Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry esitykseen

Puutteelliset hakuehdot

HE 84/1993
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi vuodelta 1994 perittävästä palkansaajan työttömyysvakuutusmaksusta, työttömyyskassalain 34 §:n muuttamisesta ja työttömyyskassalain 25 ja 30 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan, että työ- tai virkasuhteessa taikka muussa palvelussuhteessa olevat henkilöt osallistuvat vuonna 1994 työttömyysturvan ja työeläkejärjestelmän työttömyyslisien kustantamiseen työttömyysvakuutusmaksulla, jonka suuruus olisi vuonna 1994 vuositasolla 1,87 prosenttia veron ennakkoperinnän alaisesta palkasta. Maksun arvioidusta tuotosta käytettäisiin 80 miljoonan markan ylittävältä osalta 50 prosenttia ansioon suhteutetun työttömyyspäivärahan valtionosuuden pienentämiseen. Tähän liittyen ehdotetaan väliaikaisesti vuonna 1994 muutettavaksi ansioon suhteutetun työttömyyspäivärahan rahoitusosuuksia siten, että valtionosuus olisi 62,5 prosenttia ja keskuskassan rahoitusosuus 32 prosenttia. Lisäksi ehdotetaan, että työnantajan työttömyysvakuutusmaksu alennetaan 3 prosenttiin työnantajan maksaman palkkasumman ensimmäisen miljoonan markan osalta.

Esitys liittyy valtion talousarvioesitykseen vuodelle 1994 ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994. Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksua ja rahoitusosuuksien väliaikaista muuttamista koskevat lait ovat tarkoitetut olemaan voimassa vuoden 1994 loppuun.


YLEISPERUSTELUT

1. Nykytila ja muutosten tarve

1.1. Ansioon suhteutetun työttömyysturvan ja työttömyyslisien rahoitus

Nykytilanteen mukaisesti valtion rahoitusosuus työttömyysturvan ansioturvan päivärahamenoista on 47,5 %, työnantajien rahoitusosuus 47 % ja kassojen jäsenten rahoitusosuus 5,5 %. Osana vuotta 1993 koskevaa tulopoliittista sopimusta hallitus ja palkansaajien keskusjärjestöt sopivat 25 päivänä marraskuuta 1992 päivätyllä pöytäkirjalla vuositasolla 0,2 %:n suuruisesta palkansaajien työttömyysvakuutusmaksusta vuodelle 1993. Laki vuodelta 1993 perittävästä palkansaajan työttömyysvakuutusmaksusta (1649/92) tuli voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993 ja on voimassa vuoden 1993 loppuun. Palkansaajilta perittävän työttömyysvakuutusmaksun tuotosta käytetään 60 miljoonaa markkaa ylittävä osa, arviolta 370 miljoonaa markkaa, työttömyysturvan ansioon suhteutetun päivärahan valtion rahoitusosuuden pienentämiseen.

Työnantajan työttömyysvakuutusmaksulla, jonka suuruus vuonna 1993 on 6,0 % maksetuista palkoista, katetaan työttömyysturvan ansioon suhteutetun päivärahan rahoituksen lisäksi muita menoeriä, joista keskeisin on työeläkejärjestelmän työttömyyslisien rahoitus.

Oikeus työeläkkeen työttömyyslisään henkilöllä on silloin, kun hän on saanut ansioon suhteutettua työttömyyspäivärahaa. Työttömyysajat otetaan huomioon työeläkkeissä työttömyyslisinä. Näitä kuluja varten työttömyyskassalain (603/84) 29 §:ssä tarkoitettu työttömyyskassojen keskuskassa maksaa työeläkejärjestelmään maksun, mikä olisi peritty, jos henkilöt olisivat olleet työssä.

Työntekijäin eläkelain 12 a §:n (50/85) mukaan työttömyyskassojen keskuskassan tulee suorittaa vuosittain eläketurvakeskukselle vakuutusmaksu, joka peittää työttömyysajan huomioon ottamisesta työntekijäin eläkelain ja lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain (134/62) mukaista toimintaa harjoittaville eläkelaitoksille, merimieseläkelaissa (72/56) tarkoitetulle merimieseläkekassalle sekä kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin eläkelaissa (202/64) tarkoitetulle eläkelaitokselle aiheutuvan vastuun ja muut aiheutuneet kulut. Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa maksun prosenttimääränä keskuskassan tukimaksuista. Maksu vahvistetaan siten, että vakuutusmaksuna arvion mukaan kertyy sama määrä, joka saataisiin, jos ansioon suhteutettujen päivärahojen perusteena olevista palkoista suorittaisiin työntekijäin eläkelain keskimääräistä työeläkevakuutusmaksua vastaava maksu. Eläketurvakeskus tilittää varat edelleen eläkelaitoksille tietyn jakoperusteen mukaan.

