Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry esitykseen

Puutteelliset hakuehdot

HE 204/1992
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maatilatalouden tulo- verolain muuttamisesta

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maatilatalouden tuloverolaki vastaamaan käsitteiltään ja rakenteeltaan pääomatulojen verotuksen uudistukseen keskeisesti liittyvää tuloverolakia. Maataloudesta ja metsätaloudesta saatuja tuloja ei uudistuksen jälkeen enää verotettaisi maatilatalouden yhteisen tulolähteen tulona, vaan maatalouden puhdas tulo ja metsätalouden puhdas tulo laskettaisiin erikseen. Maatalouden puhdas tulo maatalouteen kohdistuvien korkojen vähentämisen jälkeen muodostaisi maatalouden tuloksen, jonka verottamisesta ja maatalouden yritystulon jakamisesta pääoma- ja ansiotulo-osuuksiin säädettäisiin tuloverolaissa. Myös puun myyntitulon verottamista koskevat säännökset sisältyisivät tuloverolakiin. Maatilatalouden tuloverolakiin sisältyvä metsätalouden puhdas tulo olisi mahdollista valita tulon määrittämisperusteeksi siirtymäkauden ajaksi. Metsätalouden puhdasta tuloa verotettaisiin ansiotulona.

Lisäksi ehdotetaan muuhun lainsäädäntöön tehdyistä ja ehdotetuista muutoksista aiheutuvia tarkennuksia maatalouden puhtaan tulon ja metsätalouden puhtaan tulon laskentaan.

Ehdotetut muutokset on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 1993 alusta. Lakia sovellettaisiin ensimmäisen kerran vuodelta 1993 toimitettavassa verotuksessa.

Esitys liittyy valtion talousarvioesitykseen vuodelle 1993 ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.


YLEISPERUSTELUT

1. Nykytila

1.1. Maatilatalouden tulon laskeminen

Maatilatalouden tuloverolain (543/67) mukaan maatilatalouden tulo on maatilalla harjoitetun maatalouden ja maataloudeksi katsottavan sivuansiotoiminnan puhtaan tulon sekä laskennallisen metsätalouden puhtaan tulon ja hankintatyön arvon yhteismäärä.

Maatalouden puhdasta tuloa laskettaessa menoina vähennetään kaikki tulon hankkimisesta tai säilyttämisestä johtuneet menot. Näiden lisäksi maatalouden puhtaasta tulosta voidaan vähentää tasausvaraus. Tasausvarauksen suuruus on enintään 30 prosenttia maatalouden puhtaasta tulosta, ei kuitenkaan enempää kuin 40 000 markkaa.

Metsätalouden puhdas tulo arvioidaan keskimääräisten tuottoperusteiden mukaan. Puhtaasta tulosta voidaan vähentää erikseen vain lain 13 §:ssä säädetyt menot. Metsätalouden puhtaaseen tuloon kohdistuvat puun kasvatuksen kulut vähennetään muilta osin keskimääräisenä vähennyksenä verokuutiometrin raha-arvosta. Hankintatyön arvo arvioidaan valtioneuvoston päätöksessä ja verohallituksen yhtenäistämisohjeissa määriteltyjen keskimääräisten arvioimisperusteiden mukaan. Hankintatyöhön kohdistuu 150 kuutiometrin verovapaus. Metsätuhoalueilla verovapaus voi olla kahtena peräkkäisenä vuotena 500 kuutiometriä.

Maatilatalouden tulosta vähennetään maatilataloudesta johtuvien velkojen korot ansiotoimintaan kohdistuvina täysimääräisinä. Korkomenojen markkamääräinen omavastuuosuus koskee kuitenkin myös maatilatalouden harjoittajaa.

1.2. Maatilatalouden tulolähteen merkitys

Maatilatalouden tulo vahvistetaan tulolähteittäin eli maatiloittain. Siten maatalouden tai metsätalouden puhtaasta tulosta tehtäviä vähennyksiä ja maatilatalouden tappiota käsitellään maatilakohtaisesti. Esimerkiksi maatalouden investointi- ja tasausvarausta sovelletaan tulolähdekohtaisesti niin, että toisessa tulolähteessä tehtyä varausta ei voida tulouttaa eikä käyttää saman omistajan toisessa tulolähteessä.

