn välttämiseksi esillä oleva kohta ja siihen liittyvä 2 momentti ehdotetaan kumottavaksi. Viidesosaa pienemmän omistuksen kohteena oleva yritys ei yleensä ole merkityksellinen yhtiön tuloksen ja taloudellisen aseman kannalta. Siinä tapauksessa, että tällainen yritys on poikkeuksellisesti merkityksellinen, tulee tieto omistuksesta ilmoittaa kirjanpitolain 3 luvun 2 §:n yleissäännön nojalla, jossa velvoitetaan esittämään liitetieto, jos oikean ja riittävän kuvan antaminen sitä edellyttää.

Momentin voimassa olevan 3 kohdan nojalla pääomalainasta on annettava eräitä sitä yksilöiviä tietoja. Näihin kuuluu tieto lainan velkojasta tai velallisesta. Siinä tapauksessa, että kysymyksessä on yleiseen liikkeeseen laskettu laina, velkojia voi olla satoja tai jopa tuhansia. Velkojan yksilöintivaatimus ehdotetaan poistettavaksi kohdasta, sillä vastaavaa tilinpäätöstietoa ei edellytetä muistakaan oman pääoman ehtoisella sijoituksella yhtiöön osallistuneista henkilöistä eli osakkaista.

Velallinen, yhtiöltä pääomalainasijoituksen saanut taho, puolestaan eritellään tilinpäätöksen ei-julkisissa saamisluetteloissa (tase-erittelyt) ― joista säädetään kirjanpitoasetuksen 5 luvussa ― muiden velallisten tavoin. Pääomalainaan ei yleensä liity sen antaneen yhtiön eikä sen sidosryhmien kannalta sellaisia seikkoja, joiden perusteella pääomalainan velallinen tulisi erikseen mainita tilinpäätöksessä. Jos yhtiön tekemään pääomalainasijoitukseen liittyy erityisiä riskejä, on niistä luonnollisesti annettava tieto kirjanpitolain 3 luvun 2 §:n 1 momentin nojalla, joka velvoittaa tarvittaessa antamaan lisätietoja sen varmistamiseksi, että tilinpäätös sisältää oikeat ja riittävät tiedot kirjanpitovelvollisen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Näiden seikkojen perusteella ehdotetaan pääomalainan velallista koskevan vaatimuksen poistamista kohdasta.

Momentin voimassa olevassa 4 kohdassa edellytetään tietoa käyttöomaisuuteen kuuluvan kiinteän omaisuuden sekä osakkeiden ja osuuksien verotusarvoista. Tällaista informaatiota ei kuitenkaan edellytetä tilinpäätösdirektiiveissä. Toisaalta kirjanpitoasetuksen 2 luvun 4 §:n 1 momentin 9 ja 10 kohdissa edellytetään tietoa osakkeiden jälleenhankintahintojen ja aktivoitujen hankintamenojen välisestä erotuksesta neljännen direktiivin tavoin. Esillä oleva kohdan tarkoittaman tiedon informaatiosisältö on näin tilinpäätöksen lukijalle uuden asetuksen myötä toisarvoinen ja kohta ehdotetaan kumottavaksi.

Momentin voimassa olevassa 7 kohdassa edellytetään tietoa vaihto-omaisuuden ja käyttöomaisuuden arvostusperiaatteista, jos ne poikkeavat aikaisemmin sovelletuista. Vastaava säännös sisältyy kaikkia kirjanpitovelvollisia koskevana uuden kirjanpitoasetuksen 2 luvun 2 §:n 1 ja 4 kohtaan. Yhtäältä ensiksi mainitun kohdan mukaan liitetietona on esitettävä tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvostusperiaatteet ja -menetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja -menetelmät. Toisaalta mainitun 4 kohdan nojalla liitetietona on annettava selvitys siitä, jos edellistä tilikautta koskevat tiedot eivät ole vertailukelpoisia päättyneen tilikauden tietojen kanssa. Esillä oleva kohta ehdotetaan siten kumottavaksi tarpeettomana.

Momentin voimassa olevassa 8 kohdassa velvoitetaan antamaan tieto sellaisista tuotto- ja kulueristä, jotka olennaisesti vaikuttavat mahdollisuuteen vertailla tulosta edellisen tilikauden tulokseen tai ovat muuten olennaisia. Säännös ehdotetaan kumottavaksi tarpeettomana. Uuden kirjanpitoasetuksen 2 luvun 2 §:n 4 kohdan ja mainitun luvun 3 §:n 1 momentin 2 kohdan säännökset asettavat kaikille yrityksille vastaavanlaisen tiedonantovelvollisuuden.

Momentin 9 kohta ehdotetaan kumottavaksi tarpeettomana. Siinä edellytetyt tiedot yritysjohdon eläkesitoumuksista tulevat annetuiksi jo uuden kirjanpitoasetuksen 2 luvun 8 §:n 2 momentin 4 kohdan nojalla.

Momentin voimassa olevassa 10 kohdassa edellytetään tietoa henkilökunnan määrästä. Tieto on sama kuin mitä edellytetään kirjanpitoasetuksen 2 luvun 8 §:n 1 momentin 1 kohdassa. Esillä oleva kohta on siten päällekkäinen yleisen, kaikkia kirjanpitovelvollisia koskevan sääntelyn kanssa ja se ehdotetaan kumottavaksi.

Momentin voimassa olevassa 11 kohdassa säädetään yritysjohdon palkkojen ja palkkioiden erittelystä. Vastaava säännös on kirjanpitoasetuksen 2 luvun 8 §:n 2 momentin 1 kohdassa. Esillä oleva kohta on siten tarpeeton ja se ehdotetaan kumottavaksi.

