Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry esitykseen

Puutteelliset hakuehdot

HE 152/1995
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi polttoainemaksusta annetun lain muuttamisesta

VaVM 42/1995

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi polttoainemaksusta annettua lakia. Muutokset ovat teknisiä, ja ne aiheutuvat useista eri hallituksen esityksistä, jotka on annettu erikseen eduskunnalle. Ehdotettujen muutosten mukaisesti polttoainemaksusta annetun lain muuttamista koskevassa laissa säädettäisiin veroviranomaiseksi ajoneuvohallintokeskus ja valtion puhevallan käyttäjäksi veroasiamies.

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 1996 alusta.


PERUSTELUT

1. Nykytila ja ehdotetut muutokset

Polttoainemaksusta annetussa laissa (337/93) veroviranomaiseksi on säädetty Autorekisterikeskuksen ajoneuvohallintoyksikkö. Hallitus on 25 päivänä elokuuta 1995 antanut eduskunnalle esityksen Autorekisterikeskuksen yhtiöittämistä koskevaksi lainsäädännöksi (HE 59/1995 vp). Esityksen mukaan Autorekisterikeskuksen ja sen ajoneuvohallinnon asema järjestettäisiin uudelleen siten, että Autorekisterikeskuksesta tulisi pääasiassa ajoneuvojen katsastustoimintaan keskittyvä osakeyhtiö ja viranomaistehtävät tulisivat ajoneuvohallintokeskus -nimisen viranomaisen hoidettaviksi. Ehdotettuun lainsäädäntöön sisältyy muun muassa ehdotus laiksi ajoneuvohallintokeskuksesta. Ehdotetun lain 2 §:n 10 kohdan mukaan ajoneuvohallintokeskuksen tehtävänä on myös hoitaa eräitä tieliikenteen verotusasioita. Uusi lainsäädäntö on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 1996 alusta.

Ajoneuvohallintokeskuksesta annettavaksi ehdotetun lain mukaisesti ehdotetaan, että polttoainemaksusta annetussa laissa veroviranomaiseksi muutettaisiin ajoneuvohallintokeskus. Jos ajoneuvo on rekisteröity Ahvenanmaalla, polttoainemaksun panisi maksuun Ahvenanmaan lääninhallitus.

Polttoainemaksusta annetun lain 14 §:n 2 momentissa on nykyisin säännös, jonka mukaan polttoainemaksua koskevissa asioissa on valtion puolesta valitusoikeus Uudenmaan lääninveroviraston valtionasiamiehellä. Hallituksen esityksessä eduskunnalle verohallintolaiksi ja laiksi verotusmenettelystä sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi (HE 131/1995 vp) on ehdotettu, että valtionasiamiehen sijaan tulisi valtion puhevallan käyttäjänä veroasiamies. Myös polttoainemaksusta annettuun lakiin ehdotetaan tehtäväksi vastaava muutos.

2. Esityksen taloudelliset vaikutukset

Ehdotetuilla muutoksilla ei ole taloudellisia vaikutuksia.

3. Asian valmistelu

Esitys on valmisteltu virkatyönä valtiovarainministeriössä.

4. Riippuvuus muista esityksistä

Esitys liittyy mainittuun Autorekisterikeskuksen yhtiöittämistä koskevaksi lainsäädännöksi annettuun hallituksen esitykseen siten, että polttoainemaksusta annetussa laissa säädettäisiin veroviranomaiseksi ajoneuvohal-lintokeskus. Verotusmenettelyä koskevan lainsäädännön uudistamiseksi annetun hallituksen esityksen mukaisesti laissa olisi valtion puhevallan käyttäjänä valitusasioissa veroasiamies.

5. Voimaantulo

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan samaan aikaan kuin Autorekisterikeskuksen yhtiöittämistä koskeva lainsäädäntö ja verotusmenettelyn uudistamista koskeva lainsäädäntö. Laki ehdotetaan tulemaan voimaan vuoden 1996 alusta.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus:

Laki polttoainemaksusta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan polttoainemaksusta 13 päivänä huhtikuuta 1993 annetun lain (337/93) 8 §:n 1 ja 3 momentti, 11 § ja 14 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on 2 päivänä elokuuta 1994 annetussa laissa (705/94), seuraavasti:


8 §
Viranomaiset

Polttoainemaksun panee maksuun ajoneuvohallintokeskus. Ajoneuvon ollessa rekisteröidyn Ahvenanmaan maakunnassa ajoneuvohallintokeskukselle tämän lain mukaan kuuluvista tehtävistä huolehtii Ahvenanmaan lääninhallitus.Jos dieselmoottorilla varustetussa ajoneuvossa havaitaan käytettävän dieselöljyä lievemmin verotettua polttoainetta, valvovan viranomaisen tulee ilmoittaa siitä ajoneuvohallintokeskukselle tai Ahvenanmaan lääninhallitukselle polttoainemaksun määräämistä varten.


11 §
Ulkomaalla rekisteröidyn ajoneuvon maastavientikielto

Ulkomaalla rekisteröityä ajoneuvoa, josta on kannettava polttoainemaksu, ei saa viedä maasta ennen polttoainemaksun maksamista. Ajoneuvohallintokeskus tai Ahvenanmaan lääninhallitus voi kuitenkin sallia ajoneuvon maasta viennin, jos polttoainemaksun maksamisesta on asetettu hyväksyttävä vakuus.


14 §
Muutoksenhaku ja täytäntöönpano

Lääninoikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Muutoksenhaussa noudatetaan tällöin, mitä arvonlisäverolain (1501/93) 198 §:ssä säädetään. Valtion puolesta valitusoikeus on Uudenmaan lääninverovirastossa olevalla veroasiamiehellä.
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 199 .

Tätä lakia sovelletaan polttoainemaksuun, joka pannaan maksuun lain tultua voimaan, sekä lain voimaan tullessa vireillä oleviin ja sen jälkeen vireille tuleviin muutoksenhaku-asioihin.Helsingissä 13 päivänä lokakuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Arja Alho

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.