Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry esitykseen

Puutteelliset hakuehdot

HE 186/1995
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain 8 §:n muuttamisesta ja laiksi alkoholilain 17 §:n muuttamisesta

VaVM 44/1995

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annettua lakia sekä alkoholilakia siten, että alkoholi- ja alkoholijuomaverosta vapautettaisiin erityisvalmisteiden valmistukseen käytettävä alkoholi. Niin ikään verosta vapautettaisiin alkoholi, joka sisältyy maahan tuotaviin erityisvalmisteisiin.

Lait ehdotetaan tuleviksi voimaan heti, kun ne on hyväksytty ja vahvistettu.


PERUSTELUT

1. Nykytila

Alkoholiverotus uudistettiin vuoden 1995 alusta voimaan tulleella lailla alkoholi- ja alkoholijuomaverosta (1471/94). Uuden lain sisältämät asialliset muutokset aikaisempaan verrattuna johtuivat pääasiassa Suomen liittymisestä Euroopan Unioniin (EU), minkä vuoksi täällä saatettiin voimaan Euroopan yhteisöjen neuvoston antamat alkoholiverotusta koskevat direktiivit. Alkoholiverotuksen uudistus edellytti myös eräiden alkoholilain (1143/94) säännösten muuttamista, jotka muutokset saatettiin voimaan vuoden 1995 alusta voimaan tulleella lailla (1477/94). Eräs alkoholiverotusta koskevista muutoksista oli alkoholiverotuksen veropohjan laajentaminen muuhunkin alkoholiin kuin varsinaisiin nautittavaksi tarkoitettuihin alkoholijuomiin. Käytännössä tällä muutoksella ei oletettu olevan mainittavaa merkitystä sen vuoksi, että laissa olevat, direktiivien mukaiset verottomuussäännökset kattoivat valtaosan tällaiseen tarkoitukseen käytettävästä alkoholista.

Alkoholin ja alkoholijuomien valmisteverojen rakenteiden yhdenmukaistamisesta annetun neuvoston direktiivin (92/83/ETY) 27 artikla sisältää säännökset alkoholin ja alkoholijuomien valmisteveroa koskevista verovapauksista. Artiklan mukaan verosta on vapautettava sellainen alkoholi, joka käytetään artiklassa lueteltuihin erilaisiin teknisiin käyttötarkoituksiin taikka joka denaturoidaan juotavaksi sopimattomaksi. Nautittavaksi tarkoitettujen tuotteiden valmistukseen käytettävästä alkoholista verottomaksi on säädetty alkoholi, joka käytetään etikan valmistukseen, lääkedirektiivissä (65/65/ETY) tarkoitettujen lääkkeiden valmistukseen taikka sellaisen elintarvikkeen valmistamiseen, joka sisältää etyylialkoholia vähäisen määrän, eli enintään viisi litraa 100 kiloa kohti, taikka mikäli kysymys on suklaasta, enintään 8,5 litraa 100 kiloa kohti. Alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain 8 § sisältää edellä mainitun verodirektiivin mukaiset verottomuussäännökset. Maassa valmistettujen tuotteiden osalta verottomuus on meillä valvonnallisista syistä toteutettu siten, että verotonta alkoholia voidaan pääsääntöisesti myydä vain alkoholilaissa tarkoitettuna niin sanottuna erityismyyntinä, joka edellyttää alkoholin ostajalta tuotevalvontakeskuksen myöntämää alkoholin käyttölupaa. Alkoholilaissa erityismyynnistä säädetään 17 §:ssä. Alkoholiverotuksen uudistuksen yhteydessä alkoholilain säännöksiä muutettiin siten, että erityismyynnillä tarkoitetaan vain sellaista tukkumyyntiportaassa tapahtuvan alkoholin myyntiä, jossa alkoholia voidaan alkoholi- ja alkoholijuomaverolain nojalla myydä verotta. Siten erityismyyntinä voidaan myydä alkoholia muun muassa lääkelaissa (395/87) tarkoitettujen lääkkeiden valmistukseen. Lääkelaki puolestaan sisältää edellä mainitun lääkedirektiivin kansallista täytäntöönpanoa koskevat säännökset.

