Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry esitykseen

Puutteelliset hakuehdot

HE 65/1993
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi leimaverolain muuttamisesta

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan leimaverolakia muutettavaksi sen johdosta, että tuomioistuimet ja eräät oikeushallintoviranomaiset siirtyvät perimään suoritteistaan maksuja. Lisäksi ehdotetaan lakia muutettavaksi sosiaali- ja terveyshallituksen lakkauttamisen ja tähän liittyvän organisaatiomuutoksen sekä työsuojeluhallituksen lakkauttamisen johdosta. Lakiin ehdotetaan tehtäviksi myös muutokset, jotka aiheutuvat eduskunnan oikeusasiamiehen viraston, lääninhallitusten, patentti- ja rekisterihallituksen ja työsuojeluviranomaisten siirtyessä perimään toimituskirjoistaan leimaveron sijasta maksuja. Leimaverokoneen käyttöluvan myöntäminen ehdotetaan siirrettäväksi verohallitukselta lääninverovirastoille.

Esitys liittyy pääosin tuomioistuinten ja oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittäviä maksuja koskevaan uudistukseen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan samanaikaisesti tämän uudistuksen kanssa eli 1 päivänä syyskuuta 1993.


YLEISPERUSTELUT

1. Nykytila ja ehdotetut muutokset

1.1. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten toimituskirjoista suoritettava leimavero

Leimaverolain (662/43) mukaan viranomaisten antamista toimituskirjoista on suoritettava leimaveroa. Leimavero on joko toimituskirjan pituuden mukaan määräytyvä tai kiinteämääräinen. Eräiden toimituskirjojen leimaveron määrää viranomainen harkintansa mukaan laissa olevien enimmäis- ja vähimmäismäärien rajoissa. Lisäksi eräistä erikseen laissa mainituista toimituskirjoista on suoritettava kiinteämääräinen lisäleima.

Toimituskirjoistaan leimaveroa perivät viranomaiset on jaettu kuuteen eri ryhmään siten, että ylempien viranomaisten toimituskirjoista peritään korkeampi leimavero kuin alempien. Leimaveron määrä vaihtelee 50 markasta 7 markkaan sivulta.

Eräistä tuomioistuimille annettavista toimituskirjoista on lisäksi suoritettava leimaveroa liimaamalla leimamerkki annettavaan asiakirjaan. Tämä niin sanottu liiteleima vaihtelee 17 markasta 7 markkaan sen mukaan, mille tuomioistuimelle se annetaan.

Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys laiksi tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 241/1992 vp). Esityksessä ehdotetaan, että tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittäisiin maksuja, jotka eräissä tapauksissa olisivat alle omakustannushinnan. Eräistä suoritteista taas perittäisiin enintään suoritteen tuottamisesta aiheutuvien keskimääräisten kustannusten suuruiset maksut. Menettelyn tarkoituksena on yhtenäistää maksujen määräämisperusteet, yksinkertaistaa maksun määräämistä, mahdollistaa nykyaikaisten kassanhoito- ja kirjanpitojärjestelmien käyttöönotto sekä helpottaa kansalaisten asiointia viranomaisessa.

Leimaverolain 4 §:n ensimmäiseen viranomaisten ryhmään kuuluvat muun muassa korkein oikeus ja korkein hallinto-oikeus. Toiseen viranomaisten ryhmään kuuluvat hovioikeus, vesiylioikeus, vakuutusoikeus, työtuomioistuin ja merisotasaalisoikeus. Viidenteen viranomaisten ryhmään kuuluvat maa- ja vesioikeudet sekä niiden puheenjohtajat. Kuudennessa viranomaisten ryhmässä on mainittu kaupunginviskaalit ja Ahvenanmaan maakunnansyyttäjä.

Edellä esitetyn perusteella ehdotetaan tuomioistuimet ja oikeushallintoviranomaiset poistettaviksi lain 4 §:n viranomaisten luettelosta. Laista ehdotetaan kumottaviksi myös niitä toimituskirjoja koskevat säännökset, joita antavat ainoastaan tuomioistuimet ja oikeushallintoviranomaiset.

