Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry esitykseen

Puutteelliset hakuehdot

HE 132/1995
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tuloverolain muuttamisesta

VaVM 24/1995

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan tuloverolakia muutettavaksi siten, että kunnallisverotuksen ansiotulovähennys myönnettäisiin myös vuosilta 1996 ja 1997 toimitettavissa verotuksissa. Samalla ehdotetaan, että valtion varoista avustuksena opintotukilain ja sotilasavustuslain nojalla maksetut opintolainan korot sää- dettäisiin verotuksessa vähennyskelvottomiksi. Avustuksena maksettu korko olisi saajalleen verosta vapaata tuloa.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 1996 alusta. Esitys liittyy valtion talousarvioehdotukseen vuodelle 1996 ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.


PERUSTELUT

1. Nykytila ja ehdotetut muutokset

Vuodesta 1991 alkaen kunnallisverotuksessa on myönnetty pieni- ja keskituloisille kohdennettu vähennys muusta ansiotulosta kuin eläketulosta. Vuosilta 1994 ja 1995 toimitettavissa verotuksissa vähennys on viisi prosentti ansiotulon 20 000 markkaa ylittävältä osastoa. Vähennyksen enimmäismäärä on 2 000 markkaa, joten se saavuttaa täyden määränsä 60 000 markan tulotasolla. Ansiotulon noustessa 80 000 markkaan vähennys alkaa pienetä viidellä prosentilla mainitun määrän ylittävästä tulosta. Vähennys poistuu siten ansiotulon noustessa 120 000 markkaa.

Hallitus on 10 päivänä syyskuuta 1995 päivätyssä kannanotossaan talous-, työllisyys-, ja työmarkkinapoliittiseen sopimukseen todennut muun ohessa, että kunnallisverotuksen ansiotulovähennystä jatkettaisiin vuosina 1996 ja 1997, jos neuvottelutulos tulee hyväksytyksi siten, että tulopoliittinen sopimus voidaan allekirjoittaa syyskuun aikana. Pieni- ja keskituloisille suunnatun kunnallisveron huojennuksen säilyttämiseksi ehdotetaan, että kunnallisverotuksen ansiotulovähennys myönnetään myös vuosilta 1996 ja 1997 toimitettavissa kunnallisverotuksissa. Asiaa koskeva säännös sisältyy tuloverolain 143 §:n 8 momenttiin.

Eduskunnalle on kuluvana syksynä annettu erikseen esitys opintotukilain ja sotilasavustuslain muuttamisesta (HE 100/95 ja 105/95 vp.). Esityksissä ehdotetaan, että opintolainan korot voitaisiin maksaa valtion varoista ilman takaisinmaksuvelvollisuutta silloin, kun saajan maksukyky on heikentynyt työttömyyden vuoksi tai siitä syystä, että hakija saa äitiys- tai vanhempainrahaa taikka suorittaa ase- tai siviilipalvelusta.

Tuloverolain 58 §:n 3 momentin mukaan opintotukilaissa tarkoitettuna avustuksena maksettu opintolainan korko ei ole verotuksessa vähennyskelpoinen. Mainittu avustus, samoin kuin nykymuotoinen sotilasavustuskin ovat tuloverolain 92 §:n mukaan samalla saajalleen verosta vapaita tuloja. Jotta mainittujen tuloverolain säännösten sanamuoto vastaisi edellä mainittuja esityksiä, niitä ehdotetaan tarkistettavaksi.

2. Esityksen vaikutukset

Kunnallisverotuksen ansiotulovähennyksen vuotuinen vaikutus kuntien verotuloihin on noin 420 ja kansaneläkelaitoksen ja seurakuntien tuloihin yhteensä noin 90 miljoonaa markkaa.

Korkoavustuksen verokohtelun tarkistamisella ei ole olennaisia valtiontaloudellisia vaikutuksia. Asianomaisissa hallituksen esityksissä on selostettu avustusmenojen lisäyksen vaikutusta.

3. Asian valmistelu

Esitys on valmisteltu virkatyönä valtiovarainministeriössä.

4. Voimaantulo ja soveltaminen

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 1996. Lakia sovellettaisiin ensimmäisen kerran vuodelta 1996 toimitettavassa verotuksessa.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus:

Laki tuloverolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 30 päivänä joulukuuta 1992 annetun tuloverolain (1535/92) 58 §:n 3 momentin 1 kohta, 92 §:n 8 ja 14 kohta sekä 143 §:n 8 momentti,

näistä 143 §:n 8 momentti sellaisena kuin se on 30 päivänä joulukuuta 1993 annetussa laissa (1502/93), seuraavasti:


58 §
Korkomenot

Verovelvollisella ei ole oikeutta vähentää korkoa, joka on maksettu

1) valtion varoista opintotukilaissa tai sotilasavustuslaissa tarkoitettuna avustuksena;92 §
Verovapaat sosiaalietuudet

Veronalaista tuloa eivät ole:


8) asevelvollisen päiväraha, sotilasavustuslain (781/93) mukainen sotilasavustus ja kotiuttamisrahalain (910/77) mukainen kotiuttamisraha;


14) opintotukilaissa (28/72) tarkoitettu opintoraha lukuun ottamatta aikuisopintorahana saatua ansionmenetyskorvausta sekä valtion varoista maksettu korkoavustus;143 §
Eräät siirtymäsäännökset

Vuosilta 1994―1997 toimitettavissa kunnallisverotuksissa verovelvollisen puhtaasta ansiotulosta vähennetään ennen perusvähennystä kunnallisverotuksen ansiotulovähennyksenä 5 prosenttia hänen muun ansiotulonsa kuin eläketulon 20 000 markkaa ylittävästä osasta. Vähennyksen enimmäismäärä on kuitenkin 2 000 markkaa. Verovelvollisen puhtaan ansiotulon ylittäessä 80 000 markkaa vähennys pienenee 5 prosentilla puhtaan ansiotulon 80 000 markkaa ylittävästä osasta.
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 1996.Helsingissä 6 päivänä lokakuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Arja Alho

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.