Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry esitykseen

Puutteelliset hakuehdot

HE 39/1995
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi eräiden teknillistä tarkastuskeskusta koskevien säännösten muuttamisesta

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi paineastialakia, kemikaalilakia, räjähdysvaarallisista aineista annettua lakia, vaarallisten aineiden kuljetuksesta annettua lakia, kaivoslakia ja vakauslakia.

Esitys perustuu pääasiassa siihen, että valtion virastona toimivan teknillisen tarkastuskeskuksen maksullisen palvelutoiminnan valtaosa on tarkoitus siirtää 1 päivänä marraskuuta 1995 Teknillinen tarkastuskeskus-nimiselle liikelaitokselle. Sähkötarkastuskeskus-nimiselle julkisoikeudelliselle yhdistykselle ja teknilliselle tarkastuskeskukselle nykyisin säädettyjä viranomaistehtäviä ryhtyisi hoitamaan uusi valtion virasto, turvatekniikan keskus. Esityksen tarkoituksena on toteuttaa nykyisen teknillisen tarkastuskeskuksen tehtävien jako liikelaitostehtäviin ja viranomaistehtäviin muuttamalla aineellista lainsäädäntöä liikelaitosuudistuksen ja viraston perustamisen edellyttämällä tavalla.

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivänä marraskuuta 1995.


YLEISPERUSTELUT

1. Johdanto

Teknillisen tarkastuskeskuksen maksullisen palvelutoiminnan pääosasta on tarkoitus perustaa 1 päivänä marraskuuta 1995 uusimuotoinen valtion liikelaitos Teknillisestä tarkastuskeskuksesta annettavalla lailla (HE /95 vp.). Liikelaitoksen keskeisenä tehtävänä on tuottaa pääasiassa elinkeinoelämälle teknisiä turvallisuus- ja luotettavuuspalveluita, kuten tuotteiden ja järjestelmien tarkastuksia, sertifiointeja ja arviointeja sekä testauksia, mittauksia ja kalibrointeja. Keskeisiltä osin tehtävät perustuvat lainsäädäntöön.

Samanaikaisesti liikelaitoksen kanssa aloittaa toimintansa turvatekniikan keskus (HE /95 vp.). Viraston keskeisenä tehtävänä on hoitaa nykyisen teknillisen tarkastuskeskuksen ja Sähkötarkastuskeskuksen toimialojen viranomaisvalvonta. Lisäksi sen tehtävänä on edistää teknistä turvallisuutta ja luotettavuutta, seurata teknisten testaus- ja tarkastuspalvelujen saatavuutta sekä avustaa säädösvalmistelussa.

Teknistä tarkastustoimintaa koskevan uudistuksen tavoitteena on etenkin toteuttaa Euroopan yhteisöjen lainsäädännön edellyttämät teknistä tarkastustoimintaa koskevat organisatoriset järjestelyt.

2. Nykytila

Teknillisen tarkastuskeskuksen toimialasta on säädetty teknillisestä tarkastuskeskuksesta annetussa laissa (65/84). Sen nojalla tarkastuskeskuksen tehtävänä on suorittaa säännöksissä ja määräyksissä edellytettyjä paineastiain, aerosolien, vaarallisten aineiden ja tuotteiden, ampuma-aseiden ja ampumatarvikkeiden, kaivosten, mittaamisvälineiden ja jalometallituotteiden valvontaa ja tarkastusta sekä niihin liittyvää testausta. Tarkastuskeskuksen toimivalta on perustunut useisiin eri säädöksiin. Viranomaistehtäviä ei ole lainsäädännössä erotettu tarkastuksista ja muista teknisistä tehtävistä.

Paineastialain (98/73) mukaan paineastiain valvontaviranomaisena toimii teknillinen tarkastuskeskus. Paineastia-asetuksella (549/73) on eräiden paineastiain valvonta kuitenkin annettu säteilyturvakeskukselle, merenkulkuhallitukselle ja ilmailulaitokselle. Teknillinen tarkastuskeskus hyväksyy paineastioiden rakennesuunnitelmat ja tekee paineastioiden rakenne-, käyttöönotto- ja määräaikaistarkastukset. Tämän ohella tarkastuskeskus valvoo muun muassa paineastiain valmistajia. Lisäksi tarkastuskeskus hyväksyy muun muassa paineastioiden tarkastuksiin liittyviä testauksia tekevät testauslaitokset. Tarkastuskeskus toimii myös kuljetettavista kaasusäiliöistä annetussa kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksessä (641/78) tarkoitettuna valvontaviranomaisena.

Teknillinen tarkastuskeskus valvoo räjähdysvaarallisista aineista annetun lain (263/53) nojalla säädettyjen räjähdeasetuksen (473/93), maakaasuasetuksen (1058/93), öljylämmityslaitteistoista annetun asetuksen (276/83), nestekaasuasetuksen (711/93), aerosoliasetuksen (1433/93), kaasulaiteasetuksen (1434/93) ja ammoniumnitraattiasetuksen (171/84) noudattamista. Tarkastuskeskuksen tehtäviin kuuluu muun muassa valmistus- ja käyttölaitosten sekä varastojen perustamis- ja käyttölupien samoin kuin maakaasuputkiston rakentamislupien myöntäminen sekä näihin liittyvät tarkastukset. Lisäksi mainittujen asetusten perusteella tarkastuskeskus valvoo erilaisia laitteita, varusteita ja säiliöitä sekä hyväksyy henkilöitä ja laitoksia erilaisiin tehtäviin. Ampuma-aseiden ja -tarvikkeiden tarkastuksesta annetun asetuksen (656/82) mukaisesti tarkastuskeskus tarkastaa ampuma-aseita ja -tarvikkeita. Tarkastuskeskuksen tehtäviin kuuluu myös rakennussementistä annetussa valtioneuvoston päätöksessä (789/86) tarkoitetun rakennussementin tarkastus.