1.2. Eräät organisaatiomuutokset

Sosiaali- ja terveyshallitus muutettiin joulukuun 1 päivästä 1992 sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskukseksi samalla, kun perustettiin terveydenhuollon oikeusturvakeskus. Maaliskuun alusta 1993 kuuluvat lääkehuollon valvonta sekä lääkkeiden ja niiden käytön turvallisuuden ylläpitäminen ja edistäminen sosiaali-ja terveysministeriön alaiselle lääkelaitokselle.

Kun sosiaali- ja terveyshallitusta ei enää ole ja kun sosiaali-ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen päätöksistä peritään valtion maksuperustelain (150/92) mukaisia maksuja, ehdotetaan sosiaali- ja terveyshallitus poistettavaksi lain toimituskirjoistaan leimaveroa perivien viranomaisten luettelosta. Lakiin ehdotetaan lisättäväksi lääkelaitos. Aikaisemmin sosiaali- ja terveyshallitukselle kuuluneet apteekkiluvat siirtyivät lääkelaitokselle.

Työsuojeluhallitus on lakkautettu maaliskuun alusta 1993 ja sen tehtävät siirretty työministeriöön ja työsuojelupiirien toimistoihin. Tämän vuoksi ehdotetaan työsuojeluhallitus poistettavaksi toimituskirjoistaan leimaveroa perivien viranomaisten luettelosta.

1.3. Valtion maksuperustelain mukaisiin maksuihin siirtymisestä aiheutuvat muutokset

Maaliskuun alusta 1992 voimaan tulleen valtion maksuperustelain tavoitteena on, että valtion viranomaiset siirtyisivät perimään toimituskirjoistaan leimaveron sijasta maksuja silloin, kun kysymyksessä ei ole fiskaalisilla perusteilla perittävä vero.

Eduskunnan oikeusasiamiehen kansliassa peritään leimaveroa ainoastaan diaaritodistuksista, otteista ja jäljennöksistä. Kun valtion maksuperustelain mukaan eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia määrää laissa tarkoitettujen suoritteidensa maksullisuuden ja niistä perittävien maksujen perusteet, ehdotetaan laista poistettavaksi maininta eduskunnan oikeusasiamiehen virastosta.

Sisäasiainministeriön tarkoituksena on antaa valtion maksuperustelain mukainen päätös lääninhallitusten suoritteista perittävistä maksuista. Tähän sisältyisivät määräykset myös eri hallinnonaloja koskevista lääninhallitusten maksuista. Maksuilla korvattaisiin kaikki lääninhallitusten päätöksistä sivuluvun mukaan perittävät leimaverot. Myös eräistä lupapäätöksistä suoritettavat kiinteämääräiset leimaverot ehdotetaan korvattaviksi maksuilla.

Patentti- ja rekisterihallitus siirtyi maaliskuun alusta 1993 perimään leimaveron sijasta maksuja. Kaupparekisteriin tehtävästä ilmoituksesta peritään kuitenkin vielä syyskuun alkuun asti leimavero. Tämän jälkeen patentti- ja rekisterihallitus ei enää peri leimaveroa toimituskirjoistaan, joten se ehdotetaan poistettavaksi samasta ajankohdasta lukien leimaveroa toimituskirjoistaan perivien viranomaisten luettelosta.

Leimaverolain 10 §:n mukaan koneen, nosto- tai kuljetusvälineen tai muun teknisen laitteen hyväksymisestä on suoritettava leimavero. Jotta työsuojeluviranomaiset voisivat ryhtyä perimään näistä tarkastuksista leimaveron sijasta maksuja, ehdotetaan lainkohta kumottavaksi.

1.4. Leimaveron suorittaminen leimaverokonetta käyttäen

Leimaverolain 70 §:n 3 momentin mukaan verohallitus voi hakemuksesta ja määräämillään ehdoilla sallia, että asiakirjat leimataan sitä varten hyväksytyllä koneella ja että kertynyt leimavero määräajoin suoritetaan lääninverovirastolle. Tarkemmat määräykset leimaverokoneiden käytöstä on annettu verohallituksen päätöksellä (196/85).

