Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry esitykseen

Puutteelliset hakuehdot

HE 70/1997
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kaivoslain muuttamisesta

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kaivoslain valtion omistamilla mailla maalajeista huuhdottavaa kultaa koskevia säännöksiä. Kaivospiiritoimituksesta ja kaivosoikeuksien myöntämisestä ehdotetaan huuhdottavan kullan valtausalueiden osalta luovuttavaksi valtion omistamien maiden osalta. Ehdotuksen mukaan huuhdontakultavaltausten pinta-alan enimmäiskokoa rajoitettaisiin ja valtiolle valtauksesta suoritettavaa vähimmäismaksua vastaavasti pienennettäisiin. Valtauksen voimassaololle hakemuksesta myönnettävää jatkoaikaa ehdotetaan huuhdottavan kullan osalta pidennettäväksi.

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen kun se on hyväksytty ja vahvistettu. Lain voimaan tullessa jo voimassa oleviin valtauksiin ja kaivospiirihakemuksiin, jotka on tehty ennen ehdotetun lain voimaantuloa, sovellettaisiin kuitenkin tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.


YLEISPERUSTELUT

1. Nykytila ja ehdotetut muutokset

Kaivoslain (503/1965) 4 §:n mukaan on sen, joka haluaa käyttää oikeutta esiintymään, joka sisältää kaivoslaissa tarkoitettuja kaivoskivennäisiä, haettava joko valtauskirjaa alueeseen tai samanaikaisesti myös kaivospiirin määräämistä esiintymän hyväksi käyttämistä varten. Valtauskirjan saatuaan valtaajalla on oikeus valtauskirjassa osoitetulla alueella kaivoskivennäisiin kohdistuvaan tutkimustyöhön. Jos valtaaja osoittaa, että valtausalueella on kaivoskivennäisiä niin runsaasti ja siinä muodossa, että esiintymää todennäköisesti voidaan käyttää hyväksi, on hänellä oikeus sen mukaan kuin lain 4 luvussa säädetään saada määrätyksi alue kaivostyön suorittamista varten (kaivospiiri) ja siten saada lain 5 luvussa säädetty oikeus kaivospiirissä olevien kaivoskivennäisten hyväksi käyttämiseen (kaivosoikeus).

Kaivoslaissa on valtion omistamalla alueella maalajeista huuhdotulla kullalla ja sen yhteydessä sivutuotteena talteen otetulla muulla kaivoskivennäisellä erikoisasema muihin kaivoskivennäisiin nähden siten, että kaivoslain 12 §:n 3 momentin nojalla valtaajalla on oikeus käyttää niitä myös muulla tavoin kuin niiden käyttökelpoisuuden ja markkinoimismahdollisuuksien selvittämiseen eli myös kaupallisesti. Muilta osin huuhdontakultavaltauksia valtion omistamilla alueilla käsitellään samoin kuin valtauksia, jotka myönnetään tutkimustyötä varten kaivoskivennäisten esiintymien laadun ja laajuuden selvittämiseksi.

Valtion omistamille alueille myönnetyt huuhdontakultavaltaukset sijoittuvat valtaosin Ivalojoen ja Lemmenjoen vesistöalueille. Näillä alueilla on kultavaltauksilla suoritettu tutkimustyötä yli sadan vuoden ajan ilman, että alla olevasta kallioperästä olisi löytynyt hyödynnettäviä kultaesiintymiä. Kaivospiirin ja kaivosoikeuden myöntäminen huuhdontakultavaltausten nojalla on siten käynyt tarpeettomaksi, minkä vuoksi siitä ehdotetaan luovuttavaksi. Jo säädettäessä 12 §:n 3 momentin poikkeus kullan huuhdonnan osalta katsottiin, että kaivospiirin määrääminen ei huuhdonnan osalta vastaa tarkoitustaan. Nyt ehdotetut muutokset vaikuttaisivat kullan huuhdonnan harjoittamiseen rakentamista koskevien oikeuksien osalta.

Samalla ehdotetaan huuhdontakultavaltausten enimmäiskokoa pienennettäväksi. Tällä muutoksella ehkäistäisiin ylisuuriin valtausalueisiin kohdistuvia väärinkäytöksiä ja varmistettaisiin kultavaltausten saatavuus. Ehdotetun huuhdontakultavaltausten koon pienentämisen johdosta myös valtiolle huuhdontakultavaltauksista suoritettavaa vähimmäismaksua ehdotetaan vastaavasti pienennettäväksi. Huuhdontakultavaltaukselle myönnettävää jatkoaikaa ehdotetaan lisäksi pidennettäväksi.

2. Esityksen taloudelliset vaikutukset

Huuhdontakultavaltausten vähimmäismaksun alentaminen ei vaikuta valtausmaksuina valtiolle kertyvään kokonaismäärään, sillä valtausten saatavuuden paraneminen johtaa käytännössä siihen, että valtausalueiden kokonaispinta-ala ja niistä kertyvät maksut pysyvät todennäköisesti samana. Myöskään muilta osin ehdotetuilla muutoksilla ei ole mainittavia taloudellisia vaikutuksia.