Teknillinen tarkastuskeskus ja sen piiritoimistot toimivat kemikaalilain (744/89) valvontaviranomaisina tehtävänään vastata vaarallisten kemikaalien laajamittaisen ja keskisuuren teollisen käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta. Kaivoslain (503/65) nojalla tarkastuskeskus valvoo turvallisuusmääräysten noudattamista kaivoksissa ja avolouhoksissa. Tarkastuskeskus tarkastaa kaikki kaivokset ja niissä olevat nostolaitokset sekä kaivostoimintaan liittyvät padot. Tarkastuskeskus suorittaa myös vaarallisten aineiden kuljettamisesta tiellä annetun asetuksen (146/92) ja liikenneministeriön päätöksen (147/92) sekä vaarallisten aineiden kuljettamisesta rautatiellä annetun liikenneministeriön päätöksen (394/92) ja merenkulkuhallituksen päätöksen (12/88) perusteella merellä tapahtuvaan vaarallisten aineiden kuljetukseen liittyviä hyväksyntöjä ja tarkastuksia (kuljetuspakkaukset, kuljetussäiliöt, testauslaitokset). Palo- ja pelastustoimesta annettuun lakiin (559/75) perustuvien sisäasiainministeriön päätösten nojalla tarkastuskeskus toimii muun muassa valvontaviranomaisena käsisammuttimien ja niiden huoltoliikkeiden sekä eräiden lämminilmakehittimien osalta.

Teknillinen tarkastuskeskus suorittaa vakauslain nojalla (219/65) yleisessä kaupassa ja liikkeessä, yleisellä myyntipaikalla ja julkisessa toiminnassa käytettävien mittaamisvälineiden tyyppihyväksynnän ja vakauksen, kun kyseistä mittaamisvälinettä käytetään taloudellisen edun määrittämiseen mitan mukaan. Tarkastuskeskukselle kuuluu myös vakauslain noudattamisen valvonta. Lisäksi tarkastuskeskus tarkastaa platina-, kulta- ja hopeatuotteita sekä valvoo niiden valmistusta ja kauppaa jalometallituotteista annetun asetuksen (292/77) nojalla.

Teknisen tarkastustoiminnan nykytilaa sekä kansainvälistä kehitystä ― erityisesti Euroopan yhdentymiskehityksen vaikutuksia ― on arvioitu Teknillisestä tarkastuskeskuksesta ja turvatekniikan keskuksesta annettavia lakeja koskevassa hallituksen esityksessä.

3. Esityksen tavoitteet ja keskeiset ehdotukset

Esitykseen sisältyvät lakiehdotukset on valmisteltu pääasiassa teknillisen tarkastuskeskuksen liikelaitos- ja viranomaistehtävien erottamiseksi toisistaan organisaatiouudistuksen toteuttamisen edellyttämällä tavalla. Ehdotuksissa on otettu huomioon suunnitelmat avata tekniset tarkastus- ja testaustehtävät kilpailulle.

Lakiehdotukset on laadittu siten, että turvatekniikan keskukselle on säädetty valvonta-, luvananto- ja muut viranomaistehtävät sekä näiden tehtävien hoitamiseksi tarvittavat toimivaltuudet. Tarkastuslaitokselle on säädetty tarkastus-, testaus- ja muut tekniset tehtävät. Lisäksi säädökset on saatettu ajan tasalle sekä joitakin säännöksiä on täsmennetty tai korjattu teknillisen tarkastuskeskuksen organisaatiouudistuksesta seuraavien muutosten takia.

4. Esityksen organisatoriset ja taloudelliset vaikutukset

Nykyisen teknillisen tarkastuskeskuksen palveluksessa oleva henkilöstö siirtyy Teknillisestä tarkastuskeskuksesta ja turvatekniikan keskuksesta annettujen lakien mukaisesti näihin organisaatioihin. Esityksellä ei ole olennaisia organisatorisia tai henkilöstövaikutuksia.

Esityksellä ei ole merkittäviä välittömiä taloudellisia vaikutuksia. Toteutuessaan esitys luo edellytyksiä viranomaistehtävien ja tarkastustoiminnan tehostamiselle sekä sitä kautta kustannussäästöille.

5. Asian valmistelu

Esitys on laadittu virkatyönä kauppa- ja teollisuusministeriössä ja liikenneministeriössä ja se perustuu keskeisiltä osin teknillisen tarkastustoiminnan kehittämistarpeita selvittäneen valtioneuvoston asettaman teknillisen tarkastuksen komitea -91:n (KM 1992:30) ehdotuksiin, joita kauppa- ja teollisuusministeriön asettama työryhmä (Kauppa- ja teollisuusministeriön työryhmä- ja toimikuntaraportteja 20/1993) täsmensi.

