Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry esitykseen

Puutteelliset hakuehdot

HE 127/1996
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kirjastolain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

SiVM 11/1996

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kirjastolain väliaikaisesta muuttamisesta annettua lakia siten, että veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarojen käyttö laista aiheutuviin menoihin olisi mahdollista myös vuonna 1997.

Esitys liittyy valtion vuoden 1997 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 1997 alusta.


PERUSTELUT

1. Nykytila ja ehdotetut muutokset

Kirjastolakia (235/86) on väliaikaisesti muutettu siten, että lain mukaisiin menoihin on voitu käyttää veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovaroja vuosina 1995 ja 1996. Tällöin veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarojen käyttöä tieteen, taiteen, urheilun sekä liikunta- ja nuorisokasvatustyön tukemiseen on voitu vastaavasti supistaa.

Valtiontalouden säästötoimenpiteet aiheuttavat sen, että kirjastolaista aiheutuviin menoihin joudutaan enenevässä määrin käyttämään veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovaroja.

Kirjastolain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain (1275/94) voimaantulosäännöstä ehdotetaan muutettavaksi siten, että laista aiheutuviin menoihin voidaan käyttää veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovaroja myös vuonna 1997.

2. Esityksen toudelliset vaikutukset

Valtion vuoden 1997 talousarvioesityksen momentin 29.90.52, Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat taiteen tukemiseen, selvitysosassa on osoitettu 156 900 000 markan määräraha käytettäväksi kirjastojen valtionosuusmenoihin. Tällöin on talousarvion momentin 29.94.30, Valtionosuus ja -avustus yleisten kirjastojen käyttökustannuksiin, määrärahaa voitu vähentää vastaavalla summalla.

3. Asian valmistelu

Esitys on valmisteltu virkatyönä opetusministeriössä.

4. Voimaantulo

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan 1 päivänä tammikuuta 1997.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus:

Laki kirjastolain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan kirjastolain väliaikaisesta muuttamisesta 16 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1275/94) voimaantulosäännös, sellaisena, kuin se on 1 päivänä joulukuuta 1995 annetussa laissa (1359/95), seuraavasti:


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 1997.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1997.Helsingissä 20 päivänä syyskuuta 1996

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Claes Andersson

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.