Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry esitykseen

Puutteelliset hakuehdot

HE 280/1992
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi leimaverolain muuttamisesta

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan leimaverolakia muutettavaksi eduskunnalle annettujen ulkomaalaisten yritysostoja ja kiinteistönhankintaa sekä maaseutuelinkeinohallintoa koskevaa lainsäädäntöä koskevien hallituksen esitysten johdosta sekä eräiden Euroopan talousalueesta tehtyyn sopimukseen (ETA-sopimus) liittyvien ehdotusten johdosta. Maanmittaushallinnon siirtyessä perimään leimaveron sijasta toimituskirjoistaan valtion maksuperustelain mukaisia maksuja ehdotetaan leimaverolaista poistettavaksi maan-mittaushallinnon antamia toimituskirjoja koskevat säännökset. Lisäksi ehdotetaan kaivoslaissa tarkoitetusta varausilmoituksesta perittäväksi leimavero.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 1993 alusta.


YLEISPERUSTELUT

1. Ulkomaalaisten yritysostoja ja kiinteistönhankintaa koskevan lainsäädännön uudistaminen sekä eräisiin lakeihin sisältyvien kansalaisuus- ja asuinpaikkavaatimusten muutosehdotukset

Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys ulkomaalaisten yritysostoja ja kiinteistönhankintaa koskevaksi lainsäädännöksi (hall.es. 120/1992 vp.). Tässä esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi lainsäädäntö, joka koskee ulkomaalaisten oikeutta omistaa ja hallita kiinteistöjä sekä suomalaisia yrityksiä. Nykyinen laki ulkomaalaisten sekä eräiden yhteisöjen oikeudesta omistaa ja hallita kiinteätä omaisuutta ja osakkeita (219/39) eli niin sanottu rajoituslaki ehdotetaan kumottavaksi. Samoin ehdotetaan kumottavaksi laki ulkomaalaisten sekä eräiden yhteisöjen oikeudesta ryhtyä yhtiömieheksi kauppayhtiöön ja kommandiittiyhtiöön (322/ 73) ja laki osakkeita koskevista välikäsisuhteista (224/39).

Leimaverolain mukaan leimaveroa on suoritettava päätöksistä, joilla myönnetään ulkomaalaisten sekä eräiden yhteisöjen oikeudesta ryhtyä yhtiömiehiksi kauppayhtiöön ja kommandiittiyhtiöön annetussa laissa tarkoitettu lupa. Kun tämä laki on ehdotettu kumottavaksi, ehdotetaan myös lupapäätöksistä suoritettavaa leimaveroa koskevat säännökset kumottaviksi. Leimaverolaissa on myös säännökset siitä leimaverosta, joka on suoritettava annettaessa ulkomaalaisille lupa hankkia kiinteistöja tai osakkeita. Ulkomaalaisten kiinteistönhankintojen luvanvaraisuudesta on ehdotettu pääsääntöisesti luovuttavaksi, mutta ulkomailla asuva ja ulkomainen yhteisö olisi uudenkin lainsäädännön mukaan eräissä tapauksissa velvollinen hakemaan luvan kiinteistönhankinnalleen. Tästä luvasta olisi edelleen suoritettava leimaveroa.

Samassa yhteydessä on ehdotettu muutoksia eräissä muissakin laeissa oleviin ulkomaalaisomistusta koskeviin säännöksiin. Vastaavat sanonnalliset tarkistukset ehdotetaan tehtäviksi myös leimaverolakiin.

Ulkomailla asuvien ja ulkomaisten yhteisöjen luvanvaraisille kiinteistön saannoille voidaan antaa lainhuuto, vaikka lupaa ei vielä ole saatu tai haettu. Jos lupaa ei myönnetä, ei ole pidettävä kohtuullisena, että tästä omistusoikeuden siirrosta jouduttaisiin maksamaan leimavero. Sen vuoksi ehdotetaan tämä kiinteistön omistusoikeuden luovutuskirja vapautettavaksi leimaverosta. Jos lupa evätään, suoritettu leimavero maksettaisiin takaisin.

Osakeyhtiön tai osuuskunnan hallitukseen kuuluvilta tai prokuristina tai toimihenkilöinä toimivilta ei enää Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen hyväksymisen jälkeen vaadittaisi Suomen kansalaisuutta, vaan oikeuden ratkaisisi asuminen Euroopan talousalueella. Myös tätä koskeva muutos ehdotetaan tehtäväksi leimaverolain 8 §:ään.