Pykälän 2 momentti ehdotetaan poistettavaksi. Tätä muutosta on selostettu edellä 1 momentin 1 kohdan yhteydessä.

9 §. Pykälän 1 momentissa säädetään toimintakertomuksessa yleisesti ilmoitettavista tiedoista. Samanlainen informaatiovelvoite sisältyy uuden kirjanpitolain 3 luvun 1 §:n 1 momentin 4 kohtaan ja kirjanpitoasetuksen 2 luvun 1 §:n 1 momentin 1 kohtaan. Esillä oleva momentti ehdotetaan siten kumottavaksi tarpeettomana.

Pykälän 5 momentti koskee toimintakertomuksen tarkempaa sisältöä. Momentti on päällekkäinen kirjanpitoasetuksen 2 luvun 1 §:n 1 momentin kanssa. Tämän vuoksi esillä oleva momentti ehdotetaan poistettavaksi tarpeettomana.

Pykälän 7 momenttiin ehdotetaan teknistä muutosta: viittaussäännös rahoituslaskelman laatimisvelvollisuudesta kohdistettaisiin uuteen kirjanpitolakiin.

9 a §. Pykälän 2 momenttia ehdotetaan tarkistettavaksi. Voimassa olevan sanamuodon, joka sallii omien ja emoyhtiön osakkeiden hankkimista ja luovuttamista koskevien tietojen antamisen toimintakertomuksen liitteenä, nojalla on esitetty, että nämä tiedot voitaisiin jättää liittämättä julkistettavaan tilinpäätökseen. Koska tätä tulkintaa ei voida pitää hyväksyttävänä säännöksen tavoitteen kannalta, ehdotetaan sanamuodon täsmentämistä.

11 §. Pykälän 1 momenttia ehdotetaan tarkistettavaksi teknisesti liittyen edellä ehdotettuun 9 §:n 1 momentin kumoamiseen.

Pykälän 3 momentti ehdotetaan kumottavaksi. Tilinpäätösdirektiiviin perustuvat vastaavat säännökset emoyrityksen nimen ilmoittamisesta sisältyvät uuden kirjanpitoasetuksen 2 luvun 10 §:ään.

14 §. Pykälän 1 momentin ensimmäisessä virkkeessä säädetään osakeyhtiötä koskevasta erityisestä määräajasta tilinpäätöksen rekisteröinnissä. Muilta osin tämä ja 2 momentti koskevat rekisteröintimenettelyä ja tilinpäätöksen esilläpitoa. Nämä säännökset ovat päällekkäisiä neljänteen yhtiöoikeudelliseen direktiiviin perustuvan kirjanpitolain 3 luvun 10 ja 11 §:n kanssa. Siksi ehdotetaan, että osakeyhtiölaissa pysytetään ainoastaan säännös erityisestä rekisteröintiajasta.

12 luku. Voitonjako ja yhtiön varojen muu käyttö

3 b §. Pykälän perustelut on esitetty edellä 11 luvun 4 §:n 1 momentin yhteydessä.

14 luku. Sulautuminen ja vähemmistöosakkeiden lunastaminen

7 §. Pykälässä säädetään sulautumissuunnitelman liitteistä. Sulautumissuunnitelmaan on liitettävä jäljennökset kolmea viimeistä tilinpäätöstä koskevista asiakirjoista ja viimeksi päättyneen tilikauden voittoa tai tappiota koskevasta yhtiökokouksen päätöksestä (1 kohta). Suunnitelmaan on lisäksi liitettävä välitilinpäätös, jos viimeisen tilinpäätöksen tarkoittaman tilikauden päättymisestä on kulunut sulautumisesta päättävään yhtiökokoukseen mennessä yli kuusi kuukautta (2 kohta). Sanottuja säännöksiä on yhtiökäytännössä tulkittu siten, että 1 kohdassa tarkoitetut tilinpäätökset on tullut vahvistaa aiemmin. Tulkinta aiheuttaisi välitilinpäätöksen laatimisvelvollisuuden siinäkin tapauksessa, että viimeisen tilinpäätöksen vahvistava varsinainen yhtiökokous päättää sulautumisesta. Tulkinta perustuu siihen, että sulautumissuunnitelman liitteitä koskevan sääntelyn sanamuotoa poikkeaa tältä osin osakepääoman korottamista koskevaan päätösehdotukseen liitettäviä tilinpäätösasiakirjoja koskevista 4 luvun 4 a §:n 1 momentin säännöksistä. Tulkinta johtaa tarpeettoman välitilinpäätöksen laatimiseen, jos sulautumisesta päätetään varsinaisessa yhtiökokouksessa. Sääntelyn selventämiseksi pykälän 1 ja 2 kohtaa ehdotetaan muutettavaksi siten, että välitilinpäätöstä ei tarvitse laatia, jos sulautumisesta päätetään viimeisen tilinpäätöksen vahvistavassa varsinaisessa yhtiökokouksessa.

1.2. Osuuskuntalaki

9 luku Hallitus ja hallintoneuvosto sekä tilinpäätös

79 §. Pykälän 2 momentti kumottaisiin tarpeettomana, sillä kirjanpitolain 3 luvun 1 §:ssä on vastaavat säännökset tilinpäätöksen sisällöstä. Pykälän 3 momenttiin ehdotetaan lakiteknistä tarkistusta.

79 a §. Pykälän 1 ja 2 momentti ehdotetaan kumottavaksi samoin perusteluin kuin mitä esitetään osakeyhtiölain 11 luvun 2 §:n yhteydessä. Pykälän 3 momentti ehdotetaan tarkistettavaksi lakiteknisesti. Pykälän 4 momentti sisältää samanlaisen tarkistuksen kuin mitä on edellä ehdotettu osakeyhtiölain 11 luvun 6 §:ään.

