Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry esitykseen

Puutteelliset hakuehdot

HE 224/1997
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vakuutustarkastuksen kustantamisesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Suomalaisten vakuutusyhtiöiden, ulkomaisten vakuutusyritysten, joilla on Suomessa edustusto, vakuutusyhdistysten, vakuutuskassojen sekä eläkesäätiöiden valvonnasta valtiolle aiheutuvien kustannusten korvaamiseksi peritään näiltä laitoksilta vuosittain määrättävä maksu.

Sosiaali- ja terveysministeriö on vuosittain määrännyt vakuutustarkastusmaksun, joka on käsittänyt sekä laitoksilta perittävän kiinteän perusmaksun että laitosten maksutulon mukaan määräytyvän suhteellisen maksun. Maksut on peritty laitosryhmittäin, jolloin henkivakuutusyhtiöt, vahinkovakuutusyhtiöt ja työeläkevakuutusyhtiöt ovat kuuluneet samaan ryhmään, vakuutusyhtiöryhmään. Tässä esityksessä ehdotetaan, että työeläkevakuutusyhtiöt erotettaisiin vakuutusyhtiöryhmästä omaksi ryhmäkseen, jolloin tarkastusmaksu voitaisiin määrätä näille laitoksille paremmin vastaamaan niihin kohdistuvia valvonnasta aiheutuvia kustannuksia.

Samalla esityksessä ehdotetaan täsmennettäväksi viittausta ulkomaisiin vakuutusyhtiöihin vastaamaan ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain käsitettä kolmannen maan vakuutusyhtiöstä.

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 1998.


PERUSTELUT

1. Nykyinen tilanne

1.1. Lainsäädäntö

Vakuutustarkastuksen kustantamisesta annetun lain (479/1944) mukaan peritään suomalaisilta vakuutusyhtiöiltä, ulkomaisilta vakuutusyrityksiltä, joilla on Suomessa edustusto, vakuutusyhdistyksiltä, vakuutuskassoilta ja eläkesäätiöiltä valvonnasta johtuvien kustannusten korvaamiseksi näiden laitosten kultakin kalenterivuodelta tammikuun aikana suoritettava sosiaali- ja terveysministeriön määräämä maksu. Vakuutusyhtiöiden valvonta perustuu vakuutusyhtiölakiin (1062/1979), ulkomaisten vakuutusyhtiöiden valvonta ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annettuun lakiin (398/1995), vakuutusyhdistysten valvonta vakuutusyhdistyslakiin (1250/1987), vakuutuskassojen valvonta vakuutuskassalakiin (1164/1992) ja eläkesäätiöiden valvonta eläkesäätiölakiin (1774/1995).

Lain 1 §:n 2 momentin mukaan perittävä maksu muodostuu kahdesta osasta, kiinteästä perusmaksusta ja suhteellisesta maksusta. Suhteellinen osuus määräytyy lain 1 §:n 3 momentin nojalla laitoksen maksuunpanovuotta edeltävältä tilikaudelta Suomessa kirjaamista maksutulosta.

Suhteellinen maksu määräytyy 1 §:n 3 momentin mukaan yhtä suureksi osaksi laitoksen maksutulosta kussakin laitosryhmässä. Laitosryhmän muodostavat tietyn laissa tarkoitetun yhteisömuodon laitokset yhdessä, kuitenkin siten, että suomalaiset vakuutusyhtiöt, mukaan lukien työeläkevakuutusyhtiöt ja ulkomaiset vakuutuslaitokset muodostavat yhden laitosryhmän.

Sosiaali- ja terveysministeriö on lain 1 §:n nojalla määrännyt laitoksilta näiden kultakin kalenterivuodelta tammikuun aikana suoritettavan maksun, jolloin maksun vähennyksenä on otettu huomioon valtion maksuperustelain (150/1992) nojalla hakemusten perusteella annettavista päätöksistä sekä rekisteriotteista ja todistuksista perittävät maksut ja vakuutusyhtiön toimilupamaksusta annetussa laissa (1421/1993) tarkoitettu toimilupamaksu. Maksulla katetaan kaikki tarkastuksesta aiheutuneet kulut kuten palkat, tulevat eläke- etuudet, vuokrat ja muut kulut.

1.2. Käytäntö

Laitosten valvonnasta aiheutuvat kustannukset budjetoidaan vuosittain ja voidaan arvioida varsin tarkasti. Sosiaali- ja terveysministeriön ollessa niin sanotun nettobudjetoinnin piirissä kustannukset voidaan kohdentaa laitoskohtaisesti entistä tarkemmin. Toteutuneiden kustannusten ja budjetoitujen kustannusten erotus voidaan ottaa huomioon tilinpäätösten valmistuttua sitä seuraavassa maksun määräämisessä ja maksuunpanossa.