2. Maaseutuelinkeinohallinnon uudistaminen

Valtion vuoden 1993 talousarvioesityksen yhteydessä on eduskunnalle annettu hallituksen esitys maaseutuelinkeinohallintoa koskevaksi lainsäädännöksi (hall.es. 191/1992 vp.). Esityksessä ehdotetaan maatilahallitus lakkautettavaksi. Sen tehtävät siirrettäisiin maa- ja metsätalousministeriöön perustettaviksi ehdotetuille tietopalvelukeskukselle, kasvintuotannon tarkastuskeskukselle ja eläinlääkintä- ja elintarvikelaitokselle. Lisäksi perustettaisiin maa- ja metsätalousministeriön yhteyteen hallintolainkäyttöasioita varten maaseutuelinkeinojen valituslautakunta. Maa- ja metsätalousministeriön alaisen aluehallinnon kehittämiseksi on ehdotettu maaseutupiirit ja kalastuspiirit yhdistettäviksi maaseutuelinkeinopiireiksi. Näiden antamista toimituskirjoista on tarkoituksena ryhtyä perimään valtion maksuperustelaissa (150/92) tarkoitettuja maksuja. Tämän vuoksi näitä koskevat säännökset ehdotetaan kumottaviksi leimaverolaista.

Samassa yhteydessä ehdotetaan leimaverolakiin tehtäväksi eräitä organisaation muuttumisesta johtuvia tarkistuksia muihinkin kuin toimituskirjoista perittävää leimaveroa koskeviin säännöksiin.

3. Autorekisterikeskuksen muuttuminen liikelaitokseksi

Autorekisterikeskuksesta tulee vuoden 1993 alusta liikelaitos. Sen viranomaistehtäviä hoitaisi erillinen ajoneuvohallinnon yksikkö. Kun tämän antamista toimituskirjoista olisi suoritettava leimaveroa, ajoneuvohallinnon yksikkö ehdotetaan mainittavaksi autorekisterikeskuksen sijasta leimaverolain toimituskirjoistaan leimaveroa perivien viranomaisten luettelossa.

4. Maanmittaushallinnon toimituskirjat

Eräistä maanmittauslaitoksen suoritteista on tarkoitus ryhtyä perimään valtion maksuperustelain mukaan määräytyviä maksuja vuoden 1993 alusta. Tämän vuoksi ehdotetaan maanmittaushallitus, maanmittauskonttorit ja maanmittaustoimistot poistettaviksi leimaverolain toimituskirjoistaan leimaveroa perivien viranomaisten luettelosta. Samalla ehdotetaan leimaverolaista kumottaviksi säännökset, jotka koskevat maanmittaushallinnon viranomaisten antamia toimituskirjoja tai näiden leimaverovapautta.

5. Kaivoslaissa tarkoitettu varausilmoitus

Kaivoslain (503/65) 7 §:n mukaan on laissa mainituilla yksityisillä tai yhteisöillä oikeus ennakolta varata itselleen etuoikeus mahdollisen esiintymän valtaamiseen tekemällä siitä kirjallisen varausilmoituksen nimismiehelle, joka lähettää sen edelleen kauppa- ja teollisuusministeriölle. Jos varaus hyväksytään, se on voimassa, kunnes sen tuottamalla etuoikeudella haetaan valtauskirjaa, kuitenkin enintään yhden vuoden.

Leimaverolain 12 §:ssä olevan nimenomaisen säännöksen mukaan kauppa- ja teollisuusministeriön antamat päätökset ja välipäätökset, jotka koskevat kaivoslaissa tarkoitettuja varausilmoituksia, ovat leimaverosta vapaita. Kaivoslakia säädettäessä ei varausilmoitusten leimaverollisuutta pidetty tarpeellisena. Viime vuosina on kuitenkin osoittautunut, että kaivoslain oikeuksia on pyritty käyttämään muihinkin kuin kaivoslain tarkoituksiin. Niillä on pyritty estämään muita maankäytön tarpeita ja suunnitelmia. Jopa keinottelupyrimyksiä on ollut havaittavissa.

Kun varaus on maksuton, on sen käyttämisellä ainakin voitu yrittää edellä tarkoitettuja toimenpiteitä. Jotkut varaajat ovat tehneet jopa 300 varausta. Varaukset ovat rauenneet, eikä niiden perusteella ole tehty valtauksia eivätkä ne siten myöskään ole johtaneet tutkimustoimintaan. Varaukset ovat aiheuttaneet viranomaisille huomattavaa lisätyötä.

