Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry esitykseen

Puutteelliset hakuehdot

HE 212/1995
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kiinteistöjen kauppahintarekisteristä ja kauppahintatilastosta annetun lain muuttamisesta

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistöjen kauppahintarekisteristä ja kauppahintatilastosta annettua lakia siten, että kauppahintatilastojen laatiminen erillisenä tehtävänä poistetaan laista ja korvataan yleisellä tietopalvelutehtävällä, joka sisältää sekä yksikkötason tiedoilla että yleisillä tilastollisilla ja muilla selvityksillä palvelemisen. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan välittömästi sen jälkeen kun se on hyväksytty ja vahvistettu.


PERUSTELUT

1. Lakiehdotus

Voimassa olevassa kiinteistöjen kauppahintarekisteristä ja kauppahintatilastosta annetussa laissa (552/80) on kauppahintarekisteristä annettavasta tietopalvelusta mainittu ainoastaan kauppahintatilaston laatiminen ja julkaiseminen. Rekisteristä annettava tietopalvelu sisältää kuitenkin erilaisia muitakin tietopalvelun muotoja. Lain 1 §:ää ehdotetaankin muutettavaksi siten, että tilastojen julkaisemisen sijasta tehtäväksi määritellään tietopalvelu yleensä. Vastaavasti lain 5 §:n 2 momentti, jossa säädetään kauppahintatilaston laatimisesta ja julkaisemisesta, ehdotetaan kumottavaksi. Tietopalvelulla tarkoitetaan ehdotetussa 1 §:ssä yksittäisten tietojen luovuttamista rekisteristä, erilaisten tilauksesta tehtyjen tilastollisten ja muiden selvitysten sekä yleiseksi yhteiskuntatilastoksi katsottavien kauppahintatietojen tuottamista.

Ehdotettujen muutosten tarkoituksena on myös saattaa kiinteistöjen kauppahintarkisteristä ja kauppahintatilastosta annettu laki vastaamaan tilastolain (62/94) sisältämää periaatetta, jonka mukaan tilaston laatimistehtävän mainitseminen laissa erikseen on tarpeellista vain silloin, kun tilastojen laatiminen edellyttää erillistä tietojen keruuta yksinomaan tilastotarkoituksiin tiedonantovelvollisuuden perusteella. Tässä tapauksessa tietoja ei tarvitse erikseen kerätä tilastoja varten. Tarvittavat tiedot saadaan kokonaisuutena julkisesta kauppahintarekisteristä. Tilastolain tarkoitusta vastaa ja sen soveltamista selkeyttää, jos tilastojen laatimistehtävä mainitaan laissa vain silloin, kun viranomaiselle säädetyn tehtävän suorittamiseksi on tarpeen säätää muille viranomaisille tai kansalaisille erillinen tiedonantovelvollisuus tilastotarkoituksiin kerättäviä tietoja varten. Kiinteistökaupoista pidettävään kauppahintarekisteriin tiedot saadaan kaupanvahvistaja-asetuksessa (1080/79) tarkoitetun ilmoituksen perusteella. Tällä hetkellä kaikki muut viranomaiset, joiden tilastonlaatimistehtävä on mainittu laissa (Tilastokeskus, Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus, tullihallitus, maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus), keräävät tietoja erikseen tilastotarkoituksiin.

Samalla lain nimikettä ehdotetaan muutettavaksi niin, ettei siinä enää mainita kauppahintatilastoa.

2. Voimaantulo

Laki ehdotetaan tulemaan voimaan välittömästi sen jälkeen kun se on hyväksytty ja vahvistettu.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus:

Laki kiinteistöjen kauppahintarekisteristä ja kauppahintatilastosta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan kiinteistöjen kauppahintarekisteristä ja kauppahintatilastosta 18 päivänä heinäkuuta 1980 annetun lain (552/80) 5 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on 28 päivänä marraskuuta 1994 annetussa laissa (1030/94), sekä

muutetaan lain nimike ja 1 §, näistä 1 § sellaisena kuin se on osittain muutettuna viimeksi mainitulla lailla, seuraavasti:

Laki kiinteistöjen kauppahintarekisteristä

1 §

Kiinteistökaupoista pidetään kauppahintarekisteriä, ja rekisteristä annetaan siihen perustuvaa tietopalvelua.

Kauppahintarekisterin ja siitä annettavan tietopalvelun tarkoituksena on palvella kiinteistön arvon määrittämistä lunastustoimituksissa, maankäytön suunnittelussa, verotuksessa, luotonannossa sekä muissa arviointi- ja tutkimustehtävissä.

Kauppahintarekisteriä pitää ja tietopalvelua antaa maanmittauslaitos.


Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 199 .


Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.