Maksuna on peritty lain 1 §:n mukaisesti laitosryhmittäin erikseen määrättävää kiinteää perusmaksua sekä siihen lisättävää suhteellista osuutta maksusta. Kiinteän perusmaksun määrä oli vuonna 1997 vakuutusyhtiöiden osalta 25 000 markkaa ja muiden vakuutuslaitosten osalta 2 000 markkaa. Laitosten suhteellinen maksuosuus on laskettu promillemääräisesti laitosryhmittäin kokonaismaksutulon suhteessa. Vuonna 1997 suhteellinen osuus jakautui laitosryhmittäin promilleina maksutulosta seuraavasti:

              
vakuutusyhtiöt 0,143 o/oo
vakuutusyhdistykset 0,188 o/oo
vakuutuskassat 0,680 o/oo
eläkesäätiöt 0,294 o/oo

Suhteellinen maksu on kussakin neljässä laitosryhmässä ollut erilainen, riippuen laitosryhmän valtiolle aiheuttamista kokonaisvalvontakustannuksista.

Vakuutusyhtiöryhmään kuuluu yhteensä 14 henkivakuutusyhtiötä, 33 vahinkovakuutusyhtiötä ja 7 työeläkevakuutusyhtiötä. Työeläkevakuutusyhtiöiden maksutulo muodostaa yli puolet vakuutusyhtiöryhmän kokonaismaksutulosta.

Kokonaisuudessaan vuoden 1997 tarkastusmaksu oli yhteensä 15 773 000 markkaa. Ottaen huomioon edellisten vuosien ylijäämät, toimenpidepalkkiot sekä vakuutuksenvälittäjätoiminnasta saadut maksut vakuutuslaitoksilta perittiin kuitenkin vakuutustarkastusmaksuna 10 328 905 markkaa.

2. Ehdotetut muutokset

2.1. Muutokset laitosryhmittelyyn

Työeläkevakuutusyhtiöt kuuluvat voimassa olevan lain 1 §:n mukaan henkivakuutusyhtiöiden ja vahinkovakuutusyhtiöiden kanssa samaan vakuutusyhtiöryhmään. Kaikkien vakuutusyhtiöiden maksujen periminen samassa laitosryhmässä on ollut perusteltua sen takia, että näihin vakuutuslaitoksiin kohdistuvat valvonnasta aiheutuvat kustannukset ovat olleet myös yhteisiä. Nykyisin sosiaali- ja terveysministeriön vakuutusosaston vakuutustarkastustoimiston tehtäviä hoidetaan kuitenkin erillisissä valvontayksiköissä riippuen siitä, minkä vakuutuslajin mukaista toimintaa vakuutusyhtiö harjoittaa.

Lakisääteisen eläkevakuutustoiminnan eriyttämistä muusta vakuutustoiminnasta edellyttävät ETA-sopimukseen otettu Suomea koskeva poikkeus, jonka mukaan EY:n henkivakuutusdirektiivejä ei sovelleta lakisääteiseen eläkevakuutukseen, sekä työeläkevakuutusyhtiöistä annettu laki (354/1997), jonka tavoitteena on erityisesti työeläkevakuutusyhtiön sijoitustoiminnan itsenäisyyden lisääminen suhteessa samaan yhtiöryhmään kuuluviin vakuutusyhtiöihin nähden.

Lakisääteistä työeläkevakuutusta harjoittavien työeläkevakuutusyhtiöiden valvontaa hoidetaan nykyisin eläkelaitosten valvontaryhmässä ja henkivakuutusyhtiöitä ja vahinkovakuutusyhtiöitä henki- ja vahinkovakuutusyhtiöiden valvontaryhmässä yhdessä oikeudellisen ryhmän kanssa. Siten näihin vakuutuslaitoksiin kohdistuvat työpanokset ja muut valvontakustannukset voidaan määritellä tarkasti valvontaryhmittäin. Jotta eri vakuutusyhtiöiden vakuutustarkastusmaksut voitaisiin määritellä paremmin vastaamaan valvontaryhmien mukaisesti laskettavia työpanoksia ja muita kustannuksia, esityksessä ehdotetaan, että työeläkevakuutusyhtiöt erotettaisiin muista vakuutusyhtiöistä omaksi laitosryhmäkseen. Muihin laitosryhmiin ei ehdoteta muutoksia.

Seuraavassa taulukossa on verrattu vuoden 1997 perittyjä tarkastusmaksuja ehdotetun uuden laitosryhmittelyn mukaisesti määräytyviin maksuihin.