Esitystä on käsitelty kuulemistilaisuudessa, johon kutsuttiin keskeiset viranomaiset, elinkeinoelämän järjestöt ja ammattijärjestöt. Lakiehdotusten periaatteisiin ei ollut huomautettavaa.

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT

1. Lakiehdotusten perustelut

1.1. Paineastialaki

Paineastialakiin ehdotetaan tehtäväksi tarpeelliset säädöstekniset muutokset, jotta tarkastustehtävien siirtäminen tarkastuslaitokselle ja valvontaviranomaisen tehtävien siirtäminen turvatekniikan keskukselle olisi mahdollista. Asetuksella säädettäisiin tarkemmin tarkastuslaitoksista. Valvontaviranomaisen toimivaltuuksia täsmennettäisiin paineastialaissa siten, että viranomaisella olisi oikeus saada tietoja myös testaus- ja tarkastuslaitoksilta. Uusina hallinnollisina pakkokeinoina valvontaviranomaisella olisi käytössään uhkasakko ja teettämisuhka, mikä vastaisi esimerkiksi viranomaisen kemikaalilakiin ja vakauslakiin perustuvia toimivaltuuksia. Uhkasakosta ja teettämisuhasta olisi voimassa, mitä uhkasakkolaissa (1113/90) säädetään. Valvontaviranomaisella olisi lisäksi mahdollisuus asetuksen nojalla antaa paineastialain sekä sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten soveltamista yhtenäistäviä teknisiä ja turvallisuuteen liittyviä ohjeita, jotka eivät ole velvoittavia.

1.2. Kemikaalilaki

Kemikaalilaissa teknilliselle tarkastuskeskukselle ja sen piirihallinnolle nykyisin säädetyt tehtävät siirtyisivät turvatekniikan keskukselle. Säädöstekstiin on tehty tämän muutoksen edellyttämät korjaukset. Valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaisesti turvatekniikan keskus ei antaisi määräyksiä, vaan pelkästään säännösten ja määräysten soveltamista yhtenäistäviä teknisiä ja turvallisuuteen liittyviä ohjeita, jotka eivät ole velvoittavia. Kemikaalilakia muutettaisiin myös siten, että turvatekniikan keskus määräisi uhkasakon maksettavaksi lääninhallituksen sijasta. Tämä vastaisi uhkasakkolain mukaista käytäntöä.

1.3. Laki räjähdysvaarallisista aineista

Räjähdysvaarallisista aineista annetussa laissa teknilliselle tarkastuskeskukselle nykyisin säädetyt tehtävät siirtyisivät turvatekniikan keskukselle. Säädöstekstiin on tehty tämän muutoksen edellyttämät korjaukset. Muutoinkin kaikki tällä hetkellä valvontatehtäviä hoitavat viranomaiset määriteltäisiin suoraan laissa. Uhkasakkoa ja teettämisuhkaa koskeva säännös korjattaisiin siten, että lääninhallituksen sijasta valvontaviranomaisella olisi oikeus tehostaa kieltoja ja määräyksiä uhkasakolla. Valvontaviranomainen myös määräisi uhkasakon maksettavaksi. Palopäällikön asettaman uhkasakon määräisi kuitenkin maksettavaksi lääninhallitus. Turvatekniikan keskuksella olisi lisäksi mahdollisuus asetuksen nojalla antaa räjähdysvaarallisista aineista annetun lain sekä sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten soveltamista yhtenäistäviä teknisiä ja turvallisuuteen liittyviä ohjeita, jotka eivät ole velvoittavia.

1.4. Laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta

Vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetussa laissa mainittuna toimivaltaisena viranomaisena toimisi turvatekniikan keskus toimialallaan.

Vaarallisten aineiden kuljetuksessa käytettävien säiliöiden ja pakkausten tarkastusten suorittajan hyväksyisi turvatekniikan keskus, mikä yhtenäistäisi nykykäytäntöä. Radioaktiivisten aineiden kuljetuksessa käytettävien säiliöiden ja pakkausten tarkastuksen suorittaisi kuitenkin edelleen tämän lain nojalla annetussa asetuksessa ja eri kuljetusmuotoja koskevissa määräyksissä edellytetty taho. Pääesikunnalle annettaisiin lisäksi mahdollisuus tarvittaessa oikeuttaa tarkastuksen suorittajaksi sotilaslaitos tai sotilasviranomainen.

Voimaantulosäännöksellä varmistettaisiin, että kaikilla niillä, joilla on ennen tämän lain voimaantuloa suoraan säännöksen tai määräyksen nojalla taikka aikaisemmin myönnettynä 6 a §:ssä säädettyä vastaava tarkastusoikeus, säilyttäisivät saamansa oikeuden vuoden 1998 loppuun asti. Tämä koskisi myös liikelaitosmuotoista Teknillistä tarkastuskeskusta siltä osin kuin kyse on tämän lain tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten mukaan teknilliselle tarkastuskeskukselle aiemmin kuuluneista tarkastustehtävistä.

Turvatekniikan keskus myöntäisi tarkastuslaitokselle tarkastusoikeuden määräajaksi tai toistaiseksi. Määräaikainen tarkastusoikeus tulisi kysymykseen pääasiassa uusien hakijoiden osalta. Tarkastusoikeutta koskevat ehdot olisivat lähinnä viittauksia noudatettaviin säännöksiin ja määräyksiin sekä hakijan toivomia tarkastusoikeutta koskevia rajoituksia.