Edellä mainittuun hallituksen esitykseen ulkomaalaisten yritysostoja ja kiinteistönhankintaa koskevaksi lainsäädännöksi sisältyy myös kaivoslain muutosehdotus, jonka mukaan kaivoslain oikeuksia voisivat käyttää myös ulkomaalaiset. Tämäkin saattaa aiheuttaa varauksien lukumäärän lisääntymistä.

Edellä esitetyn perusteella ehdotetaan, että hyväksytystä varausilmoituksesta perittäisiin kiinteämääräinen 400 markan leimavero.

6. Esityksen vaikutukset

Ehdotetuilla muutoksilla ei ole suurtakaan vaikutusta leimaveron tuottoon. Kaivoslaissa tarkoitettuja varausilmoituksia annetaan 200-300 vuodessa, mutta on ilmeistä, että niiden lukumäärä laskee, jos niistä ryhdytään perimään leimaveroa. Maanmittaushallinnon antamista toimituskirjoista perittävästä leimaverosta luopuminen alentaisi leimaveron tuottoa noin 800 000 markkaa.

7. Asian valmistelu

Esitys on valmisteltu virkatyönä valtiovarainministeriössä, liikenneministeriöstä, kauppa- ja teollisuusministeriöstä ja maa- ja metsätalousministeriöstä tehtyjen esitysten pohjalta.

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT

1. Lakiehdotuksen perustelut

4 §:n kolmas viranomaisten ryhmä. Lainkohdasta ehdotetaan poistettaviksi maatilahallitus, joka ehdotetaan lakkautettavaksi, ja maanmittaushallitus, jonka tarkoituksena on ryhtyä perimään toimituskirjoistaan maksuperustelain mukaisia maksuja. Liikelaitokseksi muuttuvan autorekisterikeskuksen sijasta ehdotetaan lainkohdassa mainittavaksi viranomaistehtäviä hoitava ajoneuvohallinnon yksikkö.

4 §:n neljäs viranomaisten ryhmä. Lainkohdasta ehdotetaan poistettaviksi lakkautettaviksi ehdotetut maaseutupiirit ja kalastuspiirien kalastustoimistot sekä metsähallituksen piirikuntakonttorit, jotka on lakkautettu metsähallituksesta annetun asetuksen (219/92) nojalla. Kun maanmittaushallinto siirtyy perimään leimaveron sijasta maksuja, ehdotetaan lainkohdasta poistettaviksi myös maanmittauskonttorit ja maanmittaustoimistot.

8 §. Pykälän ensimmäisen ryhmän e kohdasta ehdotetaan poistettavaksi maininta päätöksestä, jolla myönnetään ulkomaalaisten sekä eräiden yhteisöjen oikeudesta ryhtyä yhtiömiehiksi kauppayhtiöön ja kommandiittiyhtiöön annetussa laissa tarkoitettu lupa. Laki on ehdotettu kumottavaksi vuoden alusta.

Samassa lainkohdassa on myös säännös leimaverosta, joka on suoritettava ulkomaalaiselle annetusta luvasta kuulua osakeyhtiön tai osuuskunnan hallitukseen tai toimia näiden prokuristina tai toimihenkilönä. Hallituksen esityksessä laeiksi osakeyhtiölakiin, asunto-osakeyhtiölakiin, avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä annettuun lakiin, osuuskuntalakiin, prokuralakiin, säätiölakiin sekä vesilakiin sisältyvien kansalaisuus- ja asuinpaikkavaatimusten muuttamisesta (hall. es. 236/1992 vp.) ehdotetaan, että lupa vaadittaisiin vain siinä tapauksessa, että määrätyllä osalla hallintoelimen jäsenistä tai toimihenkilöllä ei ole asuinpaikkaa Euroopan talousalueella. Kun kansalaisuusvaatimusta ei enää olisi, ehdotetaan maininta ulkomaalaisesta poistettavaksi.

