Edilexissä on huoltokatko torstaina 25.4.2024. Palvelussa on tilapäisiä häiriöitä kello 7.00-8.30 välisenä aikana. Pahoittelemme huoltokatkosta aiheutuvaa haittaa.

Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry esitykseen

Puutteelliset hakuehdot

HE 74/1997
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi henkilöstörahastolain muuttamisesta

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi henkilöstörahastolakia niin, että työnantaja velvoitetaan antamaan henkilöstörahastolle kaikki ne tiedot, joita tarvitaan rahaston hallinnontiin. Ehdotettu muutos on tarpeen sen varmistamiseksi, ettei henkilöstörahastojen toiminnassa rikottaisi henkilörekisterilain säännöksiä.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan heti kun se on vahvistettu.


PERUSTELUT

1. Nykytila ja ehdotetut muutokset

Vuoden 1990 alussa voimaan tullut henkilöstörahastolaki (814/1989) loi lainsäädännölliset edellytykset yrityksiin perustettaville henkilöstörahastoille. Henkilöstörahasto on yrityksen henkilöstön perustama, omistama ja hallitsema rahasto. Henkilöstörahaston perustaminen edellyttää, että yritys on päättänyt ottaa käyttöön voittopalkkiojärjestelmän, jonka mukaan yritys suorittaa rahastolle voittopalkkioeriä. Rahasto jakaa voittopalkkioerät jäsenten henkilökohtaisiin rahasto-osuuksiin, jotka ovat jäsenten nostettavissa henkilöstörahastolain ja rahaston sääntöjen mukaisten edellytysten täyttyessä, aikaisintaan kuitenkin viiden vuoden kuluttua jäsenyyden alkamisesta. Rekisteröityjä henkilöstörahastoja on tällä hetkellä 41, ja niiden piirissä on noin 93 000 työntekijää.

Rahaston perustaminen sekä sen hallinnointi edellyttävät, että rahasto saa tarvitsemansa jäseniä koskevat tiedot työnantajayritykseltä. Rahaston jäsenyys on pakollinen, eikä siitä voi kieltäytyä. Kaikki yrityksen työsuhteessa olevat työntekijät tulevat rahaston jäseniksi. Rahaston perustamiskokoukseen tulee henkilöstörahastolain 9 §:n mukaan kutsua tulevat jäsenet tai heidän valitsemansa valtuutetut tai muut edustajat. Näin ollen jo rahaston perustaminen edellyttää, että perustamisesta vastuussa olevat henkilöstöryhmien edustajat saavat työnantajalta tiedon jäseniksi tulevista työntekijöistä. Myös rahaston jäsenrekisterin ylläpitäminen edellyttää, että rahastolla on ajan tasalla olevat tiedot yrityksen työntekijöistä. Rahaston vastaanottamat voittopalkkioerät liitetään jäsenten rahasto-osuuksiin sen mukaan kuin rahaston säännöissä on määrätty. Jollei säännöissä ole muuta määrätty, henkilöstörahastolain 17 §:n mukaan puolet voittopalkkioerästä liitetään rahasto-osuuksiin jäsenten kyseisen ajanjakson palkkaan tai ansionmenetyksen korvaukseen oikeuttavan ajan ja puolet heille kyseisenä ajanjaksona maksettujen palkkojen ja ansionmenetyskorvausten suhteessa. Rahasto ei pysty suorittamaan voittopalkkioerän jakoa jäsenosuuksiin, ellei se saa työnantajalta työntekijäkohtaisia tietoja tehdyistä työtunneista ja maksetuista palkoista.

Tietosuojavaltuutettu on 30 päivänä tammikuuta 1997 antamassaan lausunnossa katsonut, että yritys, jonka yhteyteen henkilöstörahasto on perustettu, voi henkilörekisterilain (471/1987) 18 §:n mukaisesti luovuttaa tunnistettavissa olevien työntekijöiden palkkatietoja henkilöstörahastolleen vain asianomaisen työntekijän henkilökohtaisella suostumuksella tai toimeksiannosta. Tietosuojavaltuutettu on perustellut kannanottoaan muun muassa sillä, että rekisteröity henkilöstörahasto on itsenäinen, yrityksestä erillinen oikeushenkilö, minkä vuoksi työntekijöiden palkkatietojen siirtämistä ei voida tarkastella tietojen käyttämisenä rekisterinpitäjän omassa toiminnassa, vaan sovellettavaksi tulevat tietojen luovuttamista koskevat säännökset. Koska tietojen luovuttamisesta ei henkilöstörahastojen osalta ole erikseen säädetty, tulee luovuttamiseen tietosuojavaltuutetun mukaan soveltaa henkilörekisterilakia yleislakina.