Asetuksella annettaisiin yksityiskohtaisia säännöksiä tarkastusoikeuden myöntämisen edellytyksistä. Ne liittyisivät lähinnä puolueettomuuden ja asiantuntemuksen varmistamiseen. Lisäksi asetuksella säädettäisiin tarkastukseen liittyvästä salassapitovelvollisuudesta, valvonnasta ja tarkastusoikeuden peruuttamisesta, mikäli tarkastusoikeutta ei olisi käytetty asianmukaisesti tai edellytyksiä vaadittavan tarkastuksen suorittamiselle ei enää olisi.

1.5. Kaivoslaki

Kaivoslaissa teknilliselle tarkastuskeskukselle nykyisin säädetyt tehtävät siirtyisivät turvatekniikan keskukselle. Säädöstekstiin on tehty tämän muutoksen edellyttämät korjaukset.

Uusina hallinnollisina pakkokeinoina turvatekniikan keskuksella olisi käytössään uhkasakko ja teettämisuhka, mikä vastaisi esimerkiksi viranomaisen kemikaalilakiin ja vakauslakiin perustuvia toimivaltuuksia. Uhkasakosta ja teettämisuhasta olisi voimassa, mitä uhkasakkolaissa säädetään.

1.6. Vakauslaki

Vakauslakiin ehdotetaan tehtäväksi tarpeelliset säädöstekniset muutokset, jotta tarkastustehtävien siirtäminen tarkastuslaitokselle ja valvontaviranomaisen tehtävien siirtäminen turvatekniikan keskukselle olisi mahdollista. Asetuksella säädettäisiin tarkemmin tarkastuslaitoksista sekä niistä tilanteista, joissa mittaamisvälineen voi vaata muu kuin tarkastuslaitos. Turvatekniikan keskuksella olisi oikeus antaa säännösten ja määräysten soveltamista yhtenäistäviä teknisiä ohjeita, jotka eivät ole velvoittavia. Vakauslaista kumottaisiin tarpeettomina 14 d ja 18 a §.

2. Voimaantulo

Lait ehdotetaan tulevaksi voimaan 1 päivänä marraskuuta 1995.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdotukset:

1.

Laki paineastialain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 2 päivänä helmikuuta 1973 annetun paineastialain (98/73) 2 §:n 3 momentti ja 6 a §, sellaisena kuin niistä on 6 a § 15 päivänä marraskuuta 1991 annetussa laissa (1350/91), sekä

muutetaan 2 §:n 1 momentti, 3 §:n 1 momentti, 4―6 §, 7 §, 10 § sekä 12 §:n 2 ja 3 momentti, sellaisina kuin niistä on 4 § sekä 12 §:n 2 ja 3 momentti mainitussa 15 päivänä marraskuuta 1991 annetussa laissa, seuraavasti:

2 §

Paineastia on niin rakennettava ja sijoitettava ja sitä on siten hoidettava ja käytettävä, ettei siitä aiheudu henkilö-, omaisuus- tai ympäristövahinkoja. Paineastiain valmistuksesta, maahantuonnista, asennuksesta, muutos- ja korjaustyöstä ja käytöstä sekä paineastioihin liittyvän toiminnan harjoittamiselle asetettavista vaatimuksista säädetään asetuksella. Asetuksella säädetään myös tässä laissa tarkoitettuja tarkastustehtäviä tekevistä tarkastuslaitoksista.


3 §

Tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamista valvovat turvatekniikan keskus ja ne muut valvontaviranomaiset, joille sanottu tehtävä asetuksella annetaan.


4 §

Valvontaviranomaisella on oikeus tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamisen valvomista varten päästä paineastiain, niiden osien ja rakenneaineiden valmistus-, varasto-, myynti-, käyttö- ja testauspaikkoihin sekä saada tutkimusta varten tarpeellisia tietoja ja näytteitä paineastioista ja niiden rakenneaineista.

Valvontaviranomainen voi kieltää tämän lain tai sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten vastaisen paineastian valmistuksen, tullista luovuttamisen, siirtämisen, myynnin ja käytön. Kiellon sijasta valvontaviranomainen voi määrätä vastaavia rajoituksia. Kielto tai rajoitus voi koskea yhtä tai useaa samanlaista paineastiaa.

5 §

Paineastiain valmistaja, maahantuoja, asentaja, omistaja ja haltija, paineastioihin käytettävien rakenneaineiden ja osien valmistaja ja maahantuoja sekä testaus- ja tarkastuslaitokset ovat velvollisia antamaan valvontaviranomaiselle tämän lain sekä sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamisen valvontaa varten tarpeellisia tietoja.

6 §

Valvontaviranomaiset ja tarkastuslaitokset saavat salassapitovelvoitteen estämättä antaa kansainvälisen yhteistyön kannalta tarpeellisia tietoja tässä laissa tarkoitettua tarkastustoimintaa harjoittaville toimielimille, kansainvälisille järjestöille ja yhteistyöhön osallistuville valtioille. Luovutettaessa henkilötietoja ulkomaille on noudatettava, mitä muualla säädetään.