Leimaverokoneiden käytöstä annetun päätöksen mukaan verohallitus myöntää hakemuksesta luvan leimaverokoneen käyttämiseen. Verohallitus hyväksyy myös leimaverokonetyypit ja valtuutetut myyjät ja huoltopaikat. Leimaverokoneiden käyttöluvista, käytöstä luopumisista, koneiden käyttöpaikan osoitteen ja luvanhaltijoiden nimenmuutoksista ja muista koneiden valvonnassa tarvittavista tiedoista verohallitus ilmoittaa kirjallisesti lääninverovirastoille. Lisäksi verohallitus ylläpitää leimaverokonerekisteriä ja säilyttää käytöstä poistetut leimalaatat sekä julkaisee leimaverokoneen käyttöä koskevia ohjeita.

Lääninverovirastot huolehtivat alueensa leimaverokoneiden valvonnasta ja tarkistavat, lukitsevat ja sinetöivät leimaverokoneet sekä valvovat leimaverokoneiden käyttöä ja leimaverokoneilla kertyneiden leimaverojen oikea-aikaista ja oikeamääräistä tilittämistä.

Leimaverokoneita oli käytössä keväällä 1993 yhteensä 1 721, joista valtion viranomaisten käytössä oli 232. Vuonna 1992 tehtiin verohallituksessa leimaverokoneen käyttöä koskevia päätöksiä 395, ja koneiden käyttöön liittyviä ilmoitusasioita oli 156. Päätösten lukumäärä on kasvanut senkin johdosta, että yli 100 markan leimamerkeistä on luovuttu. Kun tarkoituksena on luopua leimamerkeistä lähivuosina kokonaan, leimaverokoneiden käyttö entisestään lisääntyy.

Hallinnon yleisten periaatteiden mukaan keskushallinnon tehtävät ovat muuttumassa ensisijassa asiantuntija-, suunnittelu- ja kehittämistehtäviksi. Tämän vuoksi on tarkoituksenmukaista siirtää yksittäisten hallintopäätösten tekeminen kansalaisia lähempänä olevalle hallintotasolle. Rahalaitosten siirtyessä menettelyyn, jossa tiliote korvaa maksajan ja maksun saajan paperitositteen, käyttölupien myöntämisen siirtäminen lääninverovirastoille yksinkertaistaisi menettelyä.

2. Esityksen vaikutukset

Tuomioistuinten ja oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävän leimaveron tuotto alenisi noin 7 miljoonalla markalla. Määrä korvautuisi maksuilla, joiden määrän on arvioitu nousevan nykyisestä 178 miljoonasta markasta 231 miljoonaan markkaan. Lääninhallitusten toimituskirjoista on vuonna 1992 kertynyt leimaveroa noin 14,7 miljoonaa markkaa. Maksuja lääninhallitukset ovat vuonna 1992 perineet noin 5 miljoonaa markkaa. Uusista maksuista arvioidaan kertyvän noin 36 miljoonaa markkaa vuodessa. Muilla ehdotetuilla muutoksilla ei ole sanottavaa vaikutusta leimaveron tuottoon. Maksujen käyttöönotto helpottaa myös perimisestä aiheutuvaa hallintotyötä.

Leimaverokoneiden käyttölupien siirtäminen lääninverovirastoille ei aiheuta organisatorisia muutoksia eikä lisähenkilöstön tarvetta.

3. Asian valmistelu

Esitys on valmisteltu virkatyönä valtiovarainministeriössä eduskunnan oikeusasiamiehen, oikeusministeriön, sisäasiainministeriön, kauppa- ja teollisuusministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön, työministeriön ja verohallituksen tekemien esitysten pohjalta.

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT

1. Lakiehdotuksen perustelut

4 §. Pykälään sisältyvistä viranomaisten ryhmistä ehdotetaan poistettaviksi tuomioistuimet ja oikeushallintoviranomaiset, jotka eivät enää perisi leimaveroa. Pykälän ensimmäisestä viranomaisten ryhmästä poistettaisiin korkein oikeus ja korkein hallinto-oikeus. Myös eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian tarkoituksena on ryhtyä perimään jäljennöksistä ja diaaritodistuksista maksu, joten eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia ehdotetaan poistettavaksi ensimmäisestä ryhmästä.

