Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry esitykseen

Puutteelliset hakuehdot

HE 239/1996
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi varainsiirtoverolain 64 §:n ja verohallintolain 14 §:n muuttamisesta

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan varainsiirtoverolakia muutettavaksi siten, että varainsiirtoveroa koskevien tietojen ja asiakirjojen salassapitoon ja luovuttamiseen sekä salassapitovelvollisuuden rikkomiseen sovellettaisiin vuonna 1997 leimaverolain säännöksiä salassapitovelvollisuudesta ja sen rikkomisesta säädetyistä rangaistuksista. Verohallintolakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että tietojen oma-aloitteista luovuttamisoikeutta koskevan voimaantulosäännöksen soveltamisaikaa jatkettaisiin vuoden 1997 loppuun.

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun ne on hyväksytty ja vahvistettu.


PERUSTELUT

1. Nykytila ja ehdotetut muutokset

Hallituksen esitys varainsiirtoihin kohdistuvan leimaverotuksen uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi (HE 121/1996 vp) annettiin eduskunnalle syyskuussa 1996. Eduskunta on hyväksynyt esitykseen sisältyneet ehdotukset varainsiirtoverolaiksi sekä laeiksi leimaverolain, maakaaren ja rikoslain 29 luvun 4 §:n muuttamisesta 13 päivänä marraskuuta 1996. Lait on vahvistettu 29 päivänä marraskuuta 1996 ja ne tulevat voimaan vuoden 1997 alusta.

Varainsiirtoverolailla korvattiin leimaverolain (662/1943) lainhuudatusleimaveroa, vuokraoikeuden siirtoleimaveroa ja osakkeiden siirtoleimaveroa koskevat säännökset. Muilta osin leimaverolaki jäi voimaan. Varainsiirtoverolaki sisältää aineellisten säännösten lisäksi verotusmenettelyä, verovalvontaa, veron palauttamista ja muutoksenhakua koskevat sekä muut verolakeihin yleensä sisältyvät tarpeelliset säännökset. Lakiin ei kuitenkaan otettu säännöksiä salassapidosta eikä salassapitovelvollisuuden rikkomisesta, koska näistä asioista on ollut tarkoitus säätää erillisessä verotustietojen julkisuutta koskevassa laissa, jolla korvattaisiin verolakeihin sisältyvät asianomaiset säännökset.

Verotustietojen julkisuutta koskevalla lailla on ollut tarkoitus korvata myös 1 päivänä tammikuuta 1996 voimaan tulleen verohallintolain (1557/1995) säännökset veroviranomaisten oma-aloitteisesta tietojen luovuttamisoikeudesta. Tämän vuoksi verohallintolain 14 §:n 4 momenttiin sisältyvän voimaantulosäännöksen mukaan vanhan verohallintolain (188/1991) 5 a §:n säännöksiä oikeudesta tietojen oma-aloitteiseen luovuttamiseen sovelletaan enintään vuoden 1996 loppuun asti.

Hallituksen esitystä verotustietojen ja asiakirjojen julkisuutta koskevaksi lainsäädännöksi valmistellaan valtiovarainministeriössä. Esitys liittyy oikeusministeriössä valmisteltavana olevaan viranomaisten toiminnan julkisuutta ja salassapitoa koskevan lainsäädännön uudistamiseen.

Julkisuuslainsäädännön uudistamista koskevaa esitystä ei ole toistaiseksi annettu eduskunnan käsiteltäväksi. Varainsiirtoverotuksessa salassapitoa koskevat säännökset tulevat tarpeellisiksi viimeistään vuoden 1997 helmikuun puolivälissä, jolloin uuden lain mukaan verotettavia luovutuksia koskevia tietoja ja asiakirjoja viimeistään alkaa kertyä lääninverovirastoihin. Myös verohallintolain tietojen luovuttamisoikeutta koskevien säännösten soveltamisaikaa on tarpeen jatkaa.

Edellä esitetyistä syistä ehdotetaan varainsiirtoverolain siirtymäsäännöksiin lisättäväksi säännös, jonka mukaan vuonna 1997 varainsiirtoverotuksessa sovellettaisiin leimaverolain 100 c, 100 d, 101 a ja 101 b §:n säännöksiä salassapitovelvollisuudesta ja sen rikkomisesta säädetyistä rangaistuksista. Verohallintolain 14 §:n 4 momenttia muutettaisiin siten, että vanhan verohallintolain 5 a §:n säännösten soveltamisaikaa jatkettaisiin vuoden 1997 loppuun.

Vastaavaa sääntelyä on ehdotettu myös uuteen ennakkoperintälakiin ja verotusmenettelylakiin (1558/1995) hallituksen esityksessä ennakkoperintälaiksi sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 202/1996 vp). Myös verotusmenettely- ja ennakkoperintäuudistuksissa on lähtökohtana tältä osin ollut, että julkisuuslainsäädännön uudistamisen johdosta lakeihin ei sisältyisi julkisuus- ja salassapitosäännöksiä. Ennen julkisuuslainsäädännön voimaantuloa ennakkoperintälain ja verotusmenettelylain mukaan vuonna 1997 sovellettaisiin kumottujen lakien vanhoja säännöksiä.

2. Esityksen vaikutukset

Esityksellä ei ole taloudellisia eikä hallinnollisia vaikutuksia.

3. Asian valmistelu

Esitys on valmisteltu virkatyönä valtiovarainministeriössä.

4. Voimaantulo

Lait ehdotetaan tuleviksi voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun ne on hyväksytty ja vahvistettu.

Jos voimaantulo siirtyy vuoden 1997 puolelle, ennen varainsiirtoverolain muuttamisesta annetun lain voimaantuloa varainsiirtoverotuksessa sovellettaisiin yleisten asiakirjain julkisuudesta annettua lakia (83/1951) ja sen nojalla annettua asetusta sisältävä eräitä poikkeuksia yleisten asiakirjain julkisuudesta (650/1951). Asetuksen 1 §:n 1 momentin 9 kohdan mukaan salassa pidettäviä ovat asiakirjat, jotka sisältävät tulli-, tarkastus- ja muiden viranomaisten virkatoiminnassaan hankkimia tai saamia tietoja ja selvityksiä yksityisestä liike- ja teollisuustoiminnasta, elinkeinon ja ammatin harjoittamisesta taikka yksityisen taloudellisesta asemasta, mikäli se, jota asiakirja koskee, ei anna suostumustaan sen tiedoksi antamiseen.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdotukset:

1.

Laki varainsiirtoverolain 64 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään 29 päivänä marraskuuta 1996 annetun varainsiirtoverolain ( /1996) 64 §:ään uusi 4 momentti seuraavasti:

64 §
Veron maksaminen ja menettely

Varainsiirtoveroa koskevien tietojen ja asiakirjojen salassapitoon ja luovuttamiseen sekä salassapitovelvollisuuden rikkomiseen sovelletaan vuoden 1997 loppuun leimaverolain 100 c, 100 d, 101 a ja 101 b §:n säännöksiä.


Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 199 .


2.

Laki verohallintolain 14 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 18 päivänä joulukuuta 1995 annetun verohallintolain (1557/1995) 14 §:n 4 momentti seuraavasti:

14 §
Voimaantulo

Tällä lailla kumotun verohallintolain 5 a §:n säännöksiä oikeudesta tietojen oma-aloitteiseen luovuttamiseen sovelletaan kui- tenkin vuoden 1997 loppuun.


Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 199 .


Helsingissä 29 päivänä marraskuuta 1996

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Arja Alho

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.