Edellä mainittujen säännösten nojalla verotonta on sellainen alkoholi, joka käytetään lääkelaissa tarkoitettujen tuotteiden valmistukseen. Verotonta on myös sellainen alkoholi, joka sisältyy maahan tuotaviin lääkelaissa tarkoitettuihin tuotteisiin. Sen sijaan muihin nautittavaksi tarkoitettuihin tuotteisiin sisältyvä alkoholi on etikkaa lukuun ottamatta veronalaista, jos tuotteessa on alkoholia yli viisi litraa 100 kiloa kohti. Veronalaista tulisi näin ollen olla myös sellainen alkoholi, joka käytetään nautittavaksi tarkoitettujen luontaistuotteisiin kuuluvien erityisvalmisteiden valmistukseen tai joka sisältyy tällaisiin tuotteisiin, mikäli kysymyksessä oleva erityisvalmiste ei ole lääkelaissa tarkoitettu lääke tai rohdosvalmiste.

Erityisvalmiste on elintarvikelain alainen valmiste, joka on määritelty erityisvalmisteasetuksessa (349/89). Sen mukaan erityisvalmisteella tarkoitetaan ihmisten nautittavaksi tarkoitettua tuotetta, jota ei kuitenkaan pidetä tavanomaisena elintarvikkeena.

Suomessa eräät ihmisravinnoksi tarkoitetut erityisvalmisteet sisältävät alkoholia 10―60 tilavuusprosenttia. Tuotteet sisältävät muun muassa erilaisia yrttejä vesi-alkoholiliuoksessa. Alkoholia tuotteissa käytetään sen vuoksi, että alkoholi uuttaa yrteistä kaikki vaikuttavat, rasvaliukoiset aineet veden liuottaessa vesiliukoiset aineet. Lisäksi alkoholi toimii luonnollisena säilöntäaineena ja edesauttaa vaikuttavien aineiden imeytymistä elimistössä. Tuotteita ei käytetä varsinaisten alkoholijuomien tapaan vaan tipoittain joko sellaisenaan taikka veteen sekoitettuna.

Mikäli tällaiselle alkoholia sisältävälle erityisvalmisteelle saadaan lääkelain mukainen myyntilupa lääkkeenä tai rohdosvalmisteena, sen valmistamiseen voidaan hankkia verotonta alkoholia alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain 8 §:n sekä alkoholilain 17 §:n nojalla. Valmisteelle, jolle halutaan ilmoittaa terapeuttinen, lääkkeellinen käyttötarkoitus, on haettava myyntilupa lääkkeenä taikka rohdosvalmisteena. Lääkelain mukaan lääkkeitä ja rohdosvalmisteita voi valmistaa Suomessa vain lääketehdas. Lisäksi edellytetään, että valmistaja kykenee joko tieteellisin testein tai rohdosvalmisteen osalta kirjallisuusviittauksin taikka vastaavalla tavalla todistamaan tuotteen vaikuttavat ominaisuudet. Valtaosa Suomessa valmistetuista erityisvalmisteista valmistetaan pienissä tuotantolaitoksissa, eivätkä valmistajat kykene täyttämään lääkkeille tai rohdosvalmisteille asetettuja korkeita valmistus- ja laatuvaatimuksia. Koska valmisteille ei pystytä hankkimaan myyntilupaa lääkkeenä tai rohdosvalmisteena, niiden valmistamiseen tulisi hankkia verollista alkoholia.

Suomessa erilaisten yrttiuutteiden valmistaminen on voimakkaasti kehittynyt viimeisen kymmenen vuoden aikana. Valmisteita on markkinoilla useita satoja. Yrttiuuteteollisuuden kasvun myötä yrttien viljely, keräys ja jatkojalostus ovat yleistyneet ja tuoneet varsinkin maaseudulle lisää työpaikkoja. Kaiken kaikkiaan yrttiuutteita ja muita erityisvalmisteita valmistavan alan välitön työllistävä vaikutus on noin 5 000 työpaikkaa.

