Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry esitykseen

Puutteelliset hakuehdot

HE 312/1992
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi eläkesäätiölain 8 ja 9 §:n, merimieseläkelain 35 ja 42 §:n sekä työttömyyskassalain muuttamisesta

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi eläkesäätiölakia, merimieseläkelakia ja työttömyyskassalakia siten, että eläkesäätiön, merimieseläkekassan ja työttömyyskassan hallituksen ja muiden toimielinten jäseniä koskevat kansalaisuusvaatimukset poistetaan ja että Suomessa olevaan asuinpaikkaan rinnastettaisiin asuinpaikka Euroopan talousalueella. Jokaisella säätiöllä ja kassalla olisi kuitenkin oltava vähintään yksi Suomessa asuva edustaja, jolle voidaan laillisesti toimittaa säätiölle tai kassalle osoitettu haaste tai muu tiedoksianto.

Esitys liittyy hallituksen esitykseen laeiksi osakeyhtiölakiin, asunto-osakeyhtiölakiin, avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä annettuun lakiin, osuuskuntalakiin, prokuralakiin, säätiölakiin sekä vesilakiin sisältyvien kansalaisuus- ja asuinpaikkavaatimusten muuttamisesta. Vastaavat muutosehdotukset vakuutusyhtiöiden osalta sisältyvät hallituksen esitykseen laeiksi vakuutusyhtiölain, työntekijäin eläkelain 3 §:n ja potilasvahinkolain 5 §:n muuttamisesta sekä vakuutusyhdistysten osalta hallituksen esitykseen laiksi vakuutusyhdistyslain muuttamisesta. Lisäksi esitys osaltaan liittyy myös hallituksen esitykseen laiksi elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.

Esitys liittyy Euroopan talousalueesta tehtyyn sopimukseen (ETA-sopimus), ja ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan samanaikaisesti kuin sopimus.


PERUSTELUT

1. Nykyinen tilanne ja ehdotetut muutokset

1.1. Nykyinen tilanne

Eläkesäätiölain 8 §:n 1 momentin mukaan eläkesäätiön hallituksen jäsenten ja varajäsenten tulee olla tässä maassa asuvia Suomen kansalaisia. Eläkesäätiön säännöissä voidaan määrätä, että hallitukselle kuuluvia tehtäviä annetaan säätiön palveluksessa olevalle toimihenkilölle. Lain 9 §:n 1 momentin mukaan tällaisen henkilön on oltava tässä maassa asuva Suomen kansalainen. Sama vaatimus asuinpaikasta ja kansalaisuudesta koskee lain 9 §:n 2 momentin mukaan jäseniä sellaisessa erityisessä hallintoelimessä, jolla on eläkesäätiön sääntöjen mukaan päättämisvaltaa säätiön asioissa. Lain 9 §:n 3 momentin mukaan katsotaan haaste tai muu tiedoksianto toimitetuksi säätiölle, kun se laillisessa järjestyksessä on annettu tiedoksi hallituksen jäsenelle.

Merimieseläkelain (72/56) 35 §:n 2 momentin mukaan merimieseläkekassan hallituksen ja valtuuskunnan jäsenten tulee olla kaksikymmentäviisi vuotta täyttäneitä maassa asuvia Suomen kansalaisia. Lain 42 §:n mukaan katsotaan haaste tai muu tiedoksianto eläkekassalle toimitetuksi, kun se on laillisessa järjestyksessä annettu tiedoksi henkilölle, jolla on oikeus kirjoittaa kassan nimi.

Työttömyyskassalain (603/84) 2 §:n 1 momentin mukaan työttömyyskassan perustajien on oltava kassan jäseniksi aikovia Suomessa asuvia Suomen kansalaisia. Vaatimus Suomen kansalaisuudesta koskee lain 11 §:n mukaan myös työttömyyskassan hallituksen jäseniä ja varajäseniä. Sanotun pykälän mukaan työttömyyskassan hallituksen jäseninä ja varajäseninä voivat olla vain kassan jäsenet. Lain 3 §:n 1 momentin mukaan työttömyyskassan jäseniksi pääsevät ainoastaan Suomessa asuvat palkkatyöntekijät. Lain 12 §:n 3 momentin mukaan katsotaan haaste tai muu tiedoksianto toimitetuksi kassalle, kun se laillisessa järjestyksessä on annettu tiedoksi hallituksen jäsenelle tai henkilölle, jolla on oikeus yksin tai yhdessä toisen kanssa kirjoittaa kassan nimi.