79 b §. Pykälän 2 momentti tarkistettaisiin siten, että velvollisuus rahoituslaskelman laadintaan perustuu pienen yrityksen määritelmään kirjanpitolaissa.

1.3. Asunto-osakeyhtiölaki

6 luku. Tilinpäätös ja yhtiön varojen käyttäminen

69 §. Tilinpäätöksen laatimisvelvollisuus. Pykälään ehdotetaan oikaistavaksi vastaavalla tavalla kuin mitä on edellä esitetty osakeyhtiölain 11 luvun 2 §:n yhteydessä.

70 §. Tilinpäätöksen sisältö. Pykälä kumottaisiin, sillä se on päällekkäinen kirjanpitolain 3 luvun säännösten kanssa.

71 §. Tilinpäätöksen liitetiedot. Pykälää oikaistaisiin poistamalla siitä kirjanpitoasetuksen 2 luvun 9 §:n kanssa päällekkäinen vaatimus osakeomistusten ilmoittamisesta.

72 §. Toimintakertomus. Pykälästä poistettaisiin tarpeettomina kirjanpitoasetuksen 2 luvun 1 ja 10 §:n kanssa päällekkäiset säännökset.

73 §. Oma pääoma. Pykälää oikaistaisiin vastaavalla tavalla kuin mitä on edellä ehdotettu osakeyhtiölain 11 luvun 6 §:n yhteydessä.

1.4. Asumisoikeusyhdistyksistä annettu laki

8 luku. Tilinpäätös ja yhdistyksen varojen käyttäminen

55 §. Tilinpäätöksen laatimisvelvollisuus. Pykälään ehdotetaan oikaistavaksi vastaavalla tavalla kuin mitä on edellä esitetty osakeyhtiölain 11 luvun 2 §:n yhteydessä.

56 §. Tilinpäätöksen allekirjoittaminen ja vertailutiedot. Pykälä kumottaisiin tarpeettomana. Sen 1 momentti on päällekkäinen kirjanpitolain 3 luvun 7 §:n 1 momentin kanssa ja 2 momentti mainitun pykälän uudeksi 2 momentiksi ehdotetun säännöksen kanssa.

57 §. Tilinpäätöksen liitetiedot. Pykälää oikaistaisiin poistamalla siitä kirjanpitoasetuksen 2 luvun 9 §:n kanssa päällekkäinen vaatimus osake- ja osuusomistusten ilmoittamisesta.

58 §. Toimintakertomus. Pykälästä poistettaisiin tarpeettomina kirjanpitoasetuksen 2 luvun 1 ja 10 §:n kanssa päällekkäiset säännökset.

1.5. Laki avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä

9 luku. Tilinpäätös

1 §. Tilinpäätöksen laatimisvelvollisuus. Pykälästä poistettaisiin tilinpäätöksen määritelmä, jota vastaava säännös sisältyy kirjanpitolain 3 luvun 1 §:ään.

2 §. Tilinpäätöksen laatiminen. Pykälän 1 ja 2 momentti ehdotetaan kumottaviksi vastaavin perusteluin kuin mitä on esitetty edellä osakeyhtiölain 11 luvun 2 §:n yhteydessä. Pykälän 3 momenttiin ehdotettu muutos on lakitekninen.

3 §. Tilinpäätöksen sisältö. Pykälän 3 momentti henkilöstömäärän ilmoittamisesta kumottaisiin; vastaava säännös sisältyy kirjanpitoasetuksen 2 luvun 8 §:ään.

4 §. Tilinpäätöksen julkistaminen. Pykälästä poistettaisiin säännökset, jotka ovat päällekkäisiä kirjanpitolain 3 luvun kanssa.

1.6. Säätiölaki

11 §. Pykälän 5 momenttia tarkistettaisiin teknisesti kirjanpitolain tilinpäätössäännösten huomioon ottamiseksi.

1.7. Kirjanpitolaki

1 luku. Yleiset säännökset

1 §. Kirjanpitovelvollisuus. Pykälän voimassa olevassa 2 momentissa vapautetaan maatilatalouden harjoittajat tähän lakiin perustuvasta kirjanpitovelvollisuudesta. Säännös on tarkoitettu koskemaan sellaisia maatilataloutta, jota ei harjoiteta yhtiönä tai muuna yhteisönä taikka säätiönä. Momenttiin ehdotetaan selvyyden vuoksi tämän mukaista täsmennystä. Ehdotettu täydennys saattaa momentin asiallisesti samansisältöiseksi vanhan kirjanpitolain (655/1973) 1 §:n kanssa.

2 luku. Liiketapahtumien kirjaaminen ja kirjanpitoaineisto

9 §. Kirjanpitoaineiston säilyttäminen ulkomailla. Euroopan unionin tiettyjen tukien maksamisen edellytyksenä on, että alkuperäiset, tuen perusteena olevat tositteet luovutetaan komissiolle. Tällaisia ja vastaavia tilanteita silmällä pitäen ehdotetaan pykälään täydennettäväksi uudella 2 momentilla. Säännöksen nojalla kirjanpitovelvollinen saisi viedä alkuperäisen tositteen ulkomaille pysyvästi, jos tämän tositteen luovuttaminen on edellytys ulkomaisen viranomaisen toimintaan perustuvan edun saamiselle. Ennen tositteen viemistä ulkomaille siitä kuitenkin olisi laadittava oikeaksi todistettu jäljennös, joka yksilöisi muun ohella sen, mitä tarkoitusta varten tosite on viety Suomesta.

