Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry esitykseen

Puutteelliset hakuehdot

HE 79/1997
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain ja henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa annetun lain 4 ja 5 §:n muuttamisesta

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yhteistoiminnasta yrityksissä annettua lakia ja henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa annettua lakia. Esityksen tarkoituksena on ikääntyvien työntekijöiden työllisyyden parantamisen edellyttämistä toimenpiteistä tehdyn valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaisesti muuttaa yhteistoiminnasta yrityksissä annettua lakia siten, että henkilöstö- ja koulutussuunnitelmissa tulee pyrkiä kiinnittämään huomiota ikääntyvien työntekijöiden ja toimihenkilöiden erityistarpeisiin. Lisäksi yhteistoiminnasta yrityksissä annettua lakia ja henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa annettua lakia ehdotetaan muutettaviksi siten, että liikkeen luovutusta ja sulautumista koskevaa sääntelyä täydennettäisiin liikkeen jakautumisen osalta.

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivänä syyskuuta 1997.


YLEISPERUSTELUT

1. Nykytila ja keskeiset ehdotukset

Yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain (725/1978), jäljempänä yhteistoimintalaki, mukaan työnantajan tulee laatia muun muassa henkilöstö- ja koulutussuunnitelmat. Henkilöstösuunnitelmaan sisältyvät henkilöstön rakennetta, määrää ja laatua koskevat asiat. Koulutussuunnitelmassa vuorostaan tulee käsitellä henkilöstösuunnitelmasta johtuvat yleiset koulutustarpeet sekä vuosittain vahvistaa koulutuksen toteuttamissuunnitelma henkilöstöryhmittäin. Valtioneuvoston 6 päivänä helmikuuta 1997 tekemässä periaatepäätöksessä ikääntyvien työntekijöiden työllisyyden parantamisen edellyttämistä toimenpiteistä todetaan, että yhteistoimintalakiin sisällytetään ikääntyvän henkilöstön erityistarpeita koskeva säännös. Tämän vuoksi yhteistoimintalakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että henkilöstö- ja koulutussuunnitelmissa tulee pyrkiä kiinnittämään huomiota ikääntyvien työntekijöiden ja toimihenkilöiden erityistarpeisiin.

Osakeyhtiölakia (734/1978) on muutettu 1 päivänä syyskuuta 1997 voimaan tulevalla lailla 145/1997 muun muassa siten, että lain 14 a lukuun on otettu yhtiön jakautumisen määritelmä ja sen toteuttamisen edellytykset. Lainmuutoksen mukaan jakautuminen voidaan toteuttaa ensinnäkin siten, että jakautuvan yhtiön kaikki varat ja velat siirtyvät useammalle perustettavalle vastaanottavalle yhtiölle ja jakautuva yhtiö purkautuu selvitysmenettelyttä. Toiseksi jakautuminen voidaan toteuttaa siten, että osa jakautuvan yhtiön varoista ja veloista siirtyy yhdelle tai useammalle perustettavalle vastaanottavalle yhtiölle. Uusien säännösten tarkoitus on mahdollistaa yritysrakenteiden joustava muuttaminen ilman, että osakkeenomistajien ja velkojien asema poikkeaa lain yleisistä periaatteista.

Yhteistoimintalaissa liikkeen luovutus ja sulautuminen on oikeusvaikutuksiltaan rinnastettu toisiinsa. Kun jakautuminen vuorostaan on oikeudellisesti sulautumista käänteisesti ja kun myös jakautumiseen liittyy vastaavia henkilöstövaikutuksia, ehdotetaan tässä esityksessä, että jakautuminen rinnastettaisiin yhteistoimintalain sääntelyssä liikkeen luovutukseen ja sulautumiseen.

Kolmannessa ja kuudennessa sulautumista ja jakautumista koskevissa yhtiöoikeudellisissa neuvoston direktiiveissä 78/855/ETY ja 82/891/ETY säädetään, että työntekijöiden oikeuksien turvaamista yrityksen tai liikkeen taikka liiketoiminnan osan luovutuksen yhteydessä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annettua neuvoston direktiiviä 77/187/ETY sovelletaan myös sulautumisen ja jakautumisen yhteydessä. Viimeksi mainittu direktiivi on täytäntöönpantu Suomessa työsopimuslain (320/1970) ja yhteistoimintalain muutoksilla.

2. Esityksen vaikutukset

Esityksestä ei aiheutuisi yrityksille merkittäviä kustannuksia.

