Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry esitykseen

Puutteelliset hakuehdot

HE 327/1993
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi yksityisistä teistä annetun lain muuttamisesta

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yksityisistä teistä annetun lain säännöksiä tietoimituksen ja tielautakunnan toimituksen tiedottamisesta siten, että tiedottaminen vastaisi jakolain mukaisissa maanmittaustoimituksissa noudatettavaa tiedottamismenettelyä. Tietoimituksen osalta luovuttaisiin myös erillisestä toimituksen tarkastamisesta ennen sen merkitsemistä kiinteistörekisteriin.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen kun se on hyväksytty ja vahvistettu.


YLEISPERUSTELUT

1. Nykytila ja ehdotetut muutokset

Yksityisistä teistä annetun lain (358/62), jäljempänä yksityistielaki, säätämisen jälkeen on jakolakiin (604/51) tehty useita muutoksia, joilla on uudistettu toimitusmenettelyä. Muun muassa jakolain mukaisten toimitusten tiedottamista ja tarkastamista sekä toimituksista tehtyjen valitusten valitusasiakirjojen vastaanottamista koskevia säännöksiä muutettiin vuonna 1992 annetulla lailla (977/92), joka tuli voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993. Koska yksityistielain mukainen tietoimitus ja jakolain mukainen maanmittaustoimitus, erityisesti rasitetoimitus, ovat täysin toisiinsa rinnastettavia kiinteistötoimituksia, tulisi sanottuja toimituksia koskevat menettelysäännökset olla mahdollisimman yhteneväiset.

Nykyisten tiedottamista koskevien säännösten mukaan tietoimituksesta tiedotetaan useimmiten kuulutuksella kunnan ilmoitustaululla ja yhdessä tai kahdessa paikkakunnalla leviävässä sanomalehdessä sekä kirjatuilla kutsukirjeillä toimituksen hakijalle, sellaisille kiinteistöjen omistajille, joiden aluetta tarvitaan yksityistielain mukaisiin tarkoituksiin, ja sellaisille toisesta kunnasta oleville asianosaisille, joiden osoite on tiedossa. Lisäksi toimituksesta ilmoitetaan eräille viranomaisille.

Jakolain mukaisten toimitusten tiedottamisessa on luovuttu kuulutuksen julkaisemisesta kunnan ilmoitustaululla ja useimmiten tiedottaminen tapahtuu henkilökohtaisilla kutsukirjeillä kaikille asianosaisille. Kutsukirjeet lähetetään kirjaamattomina. Yksityistielakiin ehdotetaan tehtäväksi vastaavat muutokset tietoimitusten, tielautakunnan toimitusten ja tiekunnan kokouksen tiedottamisen osalta.

Lisäksi jakolaista on poistettu säännös kartasto- ja tietopalvelutoimiston ja maaoikeuden velvollisuudesta erikseen tarkastaa toimitus ennen sen kiinteistörekisteriin merkitsemistä. Yhdenmukaisesti tämän kanssa ehdotetaan myös tietoimitusten osalta luovuttavaksi erillisestä tarkastamisesta.

Maanmittauslaitoksen organisaation muuttamisesta johtuen jakolakia muutettiin lisäksi siten, että aikaisemmin kartasto- ja tietopalvelutoimistolle kuuluneet tehtävät valitusasioiden käsittelyssä siirtyivät maanmittaustoimistolle. Yksityistielakiin on tarpeen tehdä vastaavat muutokset.

Lisäksi ehdotetaan lakiin tehtäväksi lähinnä teknisluonteisia tarkistuksia, jotka johtuvat tarpeesta yhdenmukaistaa yksityistietoimitusta ja jakolain mukaista maanmittaustoimitusta koskevia säännöksiä. Myös eräät muun lainsäädännön muuttumisen johdosta tarpeettomiksi käyneet säännökset ehdotetaan kumottaviksi.