1.2. Ehdotetut muutokset kansalaisuus- ja asuinpaikkavaatimuksiin

1.2.1. Säätiön tai kassan hallituksen jäsenet

Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen 2 lukuun sisältyy määräyksiä sijoittautumisoikeudesta. Näissä sopimuksen 31―35 artiklan määräyksissä lähdetään siitä, että muiden Euroopan talousalueeseen kuuluvien valtioiden (ETA-valtio) kansalaisia ei syrjitä, kun kysymys on oikeudesta perustaa ja johtaa yrityksiä missä tahansa ETA-valtiossa. Tämän syrjimättömyysperiaatteen toteuttaminen vaatii muutoksia Suomen yhteisö- ja elinkeino-oikeudelliseen lainsäädäntöön.

Tämän esityksen tarkoituksena on saattaa eläkesäätiöiden, merimieseläkekassan ja työttömyyskassojen osalta voimaan vastaavat muutokset, joita erikseen annettujen hallituksen esitysten mukaan toteutettaisiin muun muassa osakeyhtiöiden ja osuuskuntien samoin kuin vakuutusyhtiöiden ja vakuutusyhdistysten perustajiin ja toimielinten jäseniin. Nämä hallituksen esitykset perustuvat paitsi ETA-sopimukseen myös yleiseen kansainväliseen käytäntöön.

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi eläkesäätiölain 8 §:n 1 momenttia siten, että vähintään puolella eläkesäätiön hallituksen jäsenistä ja varajäsenistä olisi oltava asuinpaikka Euroopan talousalueella. Tästä asuinpaikkaa koskevasta vaatimuksesta sosiaali- ja terveysministeriö voisi antaa eläkesäätiölle poikkeusluvan. Muutosehdotus merkitsisi paitsi asuinpaikkavaatimuksen lieventämistä myös kansalaisuusvaatimuksen poistamista.

Vastaavasti ehdotetaan eläkesäätiölain 9 §:ää muutettavaksi siten, että pykälän 1 momentissa tarkoitetulla toimihenkilöllä samoin kuin vähintään puolella pykälän 2 momentissa tarkoitetun hallintoelimen jäsenistä olisi oltava asuinpaikka Euroopan talousalueella. Myös tästä asuinpaikkavaatimuksesta sosiaali- ja terveysministeriö voisi antaa eläkesäätiölle poikkeusluvan. Samoin poistettaisiin näitä henkilöitä koskeva kansalaisuusvaatimus.

Edellä tarkoitettu poikkeuslupa eläkesäätiölle saattaisi esimerkiksi koskea asianomaisen suomalaisen yrityksen palveluksessa olevaa henkilöä, joka asuisi muualla Suomen lähialueella kuin toisessa ETA-valtiossa.

Vastaava muutos ehdotetaan tehtäväksi merimieseläkelain 35 §:n 2 momenttiin. Ehdotuksen mukaan vähintään puolella merimieseläkekassan hallituksen ja valtuuskunnan jäsenistä olisi oltava asuinpaikka Euroopan talousalueella. Samalla hallituksen ja valtuuskunnan jäseniä koskeva kansalaisuusvaatimus poistettaisiin. Uudesta asuinpaikkavaatimuksesta sosiaali- ja terveysministeriö voisi antaa merimieseläkekassalle poikkeusluvan.

Työttömyyskassalain 2 §:n 1 momentista ehdotetaan poistettavaksi työttömyyskassan perustajaa koskeva kansalaisuus- ja asuinpaikkavaatimus. Sama muutos ehdotetaan tehtäväksi työttömyyskassan hallituksen jäsenten ja varajäsenten osalta lain 11 §:ään. Samoin kuin nykyisenkin lain mukaan työttömyyskassan perustajana voisi toimia vain kassan jäseneksi aikova luonnollinen henkilö. Niin ikään hallituksen jäsenen ja varajäsenen olisi edelleen oltava kassan jäsen. Työttömyyskassan jäsenyyden ehtoja koskevaa lain 3 §:ää ei ehdoteta muutettavaksi tässä yhteydessä.