3 luku. Tilinpäätös

7 §. Päiväys ja allekirjoitus. Pykälää ehdotetaan täydennettäväksi säännöksellä, jonka mukaan tilinpäätöksen allekirjoittajan mahdollinen eriävä mielipide tulee liittää tilinpäätökseen. Ehdotus vastaa voimassa olevan osakeyhtiölain 11 luvun 2 §:n 1 momenttia, joka edellä on ehdotettu kumottavaksi. Ottamalla vastaava säännös kirjanpitolakiin velvoite ulotetaan muihinkin kirjanpitovelvollisiin kuin osakeyhtiöihin.

5 luku. Arvostus- ja jaksotussäännökset

17 §. Arvonkorotus. Pykälään ehdotetaan lisättäväksi uusi 2 momentti. Säännös vastaa sisällöllisesti osakeyhtiölain 11 luvun 4 §:n 2 momenttia, joka edellä on ehdotettu siirrettäväksi kirjanpitolakiin.

6 luku. Konsernitilinpäätös

5 §. Tytäryrityksen välitilinpäätös. Pykälän 1 momenttia ehdotetaan täydennettäväksi selvyyden vuoksi säännöksellä, jonka mukaan konsernitilinpäätökseen yhdisteltävän tytäryrityksen tilinpäätöksen tulee kattaa sama ajanjakso kuin emoyrityksen tilinpäätös. Ehdotus on yhdenmukainen seitsemännen yhtiöoikeudellisen direktiivin (83/349/ETY) kanssa (27(1) art.). Kirjanpitolautakunta voisi kuitenkin myöntää poikkeuksen samatilikautisuudesta. Poikkeusmahdollisuus on tarpeen etenkin tilanteessa, jossa suomalaisen emoyrityksen tilikausi eroaa kalenterivuodesta ja tällä emoyrityksellä on ulkomainen tytäryritys, jonka sijaintivaltion lainsäädäntö edellyttää kalenterivuoden mukaista tilikautta.

7 §. Konsernin sisäiset erät ja vähemmistöosuudet. Pykälän sanamuotoon ehdotetaan teknistä muutosta. Voimassa olevassa 5 momentissa edellytetään laskennallisen verovelan erittelemistä poistoerosta ja vapaaehtoisista varauksista. Eduskuntakäsittelyssä momenttia täydennettiin pienyrityksiä koskevalla poikkeusmahdollisuudella. Tämä poikkeusmahdollisuus ehdotetaan nyt erotettavaksi uuteen 6 momenttiin. Tarkoituksena on lisätä säännöksen ymmärrettävyyttä ja yhdenmukaistaa pykälän rakennetta se sääntelytekniikan kanssa, jota on käytetty kirjanpitoasetuksessa. Samalla poikkeusmahdollisuutta laajennettaisiin siten, että erittelyvelvollisuus koskisi sellaisia yrityskokonaisuuksia, joilla on liiketoimintansa laajuuden perusteella velvollisuus konsernitilinpäätöksen laatimiseen.

9 luku. Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset

Luvun ruotsinkielistä otsikkoa ehdotetaan täsmennettäväksi siten, että se vastaisi suomenkielistä otsikkoa.

2 §. Siirtymäsäännökset. Ehdotus pykälän 1 momentin muuttamiseksi siirtää uuden kirjanpitolain pakollista soveltamista osakeyhtiöiden ja direktiivien tarkoittamien henkilöyhtiöiden, joissa vastuunalaisena yhtiömiehenä on osakeyhtiö, osalta tilikauteen, joka päättyy myöhemmin kuin 30 päivänä kesäkuuta 1999; muille kirjanpitovelvollisille siirtymisaika olisi puoli vuotta pitempi. Lykkääminen on tarpeellinen sellaisille kirjanpitovelvollisille, joiden tilikausi poikkeaa kalenterivuodesta, jotta nämä voisivat valmistautua uuden kirjanpitolain edellyttämiin muutoksiin muun muassa tilikartan osalta.

2. Voimaantulo

Lait ehdotetaan tuleviksi voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1998. Kirjanpitolain 9 luvun 2 §:ää koskevaa erityistä siirtymäsäännöstä sovellettaisiin kuitenkin 31 päivästä joulukuuta 1998, yhdenmukaisesti lain 1336/1997 kanssa.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskunnan hyväksyttäväksi seuraavat lakiehdotukset:

1.

Laki osakeyhtiölain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 29 päivänä syyskuuta 1978 annetun osakeyhtiölain (734/1978) 11 luvun 4 §, 8 §:n 1 momentin 1, 4 ja 7―11 kohta ja 2 momentti, 9 §:n 1 ja 5 momentti ja 11 §:n 3 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 4 § laeissa 1573/1992 ja 145/1997, 8 §:n 1 momentin 1, 4 ja 7―10 kohta ja 2 momentti ja 11 §:n 3 momentti viimeksi mainitussa laissa, 8 §:n 1 momentin 11 kohta laissa 1337/1997 ja 9 §:n 5 momentti mainitussa laissa 1573/1992,

muutetaan 7 luvun 3 §:n 2 momentti ja 4 §:n 1 momentti, 9 luvun 12 §:n 3 momentti, 11 luvun 2 ja 6 §, 8 §:n 1 momentin 3 kohta, 9 §:n 7 momentti, 9 a §:n 2 momentti, 11 §:n 1 momentti ja 14 § ja 14 luvun 7 §:n 1 ja 2 kohta,

sellaisina kuin ne ovat, 7 luvun 3 §:n 2 momentti ja 4 §:n 1 momentti ja 9 luvun 12 §:n 3 momentti mainitussa laissa 145/1997, 11 luvun 2 § osaksi mainitussa laissa 1573/1992, 6 § viimeksi mainitussa laissa ja mainitussa laissa 145/1997 sekä 8 §:n 1 momentin 3 kohta, 9 §:n 7 momentti, 9 a §:n 2 momentti, 11 §:n 1 momentti ja 14 § ja 14 luvun 7 §:n 1 ja 2 kohta viimeksi mainitussa laissa, sekä

lisätään 12 lukuun siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen uusi 3 b § seuraavasti:

7 luku

Omat osakkeet

3 §

Omien osakkeiden hankkimista koskevaan päätökseen, päätösehdotukseen, sen nähtävänäpitoon, kokouskutsuun ja osakkeenomistajille tehtävään ilmoitukseen sovelletaan soveltuvin osin 6 luvun 3 §:ää ja 4 §:n 2 momenttia sekä 4 luvun 5 §:n 3 momenttia. Jos osakkeiden hankinta ehdotetaan tehtäväksi 4 §:n 2 momentissa tarkoitetuin tavoin, kokouskutsu on toimitettava kuitenkin viimeistään kuukautta ennen yhtiökokousta tai 9 luvun 1 §:n 2 momentissa tarkoitettua viimeistä ilmoittautumispäivää, jollei yhtiöjärjestyksessä ole määrätty pitempää aikaa. Hallituksen valtuuttamista koskevassa päätösehdotuksessa on oltava päätöksessä 3 momentin mukaan mainittavat tiedot ja päätösehdotuksen nähtävänäpitoon, kokouskutsuun ja osakkeenomistajille tehtävään ilmoitukseen sovelletaan tämän momentin säännöksiä.


4 §

Yksityisessä osakeyhtiössä yhtiökokouksen päätös omien osakkeiden hankkimisesta tai hallituksen valtuuttamisesta siihen voidaan tehdä 9 luvun 13 §:n mukaisesti, jos yhtiössä on vain yksi äänioikeuden tuottava osakelaji ja näitä osakkeita hankitaan osakkeenomistajien omistusten suhteessa ja samasta hinnasta. Julkisessa yhtiössä vastaava päätös ja päätös, joka koskee näiden osakkeiden hankkimista julkisessa kaupankäynnissä, on pätevä, jos se on tehty 9 luvun 14 §:n mukaisesti.


9 luku

Yhtiökokous

12 §

Jos hallitus katsoo, ettei pyydettyä tietoa voida antaa osakkeenomistajalle aiheuttamatta tiedon antamisella olennaista haittaa yhtiölle, hallituksen on kahden viikon kuluessa yhtiökokouksesta annettava pyydetty tieto yhtiön tilintarkastajille. Tilintarkastajien on kuukauden kuluessa yhtiökokouksesta annettava hallitukselle kirjallinen lausunto tiedon vaikutuksesta tilintarkastuskertomukseen tai muuhun tilintarkastajien yhtiökokoukselle antamaan lausuntoon. Lausunnon nähtävänä pitämiseen ja antamiseen sovelletaan soveltuvin osin, mitä kirjanpitolain (1336/1997) 3 luvun 9 §:n 2―4 momentissa säädetään. Lausunto on viipymättä lähetettävä kysymyksen esittäneelle osakkeenomistajalle.


11 luku

Tilinpäätös ja konsernitilinpäätös

2 §

Tilinpäätös on annettava tilintarkastajille vähintään kuukautta ennen varsinaista yhtiökokousta.

6 §

Sidottua omaa pääomaa ovat osakepääoma, ylikurssirahasto, vararahasto ja arvonkorotusrahasto. Muut rahastot ovat vapaata omaa pääomaa. Tilikauden voitto ja voitto edellisiltä tilikausilta ilmoitetaan erikseen vapaan oman pääoman lisäyksenä, tilikauden tappio ja tappio edellisiltä tilikausilta sen vähennyksenä. Pääomalaina merkitään sidotun ja vapaan pääoman jälkeen erityiseksi eräksi omaan pääomaan.

8 §

Tuloslaskelmassa tai taseessa taikka niiden liitteenä on annettava seuraavat tiedot:

3) pääomalainasta pääasialliset lainaehdot ja sille maksettavaksi sovittu kuluksi kirjaamaton korko tai muu hyvitys;


9 §

Julkisen osakeyhtiön tilinpäätökseen on sisällytettävä rahoituslaskelma. Yksityisen osakeyhtiön on sisällytettävä rahoituslaskelma toimintakertomukseensa, jos sekä päättyneellä että sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella on ylittynyt vähintään kaksi kirjanpitolain 3 luvun 9 §:n 2 momentissa tarkoitetuista rajoista. Rahoituslaskelmassa on annettava selvitys varojen hankinnasta ja niiden käytöstä tilikauden aikana.

9 a §

Jos yhtiölle on tilikauden aikana tullut tai se on tilikauden aikana luovuttanut omia tai emoyhtiön osakkeita, siitä on mainittava toimintakertomuksessa. Toimintakertomuksessa osakkeista on ilmoitettava seuraavat tiedot:

1) päivä, jona osakkeet ovat tulleet tai ne on luovutettu;

2) syyt, joiden vuoksi osakkeet ovat tulleet tai niitä on luovutettu;

3) miten osakkeet ovat tulleet tai ne on luovutettu;

4) lukumäärä;

5) yhteenlaskettu nimellisarvo;

6) suhteellinen osuus osakepääomasta ja kaikkien osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä;

7) osakkeista suoritettu vastike; sekä

8) vaikutus omistuksen ja äänivallan jakautumiseen yhtiössä.


