Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry esitykseen

Puutteelliset hakuehdot

HE 165/1995
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maatilatalouden tuloverolain 13 §:n 7 momentin soveltamatta jättämisestä vuosina 1996―1998

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan, että vuosilta 1996―1998 toimitettavissa verotuksissa ei sovellettaisi maatilatalouden tuloverolain säännöstä, jonka mukaan pinta-alaperusteisessa metsäverotuksessa myönnettävien uudistamisvähennyksen ja taimikkovähennyk- sen määrät tarkistetaan, jos vähennysten perusteena olevissa menoissa on tapahtunut vähintään viiden prosentin lisäys tai alennus. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 1996.


PERUSTELUT

1. Nykytila ja ehdotettu muutos

Maatilatalouden tuloverolain (543/67) 13 §:n 1 momentin 2 ja 3 kohdan mukaan verovelvollisella on oikeus metsätalouden puhtaasta tulosta erikseen vähentää metsän uudistamismenot uudistamisvähennyksenä ja taimikonhoitomenot taimikkovähennyksenä. Vähennykset ovat hehtaarikohtaisia. Uudistamisvähennyksen markkamäärä on erisuuruinen luontaisen uudistamisen alueella, kylvöalueilla ja istutusalueilla.

Lain 13 §:n 7 momentin mukaan vähennysten määrät tarkistetaan, jos metsäntutkimuslaitoksen laskelmien perusteella on todettu vähennysten määrien perusteena olevissa menoissa ainakin viiden prosentin lisäys tai alennus.

Uudistamisvähennystä ja taimikkovähennystä koskevat säännökset lisättiin maatilatalouden tuloverolakiin vuoden 1991 alusta voimaan tulleen metsäverotusta koskevan uudistuksen yhteydessä. Vähennysten perusteena olevissa menoissa on jatkuvasti tapahtunut vähintään viiden prosentin muutoksia, joten vähennysten määriä on vuosittain muutettu. Vähennysten määriä ei ole pelkästään korotettu, vaan myös alennettu. Taimikkovähennyksen määrä on jo kolme vuotta ollut 200 markkaa alempi kuin lain voimaantullessa.

Eduskunta on hyväksynyt hallituksen esityksen laiksi maatilatalouden tuloverolain 13 §:n muuttamisesta (HE 60/1995 vp), jossa on ehdotettu uudistamisvähennyksen määrä luontaisen uudistamisen alueella ja kylvöalueilla korotettavaksi 100 markalla hehtaarilta vuodelta 1995 toimitettavassa verotuksessa. Uudistamisvähennyksen määrä on korotuksen jälkeen luontaisen uudistamisen alueella 800 markkaa hehtaarilta ja kylvöalueilla 1 700 markkaa hehtaarilta. Istutusalueilla myönnettävä 3 200 markan vähennys ja 800 markan taimikkovähennys hehtaaria kohti ovat samansuuruiset kuin vuodelta 1994 toimitettavassa verotuksessa.

Hallituksen finanssipolitiikan tavoitteen toteutuminen edellyttää valtion menojen tason alentamista sekä päätöksiä, jotka hidastavat menojen kasvua tulevina vuosina. Hallitus on vuoden 1996 talousarvioesityksen valmistelun yhteydessä sopinut keskeisiltä osin koko vaalikauden finanssipolitiikasta. Hallituksen 16 päivänä elokuuta 1995 tekemän päätöksen mukaan myös eräiden etuuksien vuosien 1997 ja 1998 automaattiset indeksikorotukset jätetään tekemättä. Vastaavasti ehdotetaan, että myöskään uudistamisvähennyksen ja taimikkovähennyksen markkamääriä ei lähivuosina tarkistettaisi, vaan ne pysytettäisiin sillä tasolla, jolla ne ovat vuonna 1995. Edellä esitetyn mukaisesti ehdotetaan, että maatilatalouden tuloverolain 13 §:n 7 momenttia ei sovellettaisi vuosilta 1996―1998 toimitettavissa verotuksissa.

2. Esityksen vaikutukset

Ehdotettu muutos vaikuttaa vain niiden yksityisten metsänomistajien verotukseen, jotka ovat valinneet siirtymäkaudeksi 1993―2005 metsätalouden puhtaan tulon verotuksen. Pinta-alaverotuksen piirissä on enää noin 29 prosenttia metsämaan puhtaasta tuotosta. Omistajanvaihdosten johdosta tulevina vuosina puun myyntitulojen verojärjestelmä yhä edelleen yleistyy.

Karkean arvion mukaan pinta-alaverotuksen piirissä on tällä hetkellä uudistamisalueita luontaisen uudistamisen alueella 5 000 hehtaaria, kylvöalueilla 6 000 hehtaaria ja istutusalueilla 20 000 hehtaaria. Taimikkoalueita on 15 000 hehtaaria. Siltä osin kuin alueille myönnetään metsänparannusavustuksia, vähennyksiä ei verotuksessa myönnetä. Avustusten myöntämisestä ja kohdistumisesta näihin alueisiin ei ole tietoa. Uudistamis- ja taimikkovähennyksen verotuottoa vähentävä vaikutus riippuu, paitsi vähennysten perustana olevien menojen muutoksista, myös uudistamis- ja taimikonhoitoalueiden pinta-alojen suuruudesta ja metsänparannusavustusten määristä.

3. Asian valmistelu

Ehdotus on valmisteltu virkatyönä valtiovarainministeriössä.

4. Voimaantulo

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan 1 päivänä tammikuuta 1996 ja se olisi voimassa vuoden 1998 loppuun. Vuosilta 1996―1998 toimitettavissa verotuksissa vähennysten määrät olisivat samat kuin vuodelta 1995 toimitettavassa verotuksessa.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus:

Laki maatilatalouden tuloverolain 13 §:n 7 momentin soveltamatta jättämisestä vuosina 1996―1998

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Vuosilta 1996―1998 toimitettavissa verotuksissa ei sovelleta 15 päivänä joulukuuta 1967 annetun maatilatalouden tuloverolain (543/67) 13 §:n 7 momenttia, sellaisena kuin se on 24 päivänä elokuuta 1990 annetussa laissa (718/90).

2 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1996 ja on voimassa vuoden 1998 loppuun.


Helsingissä 27 päivänä lokakuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Valtiovarainministeri
Iiro Viinanen

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.