Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry esitykseen

Puutteelliset hakuehdot

HE 60/1995
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maatilatalouden tuloverolain 13 §:n muuttamisesta

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan maatilatalouden tuloverolakia muutettavaksi siten, että pinta-alaperusteisessa metsäverotuksessa myönnettävän uudistamisvähennyksen markkamääriä tarkistetaan uudistamismenojen nousun johdosta. Uudistamisvähennyksen määrä luontaisen uudistamisen alueilla ja kylvöalueilla nousisi 100 markalla hehtaarilta.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun se on hyväksytty ja vahvistettu. Sitä sovellettaisiin ensimmäisen kerran vuodelta 1995 toimitettavassa verotuksessa.


PERUSTELUT

1. Nykytila ja ehdotetut muutokset

Vuoden 1991 alusta voimaan tulleen metsäverotusta koskevan uudistuksen yhteydessä maatilatalouden tuloverolakiin (543/67) lisättiin uudistamisvähennystä ja taimikkovähennystä koskevat säännökset. Lain 13 §:n 7 momentin mukaan vähennysten määrät tarkistetaan, jos metsäntutkimuslaitoksen laskelmien perusteella on todettu vähennysten määrien perusteena olevissa menoissa ainakin viiden prosentin lisäys tai alennus. Vähennysten määriä on tarkistettu vuosilta 1992, 1993 ja 1994 toimitettavissa verotuksissa sovellettavilla laeilla (929/92, 936/93 ja 956/94).

Vuodelta 1994 toimitettavassa verotuksessa verovelvollisella on oikeus metsätalouden puhtaasta tulosta erikseen vähentää metsän uudistamismenot uudistamisvähennyksenä luontaisen uudistamisen alueella 700 markkaa hehtaarilta, kylvöalueilla 1 600 markkaa hehtaarilta ja istutusalueilla 3 200 markkaa hehtaarilta. Taimikkovähennyksen määrä on 800 markkaa hehtaarilta. Vähennysoikeus on niillä verovelvollisilla, jotka ovat valinneet pinta-alaperusteisen verotuksen vuoden 1993 alusta 13 vuodeksi eteenpäin.

Voimassa olevat hehtaarikohtaiset vähennykset on saatu indeksoimalla vuosille 1991 ja 1992 laskettujen yksikkökustannusten keskiarvo vuoden 1994 tasolle. Indeksinä on käytetty metsätalouden tuntipalkkaisten työntekijöiden ansiotasoindeksiä, sillä vähennysten perusteena olevat kustannukset muodostuvat suurelta osalta metsänhoitotöiden työpalkoista. Koska metsänomistajat voivat vähentää metsän uudistamisen ja taimikonhoidon kustannuksiin sisältyvän arvonlisäveron omassa arvonlisäverotuksessaan täysimääräisesti, laskentaan ei ole sisällytetty vähennysten perusteissa olevien kustannusten arvonlisävero-osuutta.

Metsäntutkimuslaitoksen laskelmien mukaan metsän uudistamisen kustannukset ovat nousseet luontaisen uudistamisen alueilla ja kylvöalueilla siten, että vähennysten markkamääriä tulee muuttaa. Metsäntutkimuslaitos on laskelmia tehdessään käyttänyt samaa laskentatapaa kuin voimassa olevia vähennyksiä laskettaessakin. Vuoden 1995 kokonaisindeksi on arvioitu palkkaindeksin aikaisemman kehityksen perusteella.

Edellä esitetyn perusteella ehdotetaan vuodelta 1995 toimitettavassa verotuksessa myönnettäviä uudistamisvähennyksen markkamääriä muutettaviksi kustannusten nousua vastaavasti. Maatilatalouden tuloverolain 13 §:n 1 momentin 2 kohta ehdotetaan muutettavaksi siten, että uudistamisvähennys luontaisen uudistamisen alueella korotetaan 700 markasta 800 markkaan ja kylvöalueella myönnettävä uudistamisvähennys korotetaan 1 600 markasta 1 700 markkaan hehtaarilta. Istutusalueilla myönnettävä 3 200 markan vähennys pysyisi ennallaan. Vaikka taimikonhoidon kustannukset ovat nousseet 5,5 prosentilla, taimikkovähennyksen markkamäärä pysyisi edelleen 800 markkana hehtaarilta, sillä vähennysten markkamäärät pyöristetään täysiin satoihin markkoihin.

2. Esityksen vaikutukset

Ehdotetut muutokset koskevat vain niitä yksityisiä metsänomistajia, jotka ovat siirtymäkaudeksi 1993-2005 valinneet metsätalouden puhtaan tulon verotuksen. Jos verovelvollinen on saanut metsämaan perintönä, lahjana, testamentilla tai muulla vastikkeettomalla saannolla 1 päivän tammikuuta 1994 jälkeen eikä hän ole aikaisemmin omistanut metsää, häntä verotetaan pinta-alaperusteisen metsäverojärjestelmän mukaan, jos edellisen omistajankin metsään on sovellettu pinta-alaverojärjestelmää.

Vuodelle 1995 ennakoitujen, pinta-alaverotettuun metsään kohdistuvien luontaisen uudistamisen ja kylvön pinta-alojen perusteella voidaan arvioida, että metsätalouden ansiotu- lona verotettava metsätalouden puhdas tulo vähenisi vuonna 1995 verrattuna vuoteen 1994 noin miljoonalla markalla. Tuoton muutoksen arviointia vaikeuttaa se, että vähennysten bruttomääriä pienentävien metsänparannuslain (140/87) mukaisten metsänparannusavustusten määristä ja kohdistumisesta ei ole tietoa.

Ehdotetut muutokset eivät lisäisi verohallinnon eikä metsälautakuntien työtä.

3. Asian valmistelu

Ehdotus on valmisteltu virkatyönä valtiovarainministeriössä metsäntutkimuslaitoksen ja verohallituksen ehdotuksen pohjalta.

4. Voimaantulo

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun se on hyväksytty ja vahvistettu. Sitä sovellettaisiin ensimmäisen kerran vuodelta 1995 toimitettavassa verotuksessa.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus:

Laki maatilatalouden tuloverolain 13 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 15 päivänä joulukuuta 1967 annetun maatilatalouden tuloverolain (543/67) 13 §:n 1 momentin 2 kohta,

sellaisena kuin se on 4 päivänä marraskuuta 1994 annetussa laissa (956/94), seuraavasti:

13 §

Verovelvollisella on oikeus maatilan metsätalouden puhtaasta tulosta erikseen vähentää seuraavat suorittamansa menot jäljempänä mainituin edellytyksin:

2) metsän uudistamismenot (uudistamisvähennys), luontaisen uudistamisen alueella 800 markkaa hehtaarilta, kylvöalueilla 1 700 markkaa hehtaarilta ja istutusalueilla 3 200 markkaa hehtaarilta;Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 1995.

Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 1995 toimitettavassa verotuksessa.


Helsingissä päivänä kuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Arja Alho

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.