7 §

Joka tämän lain mukaisia tehtäviä suorittaessaan on saanut tietoja jonkun taloudellisesta asemasta tai liike- tai ammattisalaisuudesta taikka yksityisen henkilökohtaisista oloista, ei saa ilman asianomaisen suostumusta sivulliselle ilmaista eikä käyttää yksityiseksi hyödykseen näin saamiaan tietoja.

10 §

Valvontaviranomainen voi tehostaa tämän lain nojalla antamaansa kieltoa tai määräystä uhkasakolla tai uhalla, että tekemättä jätetty toimenpide teetetään laiminlyöjän kustannuksella. Uhkasakosta ja teettämisuhasta on voimassa, mitä uhkasakkolaissa (1113/90) säädetään.

Teettäen suoritetun toimenpiteen kustannukset maksetaan ennakkoon valtion varoista. Kustannukset saadaan periä laiminlyöjältä ilman tuomiota tai päätöstä siinä järjestyksessä kuin verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetussa laissa (367/61) säädetään.

12 §

Asetuksella voidaan säätää, että kauppa- ja teollisuusministeriö voi antaa tarkempia määräyksiä paineastioista, niiden rakenneaineista ja varustelusta sekä niiden suunnittelusta, valmistuksesta, maahantuonnista, testauksesta, sijoituksesta, käytöstä, tarkastuksesta ja valvonnasta.

Asetuksella voidaan säätää, että valvontaviranomainen voi antaa tämän lain sekä sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten soveltamista yhtenäistäviä teknisiä ja turvallisuuteen liittyviä ohjeita.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1995.


2.

Laki kemikaalilain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 14 päivänä elokuuta 1989 annetun kemikaalilain (744/89) 6 §:n 2 momentti,

muutetaan 5 §:n 2 momentti, 32 §:n 1 ja 2 momentti, 33 §:n 1 ja 2 momentti, 35 §:n 4 momentti, 51 §:n 2 momentti, 68 § ja 68 a §:n 3 momentti, sellaisena kuin niistä on 33 §:n 1 momentti ja 68 a §:n 3 momentti 18 päivänä joulukuuta 1992 annetussa laissa (1412/92), sekä

lisätään uusi 36 § seuraavasti:

5 §
Valvontaviranomaiset keskushallinnossa

Turvatekniikan keskukselle kuuluu kuitenkin terveydelle ja ympäristölle vaarallisten kemikaalien teollista käsittelyä ja varastointia koskevien säännösten ja määräysten noudattamista koskeva ylin valvonta.

32 §
Luvanvaraisuus ja ilmoitusvelvollisuus

Terveydelle ja ympäristölle vaarallisen kemikaalin laajamittaista ja keskisuurta teollista käsittelyä saa harjoittaa vain turvatekniikan keskuksen luvalla.

Terveydelle ja ympäristölle vaarallisen kemikaalin laajamittaista varastointia saa harjoittaa vain turvatekniikan keskuksen luvalla ja keskisuurta varastointia vain tekemällä siitä ilmoituksen turvatekniikan keskukselle.


33 §
Luvan myöntämisen edellytykset ja ilmoituksen käsittely

Edellytyksenä 32 §:ssä tarkoitetun luvan myöntämiselle on, että toiminnassa on otettu huomioon 31 §:n mukaiset vaatimukset. Lupaan voidaan liittää näiden vaatimusten täyttämiseksi tarpeellisia ehtoja. Saatuaan 32 §:n 2 ja 4 momentissa tarkoitetun ilmoituksen turvatekniikan keskus voi antaa toimintaa koskevia 31 §:n mukaisten vaatimusten täyttämiseksi tarpeellisia määräyksiä.

Turvatekniikan keskus voi peruuttaa antamansa teollista käsittelyä tai varastointa koskevan luvan määräajaksi tai kokonaan, jos toiminta ei täytä 31 §:n mukaisia tai lupaan liitetyissä ehdoissa asetettuja vaatimuksia taikka jos toiminnassa muutoin menetellään olennaisesti tämän lain tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten vastaisesti.


35 §
Asetuksenantovaltuus

Asetuksella voidaan säätää, että kauppa- ja teollisuusministeriö voi antaa kemikaalien teollista käsittelyä ja varastointia koskevia tarkempia määräyksiä.


36 §
Yhtenäistävät ohjeet

Turvatekniikan keskus voi antaa tämän lain sekä sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten soveltamista yhtenäistäviä teknisiä ja turvallisuuteen liittyviä ohjeita kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista.

51 §
Uhkasakko ja teettämisuhka

Uhkasakon määrää maksettavaksi lääninhallitus. Turvatekniikan keskus määrää kuitenkin maksettavaksi asettamansa uhkasakon.


68 §
Teollista käsittelyä ja varastointia koskeva lupa ja ilmoitus

Edellä 32 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitettua teollista käsittelyä ja varastointia koskevaa lupaa ei tarvitse hakea tai ilmoitusta tehdä sen, jolla on kysymyksessä olevaa toimintaa koskeva myrkkylaissa tarkoitettu myrkyn valmistuslupa tai palavista nesteistä annetussa asetuksessa (921/76) tarkoitettu lupa palavan nesteen valmistukseen, teknilliseen käyttöön, varastointiin tai käsittelyyn, tai jonka toiminta on mainitussa asetuksessa säädetyllä tavalla paloviranomaisen katsastuksessa hyväksytty.