1.2. Muutosten tarve

Työttömyysaste on kolmessa vuodessa noussut runsaasta 3 %:sta keskimäärin 17 %:iin eli keskimäärin 85 000 henkilöstä yli 450 000 henkilöön. Vuotuiset työttömyyspäivärahamenot ovat vastaavasti kasvaneet noin 3 miljardista markasta lähes 20 miljardiin markkaan. Työnantajan työttömyysvakuutusmaksut ovat nousseet vuoden 1990 0,6 %:sta kymmenkertaiseksi vuodelle 1993 vahvistettuun 6,0 %:iin verrattuna.

Vuodesta 1987 lukien työeläkkeiden työttömyyslisien rahoituksesta aiheutuneet menot ovat olleet seuraavat: *)

                
arvio
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993
milj. markkaa 453 460 425 455 1 402 2 300 3 500

*) Menoja vastaava maksu peritään seuraavana kalenterivuonna

Vuodelle 1993 vahvistettu työttömyysvakuutusmaksu ei tulle riittämään menojen kattamiseen. Työttömyyskassojen keskuskassan alijäämän arvioidaan vuoden 1993 lopussa olevan noin 3,8 miljardia markkaa.

Työnantajan pakolliset sosiaalivakuutusmaksut olivat vuonna 1992 keskimäärin 22,6 prosenttia palkoista ja niiden ennakoidaan ilman muita toimenpiteitä nousevan vuonna 1994 yli 30 prosenttiin palkoista, mikä merkitsisi edelleen lisääntyvää työttömyyttä. Työttömyysturvassa työntekijöiden rahoitusosuutta tulisi nykyisestä nostaa, jotta rahoitus jakaantuisi tasaisemmin eri rahoittajaosapuolten kesken. Työnantajien korkea rahoitusosuus laskusuhdanteessa syventää taantumaa ja lisää työttömyyttä. Toisaalta Suomessa vakuutettujen rahoitusosuus työttömyysturvassa ja sosiaaliturvassa yleensäkin on pienempi kuin muissa maissa.

2. Ehdotetut muutokset

Työnantajakeskusjärjestöjen ja palkansaajakeskusjärjestöjen 19 päivänä toukokuuta 1993 päivättyyn neuvottelutulokseen liittyen hallitus on mainittuna päivänä antanut kannanoton, jossa se on ilmoittanut toimivansa siten, että välillisten työvoimakustannusten uhkaamassa oleva nousu voidaan estää sekä keventää pienimpien yritysten välillisten työvoimakustannusten rasitusta. Tähän liittyen palkansaajan työttömyysvakuutusmaksua korotetaan 1,87 %:iin ja osa tuotosta käytetään työttömyyslisien rahoittamiseen. Edelleen työnantajan työttömyysvakuutusmaksu alennetaan 3 %:iin palkkasumman ensimmäisen miljoonan markan osalta ja työnantajan kansaneläkevakuutusmaksu porrastetaan vastaavan rahoituksen järjestämiseksi.

Edellä esitetyn perusteella ehdotetaan, että työ- ja virkasuhteessa tai muussa palvelussuhteessa olevat henkilöt, joille työnantaja on järjestänyt tapaturmavakuutuslaissa (608/48) tarkoitetun tapaturmasuojan, osallistuisivat vuonna 1994 työttömyysturvan ja työeläkejärjestelmän työttömyyslisien kustantamiseen palkansaajan työttömyysvakuutusmaksulla, jonka suuruus olisi 1,87 % henkilön ennakkoperintälain (418/59) 4 §:n tarkoittamasta palkasta, tuloverolain (1535/92) 77 §:n mukaisesta palkkatulosta ja rajoitetusti verovelvollisen tulon ja ja varallisuuden verottamisesta annetun lain (627/78) 4 §:n tarkoittamasta palkasta.