2. Esityksen vaikutukset

Esityksen toteuttaminen ei edellytä organisaatiomuutoksia eikä sen toteuttamisella olisi mainittavaa valtiontaloudellista vaikutusta. Tavallisten kirjeiden käyttö kirjattujen kirjeiden sijasta vähentäisi jossain määrin maanmittauslaitoksen, tielautakuntien ja tiekuntien tiedottamiskustannuksia.

3. Asian valmistelu

Lakiehdotus on valmisteltu maanmittauslaitoksessa. Se on käsitelty maanmittauslaitoksen johtokunnassa, joka on sen osaltaan hyväksynyt. Lakiehdotuksen jatkovalmistelu on suoritettu virkatyönä maa- ja metsätalousministeriössä.

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT

1. Lakiehdotuksen perustelut

23 §. Nykyisen pykälän 4 momentin mukaan kaupungissa asemakaava-alueella sijaitsevan tien varrella olevien kiinteistöjen tienpitovelvollisuus voidaan jakaa samojen perusteiden mukaan kuin kadun kunnossapito. Säännöksessä kadun kunnossapitovelvollisuuden jakautumisella tarkoitetaan niitä kadun kunnossapitoa koskevia säännöksiä, jotka on kumottu rakennuslain muuttamisesta annetulla lailla (671/78). Kun voimassa olevan lain mukaan yksittäiselle kiinteistölle ei kuulu kadun kunnossapitovelvollisuutta, ehdotetaan pykälän 4 momentti kumottavaksi. Siten asemakaava-alueiden yksityisten teiden tienpitovelvollisuuteen sovellettaisiin samoja säännöksiä kuin muihinkin yksityisiin teihin.

38 c §. Pykälä ehdotetaan kumottavaksi tarpeettomana, koska yhteiset tiet ovat lakanneet tilojen yhteisten teiden ja valtaojien sekä niihin verrattavien alueiden lakkaamisesta yhteisinä alueina annetun lain (983/76) nojalla.

40 §. Jakolakiin lisätyssä 43 a §:n 1 momentissa säädetään, että maanmittaustoimitusten toimitusinsinöörinä voi olla maanmittauslaitoksen palveluksessa virkasuhteessa oleva maanmittauksen koulutusohjelman mukaisen, tehtävään soveltuvan tutkinnon suorittanut diplomi-insinööri. Mainitun jakolain pykälän 3 momentin mukaan puolestaan kunnan kiinteistöinsinööri voi kunnan suostumuksella olla toimitusinsinööri muun muassa jakolain mukaisessa rasitetoimituksessa.

Tässä laissa ja jakolaissa olevien toimitusinsinöörien kelpoisuusehtoja koskevien säännösten yhdenmukaistamiseksi pykälän 1 ja 3 momenttiin ehdotetaan tehtäväksi tätä koskevat muutokset. Ehdotus poistaisi myös kuntamuodoista johtuvat eroavuudet siten, että kaikkien kuntien palveluksessa olevat kiinteistöinsinöörit voisivat toimia yksityistietoimituksen toimitusinsinöörinä.

42 §. Nykyisen pykälän 1 momentin mukaan keskusmetsälautakunnan tehtävänä on tarvittaessa määrätä asiantuntija olemaan apuna metsätietä koskevassa tietoimituksessa. Tämä säännös ehdotetaan poistettavaksi vanhentuneena ja pykälää ehdotetaan muutettavaksi siten, että kaikissa yksityistietoimituksissa toimitusmiehet voisivat tarvittaessa kutsua asiantuntijan avustamaan määrättyjen kysymysten käsittelyä tietoimituksessa. Ehdotettu säännös olisi sisällöltään samanlainen kuin vastaava maanmittaustoimituksessa käytettävää asiantuntijaa koskeva jakolain säännös.

43, 54 ja 65 §. Pykälissä säädetään tietoimituksen ja tielautakunnan toimituksen tiedottamisesta asianosaisille sekä tiekunnan kokouksen ilmoittamisesta tieosakkaille. Jakolain mukaan toimituksista ei enää tiedoteta kunnan ilmoitustaululle julkipannulla kuulutuksella ja kutsukirje voidaan lähettää kirjatun kirjeen sijasta tavallisena kirjeenä tai muulla tavalla, esimerkiksi telefaxin välityksellä. Tietoimituksen ja tielautakunnan toimituksen tiedottamismenettely ehdotetaan yhdenmukaistettavaksi vastaamaan jakolain mukaisten toimitusten menettelyä. Samalla ehdotetaan myös tiekunnan kokousten ilmoittamisessa siirryttäväksi käyttämään tavallisia kirjeitä.