3. Asian valmistelu

Esityksen antaminen perustuu työmarkkinakeskusjärjestöjen neuvottelutulokseen 31 päivältä toukokuuta 1996 ja valtioneuvoston 6 päivänä helmikuuta 1997 tekemään periaatepäätökseen ikääntyvien työntekijöiden työllisyyden parantamisen edellyttämistä toimenpiteistä. Ehdotettu yhteistoimintalain muutos ikääntyvien työntekijöiden osalta on valmisteltu ikääntyvien työntekijöiden työllistymisedellytyksiä selvittäneessä komiteassa (komiteanmietintö 1996:14).

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT

1. Lakiehdotusten perustelut

1.1. Laki yhteistoiminnasta yrityksissä

3 §. Yhteistoiminnan osapuolet. 6 §. Yhteistoimintamenettelyn piiriin kuuluvat asiat. 6 a §. Neuvotteluvelvoitteen toteaminen liikkeen luovutuksen, jakautumisen tai sulautumisen jälkeen. 7 a §. Neuvotteluesitys. 8 §. Neuvotteluvelvoitteen sisältö ja sen täyttyminen. 11 §. Työnantajan tiedottamisvelvollisuus. 14 §. Sopimusoikeus. Yhtiöoikeudellisesti jakautuminen on sulautumisen peilikuva. Täten jakautumista koskevan sääntelyn tarve myös työoikeudellisesti vastaa, ottaen huomioon että siihen liittyy usein henkilöstövaikutuksia, sulautumista. Tämän vuoksi ehdotetaan yhteistoimintalain säännöksiin, joissa säädetään sulautumisesta, lisättäväksi jakautuminen. Neuvotteluvelvollisuus on samoin kuin sulautumisessa vastaanottavalla yhtiöllä.

6 b §. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmat. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmia koskevassa säännöksessä ei ole nimenomaista mainintaa ikääntyvän henkilöstön erityistarpeista. Tämän vuoksi ehdotetaan pykälään lisättäväksi uusi 4 momentti, jonka mukaan henkilöstö- ja koulutussuunnitelmissa tulee pyrkiä kiinnittämään huomiota ikääntyvien työntekijöiden ja toimihenkilöiden erityistarpeisiin.

1.2. Laki henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa

4 §. Sopimukseen perustuva henkilöstön edustus. Pykälän 1 momentissa oleva viittaus yhteistoimintalain 7 §:n 3 momenttiin muutettaisiin koskemaan lain 7 §:n 4 momenttia, joksi kyseinen säännös on lainmuutoksella 906/1996 siirretty.

5 §. Lain mukaisesti toteutettava henkilöstön edustus. Pykälän 3 momenttia ehdotetaan täydennettäväksi liikkeen jakautumista koskevalla sääntelyllä edellä yhteistoimintalain yhteydessä esitetyillä perusteilla.

2. Voimaantulo

Lait ehdotetaan tuleviksi voimaan 1 päivänä syyskuuta 1997, jolloin jakautumista koskevat osakeyhtiölain muutokset tulevat voimaan.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdotukset:

1.

Laki yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan yhteistoiminnasta yrityksissä 22 päivänä syyskuuta 1978 annetun lain (725/1978) 3 §:n 3 momentti, 6 §:n 3 a kohta, 6 a §, 7 a §:n 3 momentti, 8 §:n 4 momentti, 11 §:n 5 momentti ja 14 §:n 1 momentti,

sellaisina kuin ne ovat, 3 §:n 3 momentti, 6 §:n 3 a kohta, 6 a §, 7 a §:n 3 momentti ja 8 §:n 4 momentti laissa 724/1988, 11 §:n 5 momentti laissa 236/1993 ja 14 §:n 1 momentti laissa 906/1996, sekä

lisätään 6 b §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa laissa 724/1988, uusi 4 momentti seuraavasti:

3 §
Yhteistoiminnan osapuolet

Yhteistoiminnan osapuolena voi asiassa, joka koskee liikkeen luovutuksesta, jakautumisesta tai sulautumisesta johtuvia vaikutuksia, olla myös luovutuksen saaja tai vastaanottava yritys.

6 §
Yhteistoimintamenettelyn piiriin kuuluvat asiat

Yhteistoimintamenettelyn piiriin kuuluvat asiat ovat:


3 a) liikkeen luovutuksen, jakautumisen tai sulautumisen tapahduttua siitä mahdollisesti johtuvat henkilöstön osa-aikaistamiset, lomauttamiset ja irtisanomiset sekä niihin liittyvät koulutus- ja uudelleensijoitusratkaisut;


6 a §
Neuvotteluvelvoitteen toteaminen liikkeen luovutuksen, jakautumisen tai sulautumisen jälkeen

Liikkeen luovutuksen, jakautumisen tai sulautumisen tapahduttua on yhteistoimintamenettelyssä todettava, onko liikkeen luovutuksella, jakautumisella tai sulautumisella neuvotteluvelvoitteen piiriin kuuluvia vaikutuksia.

