Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry esitykseen

Puutteelliset hakuehdot

HE 67/1996
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi merilain 20 luvun 9 §:n muuttamisesta

LiVM 4/1996

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan merilakia muutettavaksi niin, että ro-ro-matkustaja-alusten turvallisuusjohtamisesta annetun neuvoston asetuksen rikkominen olisi rangaistavaa.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1996.


PERUSTELUT

1. Nykytila ja ehdotetut muutokset

Merilain 1 luvun 8 §:n ja 8 a §:n mukaan muun muassa aluksen turvallisesta käytöstä, turvalliseen käyttöön liittyvistä johtamisjärjestelyistä sekä laivanisännän turvallisuusjohtamisjärjestelmästä säädetään asetuksella. Lisäksi liikenneministeriö voi antaa tarkempia määräyksiä. Muun muassa näiden lainkohtien nojalla on annettu asetus laivanisännän turvallisuusjohtamisjärjestelmästä ja aluksen turvalliseen käyttöön liittyvistä johtamisjärjestelyistä (66/96). Asetusta ei sovelleta ro-ro-matkustaja-aluksiin eikä niiden laivanisäntiin siltä osin kuin niistä säädetään ro-ro-matkustaja-alusten turvallisuusjohtamisesta annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 3051/95. Ensiksi mainitun asetuksen ja sen nojalla annettujen määräysten rikkomisesta säädetään merilain 20 luvun 9 §:ssä. Alusturvallisuusrikkomuksesta on tuomittava sakkoa ja alusturvallisuuden vaarantamisesta sakkoa tai vankeutta enintään kuudeksi kuukaudeksi.

Ro-ro-matkustaja-alusten turvallisuusjohtamisesta annettu neuvoston asetus sisältää vastaavia alusturvallisuutta koskevia säännöksiä, joten on perusteltua, että myös tämän asetuksen 4 ja 5 artiklan rikkominen olisi rangaistavaa samalla tavoin kuin merilain 20 luvun 9 §:ssä on säädetty alusturvallisuutta koskevien asetusten ja määräysten rikkomisesta. Neuvoston asetus ei sisällä rangaistusta koskevaa säännöstä.

2. Esityksen taloudelliset vaikutukset

Esityksellä ei ole mainittavia taloudellisia vaikutuksia.

3. Asian valmistelu

Esitys on valmisteltu virkatyönä liikenneministeriössä. Merenkulkuhallitus on osallistunut esityksen valmisteluun. Esityksestä on pyydetty lausunto oikeusministeriöltä, Suomen Varustamoyhdistykseltä, Ålands Redarföreningiltä, Ulkomaanliikenteen Pientonnistoyhdistykseltä, Suomen Laivanpäällystöliitolta, Suomen Konepäällystöliitolta ja Suomen Merimies-Unionilta.

4. Voimaantulo

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1996, josta lukien ro-ro-matkustaja-alusten turvallisuusjohtamisesta annettua neuvoston asetusta sovelletaan.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus:

Laki merilain 20 luvun 9 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 15 päivänä heinäkuuta 1994 annetun merilain (674/94) 20 luvun 9 §:n 1 ja 2 momentti, sellaisina kuin ne ovat 17 päivänä maaliskuuta 1995 annetussa laissa (369/95), seuraavasti:


20 luku

Rangaistussäännökset

9 §
Alusturvallisuusrikkomus ja alusturvallisuuden vaarantamisrikkomus

Joka rikkoo 1 luvun 8 tai 8 a §:n nojalla annettuja säännöksiä tai määräyksiä tai roro-matkustaja-alusten turvallisuusjohtamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 3051/95 4 ja 5 artiklaa, on tuomittava, jollei teosta muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, alusturvallisuusrikkomuksesta sakkoon.


Joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta rikkoo 1 luvun 8 §:n tai 8 a §:n nojalla annettuja säännöksiä tai määräyksiä tai ro-ro-matkustaja-alusten turvallisuusjohtamisesta annetun neuvoston asetuksen 4 ja 5 artiklaa siten, että teko on omiaan vaarantamaan alusturvallisuutta, on tuomittava alusturvallisuuden vaarantamisrikkomuksesta sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 19 .Helsingissä 10 päivänä toukokuuta 1996

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Liikenneministeri
Tuula Linnainmaa

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.