Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry esitykseen

Puutteelliset hakuehdot

HE 32/1996
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arvonlisä- ja valmisteverotuksen toimittamisesta Ahvenanmaan maakunnan ja muun Suomen välisissä suhteissa annetun lain muuttamisesta

VaVM 11/1996

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan selvennettäviksi verotussäännöksiä, jotka koskevat tavaroiden ja palvelujen siirtoa Ahvenanmaan ja muiden maiden välillä. Arvonlisä- ja valmisteverotuksen toimittamisesta Ahvenanmaan maakunnan ja muun Suomen välisissä suhteissa annettuun lakiin otettaisiin myös maakunnan ja muiden maiden välisiä verotuksellisia suhteita koskevat säännökset. Näihin suhteisiin säädettäisiin nimenomaan sovellettaviksi samoja säännöksiä, joita sovelletaan tavaroiden ja palvelujen myynteihin ja siirtoihin Suomen ja Euroopan yhteisöjen ulkopuolisten maiden välillä.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen kun se on hyväksytty ja vahvistettu.


PERUSTELUT

1. Nykytila ja ehdotetut muutokset

Suomen liittyessä Euroopan unioniin Ahvenanmaan maakunta jäi Suomen liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn sopimuksen (SopS 103/94), jäljempänä liittymissopimus, 2. pöytäkirjan 2 artiklan mukaan liikevaihtoveroja ja valmisteveroja sekä muita välillisen verotuksen muotoja koskevan lainsäädännön yhdenmukaistamista koskevien Euroopan yhteisöjen säännösten soveltamisalan ulkopuolelle. Maakunta kuuluu kuitenkin yhteisön tulliliittoon ja -alueeseen.

Verotus ei eräitä poikkeuksia lukuunottamatta kuulu Ahvenenmaan maakunnan itsehallinnon piiriin, vaan valtakunnan toimivaltaan. Kun ei ole ilmennyt olennaista tarvetta säätää Ahvenanmaalla sovellettavaksi erilaista arvonlisä- tai valmisteverojärjestelmää kuin muualla maassa, unioniin liityttäessä pysytettiin maakunta kuitenkin osana muun valtakunnan veroaluetta, jotta voitaisiin välttää poikkeuksen muodollisesti edellyttämä veroraja ja siitä seuraava rajaverotusmenettely; aineelliset verosäännökset ja veronsaajahan ovat edelleen samat, joten verorajalle ei ole ainakaan Suomen näkökulmasta katsottuna asiallista tarvetta. Tässä tarkoituksessa säädettiin laki arvonlisä- ja valmisteverotuksen toimittamisesta Ahvenanmaan maakunnan ja muun Suomen välisissä suhteissa (1485/94). Laki tuli voimaan samanaikaisesti EU-jäsenyyden kanssa, vuoden 1995 alusta.

Ahvenanmaata koskevan sääntelyn tarkoituksena oli siis, että arvonlisä- ja valmisteverotus Ahvenanmaalla ja maakunnan ja muun Suomen välisissä suhteissa jatkuisi valtion sisäisenä, kun taas Ahvenanmaan ja muiden maiden, myös muiden EU-maiden, välillä sovellettaisiin edellä mainitun pöytäkirjan poikkeuksen edellyttämää, lähinnä tuontia ja vientiä koskevaa säännöstöä.

Suomen unioniin liittymistä edeltävänä aikana ei ehditty koordinoida riittävän perinpohjaisesti Ahvenanmaata koskevan poikkeuslain sekä toisaalta uusia arvonlisäverolain ja uuden valmisteverotuslain (1469/94) soveltamisalasäännöksiä keskenään. Arvonlisäverolain 1 a §:n (1486/94) mukaan jäsenvaltiolla ja yhteisöllä tarkoitetaan Euroopan yhteisön lainsäädännön mukaista jäsenvaltion ja yhteisön arvonlisäveroaluetta ja maahantuonnilla 86 §:n (1486/94) mukaan tuontia yhteisöön. Lain 70 §:n (1486/94) mukaan veroa ei suoriteta tavaran myynnistä yhteisön ulkopuolelle. Säännöksiä on siten mahdollista tulkita sanatarkasti myös niin, etteivät tuontia tai vientiä koskevat säännökset sovellu tuontiin Ahvenanmaalle eikä vientiin sieltä, koska Ahvenanmaa ei kuulu yhteisöön välillistä verotusta koskevien direktiivien tarkoittamassa mielessä. Yhteisön ja jäsenmaiden valmisteveroalue on määritelty vastaavalla tavalla valmisteverotuslaissa (6 §). Maahantuonnilla valmisteverotuksen perusteena ei kuitenkaan ole samalla tavoin ratkaisevaa merkitystä kuin arvonlisäverotuksessa, joten valmisteveron kanto Ahvenanmaalle tuoduista tavaroista ei ole ainakaan kaikissa tapauksissa yhtä tulkinnanvarainen.