Turvatekniikan keskus voi määrätä ehtoja ja rajoituksia 1 momentissa tarkoitetulle teolliselle käsittelylle ja varastoinnille, jos toiminnasta todetaan aiheutuvan merkittävää terveys- tai ympäristövahingonvaaraa.

68 a §
Ympäristölle vaarallisen kemikaalin teollista käsittelyä ja varastointia koskeva lupa ja ilmoitus

Turvatekniikan keskus voi määrätä ehtoja ja rajoituksia 1 ja 2 momentissa tarkoitetulle teolliselle käsittelylle ja varastoinnille, jos toiminnasta todetaan aiheutuvan merkittävää ympäristövahingonvaaraa.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1995.

Teknillisen tarkastuskeskuksen ja sen piiritoimistojen luvat ja hyväksynnät ovat edelleen voimassa lupa- ja hyväksymispäätöksen ehtojen mukaisesti.


3.

Laki räjähdysvaarallisista aineista annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan räjähdysvaarallisista aineista 19 päivänä kesäkuuta 1953 annetun lain (263/53) 3 §:n 2 momentti ja 6 §, sekä

muutetaan 3 §:n 1 momentti, 4 a §, 14 § ja 18 §:n 3 momentti, sellaisena kuin niistä on 4 a § 12 heinäkuuta 1993 annetussa laissa (672/93) ja 18 §:n 3 momentti 15 päivänä marraskuuta 1991 annetussa laissa (1351/91), seuraavasti:

3 §

Tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamisen ylin johto ja ohjaus kuuluu kauppa- ja teollisuusministeriölle. Tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamista valvovat turvatekniikan keskus ja ne muut valvontaviranomaiset, joille sanottu tehtävä asetuksella annetaan. Kunnassa valvontatehtävää hoitaa palopäällikkö.


4 a §

Turvatekniikan keskus voi tilapäisesti kieltää tässä laissa tarkoitetun aineen tai tuotteen taikka näiden valmistus-, varastointi- ja käyttölaitteen valmistuksen, pitämisen kaupan, myynnin ja muun luovuttamisen sekä käytön, jos on aihetta olettaa, että niistä aiheutuu ilmeinen henkilö-, omaisuus- tai ympäristövahinkojen vaara.

Todetessaan, ettei aine tai tuote taikka näiden valmistus-, varastointi- tai käyttölaite täytä tässä laissa tai sen nojalla asetettuja vaatimuksia, voi turvatekniikan keskus:

1) pysyvästi kieltää sen valmistuksen, pitämisen kaupan, myynnin ja muun luovuttamisen sekä käytön;

2) velvoittaa tekemään sellaisia muutoksia siihen tai sen valmistukseen, että se täyttää tämän lain ja sen nojalla annetut vaatimukset, sekä osoittamaan tämän; sekä

3) velvoittaa myyjän, valmistajan tai maahantuojan ilmoittamaan siihen liittyvästä vaarasta ja sen haltijoiden oikeudesta; tarvittaessa turvatekniikan keskus voi antaa myyjän, valmistajan tai maahantuojan kustannuksella itse tällaisen ilmoituksen.

Jos 2 momentin 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja muutoksia ja kieltoja ei voida pitää riittävänä, turvatekniikan keskus voi:

1) määrätä myyjän, valmistajan, maahantuojan tai käyttäjän poistamaan markkinoilta tai käytöstä, tekemään vaarattomaksi tai hävittämään hallussaan olevan aineen tai tuotteen; taikka

2) määrätä aineen tai tuotteen valmistus-, varastointi- tai käyttölaitteen poistettavaksi markkinoilta tai käytöstä.

Jos 2 momentin 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja muutoksia ja kieltoja ei voida pitää riittävinä eikä 3 momentissa mainittuja toimenpiteitä tarkoituksenmukaisina, voi turvatekniikan keskus määrätä, miten aineen tai tuotteen taikka sen valmistus-, varastointi- tai käyttölaitteen suhteen on muuten meneteltävä.

14 §

Valvontaviranomainen voi tehostaa tämän lain nojalla antamaansa kieltoa tai määräystä uhkasakolla tai uhalla, että tekemättä jätetty toimenpide teetetään laiminlyöjän kustannuksella. Palopäällikön asettaman uhkasakon määrää maksettavaksi lääninhallitus. Uhkasakosta ja teettämisuhasta on muutoin voimassa, mitä uhkasakkolaissa (1113/90) säädetään.

Teettäen suoritetun toimenpiteen kustannukset maksetaan ennakkoon valtion varoista. Kustannukset saadaan periä laiminlyöjältä ilman tuomiota tai päätöstä siinä järjestyksessä kuin verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetussa laissa (367/61) säädetään.

18 §

Turvatekniikan keskus voi antaa tämän lain sekä sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten soveltamista yhtenäistäviä teknisiä ja turvallisuuteen liittyviä ohjeita.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1995.


4.

Laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan vaarallisten aineiden kuljetuksesta 2 päivänä elokuuta 1994 annetun lain (719/94) 6 §:n 2 momentti, ja

lisätään lakiin uusi 6 a § ja 7 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti:

6 §
Muut viranomaiset

Muita toimivaltaisia viranomaisia ovat edellä mainittujen lisäksi turvatekniikan keskus ja ajoneuvohallinto kumpikin toimialallaan, siten kuin siitä säädetään tarkemmin asetuksella. Asetuksella voidaan lisäksi säätää muille viranomaisille tulevista tehtävistä.