1.2.2. Haasteen tai muun tiedoksiannon vastaanottaja

Viranomaisten, asiakkaiden ja muiden sidosryhmien etu vaatii, että kullakin Suomeen perustetulla yhteisöllä ja säätiöllä on Suomessa sellainen edustaja, jolla on oikeus yhteisön tai säätiön puolesta ottaa vastaan haasteita ja muita tiedoksiantoja. Kaupparekisteriin merkittyjen yhteisöjen osalta tämä ehdotetaan toteutettavaksi hallituksen esityksessä laiksi elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 259/1992 vp). Koska eläkesäätiöt, merimieseläkekassa ja työttömyyskassat eivät kuulu viimeksi mainitun lain soveltamisalan piiriin eikä niitä myöskään merkitä kaupparekisteriin, ehdotetaan nyt tässä esityksessä, että jokaisella säätiöllä ja kassalla olisi oltava vähintään yksi Suomessa asuva edustaja, jolle voidaan laillisesti toimittaa säätiölle tai kassalle osoitettu haaste tai muu tiedoksianto. Tällaisena edustajana toimisi kassan tai säätiön hallituksen jäsen taikka sellainen henkilö, jolla on oikeus yksin tai yhdessä toisen kanssa kirjoittaa kassan tai säätiön nimi. Tätä koskevat muutokset tehtäisiin eläkesäätiölain 9 §:ään, merimieseläkelain 42 §:ään ja työttömyyskassalain 12 §:ään.

2. Asian valmistelu

Esitys on valmisteltu virkatyönä sosiaali- ja terveysministeriössä. Valmistelun aikana on kuultu Eläkesäätiöyhdistys-ESY ry:n, merimieseläkekassan ja Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry:n edustajia. Nämä tahot eivät ole vastustaneet ehdotettuja muutoksia.

3. Esityksen taloudelliset ja organisatoriset vaikutukset

Esityksellä ei ole merkittäviä taloudellisia eikä organisatorisia vaikutuksia.

4. Voimaantulo

Esitys liittyy ETA-sopimukseen. Lait ehdotetaan tuleviksi voimaan samanaikaisesti ETA-sopimuksen kanssa. Voimaantulon ajankohdasta säädettäisiin asetuksella.

Uuden lain säännöksiä olisi ehdotuksen mukaan noudatettava heti lain voimaantulosta alkaen, vaikka eläkesäätiön tai työttömyyskassan säännöt sisältäisivät uuden lain vastaisia määräyksiä esimerkiksi hallituksen jäsenten kansalaisuudesta ja asuinpaikasta. Eläkesäätiöille ja työttömyyskassoille olisi kuitenkin annettava riittävä siirtymäaika sääntöjensä muuttamiseksi uuden lain vaatimusten mukaisiksi. Ehdotuksen mukaan tämä siirtymäaika olisi kaksi vuotta uuden lain voimaantulosta. Tässä määräajassa eläkesäätiöiden ja työttömyyskassojen olisi myös haettava näille sääntöjensä muutoksille sosiaali- ja terveysministeriön vahvistus.

5. Muita esitykseen vaikuttavia seikkoja

Esitys liittyy hallituksen esitykseen laeiksi osakeyhtiölakiin, asunto-osakeyhtiölakiin, avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä annettuun lakiin, osuuskuntalakiin, prokuralakiin, säätiölakiin sekä vesilakiin sisältyvien kansalaisuus- ja asuinpaikkavaatimusten muuttamisesta (HE 236/1992 vp). Vastaavat muutosehdotukset vakuutusyhtiöiden osalta sisältyvät erikseen annettavaan hallituksen esitykseen laeiksi vakuutusyhtiölain, työntekijäin eläkelain 3 §:n ja potilasvahinkolain 5 §:n muuttamisesta sekä vakuutusyhdistysten osalta hallituksen esitykseen laiksi vakuutusyhdistyslain muuttamisesta.

Lisäksi esitys liittyy hallituksen esitykseen laiksi elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdotukset:

1.

Laki eläkesäätiölain 8 ja 9 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 2 päivänä joulukuuta 1955 annetun eläkesäätiölain (469/55) 8 §:n 1 momentti ja 9 §,

näistä 8 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on 17 päivänä joulukuuta 1971 annetussa laissa (874/71), seuraavasti:


8 §

Eläkesäätiön hallituksessa tulee olla vähintään viisi jäsentä ja kullakin jäsenellä ainakin yksi henkilökohtainen varamies. Vähintään puolella hallituksen jäsenistä ja varajäsenistä on oltava asuinpaikka Euroopan talousalueella, jollei sosiaali- ja terveysministeriö myönnä säätiölle lupaa poiketa tästä.9 §

Hallituksen tehtävänä on käyttää eläkesäätiön puhevaltaa tuomioistuimissa ja viranomaisten luona sekä muutoin edustaa säätiötä ja hoitaa sen asiat. Säätiön säännöissä voidaan määrätä, saadaanko ja miten laajalti näitä tehtäviä antaa yhdelle tai useammalle hallituksen jäsenelle taikka hallitukseen kuulumattomalle säätiön palveluksessa olevalle toimihenkilölle. Tällaisella toimihenkilöllä on oltava asuinpaikka Euroopan talousalueella, jollei sosiaali- ja terveysministeriö myönnä säätiölle lupaa poiketa tästä.