Lisäksi ehdotetaan 43 §:n 2 momenttiin ja 54 §:n 3 momenttiin sisältyvät säännökset ilmoittamisesta erikseen niissä mainituille viranomaisille poistettaviksi, koska myös jakolaista on poistettu niin sanottuja julkisia asiamiehiä koskevat säännökset. Myös muilta osin, kuten yhteisesti omistetun kiinteistön tai määräalan ja yhteisen alueen osalta, ehdotetaan tiedottamista koskevat säännökset yhdenmukaistettaviksi jakolain säännösten kanssa. Sama koskee säännöksiä toimituksen suorittamista siitä säädetyllä tavalla tiedottamatta.

45 §. Nykyisessä pykälässä säädetään tietoimituksen jatkokokouksen tiedottamisesta siinä tapauksessa, ettei seuraavan kokouksen ajankohtaa voida toimituskokouksessa ilmoittaa.

Jolleivät asianosaiset toisin sovi, tulisi jatkokouksesta ilmoittaa samalla tavalla kuin toimituksen alkukokouksesta, jotta kaikki asianosaiset saisivat kokouksen ajankohdasta tiedon. Pykälään ehdotetaan tehtäväksi tätä tarkoittavat muutokset.

47 §. Pykälän 3 momenttiin ehdotetaan tehtäväksi luonteeltaan tekninen tarkistus, joka johtuu ehdotetusta 38 c §:n kumoamisesta.

51 §. Pykälään ehdotetaan tehtäväksi luonteeltaan tekniset muutokset, jotka johtuvat yleisperusteluissa mainitusta jakolain muutoksesta. Sen mukaan kiinteistörekisterin pitäjän ja maaoikeuden tarkastusvelvollisuus poistui.

99 a §. Pykälää ehdotetaan tarkennettavaksi siten, että siinä viitataan jakolain 243 §:n 2 ja 3 momenttiin, joissa ovat säännökset korvauksen maksamisesta yhteisen alueen osakkaille. Tarkoituksenmukaista on, että maksettaessa korvauksia osakaskunnalle tämän lain mukaan noudatetaan samaa menettelyä kuin jakolain mukaisten toimitusten yhteydessä.

107 a §. Jakolain 284 §:n 1 momentin mukaan valtion metsämaa -niminen rekisteriyksikkö on kiinteistö, minkä vuoksi 1 momentin säännös ehdotetaan poistettavaksi tarpeettomana.

Lisäksi pykälän nykyiseen 2 momenttiin sisältyvään säännökseen olisi tehtävä luonteeltaan tekninen muutos, joka johtuu siitä, että 38 c § on ehdotettu kumottavaksi.

2. Voimaantulo

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan mahdollisimman pian sen tultua hyväksytyksi ja vahvistetuksi.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskunnan hyväksyttäväksi seuraavaa lakiehdotus:

Laki yksityisistä teistä annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan yksityisistä teistä 15 päivänä kesäkuuta 1962 annetun lain (358/62) 23 §:n 4 momentti ja 38 c §, näistä 38 c § sellaisena kuin se on 4 päivänä heinäkuuta 1975 annetussa laissa (521/75), sekä

muutetaan 40 §:n 1 ja 3 momentti, 42 ja 43 §, 45 §:n 1 momentti, 47 §:n 3 momentti, 51 §:n 1 ja 2 momentti, 54 §:n 2―4 momentti, 65 §:n 1 momentti sekä 99 a ja 107 a §,

sellaisina kuin niistä ovat 40 §:n 1 ja 3 momentti 2 päivänä toukokuuta 1972 annetussa laissa (322/72), 43 §, 47 §:n 3 momentti, 51 §:n 1 ja 2 momentti, 54 §:n 2―4 momentti sekä 99 a ja 107 a § mainitussa 4 päivänä heinäkuuta 1975 annetussa laissa, 42 § osittain muutettuna viimeksi mainitulla lailla sekä 65 §:n 1 momentti 23 päivänä joulukuuta 1976 annetussa laissa (1064/76), seuraavasti:


