Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry esitykseen

Puutteelliset hakuehdot

HE 302/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi julkisista hankinnoista annetun lain muuttamisesta

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi julkisista hankinnoista annettua lakia. Ehdotuksen mukaan lakiin tehdään sellaiset tekniset muutokset, joita Suomen liittyminen Euroopan unionin jäseneksi edellyttää.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan asetuksella säädettävä ajankohtana.


PERUSTELUT

1. Nykytila ja ehdotetut muutokset

Julkisista hankinnoista annettu laki (1505/92) on luonteeltaan Euroopan talousalueesta tehtyyn sopimukseen (ETA-sopimus) liittyvä puitelaki, joka tuli voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994. Lain nojalla on annettu yksityiskohtaisempia asetustasoisia määräyksiä julkisissa hankinnoissa noudatettavista menettelytavoista.

Ehdotukset lain muuttamiseksi ovat ensisijaisesti teknisiä. Laista poistettaisiin viittaukset ETA-sopimukseen ja ne korvattaisiin tarvittavilta osin viittauksilla Euroopan yhteisön perustamissopimukseen.

ETA-sopimukseen on sisältynyt mahdollisuus poiketa vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja teletoiminnan alalla toimivien yksiköiden hankintamenettelystä annetun neuvoston direktiivin (90/531/ETY) 29 artiklan säännöksistä. Artiklan mukaan Euroopan yhteisön alueelta tulevalle yritykselle on annettava etusija yhteisön alueen ulkopuoliseen yritykseen nähden, mikäli tarjoukset ovat täysin samanlaisia ja yhteisön alueelta tulevan yrityksen tarjous ei ole yli 3 prosenttia kalliimpi. Suomen liittyessä Euroopan unionin jäseneksi EY:n julkisia hankintoja koskevat direktiivit tulevat sellaisinaan Suomea sitoviksi.

2. Esityksen vaikutukset

Esityksellä ei ole taloudellisia, henkilöstö- eikä organisatorisia vaikutuksia.

3. Asian valmistelu

Esitys on valmisteltu virkatyönä kauppa- ja teollisuusministeriössä.

4. Voimaantulo

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan Suomen liittyessä Euroopan unionin jäseneksi. Ehdotuksen mukaan lain voimaantulosta säädettäisiin asetuksella.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus:

Laki julkisista hankinnoista annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan julkisista hankinnoista 23 päivänä joulukuuta 1992 annetun lain (1505/92) 16 § ja

muutetaan 2 §:n 1 momentin 3 kohta, 3 §, 5 §:n 4 momentti, 7 §:n 2 momentti, 8 §:n 2 momentti, 9 §:n 1 momentin johdantokappale sekä 13 § seuraavasti:


2 §
Hankintayksiköt

Tässä laissa tarkoitettuja hankintayksiköitä ovat:

3) yksiköt, joiden toimialaan kuuluu vesihuolto, energiahuolto, liikenteen harjoittaminen tai teletoiminta, siinä laajuudessa kuin asetuksella säädetään;3 §
Hankintojen määrittely

Asetuksella säädetään siitä, missä hankinnoissa hankintayksiköiden on noudatettava Euroopan yhteisön perustamissopimuksen mukaisia hankintoja koskevia määräyksiä.


5 §
Hankintamenettelyt

Asetuksella säädetään tarkemmin siitä, minkälaisia hankintamenettelyjä on noudatettava.


7 §
Hankinnasta päättäminen

Asetuksella voidaan säätää sellaisia poikkeuksia 1 momentista, jotka ovat Euroopan yhteisön perustamissopimuksen mukaisia.


8 §
Vahingonkorvaus

Kun vahingonkorvausvaatimus koskee tarjousmenettelystä aiheutuneita kuluja, korvauksen tuomitsemiseksi riittää, että ehdokas tai tarjoaja näyttää toteen 1 momentissa tarkoitetun virheellisen menettelyn ja sen, että virheettömässä menettelyssä hänellä olisi ollut todellinen mahdollisuus voittaa tarjouskilpailu. Tätä momenttia sovelletaan niissä hankinnoissa, joista säädetään asetuksella.


9 §
Asian saattaminen kilpailuneuvostoon

Jos asetuksella tarkemmin säädettävässä hankinnassa on menetelty tämän lain tai sen nojalla annettujen säännösten taikka määräysten tai Euroopan yhteisön perustamissopimuksen vastaisesti, kilpailuneuvosto voi sen hakemuksesta, jota asia koskee:


13 §
Tietojenanto

Hankintojen valvontaa ja tietojenvaihtoa varten hankintayksiköiden on annettava Suomen ja Euroopan yhteisön viranomaisille kauppa- ja teollisuusministeriön määräämässä laajuudessa tilastotietoja ja muita tietoja hankinnan eri vaiheista ja tekemistään hankinnoista.Tämä laki tulee voimaan asetuksella säädettävänä ajankohtana.Helsingissä 21 päivänä marraskuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Kauppa- ja teollisuusministeri
Seppo Kääriäinen

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.