Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry esitykseen

Puutteelliset hakuehdot

HE 68/1996
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain muuttamisesta

LiVM 5/1996

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi alusturvallisuuden valvonnasta annettua lakia niin, että asianomainen ministeriö tekee roro-matkustaja-alusten turvallisuusjohtamisesta annetussa neuvoston asetuksessa tarkoitetun päätöksen laivanisännän liikennöinnin keskeyttämisestä, jos liikennöinti laivanisännän ro-ro-matkustaja-aluksella Suomen satamaan tai satamasta aiheuttaa vakavaa uhkaa ihmishengelle, omaisuudelle tai ympäristölle.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1996.


PERUSTELUT

1. Nykytila ja ehdotetut muutokset

Alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain (370/95) 14 §:n mukaan, jos aluksen käyttö alusturvallisuudessa olevan vian tai puutteen vuoksi aiheuttaa vaaraa ihmishengelle tai välitöntä vaaraa alukselle, muulle liikenteelle tai meriympäristölle, valvontaviranomaisen on tehtävä päätös aluksen pysäyttämisestä tai sen käytön rajoittamisesta taika sen varusteen, laitteen, toiminnan tai järjestelyn käytön kieltämisestä, kunnes vika tai puute on korjattu. Edellä mainittu päätös voidaan tehdä myös, jos lain 11 §:n mukaista tarkastusta vastustetaan, jos viranomaisille ei anneta sellaisia tietoja, joita se lain 6 §:n mukaan on oikeutettu saamaan, tai jos alusturvallisuudessa havaittuja puutteita tai epäkohtia ei korjata asetetussa määräajassa. Lain 5 §:n mukaan valvontaviranomaisia ovat merenkulkuhallituksen merenkulkuosaston päällikö ja hänen määräämänsä virkamies sekä merenkulkupiirin merenkuluntarkastustoimialan päällikö ja hänen määräämänsä virkamies.

Ro-ro-matkustaja-alusten turvallisuusjohtamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 3051/95 7 artiklassa säädetään, että jos jäsenvaltio katsoo, että laivanisännän säännöllinen liikennöinti sen satamaan tai sen satamasta voi, siitä huolimatta että aluksella on asianmukainen vaatimuksenmukaisuusasiakirja, aiheuttaa vakavaa uhkaa ihmishengelle, omaisuudelle tai ympäristölle, niin laivanisännän liikennöinti voidaan keskeyttää siihen asti, kunnes vaara on poistettu. Jäsenvaltion tulee ilmoittaa päätöksestä komissiolle ja muille jäsenvaltioille. Asetuksen 10 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen päätetään, onko päätös perusteltu.

Ro-ro-matkustaja-alusten turvallisuusjohtamisesta annetun neuvoston asetuksen mukainen päätös laivanisännän liikennöinnin keskeyttämisestä on siten alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain 14 §:n mukaista aluksen pysäyttämispäätöstä laajempi ja vaikutuksiltaan merkittävämpi toimenpide. Näin ollen on perusteltua, että päätöksen tällaisesta liikennöinnin keskeyttämisestä tekee asianomainen ministeriö alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain 5 §:ssä tarkoitetun valvontaviranomaisen sijasta. Valtioneuvoston ohjesäännön (1522/95) 22 §:n nojalla asianomaisella ministeriöllä tarkoitetaan tässä tapauksessa liikenneministeriötä.

2. Esityksen taloudelliset vaikutukset

Esityksellä ei ole taloudellisia vaikutuksia.

3. Asian valmistelu

Esitys on valmisteltu virkatyönä liikenneministeriössä. Merenkulkuhallitus on osallistunut esityksen valmisteluun. Esityksestä on pyydetty lausunto oikeusministeriöltä, Suomen Varustamoyhdistykseltä, Ålands Redarföreningiltä, Ulkomaanliikenteen Pientonnistoyhdistykseltä, Suomen Laivanpäällystöliitolta, Suomen Konepäällystöliitolta ja Suomen Merimies-Unionilta.

4. Voimaantulo

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1996, josta lukien ro-romatkustaja-alusten turvallisuusjohtamisesta annettua neuvoston asetusta sovelletaan.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus:

Laki alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään alusturvallisuuden valvonnasta 17 päivänä maaliskuuta 1995 annettuun lakiin (370/95) uusi 14 a § seuraavasti:


14 a §
Liikennöinnin keskeyttäminen

Asianomainen ministeriö tekee ro-ro-matkustaja-alusten turvallisuusjohtamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 3051/95 7 artiklassa tarkoitetun päätöksen laivanisännän liikennöinnin keskeyttämisestä.Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 19 .Helsingissä 10 päivänä toukokuuta 1996

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Liikenneministeri
Tuula Linnainmaa

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.