Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry esitykseen

Puutteelliset hakuehdot

HE 265/1993
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työterveyshuoltopalvelujen lisäksi järjestettävien avosairaanhoidon lääkäripalvelujen väliaikaisesta vuosimaksusta ja laiksi sairausvakuutuslain 29 a §:n väliaikaisesta muuttamisesta

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan vuonna 1994 perittäväksi 100 markan suuruinen vuosimaksu työterveyshuoltopalvelujen lisäksi järjestettävistä työterveyshuoltolain 3 §:ssä tarkoitetuista avosairaanhoidon lääkäripalveluista. Maksun perisi työnantajan puolesta palvelujen tuottaja kuittia vastaan ensimmäisen käynnin yhteydessä. Palvelujen tuottaja vähentäisi työnantajalta perimästään maksusta tai palkkiosta maksettuja vuosimaksuja vastaavan osuuden. Perittäväksi säädettyä maksua vastaava määrä vähennettäisiin työnantajalle maksettavasta sairausvakuutuskorvauksesta siten kuin valtioneuvoston päätöksellä tarkemmin määrätään.

Esitys liittyy valtion vuoden 1994 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Hallituksen esitykseen sisältyvät lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan vuoden 1994 alusta ja olemaan voimassa saman vuoden loppuun.


PERUSTELUT

1. Nykytila ja ehdotetut muutokset

Työterveyshuoltolain 1 §:n mukaan työssä, jossa työnantaja on velvollinen noudattamaan työturvallisuuslakia (299/58), on työnantajan sen lisäksi, mitä muualla on säädetty, kustannuksellaan järjestettävä terveydenhuollon ammattihenkilöitä ja palveluita hyväksikäyttäen työterveyshuolto työstä johtuvien terveysvaarojen ehkäisemiseksi niin kuin työterveyshuoltolaissa säädetään. Työterveyshuollon lakisääteisistä palveluista säädetään työterveyshuoltolain 2 §:ssä. Lain 3 §:n mukaan työnantaja voi työterveyshuoltopalvelujen lisäksi järjestää työntekijöille sairaanhoito- ja muita terveydenhuoltopalveluja. Työnantaja voi järjestää palvelut hankkimalla ne terveyskeskukselta, järjestämällä ne itse tai yhdessä toisten työnantajien kanssa taikka hankkimalla ne muulta työterveyshuoltopalvelujen antamiseen oikeutetulta laitokselta tai henkilöltä. Työterveyshuoltopalvelujen korvaamisesta säädetään sairausvakuutuslain 29 a §:ssä ja tarkemmat perusteet on annettu valtioneuvoston päätöksessä työterveyshuollon ja muun terveydenhuollon kustannusten korvausperusteista (988/78).

Työterveyshuoltolain 3 §:ssä tarkoitetuista avosairaanhoidon lääkäripalveluista on palvelujen käyttäjiltä peritty vuoden 1993 aikana 100 markan suuruinen vuosimaksu määräaikaisen lain (1669/92) perusteella. Maksu on kertynyt lääninveroviraston kautta sairausvakuutusrahastoon. Kunnallisista sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista on vuoden 1993 alusta lähtien peritty sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/92) perusteella asiakasmaksuja palvelujen käytöstä. Kuntien perimät maksut vähennetään niiden valtionosuudesta.

Esityksessä ehdotetaan, että työterveyshuoltolain 3 §:ssä tarkoitettujen yksityisen ja julkisen sektorin työnantajan järjestämien avosairaanhoidon lääkäripalvelujen käyttäjältä peritään työnantajalle 100 markan suuruinen vuosimaksu. Valtioneuvoston päätöksessä työterveyshuollon ja muun terveydenhuollon kustannusten korvausperusteista edellytetään, että ne työterveyshuoltolaissa tarkoitetut palvelut, joiden järjestämiseen työnantajalla ei ole velvollisuutta, järjestetään niiden käyttäjille maksuttomina. Valtioneuvoston päätöstä on tarkoitus muuttaa siten, ettei maksullisuus ole korvaamisen esteenä. Maksun perisi työnantajan puolesta palvelujen käyttäjältä niiden työterveyshuoltolain 7 §:ssä tarkoitettu tuottaja. Työnantajan hankkiessa palvelut terveyskeskukselta, lääkärikeskukselta tai muulta työterveyshuoltolain 7 §:ssä tarkoitetulta työterveyshuoltopalvelujen antamiseen oikeutetulta laitokselta tai henkilöltä tämä vähentäisi työnantajalta perimistään maksuista tai palkkioista maksettuja vuosimaksuja vastaavan osuuden. Lisäksi sairausvakuutuslain 29 a §:ään ehdotetaan lisättäväksi säännös, jonka mukaan työnantajalle maksettavasta sairausvakuutuskorvauksesta vähennetään laissa työterveyshuoltopalvelujen lisäksi järjestettävien avosairaanhoidon lääkäripalvelujen väliaikaisesta vuosimaksusta perittäväksi säädettyjä maksuja vastaava määrä.