Pykälän toiseen viranomaisten ryhmään kuuluvat hovioikeudet, vesiylioikeus, vakuutusoikeus, työtuomioistuin ja merisotasaalisoikeus voitaisiin poistaa laista.

Kolmannesta ryhmästä ehdotetaan poistettaviksi lääninoikeudet, lääninhallitukset, patentti- ja rekisterihallitus, sosiaali- ja terveyshallitus ja työsuojeluhallitus. Lainkohtaan ehdotetaan lisättäväksi lääkelaitos.

Viides ryhmä, johon kuuluvat maa- ja vesioikeudet sekä niiden puheenjohtajat, ja kuudes ryhmä, johon kuuluvat kaupunginviskaalit ja Ahvenanmaan maakunnan maakunnansyyttäjä, ehdotetaan poistettaviksi. Kun toisessa, viidennessä ja kuudennessa ryhmässä ei enää olisi viranomaisia, 4 §:ään jäisi ainoastaan kolme viranomaisten ryhmää.

6 §. Pykälän 1 momentista ehdotetaan poistettaviksi tuomiota ja haastetta koskevat säännökset. Näitä ovat antaneet vain tuomioistuimet. Kun leimaveroa perivien viranomaisten ryhmiä olisi vain kolme, jäisi lainkohtaan myös vain kolme leimaveron markkamäärää. Pykälän 2 momentti, joka koskee työtuomioistuinta, ehdotetaan kumottavaksi.

8 §. Pykälän ensimmäisestä ryhmästä ehdotetaan poistettaviksi säännökset, jotka koskevat korkeimman oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden antamia päätöksiä, joista on ollut perittävä lisäleima. Avioliiton solmimiseen ei enää anneta erivapautta, vaan oikeusministeriö voi erityisistä syistä antaa alle 18-vuotiaalle luvan mennä avioliittoon. Näin ollen säännös avioliiton solmimista koskevan erivapauspäätöksen leimaverosta ehdotetaan poistettavaksi b kohdasta. Samalla ehdotetaan e kohdasta poistettavaksi maininta päätöksestä, jolla myönnetään ulkomaalaisen oikeudesta omistaa suomalaisen luottolaitoksen osakkeita ja harjoittaa pankkitoimintaa Suomessa annetussa laissa (684/78) tarkoitettu lupa. Näitä lupia ei enää anneta, sillä lupia koskevat säännökset on kumottu vuoden 1993 alusta voimaan tulleella ulkomaalaisen oikeudesta omistaa suomalaisen luottolaitoksen osakkeita ja harjoittaa pankkitoimintaa Suomessa annetun lain eräiden säännösten kumoamisesta annetulla lailla (1629/92).

8 a §. Pykälä ehdotetaan kumottavaksi, sillä siihen sisältyy viittaus kumottavaksi ehdotettuun 4 §:n viidenteen viranomaisten ryhmään.

9 §. Pykälässä on poikkeukset 8 §:ssä säädetystä lisäleimasta. Pykälän 1 momentin säännös korkeimman oikeuden, korkeimman hallinto-oikeuden, hovioikeuden sekä vesiylioikeuden päätöksistä perittävän lisäleiman perimättä jättämisestä ehdotetaan poistettavaksi.

Pykälän 2 momentista ehdotetaan poistettavaksi eduskunnan oikeusasiamiehen virastoa koskeva maininta.

10 §. Kun apteekkiluvan myöntää sosiaali- ja terveyshallituksen sijasta lääkelaitos, ehdotetaan apteekkilupaa koskevaan nimikkeeseen tehtäväksi vastaava muutos.

Autokoulunpitolupaa koskeva nimike ehdotetaan kumottavaksi. Lääninhallitukset perisivät lupapäätöksestä valtion maksuperustelain mukaisen maksun.

Liikennelupaa koskeva nimike ehdotetaan muutettavaksi poistamalla siitä tavaralinjaliikennettä ja kuorma- ja pakettiautoa koskevat säännökset, sillä näitä lupia ei enää myönnetä. Henkilölinjaliikennelupia ja tilausliikennelupia myöntävät sekä liikenneministeriö että lääninhallitukset. Kun lääninhallitukset eivät enää perisi leimaveroa, näiden myöntäessä luvan siitä perittäisiin maksu. Liikenneministeriön myöntämistä luvista perittäisiin edelleen leimavero.