10 §. Kaivoskirjaa koskevasta nimikkeestä ehdotetaan poistettavaksi viittaus ulkomaiseen yhteisöön ja sellaiseen suomalaiseen yhteisöön, jonka oikeus omistaa ja hallita kiinteää omaisuutta on harkinnasta riippuvainen. Hallituksen esityksessä ulkomaalaisten yritysostoja ja kiinteistönhankintaa koskevaksi lainsäädännöksi on ehdotettu kaivoslaista poistettavaksi ulkomaalaisiin kohdistuvat rajoitukset.

Pykälään ehdotetaan lisättäväksi uusi Kaivoslaissa tarkoitetun varauksen hyväksymistä koskeva nimike. Sen mukaan leimavero varausilmoituksen hyväksymisestä olisi 400 markkaa kultakin varausalueelta.

Karttajäljennöstä tai -otetta koskeva nimike. Lainkohta ehdotetaan kumottavaksi, koska maanmittaushallinnossa siirrytään valtion maksuperustelain mukaan määräytyviin maksuihin.

Päätöstä, pöytäkirjanotetta tai muuta toimituskirjaa koskevan nimikkeen 1 momentin 1 kohdan säännös leimaverosta, joka on suoritettava kiinteistön hankkimiseen oikeuttavasta päätöksestä, ehdotetaan muutettavaksi vastaamaan uutta lainsäädäntöä.

Nimikkeen 1 momentin 2 kohta, jossa säädetään ulkomaalaiselle tai ulkomaiselle yhteisölle elinkeinon harjoittamiseen tai liikkeen haaraosaston perustamiseen annetusta lupapäätöksestä suoritettavasta leimaverosta, ehdotetaan muutettavaksi siten, että siinä viitataan elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetussa laissa tarkoitettuihin lupiin. Tätä lakia on ehdotettu muutettavaksi siten, että kansalaisuudesta luvanhakuvelvollisuuden edellytyksenä luovuttaisiin (hall.es. 259/1992 vp.).

Kun rajoituslaki on ehdotettu kumottavaksi, nimikkeen 3 kohta ehdotetaan tarpeettomana kumottavaksi.

Rekisteriotetta koskevan nimikkeen 5 kohdasta ehdotetaan poistettavaksi maarekisteriä koskeva maininta. Maarekisteriotteista ryhdytään perimään maksu.

Valtauskirjaa koskevasta nimikkeestä ehdotetaan poistettavaksi maininta ulkomaalaista koskevasta rajoituksesta.

12 §. Pykälän 1 momentin 8 kohdassa mainituista leimaverosta vapaista toimituskirjoista ehdotetaan poistettavaksi säännös toimituskirjasta, joka koskee maatilan lohkomista tilattomaan väestöön kuuluville tai niihin verrattaville henkilöille. Tällaisia asioita ei enää ole. Pykälän 25 kohdasta ehdotetaan poistettavaksi maanmittaustoimitusta varten tarvittavan todistuksen, otteen tai jäljennöksen leimaverovapautta koskeva säännös.

Kun kaivoslaissa tarkoitetun varauksen hyväksymispäätöksestä on ehdotettu perittäväksi leimavero, ehdotetaan pykälän 1 momentin 42 kohta kumottavaksi. Kaivoslaissa tarkoitettua varausilmoitusta koskevasta välipäätöksestä tai hylkäyspäätöksestä olisi suoritettava sama leimavero kuin muistakin kauppa- ja teollisuusministeriön antamista päätöksistä.

30 §. Kun maatilahallitus ehdotetaan lakkautettavaksi ja kun metsähallitukselle ei enää nykyisin kuulu yleis- ja yksityismetsätalouden tehtäviä, ehdotetaan, että maa- tai metsätalouden kannalta olennaisesti sopivampaan tilussijoitukseen johtavien tilusvaihtojen leimaverovapauden edellytyksistä antaa todistuksen maaseutuelinkeinopiiri silloin, kun kysymyksessä on maatalouden harjoittaminen. Metsätalouden harjoittamisesta todistuksen antaisi metsälautakunta.

31 §. Ulkomailla asuvien ja ulkomaisten yhteisöjen kiinteistönhankintojen valvonnasta annetun lain mukaan lääninhallituksen lupa tarvittaisiin rajavyöhykkeellä ja suoja-alueella sijaitsevan kiinteistön sekä vapaa-ajan asumiseen ja virkistykseen käytettävän kiinteistön hankkimiseen. Jos lupaa ei myönnetä, kiinteistö on luovutettava edelleen vuoden kuluessa luvan epäämisestä. Jos näin ei menetellä, lääninhallitus määrää kiinteistön myytäväksi pakkohuutokaupalla. Lainhuutoa on kuitenkin haettava säädetyssä ajassa saannon luvanvaraisuudesta riippumatta. Jos lupa evätään, ei ole kohtuullista, että tästä saannosta on suoritettava leimavero. Tämän vuoksi ehdotetaan leimaverolakiin lisättäväksi uusi 31 §, jonka mukaan tämä kauppakirja on vapaa leimaverosta.