Tietosuojavaltuutetun lausuntoa tulkiten kaikki rahastoyritykset toimivat tällä hetkellä henkilörekisterilain vastaisesti, kun ne luovuttavat työntekijöidensä palkka- ja muita henkilötietoja rahastolle ilman työntekijöiden suostumusta tai toimeksiantoa. Ottaen huomioon, että rahastojen piirissä on noin 93 000 jäsentä ja että suurimman rahaston jäsenmäärä on yli 11 000, ei ole ajateltavissa, että rahastot velvoitettaisiin hankkimaan jokaisen jäsenen henkilökohtainen suostumus tietojen luovuttamiseen. Tämänkin jälkeen ongelmia tulisi niistä jäsenistä, jotka eivät suostuisi tietojensa luovuttamiseen. Henkilöstörahastolaki edellyttää, että voittopalkkioerän jaon jäsenten rahasto-osuuksiin tulee olla tasapuolinen. Rahaston hallitus saattaisi toimia lainvastaisesti, jos se siirtäisi tietojensa luovuttamisen kieltäneiden jäsenten osuu det voittopalkkioerään rahaston yhteispääomaan tai muiden jäsenten rahasto-osuuksiin.

Jotta rahastojen ei tarvitsisi hankkia jäsentensä suostumusta ja jotta rahastoyritykset eivät toimisi henkilörekisterilain vastaisesti luovuttaessaan työntekijöitään koskevia tietoja rahastolle, ehdotetaan henkilöstörahastolakiin lisättäväksi työnantajan tietojenantovelvollisuutta koskeva säännös. Henkilöstörahastolain 12 lukuun ehdotetaan lisättäväksi uusi 60 a §, jonka mukaan työnantaja olisi velvollinen antamaan henkilöstörahastolle kaikki ne tiedot, joita tarvitaan rahaston perustamiseen, jäsenrekisterin ylläpitämiseen, rahasto-osuuksien laskentaan ja maksamiseen sekä rahaston muuhun hallinnointiin. Tietojenantovelvollisuus koskisi rahaston piiriin kuuluvien työntekijöiden nimi-, henkilötunnus- ja osoitetietoja, työsuhteiden kestoa ja laatua, työaikaa ja tehtyjen työtuntien määrää, palkkoja ja muita vastaavanlaisia tietoja, joita rahasto tarvitsee pystyäkseen hoitamaan asioitaan rahaston sääntöjen ja henkilöstörahastolain edellyttämällä tavalla. Jos työntekijöitä koskevien tietojen luovuttamisesta aiheutuu yritykselle ylimääräisiä kustannuksia, sillä olisi oikeus periä ne rahastolta.

Ehdotettu tietojenantovelvollisuus koskisi myös voittopalkkioerän määräytymisperusteita ja niissä tapahtuneita muutoksia. Rahaston hallitus tarvitsee tarkat tiedot voittopalkkioerän määräytymisperusteista, jotta se voisi valvoa, että voittopalkkioerä suoritetaan rahastolle päätettyjen määräytymisperusteiden mukaisesti. Rahaston on henkilöstörahastolain 13 §:n 3 momentin mukaan ilmoitettava työministeriölle voittopalkkioerän määräytymisperusteista ja niiden muutoksista. Myös tämän velvollisuuden täyttäminen edellyttää, että rahaston hallitus saa yritykseltä voittopalkkioerän määräytymisperusteita koskevat tiedot.

Henkilöstörahastolain 61 §:n 1 momentissa säädetty salassapitovelvollisuus koskisi myös niitä tietoja, jotka työnantaja ehdotetun uuden säännöksen mukaan olisi velvollinen rahastolle luovuttamaan. Salassapitovelvollisuuden piiriin kuuluvat rahaston toimielinten jäsenet ja muuten rahaston puolesta toimivat henkilöt eivät saa ilmaista tai muuten paljastaa rahastoa tai sen jäsentä taikka työnantajayritystä koskevia salassapidettäviä tietoja.

2. Esityksen vaikutukset

Esityksellä ei ole valtiontaloudellisia vaikutuksia. Esityksen vaikutukset liittyvät siihen, ettei henkilöstörahastolain täytäntöönpanossa enää voitaisi katsoa rikottavan henkilörekisterilain säännöksiä.

3. Asian valmistelu

Esitys on valmisteltu virkatyönä työministeriössä. Esityksen johdosta on kuultu keskeisimpiä työmarkkinajärjestöjä. Myös tietosuojavaltuutettu on antanut esityksestä lausunnon.

4. Voimaantulo

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan heti kun se on hyväksytty ja vahvistettu.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskunnalle hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus:

Laki henkilöstörahastolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään 15 päivänä syyskuuta 1989 annettuun henkilöstörahastolakiin (814/1989) uusi 60 a § seuraavasti:

12 luku

Erinäisiä säännöksiä

60 a §
Tietojenantovelvollisuus

Yritys on velvollinen antamaan henkilöstörahastolle kaikki ne tiedot, joita tarvitaan rahaston perustamiseen, jäsenrekisterin ylläpitämiseen, rahasto-osuuksien laskentaan ja maksamiseen sekä rahaston muuhun hallinnointiin.


Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 199 .


Helsingissä 7 päivänä toukokuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Antti Kalliomäki

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.