Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry esitykseen

Puutteelliset hakuehdot

HE 214/1997
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi teknologian kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta

TaVM 26/1997

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi teknologian kehittämiskeskuksesta annettua lakia. Lain muutosehdotukset liittyvät osittain valtion aluehallintoa koskevan lainsäädännön uudistamiseen, joka edellyttää teknologian kehittämiskeskuksesta annetun lain teknistä tarkistamista. Esityksen tarkoituksena on niin ikään saattaa teknologian kehittämiskeskuksen lailla säädetyt toiminnan tavoitteet ja tehtävät paremmin vastaamaan jo osittain toteutunutta tai toteutumassa olevaa yhteiskunnallista kehitystä.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun se on hyväksytty ja vahvistettu.


PERUSTELUT

1. Nykytila ja ehdotetut muutokset

Teknologian kehittämiskeskuksesta annetussa laissa (429/1993) säädetään muun muassa kehittämiskeskuksen asemasta ja organisaatiosta sekä kehittämiskeskuksen toiminnan tavoitteesta ja tehtävistä. Voimassa olevan lain 1 §:ssä todetaan kehittämiskeskuksen asema kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonalaan kuuluvana laitoksena sekä määritellään kehittämiskeskuksen kolmitahoinen organisaatio. Lain 2 §:ssä ilmaistaan kehittämiskeskuksen toiminnan tavoite ja 3 §:ssä luetellaan kehittämiskeskuksen tehtävät, joita tarkennetaan teknologian kehittämiskeskuksesta annetun asetuksen (467/1993) 1 §:ssä.

Teknologian kehittämiskeskuksesta annetun lain 1 §:n 1 momentissa todetaan teknologian kehittämiskeskuksen kuuluvan kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonalaan. Momenttia ehdotetaan muotoiltavaksi uudelleen siten, että kehittämiskeskuksen roolia keskeisenä kauppa- ja teollisuusministeriön johtaman kansallisen teknologia- ja innovaatiopolitiikan toteuttajana täsmennettäisiin.

Teknologian kehittämiskeskuksesta annetun lain 1 §:n 2 momentissa säädetään kehittämiskeskuksen organisaatiosta. Säännöksessä määritellään kehittämiskeskuksen toimintayksiköiksi keskusyksikkö, alueyksiköt sekä teollisuussihteeriyksiköt.

Työvoima- ja elinkeinokeskuksista annetulla lailla (23/1997), joka tuli voimaan 1 päivänä syyskuuta 1997, perustettiin uusi valtionhallinnon alueviranomainen, työvoima- ja elinkeinokeskus. Keskus muodostettiin yhdistämällä valtionhallinnon alueviranomaisia, muun muassa teknologian kehittämiskeskusten kotimaan alueyksiköt. Tämän vuoksi teknologian kehittämiskeskuksesta annetun lain 1 §:n 2 momentissa oleva määritelmä kehittämiskeskuksen organisaatiosta ei vastaa nykytilaa.

Työvoima- ja elinkeinokeskuksista annetun lain 2 §:n 2 momentissa säädetään, että työvoima- ja elinkeinokeskus on sen keskushallinnon viraston tai laitoksen ohjauksessa ja valvonnassa, jonka toimialaan kuuluvia tehtäviä se on säädetty tai määrätty hoitamaan. Tästä säännöksestä teknologian kehittämiskeskukselle aiheutuvasta ohjaus- ja valvontatehtävästä ehdotetaan säädettäväksi teknologian kehittämiskeskuksesta annetussa asetuksessa.