Ennen Suomen EU-jäsenyyttä voimassa olleen alkoholijuomaverolain (532/94) ja alkoholilain (459/68) nojalla erityisvalmisteita jalostava kotimainen teollisuus pystyi hankkimaan käyttöönsä alkoholia verottomaan hintaan alkoholilain erityismyyntiä koskevien säännösten nojalla. Säännösten muuttumisen vuoksi erityisvalmisteiden valmistamiseen tulisi nyt hankkia alkoholia, josta on suoritettava alkoholiveroa 300 markkaa litralta puhdasta alkoholia. Tämän seurauksena alkoholin hankintakustannukset nousisivat kolmekymmenkertaisiksi ja sitä kautta pienten, 10―50 millilitran yrttiuutepullojen ja muiden alkoholia sisältävien erityisvalmisteiden hinnat kolminkertaisiksi, mikä puolestaan romahduttaisi tuotteiden kysynnän Suomessa. Vientiin menevien erityisvalmisteiden valmistukseen käytettävän alkoholin tulisi olla niin ikään verollista, mikä tyrehdyttäisi tuotteiden korkean hinnan vuoksi niiden kysynnän myös ulkomailla.

Muissa maissa kasvialkuperää olevien luontaistuotteiden sisältämän alkoholin verotuskäytäntö vaihtelee. Saksassa alkoholia sisältävät yrttiuutetuotteet katsotaan lääkkeiksi, jolloin niiden sisältämä alkoholi on verotonta. Tällaisilla tuotteilla on väliaikainen myyntilupa rohdosvalmisteena niin kauan kunnes viranomaiset ovat arvioineet valmisteiden tehon ja turvallisuuden. Mikäli valmistaja tai maahantuoja peruuttaa tuotteella olevan myyntiluvan vuoden 1995 loppuun mennessä, rohdosvalmiste voi olla myynnissä vuoden 2004 loppuun saakka, jolloin sen valmistukseen voidaan sanottuun ajankohtaan saakka käyttää verotonta alkoholia.

Englannissa sellaisia alkoholia sisältäviä yrttituotteita, joita ei ole rekisteröity lääkkeiksi, pidetään alkoholi- ja alkoholijuomaverotuksessa kuitenkin lääkkeinä, jolloin niiden valmistukseen voidaan hankkia verotonta alkoholia. Hollannissa tällaiset yrttituotteet katsotaan joko lääkkeiksi taikka lääkkeiden ainesosiksi (kantauutteeksi), jolloin niiden valmistamiseen voi niin ikään hankkia verotonta alkoholia.

2. Ehdotetut muutokset

Suomen tärkeimmissä kilpailijamaissa luontaistuotealalla alkoholipitoiset erityisvalmisteet sisältävät verottamatonta alkoholia. Kilpailuvääristymien estämiseksi Euroopan yhteisöjen komission alaisessa valmisteverokomiteassa on otettu kanta, jonka mukaan yhdessä jäsenvaltiossa tietylle luontaistuotteelle myönnetty lääkkeen status tulisi hyväksyä verotusmielessä myös muissa jäsenvaltioissa. Jotta Suomen verotuskäytäntö vastaisi kilpailijamaiden tilannetta, esitetään, että alkoholi- ja alkoholijuomaverosta vapautettaisiin sellainen alkoholi, joka käytetään alkoholipitoisten erityisvalmisteiden valmistukseen. Verottomuutta puoltaisi myös se, että tällaisia tuotteita ei ole tarkoitettu nautittavaksi alkoholijuomien tapaan vaan tipoittain. Varsinaisiin alkoholijuomiin verrattuna tuotteet ovat alkoholimääräänsä nähden varsin kalliita, eikä niitä hankita niiden sisältämän alkoholin vuoksi kuten varsinaisia alkoholijuomia. Tuotteet ovat erilaisten niihin sisältyvien yrttien vuoksi erittäin voimakkaan makuisia, eivätkä senkään vuoksi sovellu juotaviksi kuten alkoholijuomat.