TAULUKKO

2.2. Muut ehdotukset

Suomessa toimivista ulkomaisista vakuutusyhtiöistä, joilla on edustusto Suomessa, sosiaali- ja terveysministeriö valvoo vain sellaisia vakuutusyhtiöitä, joiden kotipaikka on Euroopan talousalueen ulkopuolella. Tällaisia vakuutusyhtiöitä kutsutaan ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetussa laissa kolmannen maan vakuutusyhtiöiksi. Jos ulkomaisen vakuutusyhtiön kotipaikka on Euroopan talousalueella (ulkomainen ETA-vakuutusyhtiö), valvonnasta vastaa kotimaan valvontaviranomainen, vaikka yhtiöllä olisi edustusto Suomessa. Ei ole perusteltua, että vakuutustarkastusmaksua peritään niiltä vakuutuslaitoksilta, joiden valvonnasta Suomen viranomaiset eivät vastaa. Tämän vuoksi ehdotetaan täsmennettäväksi pykälän 1 momentin viittausta ulkomaisiin vakuutusyhtiöihin vastaavasti.

Samalla ehdotetaan, että pykälään otetaan täsmennys siitä mihin laitosryhmään eri vakuutuslaitokset kuuluvat.

2.3. Ehdotus uudeksi vakuutuslaitosryhmittelyksi

Edellä esitetyn perusteella ehdotetaan, että vakuutustarkastusmaksua perittäisiin seuraavissa vakuutuslaitosryhmissä:

Henkivakuutusyhtiöt, vahinkovakuutusyhtiöt ja vastaavat ulkomaiset yritykset

Työeläkevakuutusyhtiöt

Vakuutusyhdistykset

Vakuutuskassat

Eläkesäätiöt

3. Esityksen vaikutukset

Vakuutuslaitosryhmittelyn muutos ehdotetulla tavalla merkitsee laitosryhmittäin maksun oikeudenmukaisempaa jakautumista ottaen huomioon valvontaryhmittäin kohdistuvat valvontakustannukset. Vakuutusmaksutulolla ja valvontakustannuksilla mitaten tämä merkitsisi työeläkevakuutusyhtiöiden osalta maksurasituksen alenemista 32 prosentista noin 23 prosenttiin. Henkivakuutusyhtiöiden ja vahinkovakuutusyhtiöiden yhteinen maksurasitus nousisi vastaavasti 37 prosentista 52 prosenttiin.

4. Asian valmistelu

Esitys on valmisteltu sosiaali- ja terveysministeriössä virkatyönä. Valmistelun yhteydessä on kuultu Suomen Vakuutusyhtiöiden Keskusliittoa ja Työeläkelaitosten Liittoa.

5. Muita esitykseen vaikuttavia seikkoja

Eduskunnan käsiteltävänä on parhaillaan hallituksen esitys laiksi vakuutustarkastuksen kustantamisesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta (HE 151/1997 vp). Mainitussa esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia siten, että maksu perittäisiin myös työttömyyskassalaissa (603/1984) tarkoitetuilta työttömyyskassoilta. Koska molemmat hallituksen esitykset on tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 1998, mainittu hallituksen esitys tulisi ottaa huomioon tätä esitystä käsiteltäessä eduskunnassa.

6. Voimaantulo

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan 1 päivänä tammikuuta 1998.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus:

Laki vakuutustarkastuksen kustantamisesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan vakuutustarkastuksen kustantamisesta 14 päivänä heinäkuuta 1944

annetun lain (479/1944) 1 §:n 1 momentti, sellaisina kuin se on laissa 401/1995, seuraavasti:


1 §

Suomalaisten henkivakuutusyhtiöiden, vahinkovakuutusyhtiöiden, työeläkevakuutus-yhtiöiden, ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetussa laissa (398/1995) tarkoitettujen kolmansien maiden vakuutusyhtiöiden, joilla on toimilupa harjoittaa vakuutusliikettä Suomessa, vakuutusyhdistysten, vakuutuskassojen sekä eläkesäätiöiden valvonnasta johtuvien kustannusten korvaamiseksi on näiden laitosten kultakin kalenterivuodelta tammikuun aikana suoritettava sosiaali- ja terveysministeriön määräämä maksu. Tässä pykälässä tarkoitetuilta laitoksilta valtion maksuperustelain (150/1992) nojalla hakemusten perusteella annettavista päätöksistä sekä rekisteriotteista ja todistuksista perittävät maksut ja vakuutusyhtiön toimilupamaksusta annetussa laissa (1421/1993) tarkoitettu toimilupamaksu otetaan vähennyksenä huo- mioon tämän lain mukaista maksua määrättäessä. Maksu peritään ryhmittäin siten, että edellä mainitut vakuutuslaitokset muodostavat omat ryhmänsä. Henkivakuutusyhtiöt ja vahinkovakuutusyhtiöt muodostavat kuitenkin yhden laitosryhmän ja kolmansien maiden vakuutusyhtiöt, joilla on lupa harjoittaa vakuutusliikettä Suomessa, luetaan henkivakuutusyhtiöiden ja vahinkovakuutusyhtiöiden ryhmään sen mukaan minkä vakuutusluokan mukaista vakuutustoimintaa niillä on toimilupansa mukaan oikeus harjoittaa.
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1998.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.Helsingissä 14 päivänä marraskuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Terttu Huttu-Juntunen

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.