Päätöstä, pöytäkirjanotetta tai muuta toimituskirjaa koskevan nimikkeen 1 kohdan mukaan ulkomailla asuvien ja ulkomaisten yhteisöjen kiinteistönhankintojen valvonnasta annetussa laissa tarkoitetun kiinteistön hankkimiseen myönnetystä luvasta on suoritettava leimavero. Kun nämä luvat myöntää lääninhallitus eikä lääninhallitus enää perisi leimaveroa, ehdotetaan lainkohta kumottavaksi.

Teknisen laitteen hyväksymistä koskeva nimike ehdotetaan kumottavaksi, jotta työsuojeluviranomaiset voisivat ryhtyä perimään tarkastuksista valtion maksuperustelain mukaisia maksuja.

12 §. Pykälässä on lueteltu leimaverosta vapaat toimituskirjat. Pykälän 1 momentin 8, 23, 47, 48 ja 51 kohta ehdotetaan kumottavaksi. Näissä on mainittu tuomioistuinten ja lääninhallitusten erilaisissa asioissa antamien toimituskirjojen leimaverovapaudesta. Kun tuomioistuimet ja lääninhallitukset siirtyvät maksujärjestelmän piiriin, ehdotetaan lainkohdat kumottaviksi.

Pykälän 1 momentin 1 kohta ehdotetaan muutettavaksi poistamalla rikosasioita koskevien toimituskirjojen leimaverovapautta koskevia poikkeuksia koskeva maininta. Pykälän 1 momentin 3 kohta ehdotetaan muutettavaksi poistamalla siitä veroasioissa annettavia korkeimman hallinto-oikeuden päätöksiä koskevat poikkeukset. Pykälän 1 momentin 20 kohta ehdotetaan muutettavaksi poistamalla siitä tuomioistuinta koskeva maininta. Pykälän 1 momentin 31 kohdasta ehdotetaan poistettavaksi viittaus 4 §:ssä mainittuun 5 tai 6 ryhmään kuuluvaan viranomaiseen. Samalla ehdotetaan lainkohdasta poistettaviksi eräitä vanhentuneita säännöksiä. Kun tasavallan presidentin vaalia eivät enää toimita valitsijamiehet, voidaan lainkohdasta poistaa näitä koskeva maininta. Sotatilasta annettu laki on kumottu puolustustilalailla (1083/91), joten myös säännös sotatilalain nojalla annetun todistuksen leimaverovapaudesta voidaan poistaa. Samalla ehdotetaan poistettavaksi talousspriin ostoon oikeuttavan todistuksen leimaverovapautta koskeva säännös. Pykälän 1 momentin 49 kohdasta ehdotetaan poistettavaksi vakuutusoikeutta koskeva maininta.

Pykälän 2 momentti, jossa on viittaus kumottavaksi ehdotettuun 8 a §:ään, ehdotetaan kumottavaksi.

13 §. Liiteleimaa koskeva pykälä ehdotetaan kumottavaksi.

70 §. Pykälän 3 momentti ehdotetaan muutettavaksi siten, että verohallituksen sijasta lääninverovirasto antaisi luvan leimata asiakirjoja leimaverokoneella. Tarkemmat määräykset leimaverokoneiden käytöstä annettaisiin edelleenkin verohallituksen päätöksellä. Muutosta lääninveroviraston lupa-asiassa antamaan ratkaisuun haettaisiin verohallintoasetuksen (1629/91) 33 §:n mukaan verohallitukselta.

76 §. Pykälän 2 momentin säännös puuttuvan liiteleiman perimisestä ehdotetaan kumottavaksi.

92 §. Kun lääninhallitukset eivät enää perisi leimaveroa, ehdotetaan pykälän 3 momentista poistettavaksi säännös, joka koskee muutoksenhakua lääninhallituksen leimaveron määräämistä koskevaan päätökseen.

