Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry esitykseen

Puutteelliset hakuehdot

HE 132/1993
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi korkotulon lähdeverosta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi korkotulon lähdeverosta annettua lakia siten, että korkotulon lähdevero olisi vuoden 1994 alusta muun pääomatulon verokantaa vastaavasti 25 prosenttia.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 1994 alusta. Lakia sovellettaisiin kyseiseltä vuodelta ja sen jälkeen kertyvään korkotuloon. Esitys liittyy valtion vuoden 1994 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.


PERUSTELUT

1. Nykytila ja ehdotetut muutokset

Korkotulon lähdeverosta annettu laki (1341/90) tuli määräaikaisena voimaan vuoden 1991 alusta. Se liittyi jo 1980-luvun lopulla toteutetun kokonaisverouudistuksen tavoitteisiin yhtenäistää pääomatulojen verotusta. Tavoitteesta jäätiin aluksi varsin kauas. Korkotulon lähdevero oli lain ensimmäisen voimassaolovuoden ajan 10 prosenttia talletusten ja joukkovelkakirjalainojen koroista. Vuonna 1992 korkotulosta perittiin 15 prosentin suuruinen lähdevero edelleenkin määräaikaisella lailla.

Kuluvan vuoden alusta korkotulon lähdeverosta annettu laki (1550/92) tuli voimaan pysyvänä. Laki liittyy osana eriytettyyn tuloverojärjestelmään, johon niin ikään siirryttiin vuoden 1993 alusta. Pääomatulon ja ansiotulon verotus on uudessa järjestelmässä eriytetty toisistaan siten, että ansiotuloa verotetaan edelleen progressiivisesti, mutta pääomatulosta peritään suhteellinen 25 prosentin suuruinen vero. Yhteisöverokanta vastaa pääomatulon verokantaa. Voimassa olevan lainkin mukaan korkotulon lähdevero on muun pääomatulon verokantaa alempi eli 20 prosenttia.

Pääomatulon ja yritysverotuksen uudistamista pohtineen asiantuntijatyöryhmän kaavailujen mukaan pankkitalletusten verotuksen yhdenmukaistaminen muun pääomatulon verotukseen edellytti vuoteen 1996 jatkuvaa siirtymäkautta. Valtioneuvosto teki kuitenkin 14 päivänä lokakuuta 1992 periaatepäätöksen toimenpiteistä julkisen talouden tasapainottamiseksi, jolloin määräaikaa lyhennettiin siten, että vielä vuonna 1994 lähdeveron oli tarkoitus olla muun pääomatulon verokantaa alempi ja vuoden 1995 alusta 25 prosenttia.

Tässä esityksessä ehdotetaan, että siirtymistä kaikkien pääomatulojen yhdenmukaiseen verotukseen nopeutettaisiin edelleen ja korkotulon lähdevero olisi jo vuoden 1994 alusta 25 prosenttia. Ehdotettu vero perittäisiin vuodelta 1994 ja sen jälkeen kertyvästä lähdeveron piiriin kuuluvasta korkotulosta. Tällainen korko ei edelleenkään kuuluisi tuloverotuksen ilmoittamisvelvollisuuden piiriin. Asiasta säädettäisiin tuloverolaissa (1535/92).

Lähdeverotuksen ulkopuolelle ja kokonaan verovapaiksi jäävät edelleenkin matalakorkoisille käyttelytileille maksettavat korot sekä eräille määräaikaistalletuksille maksettavat korot. Sellaista korkotuloa, joka ei kuulu korkotulon lähdeverosta annetun lain eikä talletusten ja obligaatioiden veronhuojennuslain (726/88) piiriin eikä ole tuloverolaissa tarkoitettua verovapaata käyttelytilikorkoa, verotetaan tuloverolain säännösten nojalla 25 prosentin verokannalla jo kuluvanakin vuonna.

2. Esityksen vaikutukset

Talletuspankeissa oli kesäkuussa 1993 lähdeverollisia talletuksia runsaat 70 miljardia markkaa. Ehdotetun lähdeveron viiden prosenttiyksikön korotuksen oletetaan lisäävän veron tuottoa arviolta 250 miljoonalla markalla.

3. Asian valmistelu

Esitys on valmisteltu virkatyönä valtiovarainministeriössä.

4. Voimaantulo

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan vuoden 1994 alusta. Ehdotettua 25 prosentin verokantaa sovellettaisiin vuodelta 1994 ja sen jälkeen kertyvään korkotuloon.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus:

Laki korkotulon lähdeverosta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan korkotulon lähdeverosta 28 päivänä joulukuuta 1990 annetun lain (1341/90) 6 §:n 1 momentti,

sellaisena kuin se on 30 päivänä joulukuuta 1992 annetussa laissa (1550/92), seuraavasti:


6 §
Veron määrä ja laskeminen

Korkotulon lähdevero on 25 prosenttia talletukselle tai joukkovelkakirjalainalle maksetusta korosta.
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 199 .

Poiketen siitä, mitä 6 §:n 1 momentissa säädetään, korkotulon lähdevero on 10 prosenttia vuodelta 1991, 15 prosenttia vuodelta 1992 ja 20 prosenttia vuodelta 1993 kertyvästä talletukselle tai joukkovelkakirjalainalle maksetusta korosta.Helsingissä 7 päivänä syyskuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Valtiovarainministeri
Iiro Viinanen

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.