Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry esitykseen

Puutteelliset hakuehdot

HE 133/1993
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maatilatalouden tuloverolain 9 ja 10 §:n muuttamisesta

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan maatilatalouden tuloverolakia muutettavaksi siten, että vesistön pilaantumisen ja ulkoilman saastumisen estämiseksi hankittujen rakennelmien ja muiden hyödykkeiden poisto-oikeus korotetaan 25 prosenttiin.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 1994 alusta, ja sitä sovellettaisiin ensimmäisen kerran vuodelta 1994 toimitettavassa verotuksessa.

Esitys liittyy vuoden 1994 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.


PERUSTELUT

1. Nykyinen tilanne ja muutoksen syyt

Maatilatalouden tuloverolain 6 §:n mukaan maatalouden tulon hankkimisesta tai säilyttämisestä aiheutuneita menoja ovat muun muassa tilalla olevien rakennusten ja rakennelmien, koneiden, kaluston ja laitteiden sekä salaojien, siltojen, patojen ja muiden sellaisten hyödykkeiden hankinta- ja perusparannusmenot 7 §:ssä säädetyin poikkeuksin. Vähennyskelvottomia ovat yksityiskäytössä olleiden rakennusten, rakennelmien ja niiden osien hankintamenot. Lain 8 §:n mukaan koneiden, kaluston ja laitteiden, joiden taloudellinen käyttöaika on yli kolme vuotta, hankintamenot vähennetään menojäännöksestä tehtävin poistoin. Verovuoden poiston suuruus saa olla enintään 25 prosenttia menojäännöksestä. Lain 9 §:ssä on säädetty rakennuksen ja rakennelman hankintamenojen poistoista. Rakennukset on jaettu kahteen poistoprosenttiluokkaan, joissa verovuoden enimmäispoistoprosentti vaihtelee 6:sta 10 prosenttiin. Rakennelmien enimmäispoistoprosentti on 20. Lain 10 §:ssä on säännökset salaojien, siltojen, patojen ja muiden sellaisten hyödykkeiden hankintamenoista, joita ei muiden säännösten perusteella ole vähennetty. Näiden hyödykkeiden verovuoden poisto saa olla enintään 10 prosenttia, kuitenkin niin, että salaojista saa tehdä 20 prosentin poiston.

Elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 36 §:n (846/80) mukaan vesistön pilaantumisen ja ulkoilman saastumisen estämiseksi hankittujen rakennelmien, laitteiden, koneiden ja muiden hyödykkeiden hankintameno vähennetään enintään 25 prosentin vuotuisin poistoin.

Maaseudun ympäristöohjelmatyöryhmä (työryhmän mietintö 68/1992) ehdotti peltoviljelyn vesiensuojelua edistävien koneiden ja laitteiden, lantaloiden, säilörehuvarastojen ja puristenestevarastojen samoin kuin ympäristönsuojelun kannalta välttämättömien koneiden ja laitteiden poisto-oikeutta muutettavaksi vastaamaan elinkeinotulon verottamisesta annetun lain mukaista järjestelmää.

Hinnoitteluvuoden 1992/93 maataloustuloratkaisun yhteydessä sovittiin, että sukupolvenvaihdoksen perintö- ja lahjaverokysymysten sekä ympäristöinvestointien edistämistä selvittämään asetetaan työryhmä.

Sukupolvenvaihdosten perintö- ja lahjaverotyöryhmä ehdotti muistiossaan (1993:4), että maatilatalouden tuloverolaki muutettaisiin vastaamaan elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 36 §:ää siten, että vesistön pilaantumisen ja ulkoilman saastumisen estämiseksi hankittujen rakennelmien, laitteiden, koneiden ja muiden hyödykkeiden hankinta- ja perusparannusmenot vähennetään enintään 25 prosentin vuotuisin poistoin. Työryhmä ei selvittänyt tarkemmin poistojärjestelmän vaikutuksia verotuksen toimittamiseen. Kun maatilatalouden tuloverolaissa kaikki hyödykkeet poistetaan menojäännöspoistoina, ehdotetaan myös ympäristöinvestointien poistot sopeutettaviksi maatilatalouden tuloverolain poistojärjestelmään. Rinnakkainen poistojärjestelmä vaikeuttaisi tulon seurantaa, ilmoittamista ja verottamista.