11 §

Emoyhtiön toimintakertomuksessa on konsernista annettava 9 §:n 2 momentissa sekä 9 a §:ssä tarkoitetut selvitykset. Lisäksi on ilmoitettava se määrä, joka konsernin vapaasta omasta pääomasta konserniin kuuluvien yhtiöiden on yhtiöjärjestyksen mukaan siirrettävä sidottuun omaan pääomaan.


14 §

Yhtiön on ilmoitettava tilinpäätös rekisteröitäväksi kahden kuukauden kuluessa tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta. Ilmoitukseen on liitettävä jäljennös tilintarkastuskertomuksesta sekä hallituksen jäsenen tai toimitusjohtajan kirjallinen ilmoitus tilinpäätöksen vahvistamisen päivämäärästä ja yhtiön voittoa tai tappiota koskevasta yhtiökokouksen päätöksestä. Emoyhtiön on ilmoitettava rekisteröitäväksi myös konsernitilinpäätös ja konsernitilintarkastuskertomus.

12 luku

Voitonjako ja yhtiön varojen muu käyttö

3 b §

Arvonkorotusrahastoa saadaan käyttää ainoastaan rahastoantiin tai 4 luvun 12 §:n 2 momentissa tarkoitettuun siirtoon osakepääomaan. Arvonkorotusta peruutettaessa on rahastoon merkittyä pääomaa vastaavasti vähennettävä peruutettavalla määrällä. Jos yhtiön osakepääomaa on korotettu käyttämällä hyväksi arvonkorotusrahastoa eikä rahastoon merkittyä pääomaa voida pienentää peruutettavalla määrällä, on vastaava määrä merkittävä vapaan oman pääoman vähennyksenä.

14 luku

Sulautuminen ja vähemmistöosakkeiden lunastaminen

7 §

Sulautumissuunnitelmaan on kunkin sulautumiseen osallistuvan yhtiön osalta liitettävä:

1) jäljennökset kolmea viimeistä tilinpäätöstä koskevista asiakirjoista tai, jos sulautumisesta päättävässä yhtiökokouksessa käsitellään tilinpäätöksen vahvistamista, jäljennös tätä tilinpäätöstä ja kahden tätä edeltäneen tilikauden tilinpäätöstä koskevista asiakirjoista;

2) jos viimeisen tilinpäätöksen tarkoittaman tilikauden päättymisestä on kulunut sulautumisesta päättävään yhtiökokoukseen tai vastaanottavan yhtiön osakkeenomistajalle 9 §:n 3 momentissa asetetun määräajan päättymiseen mennessä yli kuusi kuukautta, eikä kokouksessa käsitellä tilinpäätöksen vahvistamista, jäljennös välitilinpäätöksestä, joka ei saa olla kolmea kuukautta vanhempi ja joka on laadittu ja tarkastettu noudattaen soveltuvin osin tilinpäätöstä koskevia säännöksiä ja määräyksiä;Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 1998.

Lain 11 ja 12 luvun säännöksiä sovelletaan kuitenkin sen tilikauden alusta, jolta laadittavaan tilipäätökseen sovelletaan päivänä kuuta 1998 annettua lakia kirjanpitolain muuttamisesta ( / ).


2.

Laki osuuskuntalain 9 luvun muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 28 päivänä toukokuuta 1954 annetun osuuskuntalain (247/1978) 79 §:n 2 momentti ja 79 a §:n 1 ja 2 momentti,

sellaisina kuin ne ovat laissa 371/1981, sekä

muutetaan 79 §:n 3 momentti, 79 a §:n 3 ja 4 momentti ja 79 b §:n 2 momentti,

sellaisina kuin ne ovat, 79 §:n 3 momentti ja 79 a §:n 3 momentti mainitussa laissa 371/1981, 79 a §:n 4 momentti laissa 1240/1989 ja 79 b §:n 2 momentti laissa 1574/1992 seuraavasti:

9 luku

Hallitus ja hallintoneuvosto sekä tilinpäätös

79 §

Tilinpäätös on laadittava kirjanpitolain (1336/1997) ja tämän lain säännösten mukaan.

79 a §

Tilinpäätös on annettava tilintarkastajille vähintään kuukautta ennen sitä kokousta, jossa tilinpäätös on esitettävä vahvistettavaksi.

Osuuskunnan oma pääoma jaetaan sidottuun omaan pääomaan ja vapaaseen omaan pääomaan. Sidottua omaa pääomaa ovat osuuspääoma, lisäosuuspääoma, sijoitusosuuspääoma, vararahasto ja arvonkorotusrahasto. Muut rahastot ovat vapaata omaa pääomaa. Tilikauden ylijäämä ja ylijäämä edellisiltä tilikausilta ilmoitetaan erikseen vapaan oman pääoman lisäyksenä, tilikauden tappio ja tappio edellisiltä tilikausilta sen vähennyksenä.

79 b §

Osuuskunnan on sisällytettävä tilinpäätökseensä rahoituslaskelma, jos sekä päättyneellä että sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella on ylittynyt vähintään kaksi kirjanpitolain 3 luvun 9 §:n 2 momentissa tarkoitetuista rajoista. Rahoituslaskelmassa on annettava selvitys varojen hankinnasta ja niiden käytöstä tilikauden aikana.


Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 1998.

Lakia sovelletaan sen tilikauden alusta, jolta laadittavaan tilinpäätökseen sovelletaan päivänä kuuta 1998 annettua lakia kirjanpitolain muuttamisesta ( / ).


3.