Ehdotuksen mukaan palkansaajalta vuodelta 1994 perittävän työttömyysvakuutusmaksun arvioidusta tuotosta käytettäisiin 80 miljoonaa markkaa ylittävältä osalta 50 prosenttia työttömyyskassalain 25 §:n 1 momentissa tarkoitettujen ansioon suhteutetun työttömyyspäivärahan valtionosuuksien pienentämiseen ja 50 prosenttia edellä mainittujen työttömyyslisien rahoittamiseen. Työnantajien välillisten työvoimakustannusten hillitsemiseksi ehdotetaan edelliseen liittyen työttömyyskassalaissa säädettyjä rahoitusosuuksia väliaikaisesti vuonna 1994 muutettavaksi siten, että valtionosuus päivärahamenoista olisi 62,5 prosenttia ja keskuskassan osuus 32 prosenttia. Pienimpien yritysten välillisten työvoimakustannusten keventämiseksi ehdotetaan työttömyyskassalain 34 §:ää muutettavaksi siten, että työnantajan työttömyysvakuutusmaksu määritellään työttömyyskassalaissa 3 %:ksi työnantajan maksaman palkkasumman ensimmäisen miljoonan markan osalta.

3. Esityksen taloudelliset vaikutukset

Palkansaajan 1,87 prosentin työttömyysvakuusmaksulla vuonna 1994 arvioidaan kerättävän runsaat 3,9 miljardia markkaa. Tuotosta 80 miljoonaa markkaa käytettäisiin työttömyyskassalain 19 a §:ssä tarkoitettuun työttömyyskassojen jäsenmaksujen tasaukseen.

Valtion osuus ansioon suhteutetun työttömyyspäivärahan menoista alenisi ilman työttömyyskassalain väliaikaisia rahoitusosuuksien muutoksia noin 1,9 miljardilla markalla vuonna 1994. Työttömyyskassalain väliaikaisen muutoksen johdosta työnantajien maksamat työttömyyspäivärahamenot alenevat noin 1,9 miljardia markkaa. Työnantajien osuus työeläkkeiden työttömyyslisien rahoituksesta alenisi noin 1,9 miljardilla markalla vuonna 1994. Yhteensä työnantajien työttömyysvakuutusmaksulla katettavat menoerät alenevat ehdotuksen johdosta noin 3,8 miljardia markkaa vuonna 1994, joka vastaa työttömyysvakuutusmaksun tasossa noin 2 prosenttiyksikköä. Työntekijöiden rahoitusosuus edellä todettuihin menoeriin nousisi muutosta vastaavasti. Siten työntekijöiden osuus työttömyyspäivärahamenoista kassojen jäsenmaksut ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu huomioon ottaen on noin 20,5 %. Työntekijöiden osuus työttömyyslisän menoista olisi noin 50 % työnantajien osuuden ollessa noin 50 %. Verrattuna vuoteen 1993 työntekijöiden rahoitusosuuden nousu olisi yhteensä noin 3,4 miljardia markkaa.

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT

1. Lakiehdotusten perustelut

1.1. Laki vuodelta 1994 perittävästä palkansaajan työttömyysvakuutusmaksusta

1 §. Pykälässä säädetään työ- tai virkasuhteessa tai muussa palvelussuhteessa olevien henkilöiden osallistumisesta työttömyysturvan ansioon suhteutetun päivärahan ja työeläkejärjestelmän työttömyyslisien kustantamiseen vuonna 1994. Laki koskisi henkilöitä, joille työnantaja on järjestänyt tapaturmavakuutuslaissa tarkoitetun pakollisen tapaturmasuojan tai joita koskee valtion virkamiesten tapaturmakorvauksesta annetun lain (449/90) nojalla määräytyvä tapaturmasuoja. Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksua ei kuitenkaan pidätettäisi tapaturmavakuutuslain 3 a §:ssä tarkoitetuilta perhehoitajilta.

2 §. Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun suuruus on 1,87 % henkilön ennakkoperintälain 4 §:n tarkoittamasta palkasta, tuloverolain 77 §:n mukaisesta palkkatulosta ja rajoitetusti verovelvollisen tulon ja ja varallisuuden verottamisesta annetun lain 4 §:n tarkoittamasta palkasta.

