Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry esitykseen

Puutteelliset hakuehdot

HE 115/1996
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi yksityisistä teistä annetun lain 37 §:n muuttamisesta

LiVM 7/1996

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan tarkistettavaksi vuoden 1997 alusta voimaan tulevan yksityistä teistä annetun lain muuttamisesta annetun lain säännöstä viivästyskorosta korkolain muuttamisesta annetun lain johdosta. Samalla tarkennettaisiin myös kertakaikkisen korvauksen maksamista koskevaa säännöstä.

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 1997 alusta.


PERUSTELUT

1. Nykytila ja ehdotetut muutokset

Yksityisistä teistä annetun lain vuoden 1997 alusta voimaan tulevan 37 §:n 1 momentin (555/95) mukaan kertakaikkinen korvaus on, jollei sitä määrättäessä ole toisin päätetty, maksettava kolmen kuukauden kuluessa toimituksen lopetamispäivästä lukien. Koska tarkoituksena ei ole, että kertakaikkinen korvaus olisi maksettava edellä mainitussa määräajassa siinäkin tapauksessa, että toimitukseen on haettu muutosta joko korvausvelvollisuuden aiheuttavan toimenpiteen osalta tai maksamiseen velvoittamisen osalta, pykälän 1 momenttia ehdotetaan tarkennettavaksi viittauksella saman lain muutoksenhakua koskevaan 90 §:ään. Ehdotuksen mukaan kertakaikkinen korvaus olisi, jollei sitä määrättäessä ole toisin päätetty, maksettava kolmen kuukauden kuluessa toimituksen lopettamispäivästä lukien, jollei 90 §:stä muuta johdu.

Pykälän 2 momentin mukaan jollei korvausta makseta määräajassa, on maksamatta olevalle korvaukselle suoritettava korkolain (633/82) mukaista viivästyskorkoa. Säännöstä ehdotetaan korkolain muuttamisesta annetun lain (284/95) johdosta täsmennettäväksi siten, että maksamatta olevalle korvaukselle olisi suoritettava vuotuista viivästyskorkoa sanotun lain 4 §:n 3 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaan.

2. Esityksen vaikutukset

Esitykseen sisältyvät ehdotukset ovat luonteeltaan lainsäädäntöä selkeyttäviä. Esityksellä ei ole muita vaikutuksia.

3. Asian valmistelu

Esitys on valmisteltu virkatyönä maa- ja metsätalousministeriössä. Valmistelutyön aikana on kuultu liikenneministeriötä ja maanmittauslaitoksen edustajia.

4. Voimaantulo

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan 1 päivänä tammikuuta 1997, jolloin tulevat voimaan myös muut kiinteistönmuodostamislainsäädännön uudistamiseen liittyvät lait.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus:

Laki yksityistä teistä annetun lain 37 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan yksityisistä teistä 15 päivänä kesäkuuta 1962 annetun lain (358/62) 37 §:n 1 ja 2 momentti, sellaisina kuin ne ovat 12 päivänä huhtikuuta 1995 annetussa laissa (555/95), seuraavasti:


37 §

Kertakaikkinen korvaus on, jollei sitä määrättäessä ole toisin päätetty, maksettava kolmen kuukauden kuluessa toimituksen lopettamispäivästä lukien, jollei 90 §:stä muuta johdu.


Jos korvauksen maksuaika on määrätty kolmea kuukautta pitemmäksi toimituksen lopettamispäivästä lukien, on korvaukselle suoritettava kuuden prosentin vuotuinen korko siitä päivästä lukien, kun kolme kuukautta on kulunut toimituksen lopettamisesta. Jollei korvausta makseta määräajassa, on maksamatta olevalle korvaukselle suoritettava korkolain 4 §:n 3 momentissa tarkoitetun korkokannan mukainen vuotuinen korko.
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 199 .Helsingissä 13 päivänä syyskuuta 1996

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.