Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry esitykseen

Puutteelliset hakuehdot

HE 90/1995
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi huoltovarmuuden turvaamisesta annetun lain muuttamisesta.

TaVM 17/1995

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi huoltovarmuuden turvaamisesta annettua lakia siten, että viljan, siemenviljan ja nurmikasvien siemenen varmuusvarastoinnista aiheutuvat korkomenot ja muut kustannukset voidaan korvata huoltovarmuuskeskukselle valtion talousarvioon otettavalla määrärahalla. Aikaisemman käytännön mukaan on vastaavat kulut korvattu säännönmukaisesti budjettivaroin.


YLEISPERUSTELUT

1. Nykytila ja ehdotetut muutokset

Elintarvikehuollon turvaamiseksi poikkeusolojen varalta on tuotannon suunnittelulla, hallinnollisella tuotannon ja kulutuksen ohjausvalmiudella ja varmuusvarastoinnilla turvattu koko elintarvikehuoltoketju alkutuotannosta kuluttajalle asti. Valtion Viljavaraston toiminnan loputtua viime vuoden lopussa päättyi poikkeusolojen elintarvikehuollon turvaamiseen liittyvä viljan, siemenviljan ja nurmikasvien siemenen varmuusvarastointi Valtion Viljavaraston luomissa puitteissa. Huoltovarmuuden turvaamisesta annetun lain muuttamisella (1527/94) tämä tehtävä siirrettiin osaksi valtion muuta varmuusvarastointia. Huoltovarmuuskeskus ylläpitää nyt viljan varmuusvarastoja ostamalla alalla toimivilta laitoksilta ja elinkeinonharjoittajilta varastointi- ja kierrätyspalveluja. Valtioneuvosto oikeutti 29.12.1994 huoltovarmuuskeskuksen tekemään lainmuutoksella hyväksytyn 600 milj. markan lainasopimuksen viljan hankkimiseksi valtion varmuusvarastoon. Korkomenot sekä varastojen hoitomenot ja varastojen arvon mahdollinen aleneminen jäivät edelleen valtion talousarvioon vuosittain otettavalla määrärahalla korvattavaksi (TMA 1995 32.01.61).

Hallitus esittää valtion tulo- ja menoarvioneuvottelujen yhteydessä päättämässään lainmuutoksessa lievennettäväksi kustannusten korvaamismekanismia siten, että viljan, siemenviljan ja nurmikasvien siemenen varmuusvarastoinnista aiheutuvat kustannukset voidaan korvata valtion varoista.

Valtiovarainministeriö on lausunnossaan 9.6.1995 valmisteilla olevasta ehdotuksesta VNp huoltovarmuuden yleistavoitteista lausunut:

Valtiovarainministeriö ei pidä perusteltuna muistiossa esitettyä näkemystä huoltovarmuusmaksun kohdentamisesta muihin hyödykkeisiin kuin öljyyn. Huoltovarmuusmaksu on yleinen veron luontoinen maksu, jonka käyttötarkoitusta ei ole mitenkään sidottu. Valtiovarainministeriö katsookin päinvastoin, että maksulla tulee kattaa kaikki valtion huoltovarmuusmenot ml. viljan varmuusvarastointi.

2. Esityksen vaikutukset

Varmuusvarastointitavoitteiden mukaan leipäviljaa pidetään varastossa 400 milj. kg, rehuviljaa 200 milj. kg sekä siemenviljaa 80 milj. kg. Tämä aiheuttaa Huoltovarmuuskeskukselle välittöminä varastointi- ja korkokuluina n. 100 milj. markan kustannukset vuosittain. Ensi vuoden talousarviosta neuvoteltaessa on sovittu, että kulujen korvausmomenttia ei käytetä. Viljan varmuusvarastoinnin kulut katetaan vuonna 1996 Huoltovarmuuskeskuksen (rahaston) muilla tuloilla ja varoilla.

3. Voimaantulo

Lain voimaantulo on riippuva valtion vuoden 1996 tulo- ja menoarvion hyväksymisestä ja on tarkoitus saattaa voimaan heti sen vahvistamisen jälkeen.

Laki huoltovarmuuden turvaamisesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan huoltovarmuuden turvaamisesta 18 päivänä joulukuuta 1992 annetun lain (1390/92) 11 §:n 2 momentti sellaisena kuin se on 29 päivänä joulukuuta 1994 annetussa laissa (1527/94) seuraavasti:


11 §

Viljan, siemenviljan ja nurmikasvien siemenen varmuusvarastoinnista aiheutuvat korkomenot ja muut kustannukset voidaan korvata valtion talousarviosta.Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 199 .Helsingissä 15 päivänä syyskuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Kauppa- ja teollisuusministeri
Antti Kalliomäki

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.