40 §

Tietoimituksen suorittaa jakolain 43 a §:n 1 momentissa tarkoitettu toimitusinsinööri kahden uskotun miehen taikka kahden tielautakunnan jäsenen avulla. Jos asianosaiset ovat sopineet tienpitoa koskevista kysymyksistä, voidaan toimitus suorittaa ilman uskottuja miehiä taikka tielautakunnan jäseniä.Kunnan kiinteistöinsinööri voi kunnan suostumuksella olla toimitusinsinöörinä kunnan alueella suoritettavassa tietoimituksessa.


42 §

Toimitusmiehet voivat, milloin he katsovat sen tarpeelliseksi, kutsua asiantuntijan avustamaan määrättyjen kysymysten käsittelyä toimituksessa. Tällöin on noudatettava, mitä asiantuntijoista ja heille suoritettavista palkkioista jakolaissa säädetään.


43 §

Toimitusinsinöörin on tiedotettava tietoimituksen alkukokouksesta asianosaisille lähetettävällä kutsukirjeellä. Jollei jotakin asianosaista tai jonkun asianosaisen osoitetta saada kohtuudella selville, toimituksen alkukokouksesta tiedotetaan lisäksi yhdessä tai kahdessa paikkakunnalla yleisesti leviävässä sanomalehdessä julkaistavalla kuulutuksella.


Jos tietoimitus koskee usean yhdessä omistamaa kiinteistöä tai määräalaa taikka ennestään olevaa tietä, riittää, että kutsukirje toimitetaan yhdelle omistajista tai ennestään olevan tien tieosakkaista. Milloin hakemuksesta ilmenee, että tietoimitus koskee tiekunnan tietä, on kutsukirje toimitettava tiekunnalle. Jos tietoimitus koskee yhteistä aluetta, kutsukirje toimitetaan osakaskunnalle noudattaen, mitä yhteisaluelain (758/89) 26 §:ssä säädetään.


Tietoimituksen alkukokouksesta tiedottaminen katsotaan asianmukaisesti suoritetuksi, jos edellä tarkoitettu kirje on annettu vähintään 14 päivää ennen kokousta postin kuljetettavaksi tai muutoin toimitettu asianosaiselle taikka kuulutus julkaistu vähintään 14 päivää ennen kokousta.


Tietoimituksen yhteydessä toimitettavasta piirirajankäynnistä, tilusvaihdosta taikka alueen siirtämisestä tai liittämisestä kiinteistöön on tiedotettava siten kuin vastaavien toimenpiteiden osalta jakolaissa säädetään.


Sen estämättä, mitä tiedottamisesta säädetään, voidaan tietoimitus ja sen yhteydessä suoritettava rajankäynti ja tilusvaihto sekä alueen siirtäminen tai liittäminen kiinteistöön suorittaa, jos kaikki asianosaiset ovat joko itse saapuvilla tai laillisesti edustettuina, eikä kukaan vastusta toimituksen aloittamista.


45 §

Jos tietoimituksen käsittelyä täytyy siirtää eikä seuraavaa kokouksen ajankohtaa voida määrätä ja saapuvilla oleville asianosaisille ilmoittaa ennen kokouksen lopettamista, on tieto seuraavan kokouksen ajankohdasta annettava 43 §:ssä säädetyllä tai tässä momentissa tarkoitettujen asianosaisten sopimalla tavalla.47 §

Mitä 1 ja 2 momentissa säädetään, koskee soveltuvin osin myös 38 a, 38 b ja 38 d §:ssä tarkoitettujen toimenpiteiden kustannuksia.


51 §

Mikäli tämän lain säännöksistä ei muuta johdu, on menettelystä tietoimituksessa, toimituksen kustannuksista ja niiden perimisestä soveltuvin osin noudatettava, mitä jakolainsäädännössä vastaavissa kohdin säädetään rasitetoimituksesta.