Laki asunto-osakeyhtiölain 6 luvun muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 17 päivänä toukokuuta 1991 annetun asunto-osakeyhtiölain (89/1991) 70 § sekä

muutetaan 69, 71 ja 72 § ja 73 §:n 1 momentti, seuraavasti:

6 luku

Tilinpäätös ja yhtiön varojen käyttäminen

69 §
Tilinpäätöksen laatimisvelvollisuus

Tilinpäätös on laadittava kirjanpitolain (1336/1997) ja tämän lain säännösten mukaan. Kirjanpitolautakunta voi kirjanpitolaissa säädetyllä tavalla antaa ohjeita ja lausuntoja asunto-osakeyhtiön tilinpäätöksen laatimisesta.

Tilinpäätös on annettava tilintarkastajille vähintään kuukautta ennen varsinaista yhtiökokousta, jollei yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin.

71 §
Tilinpäätöksen liitetiedot

Sen lisäksi, mitä osakeyhtiölaissa ja kirjanpitolaissa säädetään, tilinpäätöksen liitetietona on ilmoitettava seuraavat tiedot:

1) yhtiön hallussa olevat omat osakkeet sekä huoneistot, joiden hallintaan ne oikeuttavat; sekä

2) yhtiön omaisuuteen kohdistuvat pysyvät rasitteet sekä kiinnitykset ja tiedot siitä, missä kiinnitetyt velkakirjat ovat.

72 §
Toimintakertomus

Sen lisäksi, mitä osakeyhtiölaissa ja kirjanpitolaissa säädetään, toimintakertomuksessa on annettava tiedot:

1) yhtiövastikkeen käytöstä, jos vastike voidaan periä eri tarkoituksiin eri perustein; sekä

2) talousarvion toteutumisesta.

73 §
Oma pääoma

Asunto-osakeyhtiön oma pääoma jaetaan sidottuun ja vapaaseen pääomaan.Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 1998.

Lakia sovelletaan sen tilikauden alusta, jolta laadittavaan tilinpäätökseen sovelletaan päivänä kuuta 1998 annettua lakia kirjanpitolain muuttamisesta ( / ).


4.

Laki asumisoikeusyhdistyksistä annetun lain 8 luvun muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 28 päivänä marraskuuta 1994 asumisoikeusyhdistyksistä annetun lain (1072/1994) 56 § ja 58 §:n 2 ja 3 momentti, sekä

muutetaan 55 ja 57 § ja 58 §:n 1 momentti, seuraavasti:

8 luku

Tilinpäätös ja yhdistyksen varojen käyttäminen

55 §
Tilinpäätöksen laatimisvelvollisuus

Tilinpäätös on laadittava kirjanpitolain (1336/1997) ja tämän luvun säännösten mukaan. Kirjanpitolautakunta voi kirjanpitolaissa säädetyllä tavalla antaa ohjeita ja lausuntoja asumisoikeusyhdistyksen tilinpäätöksen laatimisesta.

Ehdotus yhdistyksen tilinpäätökseksi on lähetettävä asukashallintoalueen asukastoimikunnalle kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Tilinpäätös on annettava tilintarkastajille vähintään kuukausi ennen yhdistyksen varsinaista kokousta.

57 §
Tilinpäätöksen liitetiedot

Sen lisäksi mitä kirjanpitolaissa säädetään, tilinpäätöksen liitetietona on ilmoitettava seuraavat tiedot:

1) yhdistyksen hallinnassa olevat huoneistot, joita koskeva asumisoikeus on lunastettu, sekä

2) yhtiön omaisuuteen kohdistuvat pysyvät rasitteet sekä kiinnitykset ja tiedot siitä, missä kiinnitetyt velkakirjat ovat.

58 §
Toimintakertomus

Sen lisäksi, mitä kirjanpitolaissa säädetään, toimintakertomuksessa on annettava tiedot:

1) yhtiövastikkeen käytöstä, jos vastike voidaan periä eri tarkoituksiin eri perustein; sekä

2) talousarvion toteutumisesta.Tämä laki tulee voimaan päivänä k uuta 1998.

Lakia sovelletaan sen tilikauden alusta, jolta laadittavaan tilinpäätökseen sovelletaan päivänä kuuta 1998 annettua lakia kirjanpitolain muuttamisesta ( / ).


5.

Laki avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä annetun lain 9 luvun muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 29 päivänä huhtikuuta 1988 avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä annetun lain (389/1988) 9 luvun 2 §:n 1 ja 2 momentti ja 3 §:n 3 momentti, sekä

muutetaan 9 luvun 1 §, 2 §:n 3 momentti ja 4 § seuraavasti:

9 luku

Tilinpäätös

1 §
Tilinpäätöksen laatimisvelvollisuus

Tilinpäätös on laadittava kirjanpitolain (1336/1997) ja tämän lain säännösten mukaan.

2 §
Tilinpäätöksen laatiminen

Tilinpäätös on annettava tilintarkastajille neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

4 §
Tilinpäätöksen julkistaminen

Tilinpäätöksen rekisteröimisestä, julkistamisesta ja jäljennösten antamisvelvollisuudesta säädetään kirjanpitolaissa.


Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 1998.

Lakia sovelletaan sen tilikauden alusta, jolta laadittavaan tilinpäätökseen sovelletaan päivänä kuuta 1998 annettua lakia kirjanpitolain muuttamisesta ( / ).


6.