2. Ehdotetut muutokset

Edellä esitetyn perusteella ehdotetaan maatilatalouden tuloverolain 9 §:n 2 momenttia muutettavaksi ottamalla siihen uusi 4 kohta, jonka mukaan verovuoden poiston suuruus saa olla enintään 25 prosenttia vesistön pilaantumisen ja ulkoilman saastumisen estämiseksi hankittujen rakennelmien poistamattomasta hankintamenosta. Lain 10 §:n 3 momenttia ehdotetaan muutettavaksi ottamalla siihen säännös vesistön pilaantumisen ja ulkoilman saastumisen estämiseksi hankittujen hyödykkeiden hankintamenosta tehtävästä 25 prosentin poistosta. Verovuoden poisto koneista ja laitteista saa jo voimassa olevien säännösten mukaan olla enintään 25 prosenttia, joten koneiden ja laitteiden poisto-oikeuteen ei ehdoteta muutoksia.

3. Esityksen vaikutukset

Ehdotuksen vaikutuksia verotuloihin on vaikea arvioida. Investointeihin sovellettava erilainen poistoprosentti aiheuttaa verotuksessa rajanveto-ongelmia ja lisää työtä verovalmistelussa.

4. Asian valmistelu

Esitys on valmisteltu virkatyönä valtiovarainministeriössä.

5. Voimaantulo

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994. Sitä sovellettaisiin ensimmäisen kerran vuodelta 1994 toimitettavassa verotuksessa. Ehdotettuja poistoprosentteja sovellettaisiin rakennelmiin, jotka on otettu käyttöön ja muihin hyödykkeisiin, jotka ovat valmistuneet lain voimaantulon jälkeen käytettäviksi vesistön pilaantumisen ja ulkoilman saastumisen estämiseksi.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus:

Laki maatilatalouden tuloverolain 9 ja 10 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 15 päivänä joulukuuta 1967 annetun maatilatalouden tuloverolain (543/67) 9 §:n 2 momentti ja 10 §:n 3 momentti,

sellaisina kuin ne ovat, 9 §:n 2 momentti 30 päivänä joulukuuta 1970 annetussa laissa (847/70) ja 10 §:n 3 momentti 27 päivänä marraskuuta 1981 annetussa laissa (794/81), seuraavasti:

9 §

Verovuoden poiston suuruus saa olla enintään:

1) 10 prosenttia talousrakennuksen poistamattomasta hankintamenosta;

2) 6 prosenttia asuin-, toimisto- tai muun niihin verrattavan rakennuksen poistamattomasta hankintamenosta;

3) 20 prosenttia kasvihuoneen ja muun kevyen rakennelman poistamattomasta hankintamenosta; sekä

4) 25 prosenttia vesistön pilaantumisen ja ulkoilman saastumisen estämiseksi hankittujen rakennelmien poistamattomasta hankintamenosta.


10 §

Verovuoden poiston suuruus saa olla enintään 10 prosenttia menojäännöksestä. Salaojien poiston suuruus saa kuitenkin olla enintään 20 prosenttia ja vesistön pilaantumisen ja ulkoilman saastumisen estämiseksi hankittujen hyödykkeiden poiston suuruus saa olla enintään 25 prosenttia menojäännöksestä.Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 1994.

Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 1994 toimitettavassa verotuksessa.

Ennen tämän lain voimaantuloa vesistön pilaantumisen ja ulkoilman saastumisen estämiseksi hankittujen rakennelmien ja muiden hyödykkeiden poistoihin sovelletaan 9 §:n 2 momenttia ja 10 §:n 3 momenttia niiden aikaisemmassa muodossa.


Helsingissä 7 päivänä syyskuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Valtiovarainministeri
Iiro Viinanen

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.