2. Voimaantulo

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan samasta ajankohdasta kuin laki tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista. Tämä on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä syyskuuta 1993. Patentti- ja rekisterihallitus siirtyy syyskuun alusta perimään maksuja myös kaupparekisteriin tehtävistä ilmoituksista. Sen muista toimituskirjoista on peritty maksuja jo 1 päivästä maaliskuuta 1993. Tämän vuoksi ehdotetaan laki tulevaksi voimaan 1 päivästä syyskuuta 1993.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus:

Laki leimaverolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 6 päivänä elokuuta 1943 annetun leimaverolain (662/43) 8 a §, 10 §:n Autokoulunpitolupaa ja Teknisen laitteen hyväksymistä koskeva nimike sekä Päätöstä, pöytäkirjanotetta tai muuta toimituskirjaa koskevan nimikkeen 1 momentin 1 kohta, 12 §:n 1 momentin 8, 23, 47, 48 ja 51 kohta sekä 2 momentti, 13 § ja 76 §:n 2 momentti,

sellaisina kuin ne ovat, 8 a § 18 päivänä kesäkuuta 1971 annetussa laissa (492/71), 10 §:n Autokoulunpitolupaa ja Teknisen laitteen hyväksymistä koskeva nimike 20 päivänä joulukuuta 1991 annetussa laissa (1555/91) ja Päätöstä, pöytäkirjanotetta tai muuta toimituskirjaa koskevan nimikkeen 1 momentin 1 kohta 30 päivänä joulukuuta 1992 annetussa laissa (1630/92), 12 §:n 1 momentin 8 kohta mainitussa 30 päivänä joulukuuta 1992 annetussa laissa, 23 kohta 15 päivänä joulukuuta 1950 annetussa laissa (597/50), 47 ja 48 kohta 30 päivänä maaliskuuta 1973 annetussa laissa (273/73), 51 kohta 29 päivänä joulukuuta 1973 annetussa laissa (998/73) ja 2 momentti mainitussa 18 päivänä kesäkuuta 1971 annetussa laissa, 13 § muutettuna 2 päivänä joulukuuta 1977 ja 31 päivänä elokuuta 1978 annetuilla laeilla (862/77 ja 664/78) ja mainitulla 20 päivänä joulukuuta 1991 annetulla lailla sekä 76 §:n 2 momentti 22 päivänä joulukuuta 1978 annetussa laissa (1039/78), ja

muutetaan 4, 6, 8 ja 9 §, 10 §:n Apteekkilupaa ja Liikennelupaa koskeva nimike sekä 12 §:n 1 momentin 1, 3, 20, 31 ja 49 kohta, 70 §:n 3 momentti ja 92 §:n 3 momentti,

sellaisina kuin ne ovat, 4 § muutettuna 25 päivänä maaliskuuta 1948, 23 päivänä joulukuuta 1959, 15 päivänä elokuuta 1980, 14 päivänä joulukuuta 1984 ja 13 päivänä maaliskuuta 1987 annetuilla laeilla (244/48, 479/59, 608/80, 870/84 ja 286/87) ja mainitulla 30 päivänä joulukuuta 1992 annetulla lailla, 6 § mainitussa 20 päivänä joulukuuta 1991 annetussa laissa, 8 § muutettuna viimeksi mainitulla lailla ja mainitulla 30 päivänä joulukuuta 1992 annetulla lailla, 9 § osittain muutettuna 23 päivänä kesäkuuta 1977 annetulla lailla (512/77), 10 §:n Apteekkilupaa koskeva nimike mainitussa 20 päivänä joulukuuta 1991 annetussa laissa, Liikennelupaa koskeva nimike muutettuna viimeksi mainitulla lailla sekä 26 päivänä kesäkuuta 1992 ja 18 päivänä joulukuuta 1992 annetuilla laeilla (555/92 ja 1322/92), 12 §:n 1 momentin 1 kohta 30 päivänä huhtikuuta 1987 annetussa laissa (456/87), 3 kohta mainitussa 15 päivänä elokuuta 1980 annetussa laissa, 20 kohta mainitussa 15 päivänä joulukuuta 1950 annetussa laissa, 31 kohta mainitussa 30 päivänä maaliskuuta 1973 annetussa laissa ja 49 kohta 21 päivänä joulukuuta 1973 annetussa laissa (938/73), 70 §:n 3 momentti 26 päivänä kesäkuuta 1987 annetussa laissa (591/87) ja 92 §:n 3 momentti 31 päivänä joulukuuta 1974 annetussa laissa (1029/74), seuraavasti:


4 §

Viranomaiset, joiden toimituskirjoista leimaveroa on suoritettava, luetaan leiman määrän puolesta kolmeen ryhmään seuraavasti:

1 ryhmä:

Tasavallan presidentti, tasavallan presidentin kanslia, valtioneuvosto, valtioneuvoston kanslia, ministeriöt, oikeuskanslerinvirasto ja keskusverolautakunta.