Tietoimituksessa suoritettavasta rajankäynnistä, tilusvaihdosta sekä alueen siirtämisestä ja liittämisestä kiinteistöön sekä siinä noudatettavasta menettelystä, sellaisesta toimenpiteestä aiheutuvista kustannuksista ja niiden perimisestä on, mikäli tämän lain säännöksistä ei muuta johdu, soveltuvin osin noudatettava, mitä jakolainsäädännössä mainittujen toimenpiteiden osalta säädetään. Toimitusmiesten on päätöksellään määrättävä alueen haltuunoton ajankohta.54 §

Tielautakunnan toimituksen ajasta ja paikasta on tielautakunnan puheenjohtajan tiedotettava kutsukirjeellä hakijalle ja tiekunnalle tai, jos sitä ei ole muodostettu, tieosakkaille samoin kuin sille, jota toimitus erityisesti koskee. Jollei jotakin niistä, joille kutsukirje on lähetettävä, tai tämän osoitetta saada kohtuudella selville, toimituksesta on tiedotettava lisäksi yhdessä tai kahdessa paikkakunnalla yleisesti leviävässä sanomalehdessä julkaistavalla kuulutuksella. Jos toimitus koskee usean yhdessä omistamaa kiinteistöä tai määräalaa taikka yhteistä aluetta, sovelletaan, mitä 43 §:n 2 momentissa säädetään. Lisäksi tiedottamiseen sovelletaan, mitä 43 §:n 3 momentissa säädetään.


Milloin ne, joille kutsukirje on lähetettävä, ovat saapuneet toimitukseen, voidaan toimitus suorittaa, vaikka kokouksesta ei ole säädetyllä tavalla tiedotettu.


Milloin tielautakunnan toimituksen käsittelyä joudutaan siirtämään eikä ajankohtaa, jolloin toimitusta jatketaan, voida määrätä ja saapuvilla oleville asianosaisille ilmoittaa ennen kokouksen lopettamista, on tieto seuraavasta kokouksesta annettava 2 momentissa säädetyllä tai tässä momentissa tarkoitettujen asianosaisten sopimalla tavalla.65 §

Tiekunnan on pidettävä vuosikokous kunakin vuonna ennen kesäkuun loppua, jolleivät tieosakkaat toisin päätä, sekä muita kokouksia tarpeen mukaan. Kokouksen kutsuu koolle toimitsijamies tai hoitokunnan puheenjohtaja tai tarvittaessa näiden varamies. Kutsukirje on toimitettava postin välityksellä tai muulla tavoin tieosakkaille. Kokouskutsu voidaan antaa myös siten, että kokouksesta kuulutetaan yhdessä tai useammassa paikkakunnalla yleisesti leviävässä sanomalehdessä ja ilmoitetaan kirjeellä niille toisesta kunnasta oleville tieosakkaille, joiden osoite on tiedossa. Kutsukirjeet on annettava postin kuljetettavaksi tai muutoin toimitettava tieosakkaille sekä kuulutus julkaistava vähintään 14 päivää ennen kokousta.99 a §

Jos yhteiseen alueeseen perustetaan tieoikeus ja korvattava alue on arvoltaan vähäinen verrattuna niihin kustannuksiin, jotka johtuvat sen seikan selvittämisestä, mitkä kiinteistöt ovat alueen osakkaita ja mikä on kunkin osuus, sovelletaan, mitä jakolain 243 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitetun yhteisen alueen lunastushinnasta vastaavasti säädetään. Sama koskee muutakin tämän lain mukaan yhteisen alueen osakkaille suoritettavaa edellä tarkoitettuihin selvityskustannuksiin nähden vähäistä korvausta.


107 a §

Mitä 38 a ja 38 d §:ssä säädetään kiinteistöstä, sovelletaan myös yhteiseen alueeseen.Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 199 .Helsingissä 4 päivänä helmikuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Maa- ja metsätalousministeri
Martti Pura

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.