2. Esityksen taloudelliset vaikutukset

Ehdotettu vuosimaksun vähentäminen maksettavasta korvauksesta vähentää sairausvakuutuksesta maksettavia työterveyshuollon korvauksia. Sairausvakuutuslain 30 c §:n mukaan työnantaja voi hakea korvausta kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Vuonna 1994 perityt maksut tulevat vähennettäviksi vuonna 1995 ja osin vuonna 1996 ratkaistavissa työnantajien korvaushakemuksissa. Jos vuoteen 1994 kohdistuneet korvaushakemukset käsitellään vuonna 1995, ehdotettu muutos vähentää sairausvakuutuksen menoja vuonna 1995 arviolta 50 miljoonaa markkaa.

3. Asian valmistelu

Esitys on valmisteltu sosiaali- ja terveysministeriössä virkatyönä. Työpaikkaterveydenhuollon maksujärjestelyä on käsitelty työterveyshuollon neuvottelukunnassa ja siitä on neuvoteltu työmarkkinajärjestöjen kanssa.

4. Voimaantulo

Lait ehdotetaan tuleviksi voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994 ja ne olisivat voimassa 31 päivään joulukuuta 1994. Edellä tarkoitettu vuosimaksu vähennettäisiin sen tilikauden korvauksesta, jona palvelut on annettu. Tästä johtuen sairausvakuutuslain 29 a §:n muutosta koskevan lakiesityksen voimaantulosäännöksessä säädettäisiin, että ehdotettu työnantajan korvauksesta vähentäminen kohdistettaisiin niihin tilikausiin, jotka alkavat 1 päivänä tammikuuta 1994 tai sen jälkeen.

Edellä olevan perusteella annetaan Eduskunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdotukset:

1.

Laki työterveyshuoltopalvelujen lisäksi järjestettävien avosairaanhoidon lääkäripalvelujen väliaikaisesta vuosimaksusta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:


1 §
Vuosimaksu

Työterveyshuoltolain (743/78) 3 §:ssä tarkoitettujen työnantajan järjestämien avosairaanhoidon lääkäripalvelujen käyttäjältä peritään työnantajalle 100 markan suuruinen vuosimaksu.


2 §
Maksun periminen

Työnantantajan puolesta vuosimaksun perii kuittia vastaan ensimmäisen käynnin yhteydessä työterveyshuoltolain 7 §:ssä tarkoitettu palvelujen tuottaja, joka vähentää työnantajalta perimästään laskusta maksettuja vuosimaksuja vastaavan osuuden.


3 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994 ja se on voimassa 31 päivään joulukuuta 1994.
2.

Laki sairausvakuutuslain 29 a §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään väliaikaisesti 4 päivänä heinäkuuta 1963 annetun sairausvakuutuslain (364/63) 29 a §:ään, sellaisena kuin se on muutettuna 29 päivänä syyskuuta 1978 ja 30 päivänä joulukuuta 1991 annetuilla laeilla (745/78 ja 1714/91), uusi 3 momentti, seuraavasti:


29 a §

Työnantajalle 1 momentin mukaan määräytyvästä korvauksesta vähennetään työterveyshuoltopalvelujen lisäksi järjestettävien avosairaanhoidon lääkäripalvelujen väliaikaisesta vuosimaksusta annetussa laissa perittäviksi säädettyjä maksuja vastaava määrä.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 1994.

Lakia sovelletaan niihin tilikausiin, jotka alkavat 1 päivänä tammikuuta 1994 tai sen jälkeen.Helsingissä 29 päivänä lokakuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Sosiaali- ja terveysministeri
Jorma Huuhtanen

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.