Vapautus koskisi sellaisia valmisteita, jotka katsotaan erityisvalmisteasetuksen (349/89) 1 §:ssä tarkoitetuiksi erityisvalmisteiksi. Käytännössä verottomuus koskisi eräitä alkoholia sisältäviä fytoterapeuttisia (se on kasveja ja yrttejä sisältäviä) tuotteita, lesitiini- ja rasvahappovalmisteita sekä joitakin mehiläistuotteita. Tasavertaisuuden vuoksi verosta esitetään vapautettavaksi myös sellainen alkoholi, joka sisältyy vastaaviin maahan tuotaviin tuotteisiin.

Käytännössä verottomuuden toteuttaminen edellyttää kahden lain muuttamista. Alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain 8 §:n nojalla verottomia ovat tuotteet, jotka toimitetaan alkoholilaissa tarkoitettuun erityismyyntiin. Siten maassa valmistettujen tuotteiden osalta verottomuus toteutettaisiin lisäämällä alkoholilain 17 §:ään säännös erityisvalmisteiden valmistukseen käytettävän alkoholin erityismyynnistä. Maahan tuotaviin erityisvalmisteisiin sisältyvän alkoholin verottomuudesta olisi sen sijaan erikseen otettava säännös alkoholi- ja alkoholijuomaverolain 8 §:ään.

3. Esityksen taloudelliset vaikutukset

Erityisvalmisteiden valmistukseen myydään vuosittain noin 10 000 litraa väkiviinaa, joka sisältää etyylialkoholia 96 tilavuusprosenttia. Maahan tuotaviin erityisvalmisteisiin väkiviinaa arvioidaan sisältyvän noin 5 000 litraa. Toteutuessaan esitys vaikuttaisi siten, että valtiolta jäisi saamatta arviolta 4,5 miljoonan markan alkoholiverotulot vuosittain. Esitys ei kuitenkaan aiheuta muutosta vuosittaiseen alkoholijuomaveron tuottoarvioon sen vuoksi, että kysymyksessä olevaa alkoholia ei ole otettu huomioon veron tuottoa laskettaessa.

Esityksen johdosta alkoholia sisältävien erityisvalmisteiden hinnat pysyisivät samalla tasolla kuin ennen nykyisen alkoholi- ja alkoholijuomaverolain voimaantuloa.

4. Asian valmistelu

Ehdotus on valmisteltu virkatyönä valtiovarainministeriössä yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa.

5. Voimaantulo

Lait ehdotetaan tuleviksi voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun ne on hyväksytty ja vahvistettu.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdotukset:

1.

Laki alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain 8 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan alkoholi- ja alkoholijuomaverosta 29 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1471/94) 8 §:n 1 momentin 5 ja 6 kohta, sekä

lisätään 8 §:n 1 momenttiin uusi 7 kohta seuraavasti:


Verottomuus

8 §

Verottomia ovat, sen lisäksi mitä valmisteverotuslaissa säädetään:

5) tuotteet, jotka sisältyvät lääkelaissa (395/87) tarkoitettuihin lääkkeisiin;

6) tuotteet, jotka sisältyvät sellaisiin elintarvikkeisiin, joiden alkoholipitoisuus on enintään 8,5 litraa puhdasta alkoholia 100 kilossa suklaata tai 5 litraa puhdasta alkoholia 100 kilossa muuta elintarviketta; sekä

7) tuotteet, jotka sisältyvät erityisvalmisteasetuksessa (349/89) tarkoitettuihin erityisvalmisteisiin.
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 199 .2.

Laki alkoholilain 17 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään 8 päivänä joulukuuta 1994 annetun alkoholilain (1143/94) 17 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on 29 päivänä joulukuuta 1994 annetussa laissa (1477/94), uusi näin kuuluva 4 a kohta:


17 §
Erityismyynti ja käyttölupa

Se, joka harjoittaa väkiviinan ja alkoholijuoman tukkumyyntiä, saa myydä erityismyyntinä väkiviinaa tai alkoholijuomaa:

4 a) erityisvalmisteasetuksessa (349/89) tarkoitettujen erityisvalmisteiden valmistukseen;
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 199 .Helsingissä 10 päivänä marraskuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Arja Alho

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.