6 a §
Tarkastuksen suorittaja

Tämän lain nojalla annetuissa säännöksissä tai määräyksissä edellytetyt säiliöiden ja pakkausten tarkastukset suorittaa tarkastuslaitos, jolle turvatekniikan keskus myöntää tarkastusoikeuden, siten kuin siitä säädetään asetuksella ja liikenneministeriön päätöksellä tarkemmin määrätään. Tarkastusoikeus voidaan myöntää määräajaksi ja myöntämispäätöksessä voidaan asettaa muitakin tarkastusoikeutta koskevia ehtoja.

Radioaktiivisten aineiden kuljetukseen käytettävien säiliöiden ja pakkausten tarkastusten suorittajasta säädetään ja määrätään erikseen.

Edellä 6 §:n 3 momentissa tarkoitetuissa puolustusvoimien kuljetuksissa käytettävien säiliöiden ja pakkausten tarkastukset voi suorittaa myös sellainen sotilaslaitos tai sotilasviranomainen, jolle pääesikunta on myöntänyt tarkastusoikeuden.

7 §
Valtuutussäännös

Tarkemmat säännökset tämän lain 6 a §:ssä tarkoitetun tarkastusoikeuden myöntämisen edellytyksistä, tarkastusoikeuden peruuttamisesta, tarkastuslaitoksen valvonnasta ja salassapitovelvollisuudesta annetaan asetuksella.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1995.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain nojalla annetuissa säännöksissä ja määräyksissä edellytettyjen säiliöiden ja pakkausten tarkastusten suorittaminen siirtyy tämän lain voimaan tullessa 6 a §:ssä tarkoitetulle tarkastuslaitokselle. Henkilöt ja laitokset, joilla on ennen lain voimaantuloa oikeus suorittaa 6 a §:ssä tarkoitettuja tarkastuksia, säilyttävät tämän oikeuden vuoden 1998 loppuun asti. Lisäksi päivänä kuuta 199 annetulla lailla ( / ) perustetulla Teknillisellä tarkastuskeskuksella on oikeus vuoden 1998 loppuun asti tehdä 21 päivänä tammikuuta 1984 annetussa laissa (65/84) tarkoitetulle teknilliselle tarkastuskeskukselle vaarallisten aineiden kuljetuksesta annettuun lakiin perustuvat säiliöiden ja pakkausten tarkastukset.

Tämän lain voimaan tullessa suoritetut tarkastukset ovat sellaisenaan voimassa siten kuin niistä on määrätty.


5.

Laki kaivoslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 17 päivänä syyskuuta 1965 annetun kaivoslain (503/65) 61 § ja 67 §:n 1 momentti sekä

muutetaan 23 a §:n 2 momentti, 49 §, 51 §:n 3 momentti, 57 §, 59 §:n 1 momentti ja 60 §, sellaisena kuin niistä on 23 a §:n 2 momentti 10 päivänä kesäkuuta 1994 annetussa laissa (474/94) ja 49 § osittain muutettuna 30 päivänä joulukuuta 1992 annetulla lailla (1625/92), seuraavasti:

23 a §

Kauppa- ja teollisuusministeriö voi päättää, että arviointiselostus liitetään kaivosten turvallisuusmääräyksistä annetun päätöksen (921/75) mukaiseen turvatekniikan keskukselle hyväksymistä varten esitettävään yleissuunnitelmaan, jos on ilmeistä, että kaivospiirihakemuksen takia ei ryhdytä kaivostoimintaa valmisteleviin ympäristöä merkittävästi muuttaviin toimiin.

49 §

Kaivosoikeuden haltijan on vuosittain ennen 1 päivää maaliskuuta kauppa- ja teollisuusministeriölle ilmoitettava, onko kaivospiirissä edellisenä kalenterivuotena harjoitettu kaivostyötä. Ilmoitukseen on liitettävä, jos kaivospiirissä harjoitetaan kaivostyötä, selvitys suoritettujen töiden määrästä, laadusta ja tuloksista.

Kaivosoikeuden haltijan on vuosittain ennen 1 päivää toukokuuta toimitettava turvatekniikan keskukselle kaivos- ja tutkimustöiden edistymistä osoittavat karttatiedot. Keskus voi erityisistä syistä myöntää poikkeuksia tästä velvoitteesta.

51 §

Kaivostyön lopettamisen jälkeen kaivosoikeuden haltijan on pidettävä kaivos siinä kunnossa, että 49 §:ssä mainitut karttatiedot voidaan saada, siihen saakka, kunnes karttatiedot on toimitettu turvatekniikan keskukselle.


57 §

Kaivostyön harjoittajan on 56 §:ssä tarkoitettuja turvallisuussäännöksiä noudattaessaan huolehdittava erityisesti siitä, että koneistot, kalustot, terveydelliset ja muut tarpeelliset laitteet, käytössä olevat kulkutiet ja kaivostilat sekä kaivos- ja rikastustoimintaan liittyvät padot jatkuvasti pysyvät asianmukaisessa kunnossa ja että niiden rakenteesta, laadusta ja käytöstä sekä räjähteistä annettuja samoin kuin muita hengen ja omaisuuden turvaamista koskevia määräyksiä noudatetaan niin, ettei työntekijöiden ja muiden henkilöiden turvallisuutta tai omaisuutta vaaranneta.