Säätiön säännöissä voidaan päättämisvaltaa säätiön asioissa antaa erityiselle hallintoelimelle. Säätiön hallituksella tämän lain mukaan olevia velvollisuuksia tai vastuuta ei siten kuitenkaan saa vähentää. Vähintään puolella hallintoelimen jäsenistä on oltava asuinpaikka Euroopan talousalueella, jollei sosiaali- ja terveysministeriö myönnä säätiölle lupaa poiketa tästä.


Haaste tai muu tiedoksianto katsotaan toimitetuksi säätiölle, kun se laillisessa järjestyksessä on annettu tiedoksi hallituksen jäsenelle taikka henkilölle, jolla on oikeus yksin tai yhdessä toisen kanssa kirjoittaa säätiön nimi. Vähintään yhdellä tässä momentissa tarkoitetulla henkilöllä on oltava asuinpaikka Suomessa.Tämä laki tulee voimaan asetuksella säädettävänä ajankohtana.

Jos ennen tämän lain voimaantuloa rekisteröidyn eläkesäätiön säännöt sisältävät tämän lain vastaisia määräyksiä, on niiden sijasta noudatettava tämän lain säännöksiä. Tällaisen eläkesäätiön on kuitenkin päätettävä sääntöjensä muuttamisesta tämän lain mukaisiksi ja haettava sääntöjen muutoksille sosiaali- ja terveysministeriön vahvistus kahden vuoden kuluessa tämän lain voimaantulosta.2.

Laki merimieseläkelain 35 ja 42 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 26 päivänä tammikuuta 1956 annetun merimieseläkelain (72/56) 35 §:n 2 momentti ja 42 § seuraavasti:


35 §

Hallituksen ja valtuuskunnan jäsenten tulee olla 25 vuotta täyttäneitä ja vähintään puolella heistä on oltava asuinpaikka Euroopan talousalueella, jollei sosiaali- ja terveysministeriö myönnä eläkekassalle lupaa poiketa tästä. Jäseneksi ei saa nimittää henkilöä, jolla ei ole merenkulku- tai vakuutusalan taikka sijoitustoiminnan tuntemusta.42 §

Haaste tai muu tiedoksianto katsotaan toimitetuksi eläkekassalle, kun se laillisessa järjestyksessä on annettu tiedoksi hallituksen jäsenelle taikka henkilölle, jolla on oikeus yksin tai yhdessä toisen kanssa kirjoittaa kassan nimi. Vähintään yhdellä tässä momentissa tarkoitetulla henkilöllä on oltava asuinpaikka Suomessa.Tämä laki tulee voimaan asetuksella säädettävänä ajankohtana.3.

Laki työttömyyskassalain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 24 päivänä elokuuta 1984 annetun työttömyyskassalain (603/84) 2 §:n 1 momentti, 11 § ja 12 §:n 3 momentti seuraavasti:


2 §
Työttömyyskassan perustaminen

Työttömyyskassa perustetaan kassan säännöt sisältävällä sopimuskirjalla, jonka vähintään kymmenen kassan jäseneksi aikovaa henkilöä allekirjoittaa.11 §
Kassan hallitus

Työttömyyskassalla tulee olla hallitus, johon kuuluu vähintään kolme jäsentä ja yhtä monta varajäsentä. Hallituksen jäseneksi ja varajäseneksi voidaan valita 18 vuotta täyttänyt kassan jäsen.


12 §
Hallituksen tehtävät ja toiminta

Haaste tai muu tiedoksianto katsotaan toimitetuksi kassalle, kun se laillisessa järjestyksessä on annettu tiedoksi hallituksen jäsenelle taikka henkilölle, jolla on oikeus yksin tai yhdessä toisen kanssa kirjoittaa kassan nimi. Vähintään yhdellä tässä momentissa tarkoitetulla henkilöllä on oltava asuinpaikka Suomessa.Tämä laki tulee voimaan asetuksella säädettävänä ajankohtana.

Jos ennen tämän lain voimaantuloa rekisteröidyn työttömyyskassan säännöt sisältävät tämän lain vastaisia määräyksiä, on niiden sijasta noudatettava tämän lain säännöksiä. Tällaisen työttömyyskassan on kuitenkin päätettävä sääntöjensä muuttamisesta tämän lain mukaisiksi ja haettava sosiaali- ja terveysministeriön vahvistus sääntöjen muutoksille kahden vuoden kuluessa tämän lain voimaantulosta.Helsingissä 20 päivänä marraskuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Sosiaali- ja terveysministeri
Jorma Huuhtanen

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.