3. Ympäristövaikutukset

Koska maalajeista tapahtuva kullanhuuhdonta rajoittuu keväästä syksyyn, ei rakentamista koskevien oikeuksien rajoittamisella ole käytännössä vaikutusta ympäristöön.

4. Asian valmistelu

Esitys on valmisteltu virkatyönä kauppa- ja teollisuusministeriössä. Esityksestä on pyydetty lausunto Metsähallitukselta, kaivoslautakunnan yleisjaostolta sekä Lapin Kullankaivajien Liitto ry:ltä. Lausunnonantajat ovat suhtautuneet esitykseen pääosin myönteisesti kuitenkin niin, että Lapin Kullankaivajien Liitto ry piti pinta-alan rajoittamista tarpeettomana.

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT

1. Lakiehdotuksen perustelut

4 §. Pykälän 2 momenttiin ehdotetaan teknisistä syistä lisättäväksi viittaus uuteen 4 momenttiin.

Pykälään ehdotetaan lisättäväksi uusi 4 momentti, jonka mukaan edellä 3 momentissa säädetty ei koske 12 §:n 3 momentissa tarkoitettua valtion omistamalla alueella maalajeista huuhdottavan kullan valtausaluetta. Pykälän 3 momentissa säädetään valtaajan oikeudesta saada valtausalue määrätyksi kaivospiiriksi lain 4 luvun mukaisesti ja siten saada 5 luvussa säädetty kaivosoikeus. Kaivoslain 4 ja 5 lukua ei näin ollen ehdotetun muutoksen jälkeen lainkaan sovellettaisi 12 §:n 3 momentissa tarkoitettuihin huuhdottavan kullan valtauksiin.

Huuhdottavan kullan osalta jo valtausoikeudet sallivat toimenpiteet, joita ammattimaisessa, koneellisessa kullankaivussa ja kullanhuuhdonnassa tarvitaan. Kyseiset toimenpiteet ovat verrattavissa kaivoslain 12 §:ssä mainittuihin valtausoikeuksien oikeuttamaan koelouhintaan ja koerikastukseen. Koska maalajeista tapahtuva kullanhuuhdonta rajoittuu keväästä syksyyn, se ei edellytä tavanomaista kaivostoimintaa vastaavaa rakentamista. Valtausalueelle on sallittua rakentaa tai siirtää kuitenkin tutkimustöiden suorittamista varten tarpeellisia rakennuksia ja laitteita. Kauppa- ja teollisuusministeriö voi vaatia, että näille on etukäteen haettava lupa.

5 §. Pykälän 1 momentin mukaan valtausalueen enimmäiskoko on yksi neliökilometri eli 100 hehtaaria. Momenttia ehdotetaan muutettavaksi siten, että huuhdottavan kullan valtausalue saisi olla enintään seitsemän hehtaarin suuruinen. Voimassa olevista yli 400:sta huuhdontakultavaltauksesta 75 % on pinta-alaltaan pienempiä kuin seitsemän hehtaaria. Muutoksella varmistettaisiin huuhdontakultavaltausten laajempi saatavuus verraten rajatulla huuhdontakulta-alueella ja estettäisiin keinottelu ylisuurilla huuhdontakultavaltausalueilla.

10 §. Pykälään ehdotetaan lisättäväksi uusi 3 momentti, jonka mukaan valtausaikaa voitaisiin huuhdottavan kullan valtausten osalta tietyin edellytyksin pidentää.

Pykälän 2 momentissa säädetään valtauksen voimassaoloajaksi vähintään kaksi ja enintään viisi vuotta. Kaivoslain 21 § 1 momentin mukaan kaivospiirin määräämistä on haettava valtauksen voimassa ollessa uhalla, että valtausoikeus on menetetty. Kauppa- ja teollisuusministeriö voi 2 momentin mukaan ennen määräajan päättymistä tehdystä hakemuksesta myöntää määräajan pidennystä enintään kolme vuotta. Valtauksen voimassaoloaika on näin ollen nykyisellään enintään kahdeksan vuotta.

Koska ehdotuksen mukaan lain 4 ja 5 lukua ei, eikä näin ollen mainittua 21 §:n 2 momenttia, enää sovellettaisi 12 § 3 momentissa tarkoitettuihin huuhdottavan kullan valtausalueisiin, on näille valtauksille myönnettävästä jatkoajasta säädettävä erikseen. Koska ammattimaisesti harjoitettavan kullanhuuhdonnan osalta nykyinen kahdeksan vuoden määräaika on useissa tapauksissa liian lyhyt, ehdotuksen mukaan uudessa 10 §:n 3 momentissa säädettäisiin, että mikäli valtausalueella osoitettaisiin järjestelmällisestä kullanhuuhdonnasta huolimatta vielä esiintyvän huuhdottavaa kultaa, kauppa- ja teollisuusministeriö voisi myöntää valtauksen määräajan pidennystä enintään viisi vuotta. Huuhdontakultavaltauksen voimassaoloaika olisi enimmillään siis kymmenen vuotta. Hakemus valtauksen voimassaoloajan pidentämiseksi tulisi tehdä ennen määräajan päättymistä.