Vaikka säännösten tulkinnanvaraisuus ilmeni suhteellisen nopeasti, katsottiin, että verotus voidaan suorittaa tarkoitetulla tavalla sekä liittymissopimuksen 2 pöytäkirjasta että yhteisön välillistä verotusta koskevista säännöksistä johdetun tulkinnan avulla siihen saakka, kunnes Ahvenanmaan välillistä verotusta koskeva asema saadaan järjestetyksi pysyvämmällä tavalla. Ahvenanmaan maakuntahallituksen aloitteesta ryhdytiin näet jo vuoden 1995 alkupuolella tunnustelemaan Euroopan yhteisöjen komission kanssa mahdollisuutta maakuntaa koskevan veropoikkeaman soveltamisen keskeyttämiseksi. Poikkeaman toimeenpanoa koskevaa lainsäädäntöä ei pidetty tarkoituksenmukaisena ryhtyä muuttamaan ainakaan ennen kuin tähän asiaan on saatu selvyys.

Tarkoituksena on kiistatta ollut, että ulkomailta Ahvenanmaalle tuotavat tavarat verotetaan samalla tavoin kuin yhteisön ulkopuolelta Suomeen tuotavat tavarat ja että tavaroiden vienti Ahvenanmaalta yhteisöön on verotonta kuten vienti Suomesta yhteisön ulkopuolelle. Koska säännökset ovat kuitenkin tältä osin puutteelliset, ehdotetaan selkeyden vuoksi arvonlisä- ja valmisteverotuksen toimittamisesta Ahvenanmaan maakunnan ja muun Suomen välisissä suhteissa annettua lakia muutettavaksi. Lakiin otettaisiin nimenomainen säännös maakunnan ja muiden maiden välisten tavaroiden ja palvelusten myyntien ja siirtojen verottamisesta niiden säännösten mukaan, joita sovelletaan Suomen ja niin sanottujen kolmansien maiden välisiin myynteihin ja siirtoihin. Lakiin lisättäisiin tämän sisältöinen 2 a §.

2. Esityksen vaikutukset

Muutoksen tarkoituksena on säilyttää nykyinen tilanne poistamalla Ahvenanmaan tuonnin ja -viennin verotusta koskevat tulkinnanvaraisuudet, eikä sillä olisi vaikutuksia nykytilaan verattuna. Tuonnista Ahvenanmaalle muualta kuin Suomesta on kannettu arvonlisävero sekä myös valmisteverot silloin, kun tuonti on ollut valmisteverotuslain mukaan valmisteverotuksen perusteena. Vastaavasti vienti on vapautettu veroista. Jos tuontia koskevien verotussäännösten tulkittaisiin puuttuvan, veron kantaminen olisi lopetettava, ja tuontitavarat, joiden edelleenmyyntiä ei veroteta, eli lähinnä yksityiseen kulutukseen tuotavat tavarat, jäisivät kokonaan verottamatta. Tällaista tuontia, pääasiassa Ruotsista, lienee toistaiseksi ollut melko vähän. Todennäköisesti se lisääntyisi kuitenkin voimakkaasti, jos sitä ei enää voitaisi verottaa. Kyseisen tuonnin nykymäärää ja varsinkaan sen lisäystä ei ole mahdollista arvioida luotettavasti eikä niin ollen myöskään muutoksen vaikutusta verojen kantoon. Joka tapauksessa verotulot saattaisivat vähetä ja kauppa vääristyä tuntuvasti, jos veroton tuonti muista maista jouduttaisiin sallimaan.Vienti Ahvenanmaalta muihin EU-maihin tulisi verottaa, mikä lisäisi verotuloja, mutta vääristäisi kauppaa.

3. Asian valmistelu

Esitys on valmisteltu virkatyönä valtiovarainministeriössä. Eduskunnalle on tarkoitus antaa myöhemmin laajempi esitys Ahvenanmaan arvonlisä- ja valmisteverotuksen järjestämisestä suhteessa maakunnan ulkopuolisiin alueisiin. Tällöin säädettäisiin myös liittymissopimuksessa edellytetystä verorajasta Ahvenanmaan ja muun Suomen välillä.

Asiasta ei sen kiireellisyyden vuoksi ole pyydetty Ahvenanmaan itsehallintolain (1144/91) 28 §:n 2 momentissa tarkoitettua maakunnan lausuntoa. Jos muutos katsotaan maakunnalle erityisen tärkeäksi, ehdotetaan lausunto hankittavaksi eduskuntakäsittelyn yhteydessä.

4. Voimaantulo

Laki ehdotetaan tulemaan voimaan mah- dollisimman pian sen jälkeen kun se on hyväksytty ja vahvistettu.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus:

Laki arvonlisä- ja valmisteverotuksen toimittamisesta Ahvenanmaan maakunnan ja muun Suomen välisissä suhteissa annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään arvonlisä- ja valmisteverotuksen toimittamisesta Ahvenanmaan maakunnan ja muun Suomen välisissä suhteissa 29 päivänä joulukuuta 1994 annettuun lakiin (1485/94) uusi 2 a § seuraavasti:


2 a §

Tavaroiden ja palvelujen myynteihin ja siirtoihin Ahvenanmaan maakunnan ja muiden maiden välillä sovelletaan niitä arvonlisä- ja valmisteverotusta koskevia säännöksiä, joita sovelletaan tavaroiden ja palvelujen myynteihin ja siirtoihin Suomen ja Euroopan yhteisöön kuulumattomien maiden välillä.Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 1996.Helsingissä 22 päivänä huhtikuuta 1996

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Jouni Backman

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.