2. Voimaantulo

Kun ne lait, joista leimaverolakiin ehdotettavat muutokset aiheutuvat, on ehdotettu tuleviksi voimaan vuoden 1993 alusta, myös leimaverolaki ehdotetaan tulevaksi voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993. Muutosehdotukset, jotka koskevat oikeutta kuulua osakeyhtiön tai osuuskunnan hallitukseen tai toimia näiden prokuristina tai toimihenkilönä samoin kuin elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun lain muutokset on ehdotettu tulemaan voimaan asetuksella säädettynä ajankohtana samaan aikaan kuin ETA-sopimus. Vaikka tämä ajankohta olisi myöhemmin kuin 1 päivänä tammikuuta 1993, leimaverolain näitä koskeviin säännöksiin ehdotetut sanonnalliset muutokset eivät ole ristiriidassa nykyisten säännösten kanssa.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus:

Laki leimaverolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 6 päivänä elokuuta 1943 annetun leimaverolain (662/43) 10 §:n Karttajäljennöstä tai -otetta koskeva nimike ja Päätöstä, pöytäkirjanotetta tai muuta toimituskirjaa koskevan nimikkeen 1 momentin 3 kohta ja 12 §:n 1 momentin 42 kohta,

sellaisina kuin ne ovat, 10 §:n Karttajäljennöstä tai -otetta koskeva nimike ja Päätöstä, pöytäkirjanotetta tai muuta toimituskirjaa koskevan nimikkeen 1 momentin 3 kohta 20 päivänä joulukuuta 1991 annetussa laissa (1555/91) ja 12 §:n 1 momentin 42 kohta 30 päivänä joulukuuta 1965 annetussa laissa (736/65),

muutetaan 4 §:ään sisältyvä kolmas ja neljäs viranomaisten ryhmä, 8 §:n ensimmäisen ryhmän e kohta, 10 §:n Kaivoskirjaa koskeva nimike, Päätöstä, pöytäkirjanotetta tai muuta toimituskirjaa koskevan nimikkeen 1 momentin 1 ja 2 kohta, Rekisteriotetta koskevan nimikkeen 5 kohta ja Valtauskirjaa koskeva nimike, 12 §:n 1 momentin 8 ja 25 kohta sekä 30 §:n 4 momentti,

sellaisina kuin ne ovat, 4 §:ään sisältyvä kolmas viranomaisten ryhmä 15 päivänä helmikuuta 1991 annetussa laissa (341/91), neljäs viranomaisten ryhmä 28 päivänä joulukuuta 1990 annetussa laissa (1333/90), 8 §:n ensimmäisen ryhmän e kohta, 10 §:n Kaivoskirjaa koskeva nimike, Päätöstä, pöytäkirjanotetta tai muuta toimituskirjaa koskevan nimikkeen 1 momentin 1 ja 2 kohta, Rekisteriotetta koskevan nimikkeen 5 kohta ja Valtauskirjaa koskeva nimike mainitussa 20 päivänä joulukuuta 1991 annetussa laissa, 12 §:n 1 momentin 8 kohta 10 päivänä elokuuta 1973 annetussa laissa (645/73) ja 25 kohta 4 päivänä heinäkuuta 1975 annetussa laissa (533/75) ja 30 §:n 4 momentti 7 päivänä kesäkuuta 1978 annetussa laissa (416/78), sekä

lisätään 10 §:ään Kaivoskirjaa koskevan nimikkeen jälkeen uusi Kaivoslaissa tarkoitetun varausilmoituksen hyväksymistä koskeva nimike ja lakiin siitä 26 päivänä toukokuuta 1989 annetulla lailla (463/89) kumotun 31 §:n tilalle uusi 31 § seuraavasti:


4 §

Viranomaiset, joiden toimituskirjoista leimaveroa on suoritettava, luetaan leiman määrän puolesta kuuteen ryhmään seuraavasti:


3 ryhmä:

Lääninhallitukset, lääninoikeudet, väestörekisterikeskus, keskusrikospoliisi, suojelupoliisi, sota-arkisto, valtiokonttori, valtiontalouden tarkastusvirasto, verohallitus, tullihallitus, pankkitarkastusvirasto, rakennushallitus, tuomiokapitulit, ortodoksisen kirkkokunnan kirkollishallitus, opetushallitus, valtionarkisto, maakunta-arkistot, vesi-ja ympäristöhallitus, metsähallitus, metsäntutkimuslaitos, tiehallitus, ajoneuvohallinnon yksikkö, ilmatieteen laitos, Telehallintokeskus, merenkulkuhallitus, elintarvikevirasto, kuluttajavirasto, patentti- ja rekisterihallitus, työsuojeluhallitus, tapaturmavirasto ja sosiaali- ja terveyshallitus.

4 ryhmä:

Henkikirjoittajat, poliisilaitokset, nimismiehet, apulaisnimismiehet, rekisteritoimistot, tullitoimipaikat, vesi- ja ympäristöpiirit ja merenkulkupiirit.8 §

Sivuluvun mukaan suoritettavan leimaveron lisäksi on tässä pykälässä mainitut asiakirjat varustettava lisäleimalla seuraavin määrin:

1 ryhmässä:

e) päätökset, joilla myönnetään ulkomaalaisen oikeudesta omistaa suomalaisen luottolaitoksen osakkeita ja harjoittaa pankkitoimintaa Suomessa annetussa laissa (684/78) tarkoitettu lupa, tai päätökset, joilla myönnetään lupa kuulua osakeyhtiön tai osuuskunnan hallitukseen tai toimia näiden prokuristina tai toimihenkilönä, 1 400 markkaa;10 §

Seuraavat toimituskirjat tai viranomaiselle esitettyyn asiakirjaan merkityt lupatodistukset, mikäli ne eivät ole leimaverosta vapaat, on 6 ja 8 §:ssä säädetyn leiman sijasta varustettava leimalla seuraavin määrin:


Kaivoskirja harkinnan mukaan vähintään 580 ja enintään 5 800 markkaa.

Kaivoslaissa tarkoitetun varausilmoituksen hyväksyminen 400 markkaa kultakin varausalueelta.


Päätös, pöytäkirjanote tai muu toimituskirja, jolla myönnetään lupa tai oikeus:

1) ulkomailla asuvalle ulkomailla asuvien ja ulkomaisten yhteisöjen kiinteistönhankintojen valvonnasta annetussa laissa ( / ) tarkoitetun kiinteistön hankkimiseen 1 400 markkaa;

2) elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetussa laissa tarkoitetun elinkeinon harjoittamiseen 1 400 markkaa;


Rekisteriote:


5) sähkölaitoskiinteistörekisteristä ja kaivosrekisteristä 65 markkaa arkilta;


Valtauskirja, luvan myöntävän viranomaisen harkinnan mukaan vähintään 600 markkaa ja enintään 2 500 markkaa.12 §

Leimaverosta ovat vapaat toimituskirjat:

asioissa, jotka koskevat:

8) tuomioistuimessa käsiteltävää, huoneenvuokrasuhteesta johtuvaa riita-asiaa, asutus- tai vuokra-alueiden lunastamislainsäädäntöä tai valtion virkatalojen vuokraamista tai luovuttamista, ei kuitenkaan korkeimmassa hallinto-oikeudessa, ellei valitus johda alemman viranomaisen päätöksen kumoamiseen tai muuttamiseen valittajan eduksi;


niin myös


25) ote tai jäljennös, joka tarvitaan 8 kohdassa tarkoitettua tilan osittamista tai 10 kohdassa mainittuja asioita varten;30 §

Kiinteistön omistusoikeuden luovutuskirja on leimaverosta vapaa:Edellä 1 momentin 7 kohdassa tarkoitetun todistuksen antaa maaseutuelinkeinopiiri maatalouden harjoittamisen ja metsälautakunta metsätalouden harjoittamisen osalta.31 §

Kiinteistön omistusoikeuden luovutuskirja on leimaverosta vapaa, jos ulkomailla asuvien ja ulkomaisten yhteisöjen kiinteistönhankintojen valvonnasta annetussa laissa tarkoitettua lupaa kiinteistön omistusoikeuden hankkimiseen ei myönnetä.Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 1993.Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Valtiovarainministeri
Iiro Viinanen

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.