59 §

Kauppa- ja teollisuusministeriön tehtävänä on valvoa tämän lain sekä sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamista sekä suorittaa sitä varten tarkastuksia. Turvatekniikan keskuksen tehtävänä on valvoa kaivosten turvallisuutta tämän lain mukaisesti sekä suorittaa sitä varten tarkastuksia.


60 §

Turvatekniikan keskus voi tarkastusten perusteella määrätä, että kaivoksessa on suoritettava toimenpiteitä 47 §:ssä, 51 §:n 4 momentissa tai 56―58 §:ssä säädetyssä tarkoituksessa ja asettaa niiden suorittamista varten määräajan. Keskus voi myös kieltää sellaisen työn suorittamisen tai laitteen käyttämisen, jonka katsotaan saattavan hengen tai omaisuuden vaaran alaiseksi.

Jos kaivostyön harjoittaja ei noudata 1 momentissa annettua määräystä tai kieltoa, voi turvatekniikan keskus määrätä kaivoksen tai osan siitä suljettavaksi, kunnes määräystä tai kieltoa on noudatettu.

Turvatekniikan keskuksen antamaa määräystä tai kieltoa on valituksesta huolimatta heti noudatettava.

Turvatekniikan keskus voi tehostaa 47 §:ssä, 51 §:n 4 momentissa ja 56―58 §:ssä toiminnanharjoittajalle säädettyjä velvoitteita uhkasakolla tai uhalla, että tekemättä jätetty toimenpide teetetään laiminlyöjän kustannuksella. Uhkasakosta ja teettämisuhasta on voimassa, mitä uhkasakkolaissa (1113/90) säädetään.

Teettäen suoritetun toimenpiteen kustannukset maksetaan ennakkoon valtion varoista. Kustannukset saadaan periä laiminlyöjältä ilman tuomiota tai päätöstä siinä järjestyksessä kuin verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetussa laissa (367/61) säädetään.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1995.


6.

Laki vakauslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 14 päivänä huhtikuuta 1965 annetun vakauslain (219/65) 14 d § ja 18 a §, sellaisena kuin ne ovat 10 päivänä huhtikuuta 1992 annetussa laissa (321/92),

muutetaan 12 §:n 2 momentti, 12 a §, 14 a § ja 20 §, sellaisena kuin ne ovat mainitussa 10 päivänä huhtikuuta 1992 annetussa laissa, sekä

lisätään 12 §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa 10 päivänä huhtikuuta 1992 annetussa laissa, uusi 3 momentti ja 19 §:ään, sellaisena kuin se on muutettuna viimeksi mainitulla lailla ja 22 päivänä joulukuuta 1994 annetulla lailla (1383/94), uusi 3 momentti seuraavasti:

12 §

Mittaamisvälineen vakaa tarkastuslaitos taikka tarkastuslaitoksen hyväksymä mittaamisvälineiden valmistaja, korjaaja tai muu huoltotoimintaa harjoittava. Hyväksymisestä säädetään tarkemmin asetuksella. Hyväksyntä voidaan peruuttaa määräajaksi tai kokonaan, jos hyväksynnän saaja ei täytä asetettuja vaatimuksia taikka menettelee olennaisesti tämän lain tai sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten vastaisesti.

Tässä laissa ja sen nojalla annetuissa säännöksissä ja määräyksissä tarkoitetusta tarkastuslaitoksesta säädetään asetuksella.

12 a §

Vaattavan mittaamisvälineen on asetuksessa säädetyin poikkeuksin oltava tarkastuslaitoksen tyyppihyväksymä, ja siihen on hyväksynnän saaja velvollinen kiinnittämään tyyppihyväksyntää koskevat tiedot. Tyyppihyväksynnästä säädetään tarkemmin asetuksella. Tyyppihyväksyntä voidaan peruuttaa, jos havaitaan, ettei mittaamisvälineen hyväksytty tyyppi täytä sille asetettuja vaatimuksia.

14 a §

Tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamista valvovat turvatekniikan keskus ja muut asetuksessa tarkemmin säädettävät valvontaviranomaiset.

19 §

Turvatekniikan keskus voi antaa tämän lain sekä sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten soveltamista yhtenäistäviä teknisiä ohjeita.

20 §

Valvontaviranomaiset ja tarkastuslaitokset saavat salassapitovelvoitteen estämättä antaa kansainvälisen yhteistyön kannalta tarpeellisia tietoja tässä laissa tarkoitettua tyyppihyväksymis- ja vakaustoimintaa harjoittaville toimielimille, kansainvälisille järjestöille ja yhteistyöhön osallistuville valtioille. Luovutettaessa henkilötietoja ulkomaille on noudatettava, mitä muualla säädetään.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1995.

Teknillisen tarkastuskeskuksen antamat hyväksynnät ja tyyppihyväksynnät ovat voimassa annettujen päätösten mukaisesti. Lisäksi tarkastuskeskuksen vakaukset ovat voimassa säännösten mukaisesti.


Helsingissä 24 päivänä toukokuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Kauppa- ja teollisuusministeri
Antti Kalliomäki

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.