Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry esitykseen

Puutteelliset hakuehdot

HE 53/1997
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ammattitutkintolain 3 ja 4 §:n muuttamisesta

SiVM 11/1997

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan, että ammattitutkintolaista poistetaan koulutustoimikuntien tehtäviä koskevat säännökset.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1997.


PERUSTELUT

1. Nykytila ja ehdotetut muutokset

Ammattitutkintolain (306/1994) 3 §:n 1 momentin mukaan tutkintojen perusteet vahvistaa opetushallitus sen yhteydessä toimivien koulutustoimikuntien esityksestä. Lain 4 §:n 1 momentin mukaan tutkintojen järjestämisestä ja valvonnasta vastaavat tutkintotoimikunnat. Tutkintotoimikuntien toimialoista ja -alueista päättää lain 4 §:n 2 momentin mukaan opetushallitus koulutustoimikuntien esityksestä.

Koulutustoimikunnista säädetään 12 päivänä kesäkuuta 1992 annetussa asetuksessa (512/1992). Opetushallituksen yhteydessä toimii eri alojen asiantuntijaeliminä koulutustoimikuntia ammatillisen koulutuksen suunnittelua ja kehittämistä varten. Opetushallitus asettaa koulutustoimikunnat enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Nykyisten koulutustoimikuntien toimikausi päättyy 31 päivänä heinäkuuta 1997.

Nykyisten koulutustoimikuntien, opetusministeriön apuna toimivan koulutussuunnitteluneuvottelukunnan ja korkeakoulujen arviointineuvoston tehtävissä on päällekkäisyyttä. Tämän vuoksi on tarkoitus organisoida koulutustoimikuntien asema ja tehtävät uu delleen. Opetusministeriö asettaisi koulutustoimikunnat, jotka toimisivat ministeriön yhteydessä.

Koulutustoimikunnat eivät enää käsittelisi ammattitutkintolain mukaisia tutkintojen perusteita. Tarkoituksena on, että opetushallitus kokoaisi kussakin tapauksessa erikseen määräaikaisen asiantuntijaryhmän tätä tarkoitusta varten. Asiantuntijaryhmän kokoonpanossa otettaisiin huomioon ainakin työnantajien, työntekijöiden, opettajien sekä mahdollisesti itsenäisten ammatinharjoittajien edustus

Edellä sanotun johdosta ehdotetaan ammattitutkintolain 3 §:ää ja 4 §:n 2 momenttia muutettavaksi siten, että niistä poistetaan maininta opetushallituksen yhteydessä toimivista koulutustoimikunnista.

2. Esityksen taloudelliset vaikutukset

Esityksellä ei ole välittömiä taloudellisia vaikutuksia.

3. Asian valmistelu

Esitys on valmisteltu opetusministeriössä yhteistyössä opetushallituksen kanssa.

4. Voimaantulo

Nykyisten koulutustoimikuntien toimikausi päättyy 31 päivänä heinäkuuta 1997. Jotta koulutustoimikuntajärjestelmä voitaisiin uu-distaa 1 päivästä elokuuta 1997 lukien, laki

ehdotetaan tulevaksi voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1997.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus:

Laki ammattitutkintolain 3 ja 4 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 29 päivänä huhtikuuta 1994 annetun ammattitutkintolain (306/1994) 3 § ja 4 §:n 2 momentti seuraavasti:


3 §
Tutkintojen perusteet

Tutkintojen perusteet vahvistaa opetushallitus.


Tutkintojen perusteista säädetään tarkemmin asetuksella.


4 §
Tutkintojen järjestäminen

Tutkintotoimikuntien toimialoista ja -alueista päättää opetushallitus. Toimialueeltaan toimikunta voi olla valtakunnallinen tai alueellinen.
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 1997.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Claes Andersson

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.