2 ryhmä:

Väestörekisterikeskus, keskusrikospoliisi, suojelupoliisi, sota-arkisto, valtiokonttori, valtiontalouden tarkastusvirasto, verohallitus, tullihallitus, pankkitarkastusvirasto, rakennushallitus, tuomiokapitulit, ortodoksisen kirkkokunnan kirkollishallitus, opetushallitus, valtionarkisto, maakunta-arkistot, vesi- ja ympäristöhallitus, metsähallitus, metsäntutkimuslaitos, tiehallitus, Autorekisterikeskuksen ajoneuvohal- linnon yksikkö, ilmatieteen laitos, Telehallintokeskus, merenkulkuhallitus, elintarvikevirasto, kuluttajavirasto, tapaturmavirasto ja lääkelaitos.

3 ryhmä:

Henkikirjoittajat, poliisilaitokset, nimismiehet, apulaisnimismiehet, rekisteritoimistot, tullitoimipaikat, vesi- ja ympäristöpiirit ja merenkulkupiirit.


6 §

Mikäli ei tässä laissa toisin säädetä, on kuhunkin 4 §:ssä mainittuun ryhmään kuuluvan viranomaisen antamat toimituskirjat varustettava leimalla seuraavin määrin:

1) päätös, diaaritodistus tai muu toimituskirja eri paperille tai viranomaiselle annettuun asiakirjaan kirjoitettu, sekä pöytäkirjanote, joka voimassa olevien säännösten mukaan on varsinaisena toimituskirjana annettava asianosaiselle, paitsi 2 kohdassa mainittu, kultakin sivulta:

        
mk
1 ryhmässä 50,-
2 ,, 28,-
3 ,, 12,-

2) jäljennös toimituskirjasta tai muusta viranomaisen hallussa säilytetystä asiakirjasta, välipäätös, joka on viranomaiselle annettuun asiakirjaan kirjoitettu tai liitetty eikä sisällä määräystä takavarikosta tai muusta virka-aputoimesta, sekä muunlainen kuin 1 kohdassa mainittu ote toimitus- tai muusta asiakirjasta, myös valokopiona annettuna, kultakin sivulta:

        
mk
1 ryhmässä 12,-
2-3 ,, 10,-


8 §

Sivuluvun mukaan suoritettavan leimaveron lisäksi on tässä pykälässä mainitut asiakirjat varustettava lisäleimalla seuraavin määrin:

1 ryhmässä:

a) päätökset valitusasioissa: ministeriön päätökset 175 markkaa sekä muiden viranomaisten 415 markkaa;

b) päätökset erivapaushakemuksiin, jos ne koskevat virkavuosien lukemista tai oikeutta päästä oppilaaksi oppilaitokseen, 92 markkaa ja muut 840 markkaa;

c) päätökset, joilla myönnetään lupa kuulua osakeyhtiön tai osuuskunnan hallitukseen tai toimia näiden prokuristina tai toimihenkilönä, 1 400 markkaa;

d) päätökset muihin edellä mainitsemattomiin hakemuksiin, joihin ei sisälly erivapaushakemusta, 175 markkaa;

e) jäljennökset 25 markkaa.

2 ryhmässä:

a) päätökset ja sijoituskirjat sekä kuulutukset perinnöksiostosta tai asukasoikeuden hakemuksista kruununtaloon 42 markkaa;

b) jäljennökset 14 markkaa.


9 §

Edellä 8 §:ssä säädetystä lisäleimasta on vapaa viranomaiselle annettuun asiakirjaan kirjoitettu tai liitetty ratkaisu sekä tasavallan presidentin eri toimituskirjana antama hylkäämispäätös.


