Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry esitykseen

Puutteelliset hakuehdot

HE 156/1995
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain 9 §:n muuttamisesta

VaVM 43/1995

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan, että pienpanimoiden veronalennuksen porrastus laajennettaisiin enintään 5,5 miljoonaa litraa olutta tuottaviin laitoksiin ja että näiden veronalennus olisi 10 prosenttia.

Esitys liittyy valtion vuoden 1996 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 1996.


PERUSTELUT

1. Nykytila ja ehdotetut muutokset

Vuoden 1995 alusta voimaan tulleen alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain (1471/94) 9 §:n mukaan alkoholijuomaveron perusveroa alennetaan 20 prosentilla, jos verovelvollinen esittää selvityksen siitä, että olut on tuotettu sellaisessa oikeudellisesti ja taloudellisesti muista saman toimialan yrityksistä riippumattomassa yrityksessä, jonka vuosituotanto on enintään 1 000 000 litraa. Vastaavansisältöinen säännös sisältyi jo heinäkuun 1994 alusta voimaan tulleeseen alkoholijuomaverosta annetun lain (532/94) 14 §:ään. Säännöksen tarkoituksena on tuolloin ollut lieventää oluen veroperusteiden muutoksista aiheutunutta sahdin ja pienpanimotoiminnan verorasitusta, kun arvoperusteisesta verotuksesta siirryttiin alkoholipitoisuuden perusteella määrättävään verotukseen.

Eduskunnan vastauksessa hallituksen esitykseen (HE 237/1994 vp) valmisteverotusta koskevaksi lainsäädännöksi, eduskunta edellytti hallituksen selvittävän, mitä voidaan pitää pienpanimotoiminnan tarkoituksenmukaisena rajana ja veronalennuksen määränä tarkoituksena pienpanimotoiminnan edistäminen.

Alkoholin ja alkoholijuomien valmisteverojen rakenteiden yhdenmukaistamisesta 19 päivänä lokakuuta 1992 annetun neuvoston direktiivin 92/83/ETY 4 artiklan mukaan jäsenvaltiot voivat soveltaa pienten riippumattomien panimoiden valmistamaan olueen alennettuja valmisteverojen määriä. Alennuksen edellytyksenä on, että sitä ei saa myöntää yrityksille, jotka tuottavat enemmän kuin 20 miljoonaa litraa olutta vuodessa. Lisäksi alennettu vero ei saa olla enempää kuin 50 prosenttia tavanomaista kansallista valmisteveroa alhaisempi. Tällä hetkellä Euroopan unionin jäsenvaltioista viisi soveltaa sanottua pienpanimoiden alennettua veroa. Saksassa alle 20 miljoonaa litraa olutta tuottava laitos katsotaan pienpanimoksi. Lisäksi Alankomailla, Belgialla, Itävallalla ja Luxemburgilla on alennetun veron porrastuksia pienpanimotoiminnalle. Verorajoina näissä on 1, 5 tai 20 miljoonaa litraa. Muissa jäsenvaltioissa ei ole otettu käyttöön pienpanimojen verohelpotuksia.

Oluen tuottaminen ja jakelukustannukset tulevat pienpanimoissa huomattavasti kalliimmiksi kuin suurissa laitoksissa, mikä heikentää pienpanimoiden kilpailukykyä suuriin panimoihin verrattuna.

Työpaikkojen säilyttämiseksi pienpanimoissa ja mahdollisesti myös niiden lisäämiseksi ehdotetaan, että pienpanimoiden verohelpotusten porrastusta laajennettaisiin. Tukemalla pienpanimotoimintaa saataisiin alalle lisää kilpailua ja voitaisiin elvyttää suomalaista olutkulttuuria.

Pienpanimoksi ehdotetaan katsottavaksi myös sellainen yritys, joka tuottaa olutta yli 1 miljoona litraa, mutta enintään 5,5 miljoonaa litraa vuodessa. Veronalennuksen määräksi ehdotetaan näissä tapauksissa 10 prosenttia perusveron määrästä.

Ehdotettu uusi veroporrastus koskisi tällä hetkellä vain muutamaa yritystä. Veroraja on valittu siten, että esitys jättäisi kaikki suuret panimot alennusten ulkopuolelle. Alle 1 miljoonaa litraa olutta tuottavan laitoksen veronalennus olisi 20 prosenttia perusveron määrästä, kuten tälläkin hetkellä.

2. Esityksen vaikutukset

Valtion alkoholijuomaverotuottoja esitys alentaisi arviolta noin 5 miljoonaa markkaa vuodessa. Esityksellä toteutuessaan ei olisi kuitenkaan vaikutuksia kuluttajahintoihin.

3. Asian valmistelu

Asia on valmisteltu virkatyönä valtiovarainministeriössä.

4. Voimaantulo

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan 1 päivänä tammikuuta 1996. Esitys liittyy valtion vuoden 1996 talousarvioesitykseen.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus:

Laki alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain 9 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan alkoholi- ja alkoholijuomaverosta 29 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1471/94) 9 § seuraavasti:


9 §

Jos verovelvollinen esittää selvityksen, jonka mukaan olut on tuotettu sellaisessa oikeudellisesti ja taloudellisesti muista saman toimialan yrityksistä riippumattomassa yrityksessä, jonka vuosituotanto on enintään 1 000 000 litraa, alennetaan suoritettavaa alkoholijuomaveron perusveroa 20 prosentil- la. Jos tällaisen yrityksen vuosituotanto on yli 1 000 000 litraa mutta enintään 5 500 000 litraa, vastaava alennus on 10 prosenttia.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1996.Helsingissä 13 päivänä lokakuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Arja Alho

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.