Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry esitykseen

Puutteelliset hakuehdot

HE 217/1992
Hallituksen esitys Eduskunnalle Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen liitteen I eräiden määräysten hyväksymisestä

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan täydennyksenä Euroopan talousalueen perustamiseen liittyvien sopimusten eräiden määräysten hyväksymisestä kesäkuussa 1992 annettuun esitykseen (esitys I), että eduskunta hyväksyisi Euroopan yhteisöjen niihin säädöksiin sisältyvät säännökset, joihin viitataan Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen (ETA-sopimus) liitteessä I, ja jotka vaativat eduskunnan suostumuksen. Kyseisiä eläinlääkintä- ja kasvinsuojeluasioita koskevia säädöksiä ei voitu esityksessä I vielä ehdottaa hyväksyttäviksi, koska niiden ruotsinnokset puuttuivat. Tämä esitys liittyy esitykseen I ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.


Tämän esityksen tarkoituksena on täydentää eduskunnalle 12 päivänä kesäkuuta 1992 annettua esitystä Euroopan talousalueen perustamiseen liittyvien sopimusten eräiden määräysten hyväksymisestä (HE 95/1992 vp; esitys I) saattamalla eduskunnan hyväksyttäviksi ja esitykseen I yhdistettäviksi niissä eläinlääkintä- ja kasvinsuojeluasioita koskevissa Euroopan yhteisöjen (EY) säädöksissä olevat säännökset, joihin viitataan Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen (ETA-sopimus) liitteessä I, ja jotka koskevat lainsäädännön alaa.

Koska ruotsinnokset kaikista niistä lainsäädännön alaan kuuluvista EY-säädöksistä, joihin viitataan ETA-sopimuksen liitteessä I, eivät olleet valmistuneet esityksen I antamiseen mennessä, hallitus päätti antaa näiden säädösten hyväksymisestä ja voimaansaattamisesta erillisen esityksen myöhemmin. Tässä yhteydessä päätettiin esityksessä I olevan Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymistä ja sopimuksen soveltamista koskevan lakiehdotuksen 16 §:n 3 momenttiin sisällyttää säännös, jonka mukaan lakiehdotusta ei sovelleta säädöksiin, joihin viitataan ETA-sopimuksen liitteessä I. Kyseisten säädösten suomennokset annettiin esityksen I antamisen yhteydessä eduskunnalle tiedoksi. ETA-sopimuksen liitteen I aineelliset perustelut sisällytettiin esityksen I maatalous- ja kalataloustuotteita koskevan yleisperusteluosan kohtaan 6.II.2 ja yksityiskohtaisia perusteluja koskevan kohdan 1.1. lukuun 2. Eduskunnan hyväksyttäviksi tällä esityksellä annettavat ETA-sopimuksen liitteen I lainsäädännön alaan kuuluvien säädösten ruotsinkieliset tekstit on laadittu osaksi Suomessa ja osaksi Ruotsissa, eivätkä ne ole sanamuodoltaan lopullisia.

Kuten esityksessä I on tarkemmin selostettu, säädöksissä, joihin viitataan Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen liitteessä I, on myös sellaisia säännöksiä, jotka poikkeavat voimassa olevasta lainsäädännöstä tai joiden johdosta on tarpeen ryhtyä uuteen lainsäädäntötoimeen. Kyseiset säännökset edellyttävät siten lainsäädännön alaan kuuluvina eduskunnan hyväksymistä. Näiden säännösten hyväksymisen johdosta esityksen I hyväksymisponsiehdotuksen 1 kappaleessa oleva viittaus ETA-sopimuksen liitteeseen I ja esitykseen I sisältyvän Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymistä ja sopimuksen soveltamista koskevan lakiehdotuksen 16 §:n 3 momentti ovat tarpeettomia.

Edellä olevan perusteella sekä hallitusmuodon 33 §:n mukaisesti esitetään,

että Eduskunta hyväksyisi niissä säädöksissä olevat säännökset, joihin viitataan Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen liittessä I, ja jotka vaativat eduskunnan suostumuksen

Helsingissä 9 päivänä lokakuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ministeri
Pertti Salolainen

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.