3 §. Pykälän mukaan työnantaja pidättää palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun palkanmaksun yhteydessä palveluksessaan olevan henkilön edellä mainituista tuloista. Lähtökohtana on, että maksu pidätettäisiin jokaisen palkanmaksun yhteydessä. Tapaturmavakuutuslain 29 §:ssä tarkoitetut vakuutuslaitokset perivät työnantajalta tämän työntekijöiltään pidättämät palkansaajan työttömyysvakuutusmaksut samassa yhteydessä ja samoin oikeuksin kuin työttömyyskassalain 33 §:n mukaiset työttömyysvakuutusmaksut. Koska valtion palveluksessa olevista henkilöistä ei peritä viimeksi sanottua maksua, valtiokonttori huolehtisi palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun perinnnästä työnantajilta. Sosiaali- ja terveysministeriön tämän lain nojalla antamissa määräyksissä todettaisiin, mikä on perittävä vähimmäismäärä.

4 §. Ehdotuksen mukaan palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun arvioidusta tuotosta käytetään vuonna 1994 80 miljoonaa markkaa ylittävältä osalta 50 prosenttia työttömyyskassalain 25 §:n 1 momentin mukaisen valtionosuuden vähentämiseen ja 50 prosenttia työntekijäin eläkelain 12 a §:n mukaisen vakuutusmaksun rahoitukseen.

Työttömyyskassalain 19 a §:n mukaan eri aloilla vallitsevan työttömyysrasituksen tasoittamiseksi valtio voi suorittaa jäsenmaksun tasausta valtion tulo- ja menoarviossa sanottuun tarkoitukseen osoitettujen määrärahojen puitteissa niille työttömyyskassoille, joiden työttömyyspäivärahamenot ovat edellisenä vuonna ylittäneet 75 %:lla lasketut keskimääräiset päivärahamenot. Ehdotuksen mukaan palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun tuotosta käytettäisiin vuonna 1994 80 miljoonaa markkaa edellä mainittuun jäsenmaksujen tasaukseen, kuitenkin siten, että jäsenmaksujen tasaus suoritettaisiin niille työttömyyskassoille, joiden päivärahamenot ovat ylittäneet 50 %:lla keskimääräiset päivärahamenot. Tarkemmat määräykset työttömyysvakuutusmaksujen tuoton käyttämisestä jäsenmaksujen tasaukseen antaisi sosiaali- ja terveysministeriö. Hallitus toimii siten, että jäsenmaksujen tasauksesta aiheutuvasta rahoitusvajeesta puolet katetaan palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun tuotolla ja puolet ansioturvan säästöillä.

5 §. Pykälän mukaan palkansaajan työttömyysvakuutusmaksut tilitetään työttömyyskassalain 29 §:ssä tarkoitetulle työttömyyskassojen keskuskassalle. Sosiaali- ja terveysministeriön tämän lain nojalla antamissa määräyksissä säänneltäisiin tilittämistapa sekä vakuutuslaitosten että valtiokonttorin osalta. Sosiaali- ja terveysministeriöllä olisi ehdotuksen mukaan oikeus velottaa työttömyyskassojen keskuskassan palkansaajan työttömyysvakuutusmaksuja varten avaamaa tiliä välittäessään palkansaajan työttömyysvakuutusmaksut työttömyyskassoille työttömyyskassalain 25 §:n 1 momentin mukaisen valtionosuuden yhteydessä samalla valtionosuutta vastaavasti vähentäen.

6 §. Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu olisi ehdotuksen mukaan verotuksessa vähennyskelpoinen.

7 §. Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksujen perimisestä ja tilittämisestä tapaturmavakuutusjärjestelmälle ja valtiokonttorille aiheutuneet kustannukset korvattaisiin palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun tuotosta siten kuin sosiaali- ja terveysministeriön tämän lain nojalla antamissa määräyksissä määrätään.

8 §. Työnantajan työttömyysvakuutusmaksusta voi työttömyyskassalain 36 §:n mukaan valittaa tapaturmalautakuntaan. Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksua koskevan muutoksenhaun osalta noudatettaisiin soveltuvin osin, mitä työttömyysvakuutusmaksusta on työttömyyskassalaissa säädetty.

9 §. Tarkemmat määräykset lain soveltamisesta antaisi sosiaali- ja terveysministeriö.