16 §. Pykälän 1 momentin mukaan valtaajan on suoritettava valtiolle valtausalueestaan valtausmaksu, jonka suuruudesta pinta-alayksikköä kohden säädetään asetuksella. Vähimmäismaksu valtauksesta on kuitenkin 10 pinta-alayksikköä eli 10 hehtaaria vastaavan maksun suuruinen. Voimassa olevan lain mukaisesta vähimmäismaksusta on seurannut, että huuhdontakultavaltauksia on kasvavassa määrin ryhdytty hakemaan vähintään 10 hehtaarin kokoisille alueille. Käytännössä tämä tarkoittaa noin kilometrin pituista aluetta joen tai puron varressa, joka varsinkin käsin huuhdonnan osalta on tarpeettoman suuri. Valtausmaksun vähimmäismäärä ei saisi olla määrävä tekijä valtausta haettaessa ja sen kokoa arvioitaessa. Momenttia ehdotetaan muutettavaksi siten, että 12 §:n 3 momentissa tarkoitetun huuhdottavan kullan valtausalueesta suoritettava vähimmäismaksu olisi 5 pinta-alayksikköä vastaavan maksun suuruinen.

2. Voimaantulo

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan ensi tilassa. Ennen tämän lain voimaantuloa jo voimassa oleviin 12 §:n 3 momentissa tarkoitettuihin valtion omistamalla alueella maalajeista huuhdotun kullan valtauksiin ja jo tehtyihin kaivospiirihakemuksiin sovellettaisiin kuitenkin tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus:

Laki kaivoslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 17 päivänä syyskuuta 1965 annetun kaivoslain (503/1965) 4 §:n 2 momentti, 5 §:n 1 momentti ja 16 §:n 1 momentti, sellaisena kuin niistä on 16 §:n 1 momentti laissa 208/1995, sekä

lisätään 4 §:ään uusi 4 momentti ja 10 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laissa 1625/1992, uusi 3 momentti seuraavasti:

4 §

Valtauskirjan saatuaan hakijalla (valtaajalla) on oikeus (valtausoikeus) valtauskirjalla osoitetulla alueella (valtausalueella) kaivoskivennäisiin kohdistuvaan tutkimustyöhön sen mukaan kuin 3 luvussa säädetään ja niiden hyväksi käyttämiseen tämän pykälän 3 ja 4 momentin mukaan.


Mitä 3 momentissa säädetään valtaajan oikeudesta saada määrätyksi alue kaivospiiriksi ja siten saada kaivosoikeus, ei koske tämän lain 12 §:n 3 momentissa tarkoitettua valtion omistamalla alueella maalajeista huuhdottavan kullan ja sen huuhdonnan yhteydessä sivutuotteena talteen otetun muun kaivoskivennäisen valtausaluetta.

5 §

Valtausalue saa olla enintään yhden neliökilometrin suuruinen, lukuun ottamatta 12 §:n 3 momentissa tarkoitetun huuhdottavan kullan valtausaluetta, joka saa olla enintään seitsemän hehtaarin suuruinen. Valtausalueen on oltava yhtenäinen alue.


10 §

Jos 2 momentissa mainittuna aikana 12 §:n 3 momentissa tarkoitetun huuhdottavan kullan valtausalueella osoitetaan järjestelmällisestä kullan huuhdonnasta huolimatta vielä esiintyvän huuhdottavaa kultaa, voi kauppa- ja teollisuusministeriö ennen määräajan päättymistä tehdystä hakemuksesta myöntää valtauksen voimassaololle pidennystä enintään viisi vuotta.

16 §

Valtaajan on suoritettava valtausalueestaan valtiolle kalenterivuodelta tai sen osalta valtausmaksu. Valtausmaksun suuruudesta pinta-alayksikköä kohden säädetään asetuksella. Se on kuitenkin vähintään 10 pinta-alayksikköä vastaavan maksun suuruinen. Valtausmaksu 12 §:n 3 momentissa tarkoitetun huuhdottavan kullan valtausalueesta on kuitenkin vähintään 5 pinta-alayksikköä vastaavan maksun suuruinen.Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 199

Tämän lain voimaan tullessa jo voimassa oleviin 12 §:n 3 momentin mukaisiin huuhdotun kullan valtausalueisiin ja niihin kaivospiirihakemuksiin, jotka on tehty ennen tämän lain voimaantuloa, sovelletaan kuitenkin tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.


Helsingissä 7 päivänä toukokuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Kauppa- ja teollisuusministeri
Antti Kalliomäki

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.