Laki säätiölain 11 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 5 päivänä huhtikuuta 1930 annetun säätiölain (109/1930) 11 §:n 5 momentti sellaisena kuin se on laissa 349/1987 seuraavasti:

2 luku

Säätiön hallinto

11 §

Tilinpäätös on laadittava kirjanpitolain (1336/1997) mukaisesti. Sen lisäksi mitä kirjanpitolaissa säädetään, toimintakertomuksesta tulee pääpiirteittäin käydä ilmi, millä tavoin säätiö on toiminut tarkoituksensa toteuttamiseksi tilikauden aikana.


Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 1998.

Lakia sovelletaan sen tilikauden alusta, jolta laadittavaan tilinpäätökseen sovelletaan päivänä kuuta 1998 annettua lakia kirjanpitolain muuttamisesta ( / ).


7.

Laki kirjanpitolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 30 päivänä joulukuuta 1997 annetun kirjanpitolain (1336/1997) 1 luvun 1 §:n 2 momentti, 6 luvun 5 §:n 1 momentti ja 7 §:n 5 momentti, 9 luvun 2 §:n 1 momentti ja luvun ruotsinkielinen otsikko sekä

lisätään 2 luvun 9 §:ään uusi 2 momentti, 3 luvun 7 §:ään uusi 2 momentti, 5 luvun 17 §:ään uusi 2 momentti ja 6 luvun 7 §:ään uusi 6 momentti seuraavasti:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §
Kirjanpitovelvollisuus

Mitä 1 momentissa säädetään, ei koske julkisyhteisöä, Pohjoismaiden investointipankkia, Pohjoismaiden projektivientirahastoa eikä maatilatalouden harjoittajaa ellei tämä ole mainitussa momentissa tarkoitettu yhteisö tai säätiö.

2 luku

Liiketapahtumien kirjaaminen ja kirjanpitoaineisto

9 §
Kirjanpitoaineiston säilyttäminen ulkomailla

Kirjanpitovelvollisen Suomessa laadittu tosite saadaan viedä Suomesta, jos se on edellytyksenä ulkomaisen viranomaisen toimintaan perustuvan edun saamiselle. Kirjanpitovelvollisen on laadittava tositteesta oikeaksi todistettu jäljennös ennen tositteen viemistä Suomesta. Jäljennöksessä tai sen liitteessä on esitettävä tieto siitä milloin, minne ja mitä tarkoitusta varten tosite on viety. Jäljennös ja sen liite tulee sisällyttää Suomessa säilytettävään kirjanpitoaineistoon, ja niihin sovelletaan, mitä tositteesta säädetään.

3 luku

Tilinpäätös

7 §
Päiväys ja allekirjoitus

Jos tilinpäätöksen allekirjoittaja on esittänyt eriävän mielipiteen tilinpäätöksestä, on tätä koskeva lausuma sisällytettävä siihen hänen vaatimuksestaan.

5 luku

Arvostus- ja jaksotussäännökset

17 §
Arvonkorotus

Jos 1 momentissa tarkoitetun korotuksen kohteena on emoyrityksen omistamia tytäryrityksen osakkeita tai osuuksia, tytäryrityksen omistamia emoyrityksen osakkeita tai osuuksia on korotusta tehtäessä pidettävä arvottomina.

6 luku

Konsernitilinpäätös

5 §
Tytäryrityksen välitilinpäätös

Konsernitilinpäätökseen yhdisteltävällä tytäryrityksellä tulee olla sama tilikausi kuin emoyrityksellä, jollei kirjanpitolautakunta myönnä tästä 9 luvun 2 §:n 2 momentissa tarkoitettua poikkeusta. Jos konsernitilinpäätökseen yhdisteltävän tytäryrityksen tilikausi päättyy yli kolme kuukautta ennen emoyrityksen tilikauden päättymistä, on konsernitilinpäätökseen yhdisteltävä tytäryrityksen välitilinpäätös, joka laaditaan emoyrityksen tilikauden päättymispäivälle.


7 §
Konsernin sisäiset erät ja vähemmistöosuudet

Tehtyjen ja suunnitelman mukaisten poistojen kertynyt erotus (poistoero) ja vapaaehtoiset varaukset merkitään konsernitaseeseen jaettuna omaan pääomaan ja laskennalliseen verovelkaan sekä niiden muutos konsernituloslaskelmaan jaettuna laskennallisen verovelan muutokseen ja tilikauden tulokseen.

Huolimatta siitä, mitä 5 momentissa säädetään, kirjanpitovelvollinen saa jättää laskennallisen verovelan ja sen muutoksen jakamatta konsernitilinpäätöksessään, jos sekä päättyneellä että sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella on ylittynyt enintään yksi 1 §:n 3 momentissa tarkoitetuista rajoista.

9 luku

Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset

2 §
Siirtymäsäännökset

Tätä lakia sovelletaan ensimmäisen kerran kirjanpitoon siltä tilikaudelta, joka alkaa 1 päivänä tammikuuta 1998 tai sen jälkeen. Kirjanpitovelvollinen saa soveltaa tätä lakia kirjanpitoon sinä tilikautena, joka on kulumassa, kun laki tulee voimaan. Edellä 3 luvun 9 §:n 1 momentin 1―3 kohdassa tarkoitettu yhtiö saa soveltaa tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä kirjanpitoonsa tilikaudelta, joka päättyy 30 päivänä kesäkuuta 1999 tai sitä ennen, ja muu kirjanpitovelvollinen kirjanpitoonsa tilikaudelta, joka päättyy 31 päivänä joulukuuta 1999 tai sitä ennen.Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 1998. Lain 9 luvun 2 §:n 1 momenttia sovelletaan kuitenkin 31 päivästä joulukuuta 1997.


Helsingissä 27 päivänä helmikuuta 1998

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Kauppa- ja teollisuusministeri
Antti Kalliomäki

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.