10 §. Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan vuoden 1994 alusta ja olemaan voimassa vuoden loppuun. Lakia sovellettaisiin palkkaan, joka on maksettu lain voimassa ollessa.

1.2. Laki työttömyyskassalain 34 §:n muuttamisesta

Valtioneuvosto vahvistaa vuosittain työttömyysvakuutusmaksun siten, että keskuskassa voi suoriutua seuraavana kalenterivuonna työttömyyskassalain mukaisista velvoitteista. Maksu määrätään sen työpalkkojen määrän perusteella, jonka mukaan työnantajan tapaturmavakuutusmaksu määräytyy. Pykälässä ehdotetaan, että työttömyysvakuutusmaksu olisi 3 % mainitun palkkasumman ensimmäisen miljoonan markan osalta. Esityksen johdosta työttömyyskassojen keskuskassalle aiheutuva vastuuvajaus ehdotetaan katettavaksi erikseen annettavan hallituksen esityksen mukaan valtion varoista siten, että yksityiseltä työnantajalta peritään porrastetusti korotettu kansaneläkemaksu, joka lisää kansaneläkerahaston tuloja ja valtion osuutta kansaneläkelaitoksen rahoituksessa vastaavasti vähennetään. Valtioneuvoston päätöksellä vahvistettaisiin vuosittain työttömyysvakuutusmaksun suuruus miljoonan markan ylittävästä palkkasummasta.

1.3. Laki työttömyyskassalain 25 ja 30 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

25 §. Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun tuotto vähentää valtionosuutta ansioon suhteutetun työttömyyspäivärahan menoista arviolta 1,9 miljardia markkaa. Tähän liittyen ehdotetaan valtionosuutta väliaikaisesti nostettavaksi vuonna 1994 62,5 %:iin kassan maksamista päivärahoista.

30 §. Työttömyyskassojen keskuskassan osuus työttömyyskassojen maksamista päivärahoista ehdotetaan alennettavaksi väliaikaisesti 32 %:iin vuonna 1994.

2. Voimaantulo

Laki vuodelta 1994 perittävästä palkansaajan työttömyysvakuutusmaksusta ehdotetaan tulevaksi voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994 ja olemaan voimassa vuoden 1994 loppuun. Lakia on tarkoitus soveltaa palkkaan, joka on maksettu 1 päivänä tammikuuta 1994 tai sen jälkeen lain voimassa ollessa. Laki työttömyyskassalain 34 §:n muuttamisesta ehdotetaan tulevaksi voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994. Laki työttömyyskassalain 25 ja 30 §:n väliaikaisesta muuttamisesta ehdotetaan tulevaksi voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994 ja olemaan voimassa vuoden 1994 loppuun.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdotutukset:

1.

Laki vuodelta 1994 perittävästä palkansaajan työttömyysvakuutusmaksusta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:


1 §

Sen estämättä, mitä muualla laissa säädetään, työ- tai virkasuhteessa tai muussa palvelussuhteessa olevat henkilöt, joita koskee työnantajan järjestämä pakollinen tai valtion virkamiesten tapaturmakorvauksesta annetun lain (449/90) nojalla määräytyvä tapaturmavakuutuslaissa (608/48) tarkoitettu tapaturmasuoja, osallistuvat vuonna 1994 työttömyysturvan ja työeläkejärjestelmän työttömyyslisien kustantamiseen palkansaajan työttömyysvakuutusmaksulla.


2 §

Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun suuruus on 1,87 prosenttia henkilön ennakkoperintälain (418/59) 4 §:n tarkoittamasta palkasta, tuloverolain (1535/92) 77 §:n mukaisesta palkkatulosta ja rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain 4 §:n tarkoittamasta palkasta.


3 §

Työnantaja pidättää palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun palkanmaksun yhteydessä. Tapaturmavakuutuslain 29 §:ssä tarkoitetut vakuutuslaitokset perivät työnantajalta tämän työntekijöiltään pidättämät palkansaajan työttömyysvakuutusmaksut samassa yhteydessä ja samoin oikeuksin kuin työttömyyskassalain (603/84) 33 §:n mukaiset työttömyysvakuutusmaksut. Valtion palveluksessa olevan henkilöstön maksut perii valtiokonttori noudattaen soveltuvin osin, mitä edellä vakuutuslaitoksista säädetään.