Teknologian kehittämiskeskuksen organisaatiosta säädetään teknologian kehittämiskeskuksesta annetun asetuksen 2 §:ssä, jonka mukaan kehittämiskeskuksen toimintaa johtaa pääjohtaja. Koska hallinnon kehittämisen tavoitteena on viime vuosien aikana ollut siirtää valtion virastojen ja laitosten toimintaorganisaation järjestämistä koskeva toimivalta viraston päällikölle, on tarkoituksenmukaista poistaa voimassa olevasta laista yksityiskohtaiset, kehittämiskeskuksen toimintaorganisaatiota koskevat säännökset. Tämän ja edellä selostetun työvoima- ja elinkeinokeskusten perustamisesta johtuvan muutoksen vuoksi ehdotetaan teknologian kehittämiskeskuksesta annetun lain 1 §:n 2 momentti tarpeettomana poistettavaksi.

Pykälän otsikko ehdotetaan muotoiltavaksi uudelleen paremmin vastaamaan pykälän muutettua sisältöä.

Teknologian kehittämiskeskuksesta annetun lain 2 §:ssä kuvaillaan kehittämiskeskuksen toiminnan tavoite. Pykälä ehdotetaan muotoiltavaksi uudelleen siten, että kehittämiskeskuksen vastuu varojen suuntaamisesta teollisuuden ja palveluelinkeinojen teknologisen kilpailukyvyn kehitysedellytysten parantamiseen korostuisi, kuten edellytetään valtion tiede- ja teknologianeuvoston linjauksessa valtion yhtiöiden myynnistä saatavien varojen sijoittamisesta tutkimukseen ja kehitystoimintaan vuosina 1997―1999.

Palveluelinkeinojen aseman korostamista kehittämiskeskuksen toiminnassa tukee hallituksen elinkeinopoliittisessa selonteossa oleva toteamus, jonka mukaan elinkeinopolitiikan avainalueista erityisesti koulutus- ja teknologiapolitiikka sekä rahoitustuet tulisi suunnata paremmin palvelemaan palvelusektorin tarpeita. Myös valtion tiede- ja teknologianeuvosto on kannanotossaan "Suomi: tiedon ja osaamisen yhteiskunta" suosittanut, että valtion lisäpanostuksia tutkimus- ja kehitystoimintaan suunnataan teknologiahallinnon kautta muun muassa palvelusektorin tutkimus- ja kehittämishankkeisiin.

Teknologian kehittämiskeskuksesta annetun lain 3 §:ssä säädetään kehittämiskeskuksen tehtävistä. Näitä ovat tutkimus- ja kehittämishankkeiden suunnittelu, rahoitus ja ohjaus sekä kansainvälisen teknologiatiedon ja -yhteistyön laaja-alaisen hyödyntämisen ja teknologian siirron edistäminen. Pykälän 1 momentti ehdotetaan muotoiltavaksi uudelleen siten, että se sisältäisi kehittämiskeskuksen perustehtävän tiiviin kuvauksen. Voimassa olevan pykälän 1 momentissa kuvataan myös niitä keinoja, joiden avulla kehittämiskeskus toteuttaa perustehtäväänsä. Nämä ehdotetaan siirrettäviksi teknologian kehittämiskeskuksesta annettuun asetukseen ja samalla poistettaviksi ne päällekkäisyydet, jotka vallitsevat voimassa olevan lain ja asetuksen välillä.

Pykälän 2 momentissa säädetään, että edellä lueteltujen tehtäviensä lisäksi kehittämiskeskus osallistuu Suomen teknologia- ja innovaatiopolitiikan suunnitteluun kauppa- ja teollisuusministeriön antamien suuntaviivojen mukaisesti. Säännös ehdotetaan muotoiltavaksi uudelleen siten, että kehittämiskeskuksen roolia kansallisen teknologia- ja innovaatiopolitiikan suunnitteluun osallistuvana tahona korostettaisiin.

Pykälän sisältö ei asiallisesti eroaisi siitä, mitä voimassa olevassa laissa säädetään kehittämiskeskuksen tehtävistä.