Oikeuskanslerinvirastossa otetaan leimaveroa ainoastaan diaaritodistuksista, otteista ja jäljennöksistä.


10 §

Seuraavat toimituskirjat tai viranomaiselle esitettyyn asiakirjaan merkityt lupatodistukset, mikäli ne eivät ole leimaverosta vapaat, on 6 ja 8 §:ssä säädetyn leiman sijasta varustettava leimalla seuraavin määrin:


Apteekkilupa apteekin arvioidun tuottoisuuden mukaan lääkelaitoksen harkinnasta riippuen, vähintään 4 200 ja enintään 70 000 markkaa.


Liikennelupa:

1) henkilölinjaliikenteen harjoittamista varten luvan myöntäneen viranomaisen harkinnan mukaan vähintään 580 ja enintään 7 400 markkaa;

2) henkilötilausliikenteen harjoittamista varten 1 000 markkaa kultakin ajoneuvolta.12 §

Leimaverosta ovat vapaat toimituskirjat:

1) rikosasioissa sekä rikokseen perustuvaa yksityisoikeudellista vaatimusta koskevissa asioissa;


asioissa, jotka koskevat:

3) valtiolle, kansaneläkelaitokselle, maakunnalle, kunnalle, seurakunnalle tai kunnalliselle taikka rekisteröidylle uskonnolliselle yhdyskunnalle tulevan veron tai maksun tai sen laskemisessa käytettävän perusteen määräämistä taikka sellaisen veron tai maksun maksuunpanoa tai ulosmittausta taikka maksuajan pitennystä tai muuta helpotusta sen suorittamisessa taikka takaisinmaksua, ei kuitenkaan keskusverolautakunnassa, eikä asioissa, jotka koskevat tulliedun myöntämistä tai sen nojalla tapahtuvaa takaisinmaksua, tulliselvitysajan tai tullittomaan maahan tuontiin säädetyn määräajan taikka tulliperuutukseen oikeuttavan vientiajan pitentämistä tai takaisinmaksua sen nojalla, muuta erikoishelpotusta tullista tai muista tullilaitoksen kannettavista veroista ja maksuista taikka ennakkotietoa maahan tuotavalle tavaralle pantavasta tullista;


niin myös

20) toimituskirjat, jotka lunastuksetta annetaan sellaisesta virastosta, jossa lunastusta yleensä otetaan;


31) todistus, jolla valitsijayhdistyksen asiamiehen nimikirjoitus todistetaan omakätiseksi, vaaliliittoanomusta koskeva nimikirjoitustodistus ja muu eduskunnan jäsenten ja kunnanvaltuutettujen vaaleissa tarvittava todistus, viranomaiselle esitettävään opintotodistukseen tai -kirjaan erityisten säännösten mukaan kirjoitettava todistus, todistus, joka merkitään passiin, oleskelukirjaan tai rajan poikki kulkemista varten annettuun lupatodistukseen, lukuun ottamatta esteettömyysmerkintää, joka tehdään passiin ulkomaille matkustamista varten;


49) päätös, jonka tapaturmavirasto antaa rikosvahinkojen korvaamisesta valtion varoista annetun lain nojalla;70 §

Lääninverovirasto voi hakemuksesta myöntää luvan leimata asiakirjoja leimaverokoneella. Verohallitus hyväksyy tähän tarkoitukseen käytettävät koneet sekä antaa määräykset koneiden myyntiin, käyttöön ja huoltoon liittyvistä lupaehdoista, leimaverokoneiden käytöstä ja kertyneen leimaveron määräajoin tapahtuvasta suorittamisesta lääninverovirastolle.


92 §

Joka ei tyydy päätökseen, jonka lääninoikeus on antanut 1 momentissa tarkoitetun valituksen johdosta, saa valittaa siitä korkeimpaan hallinto-oikeuteen kolmenkymmenen päivän kuluessa siitä päivästä, jona päätös on tiedoksi saatu, sitä päivää lukuun ottamatta.
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 1993.Helsingissä 14 päivänä toukokuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Valtiovarainministeri
Iiro Viinanen

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.