6 b §
Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmat

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmissa tulee pyrkiä kiinnittämään huomiota ikääntyvien työntekijöiden ja toimihenkilöiden erityistarpeisiin.

7 a §
Neuvotteluesitys

Edellä 6 a §:ssä tarkoitetussa asiassa neuvotteluesitys on tehtävä viikon kuluessa luovutuksesta, jakautumisesta tai sulautumisesta, jollei neuvotteluja ole aloitettu tätä ennen. Neuvotteluesityksen tekemisestä ja neuvottelujen aloittamisesta on muutoin voimassa, mitä 1 momentissa säädetään.

8 §
Neuvotteluvelvoitteen sisältö ja sen täyttyminen

Jos yhteistoimintamenettely on aloitettu ennen liikkeen luovutusta, jakautumista tai sulautumista, luovutuksen saajan ja vastaanottavan yrityksen osalta neuvotteluajaksi lasketaan myös se aika, jonka ne ovat olleet neuvotteluissa osapuolena.


11 §
Työnantajan tiedottamisvelvollisuus

Mitä edellä säädetään luovutuksesta, koskee myös jakautumista ja sulautumista.


14 §
Sopimusoikeus

Työnantajien, työntekijöiden ja toimihenkilöiden yhdistykset, joiden toimintapiiri käsittää koko maan, voivat sopimuksin poiketa siitä, mitä 2 §:n 1 momentissa säädetään lain soveltamisalasta, 3 ja 4 §:ssä yhteistoiminnan osapuolista, 6 §:ssä yhteistoimintamenettelyn piiriin kuuluvista asioista, 6 a §:ssä neuvotteluvelvoitteen toteamisesta liikkeen luovutuksen, jakautumisen tai sulautumisen jälkeen, 6 b §:ssä henkilöstö- ja koulutussuunnitelmista, 7 §:ssä yhteistoimintamenettelystä, 7 a §:ssä neuvotteluesityksestä, 8 §:ssä neuvotteluvelvoitteen sisällöstä ja sen täyttymisestä, 8 a §:ssä neuvottelujen kirjaamisesta, 11 §:ssä työnantajan tiedottamisvelvollisuudesta, 11 b―11 e §:ssä konserniyhteistyöstä sekä 13 §:ssä henkilöstön edustajien vapautuksesta työstä ja maksettavista korvauksista.Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 199 .


2.

Laki henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa annetun lain 4 ja 5 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa 24 päivänä elokuuta 1990 annetun lain (725/1990) 4 §:n 1 momentti ja 5 §:n 3 momentti seuraavasti:

4 §
Sopimukseen perustuva henkilöstön edustus

Henkilöstön edustus yrityksen hallinnossa voidaan toteuttaa siten kuin yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain (725/1978) 7 §:n 4 momentin mukaisessa kokouksessa taikka mainitun lain 4 §:ssä tarkoitetussa neuvottelukunnassa sovitaan työnantajan ja vähintään kahden mainitun lain 3 §:ssä tarkoitetun sellaisen henkilöstöryhmän välillä, jotka yhdessä edustavat henkilöstön enemmistöä. Neuvottelun tuloksen kirjaamisesta on voimassa, mitä mainitun lain 8 a §:ssä säädetään.


5 §
Lain mukaisesti toteutettava henkilöstön edustus

Jollei 4 §:ssä mainitulla tavalla toisin sovita, henkilöstön edustus on toteutettava vuoden kuluessa siitä, kun 2 §:n mukaiset edellytykset ovat täyttyneet ja vaatimus edustuksesta esitetty. Kun yrityksessä, jossa henkilöstön edustus on toteutettu, muutetaan hallinnon rakennetta, on edustusta samalla muutettava vastaamaan uutta rakennetta. Milloin muutos johtuu liikkeen luovutuksesta taikka yritysten sulautumisesta tai jakautumisesta, saadaan muutos henkilöstön edustuksessa toteuttaa myöhemminkin, kuitenkin viimeistään vuoden kuluessa siitä, kun henkilöstön edustuksen muuttamista koskeva vaatimus on esitetty.Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 199 .


Helsingissä 15 päivänä toukokuuta 1997

Tasavallan Presidentin estyneenä ollessa Pääministeri
PAAVO LIPPONEN

Työministeri
Liisa Jaakonsaari

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.