Teknologian kehittämiskeskuksesta annetun lain 4 §:ssä säädetään kehittämiskeskuksen johtokunnasta, jonka asettamisesta, tehtävistä, kokoonpanosta ja toimikaudesta säädetään teknologian kehittämiskeskuksesta annetussa asetuksessa. Esityksessä ehdotetaan, että teknologian kehittämiskeskuksen ylimmän johtoelimen nimi muutettaisiin hallitukseksi. Nimen muutos on perusteltua sen vuoksi, että puolet johtokunnan jäsenistä on elinkeinoelämän tai niitä edustavien järjestöjen sekä työmarkkinajärjestöjen edustajia. Hallitus ylimpänä toimielimenä kuvaa paremmin myös kehittämiskeskuksen uudistunutta johtamisjärjestelmää. Ehdotettu muutos on luonteeltaan tekninen, eikä vaikuta johtokunnan tehtäviin tai toimielimen nykyisten jäsenten toimikauteen.

Pykälän otsikko ehdotetaan vastaavasti muutettavaksi.

Teknologian kehittämiskeskuksesta annetun lain 7 §:n 1 momenttiin ehdotetaan tehtäväksi lain 4 §:ään ehdotetusta muutoksesta aiheutuva tekninen muutos.

2. Esityksen vaikutukset

Esityksellä ei ole erityisiä taloudellisia vaikutuksia tai vaikutuksia henkilöstön suhteen, koska esityksen pääasiallinen tarkoitus on saattaa teknologian kehittämiskeskuksesta annettu laki vastaamaan jo osittain toteutunutta tai toteutumassa olevaa yhteiskunnallista ja valtionhallinnollista kehitystä.

3. Asian valmistelu

Esitys on valmisteltu virkamiestyönä kauppa- ja teollisuusministeriössä ja kehittämiskeskuksessa.

4. Voimaantulo

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun se on hyväksytty ja vahvistettu.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus:

Laki teknologian kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan teknologian kehittämiskeskuksesta 7 päivänä toukokuuta 1993 annetun lain (429/1993) 1―4 § sekä 7 §:n 1 momentti seuraavasti:


1 §
Organisatorinen asema

Teknologia- ja innovaatiopolitiikkaa toteuttava teknologian kehittämiskeskus kuuluu kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonalaan.


2 §
Toiminnan tavoite

Kehittämiskeskuksen toiminnan tavoitteena on edistää teollisuuden ja palveluelinkeinojen kilpailukykyä teknologian keinoin. Toiminnan tulee monipuolistaa tuotantorakenteita, kasvattaa tuotantoa ja vientiä sekä luoda perustaa työllisyydelle ja yhteiskunnan hyvinvoinnille.


3 §
Tehtävät

Kehittämiskeskus edistää teknologian kehittämistä ja soveltamista sekä teknologiatiedon ja -yhteistyön laaja-alaista hyödyntämistä yhteiskunnassa.


Kehittämiskeskus osallistuu teknologia- ja innovaatiopolitiikan suunnitteluun kauppa- ja teollisuusministeriön asettamien tavoitteiden mukaisesti.


4 §
Hallitus

Kehittämiskeskuksessa on hallitus, jonka asettamisesta, tehtävistä, kokoonpanosta ja toimikaudesta säädetään asetuksella.


7 §
Vaitiolovelvollisuus

Kehittämiskeskuksen hallituksen jäsen ja henkilöstöön kuuluva ei saa sivulliselle luvattomasti ilmaista eikä oikeudettomasti käyttää hyödykseen, mitä hän virkaansa tai tehtäväänsä hoitaessaan on saanut tietää toisen liike- tai ammattisalaisuudesta taikka muutoin salassa pidettävästä seikasta. Sama koskee sitä, joka hoitaa tehtävää kehittämiskeskuksen kanssa tehdyn toimeksiantosopimuksen nojalla.
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 199 .Helsingissä 31 päivänä lokakuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Kauppa- ja teollisuusministeri
Antti Kalliomäki

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.