Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry esitykseen

Puutteelliset hakuehdot

HE 118/1993
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maatilatalouden tuloverolain 13 §:n muuttamisesta

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan maatilatalouden tuloverolakia muutettavaksi niin, että pinta-alaperusteisessa metsäverotuksessa myönnettävien uudistamisvähennyksen ja taimikkovähennyksen markkamääriä tarkistetaan näiden perusteena olevien menojen alentumisen johdosta. Uudistamisvähennyksen määrä kylvöalueilla samoin kuin taimikkovähennyksen määrä alenisivat 100 markalla hehtaarilta ja istutusalueilla myönnettävän uudistamisvähennyksen määrä alenisi 400 markalla hehtaarilta.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun se on hyväksytty ja vahvistettu. Sitä sovellettaisiin ensimmäisen kerran vuodelta 1993 toimitettavassa verotuksessa.


PERUSTELUT

1. Nykytila ja ehdotetut muutokset

Vuoden 1991 alusta voimaan tulleen metsäverotusta koskevan uudistuksen yhteydessä lisättiin maatilatalouden tuloverolakiin (543/67) uudistamisvähennystä ja taimikkovähennystä koskevat säännökset. Lain 13 §:n 7 momentin mukaan vähennysten määrät tarkistetaan, jos metsäntutkimuslaitoksen laskelmien perusteella on todettu vähennysten määrien perusteena olevissa menoissa ainakin viiden prosentin lisäys tai alennus. Vähennysten määriä tarkistettiin vuoden 1992 alusta voimaan tulleella lailla (929/92).

Lain 13 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan verovelvollisella on oikeus metsätalouden puhtaasta tulosta erikseen vähentää metsän uudistamismenot uudistamisvähennyksenä luontaisen uudistamisen alueella 700 markkaa hehtaarilta, kylvöalueilla 1 600 markkaa hehtaarilta ja istutusalueilla 3 300 markkaa hehtaarilta. Saman momentin 3 kohdan mukaan taimikonhoitomenot saadaan vähentää taimikkovähennyksenä 900 markkaa hehtaarilta. Vähennyksiin on oikeus niillä verovelvollisilla, jotka valitsevat pinta-alaperusteisen verotuksen vuoden 1993 alusta 13 vuodeksi eteenpäin.

Metsäntutkimuslaitoksen laskelmien mukaan metsän kylvökustannukset, istutuskustannukset ja taimikonhoitokustannukset ovat muuttuneet siten, että laissa mainittuja markkamääriä pitäisi tarkistaa. Näiden kustannustason arvioidaan alentuneen noin 6―17 %:lla verrattuna laissa mainittuihin hehtaarilta tehtäviin vähennyksiin. Luontaisen uudistamisen alueilla hehtaarikohtaiset uudistamismenot ovat likimain entiset. Laskennassa on käytetty tarkistettuja tietoja vuosien 1991―1992 metsänhoidon kustannustasosta ja arviota vuoden 1993 kustannuskehityksestä.

Edellä esitetyn perusteella ehdotetaan maatilatalouden tuloverolain 13 §:n 1 momentin 2 kohta muutettavaksi siten, että uudistamisvähennys kylvöalueella alennetaan 1 600 markasta 1 500 markkaan hehtaarilta ja istutusalueilla myönnettävä 3 300 markan vähennys alennetaan 2 900 markkaan hehtaarilta. Saman momentin 3 kohdan mukainen taimikkovähennys ehdotetaan alennettavaksi 900 markasta 800 markkaan hehtaarilta.

2. Esityksen vaikutukset

Ehdotetut muutokset lisäisivät metsätalouden puhdasta tuloa vuonna 1993 noin 15 miljoonalla markalla.

3. Asian valmistelu

Ehdotus on valmisteltu virkatyönä valtiovarainministeriössä metsäntutkimuslaitoksen ja verohallituksen ehdotuksen pohjalta.

4. Voimaantulo

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun se on hyväksytty ja vahvistettu. Sitä sovellettaisiin ensimmäisen kerran vuodelta 1993 toimitettavassa verotuksessa.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus:

Laki maatilatalouden tuloverolain 13 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 15 päivänä joulukuuta 1967 annetun maatilatalouden tuloverolain (543/67) 13 §:n 1 momentin 2 ja 3 kohta,

sellaisina kuin ne ovat 23 päivänä lokakuuta 1992 annetussa laissa (929/92), seuraavasti:

13 §

Verovelvollisella on oikeus maatilan metsätalouden puhtaasta tulosta erikseen vähentää seuraavat suorittamansa menot jäljempänä mainituin edellytyksin:

2) metsän uudistamismenot (uudistamisvähennys), luontaisen uudistamisen alueella 700 markkaa hehtaarilta, kylvöalueilla 1 500 markkaa hehtaarilta ja istutusalueilla 2 900 markkaa hehtaarilta;

3) taimikonhoitomenot (taimikkovähennys) 800 markkaa hehtaarilta;Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 199 .

Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 1993 toimitettavassa verotuksessa.


Helsingissä 27 päivänä elokuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ministeri
Ilkka Kanerva

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.