4 §

Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun tuotosta käytetään vuonna 1994 80 miljoonaa markkaa ylittävältä osalta 50 prosenttia työttömyyskassalain 25 § :n 1 momentin mukaiseen valtionosuuden vähentämiseen ja 50 prosenttia työntekijäin eläkelain 12 a §:n mukaisen vakuutusmaksun rahoitukseen.


Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun tuotosta käytetään vuonna 1994 80 miljoonaa markkaa työttömyyskassalain 19 a §:ssä mainittuun jäsenmaksujen tasaukseen. Jäsenmaksujen tasausta suoritetaan kuitenkin työttömyyskassalain 19 a §:n säännöksestä poiketen niille työttömyyskassoille, joiden työttömyyspäivärahamenot ovat edellisenä vuonna ylittäneet 50 prosentilla kassojen jäsentä kohti lasketut keskimääräiset päivärahamenot.


5 §

Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksut tilitetään työttömyyskassalain 29 §:ssä tarkoitetulle työttömyyskassojen keskuskassalle. Sosiaali- ja terveysministeriöllä on oikeus velottaa työttömyyskassojen keskuskassan tiliä välittäessään palkansaajan työttömyysvakuutusmaksut työttömyyskassoille työttömyyskassalain 25 §:n 1 momentin mukaisen valtionosuuden yhteydessä samalla valtionosuutta vastaavasti vähentäen.


6 §

Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu on verotuksessa vähennyskelpoinen siten kuin tuloverolaissa säädetään.


7 §

Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksujen perimisestä ja tilittämisestä tapaturmavakuutusjärjestelmälle ja valtiokonttorille aiheutuneet kustannukset korvataan palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun tuotosta.


8 §

Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksua koskevan muutoksenhaun osalta noudatetaan soveltuvin osin, mitä työttömyysvakuutusmaksusta on työttömyyskassalaissa säädetty.


9 §

Tarkemmat määräykset tämän lain soveltamisesta antaa sosiaali- ja terveysministeriö.


10 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 1994.


Tätä lakia sovelletaan palkkaan, joka on maksettu lain voimassa ollessa.


Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.
2.

Laki työttömyyskassalain 34 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 24 päivänä elokuuta 1984 annetun työttömyyskassalain (603/84) 34 § seuraavasti:


34 §
Työttömyysvakuutusmaksun suuruus

Työttömyysvakuutusmaksu määrätään sen työpalkkojen määrän perusteella, jonka mukaan työnantajan tapaturmavakuutusmaksu määräytyy. Työttömyysvakuutusmaksu on kolme prosenttia edellä mainitun palkkasumman ensimmäisen miljoonan markan osalta. Valtioneuvosto vahvistaa vuosittain työttömyysvakuutusmaksun tämän ylittävästä palkkasummasta siten, että keskuskassa voi suoriutua seuraavana kalenterivuonna tämän lain mukaisista velvoitteista.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.3.

Laki työttömyyskassalain 25 ja 30 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan väliaikaisesti 24 päivänä elokuuta 1984 annetun työttömyyskassalain (603/84) 25 §:n 1 momentti ja 30 §:n 1 momentti, näistä 25 §:n 1 momentti sellaisena kuin se on 30 päivänä joulukuuta 1991 annetussa laissa (1695/91), seuraavasti:


25 §
Valtionosuus päivärahoista ja ansiotuen ansio-osista

Valtionosuus on 62,5 prosenttia sosiaali- ja terveysministeriön hyväksymistä työttömyyskassan maksamista päivärahoista.30 §
Keskuskassan osuus päivärahoista ja ansiotuen ansio-osista

Keskuskassa maksaa työttömyyskassalle, jolla on oikeus saada täyttä valtionosuutta, 32 prosenttia työttömyyskassan maksamista työttömyyspäivärahoista. Tukimaksua ei kuitenkaan suoriteta sellaisista päivärahoista, joiden osalta työttömyyskassalla ei ole oikeutta valtionosuuteen. Valtionosuuden ollessa 24 §:n mukaisesti alennettu, alennetaan tukimaksua samassa suhteessa.
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 1994.Helsingissä 28 päivänä toukokuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ministeri
Toimi Kankaanniemi

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.