Maatilatalouden verovuoden tappio vahvistetaan tulolähdekohtaisesti. Maatilatalouden tulolähteen sisällä verovuoden maatalouden negatiivinen tulos vähennetään metsätalouden puhtaasta tulosta. Vastaavasti metsätalouteen kohdistuvista koroista johtuva metsätalouden negatiivinen tulos vähennetään maatalouden puhtaasta tulosta. Valtionverotuksessa maatilatalouden verovuoden tappiona voidaan kokonaistuloista vähentää korkeintaan 10 000 markkaa. Vahvistettuja tappioita voidaan vähentää myöhempinä vuosina sekä kunnallis- että valtionverotuksessa vain saman maatilatalouden tulolähteen tuloista.

Myös metsämaan uudistusalan taimikon verovapaus, metsätalouden puhtaasta tulosta tehtävät vähennykset ja hankintatyön veronhuojennus lasketaan maatilakohtaisesti.

2. Esityksen keskeiset ehdotukset

2.1. Maatalouden tulos

Esityksen mukaan maatalouden harjoittajalle laskettaisiin maatalouden tulos, joka saataisiin vähentämällä maatalouteen kohdistuvat korot maatalouden puhtaasta tulosta. Maatalouden tulos jaettaisiin luonnollisilla henkilöillä ja kuolinpesillä yritystulon jakamista koskevien tuloverolain säännösten perusteella pääomatulo- ja ansiotulo-osuuksiin. Tämän vuoksi nykyistä maatilataloudesta saatavan tulon määritelmää ja laskentaa olisi muutettava. Maa- ja metsätaloudesta saatavaa tuloa käsiteltäisiin verotuksessa erikseen maatalouden tulona ja puun myyntitulona tai siirtymäkauden aikana metsätalouden puhtaana tulona.

Maatalouden tuloksen laskennan perusyksikkönä olisi edelleen maatila, jonka maatalouden puhdas tulo laskettaisiin maataloudesta saatavien tulojen ja luonnollisten vähennysten erotuksena. Tasausvaraus vähennettäisiin maatilan maatalouden puhtaasta tulosta. Maatalouden tulos syntyisi maataloudesta johtuvien korkojen vähentämisen jälkeen. Jos samalla omistajalla tai yrittäjäpuolisoilla on useita erillisiä maatiloja, maatalouden tulos olisi kaikkien maatilojen maatalouden puhtaitten tulojen yhteismäärä vähennettynä maataloudesta johtuvien velkojen koroilla.

Maatalouden tuloksen verottamista sekä maatalouden tappion vähentämistä uuden järjestelmän mukaisesti on käsitelty tarkemmin tuloverolakia koskevassa hallituksen esityksessä.

2.2. Maatalouden puhdas tulo

Muualle lainsäädäntöön ehdotetut muutokset heijastuvat myös maatalouden puhtaan tulon laskentaan.

Luovutusvoittojen verotusta on ehdotettu laajennettavaksi. Tähän perustuen ehdotetaan, että maatalouteen kuuluvien rakennelmien ja rakennusten luovutusvoitot ja vahingonkorvaukset olisivat kokonaan maatalouden veronalaista tuloa. Asuinrakennusten ja muiden yksityiskäytössä olevien rakennusten luovutusvoittoihin sovellettaisiin tuloverolain säännöksiä.

Kiinteistöveron säätämisen vuoksi asuntotulon verottamisesta luovutaan kokonaan. Kiinteistövero olisi maatalouden rakennuksiin ja niiden maapohjaan kohdistuvalta osuudeltaan maatalouden vähennyskelpoinen meno. Kiinteistöveron säätämiseen liittyy myös maatalouden rakennusten ja rakennelmien hankintamenon poistamisen nopeuttaminen. Jos rakennuskohtainen menojäännös on korkeintaan 6 000 markkaa, se ehdotetaan poistettavaksi kerralla.

Tuloverolaissa oleva metsätalouden pääomatulon verottamista koskeva säännös vaikuttaisi omasta metsästä otetun puutavaran arvon vähentämiseen maataloudessa. Sellainen omaan käyttöön otto, joka ei tuloudu metsätalouden pääomatulona, ei synnyttäisi myöskään vähennyskelpoista maatalouden menoa. Tämä koskisi vain niitä verovelvollisia, joita verotettaisiin puun myyntitulosta tuloverolain mukaan. Metsätalouden puhtaan tulon verotuksen valinneita verotettaisiin voimassa olevan säännöksen mukaan. Heitä koskisi myös säännös metsänhoidosta tai hankintakaupasta aiheutuneiden menojen vähennyskelvottomuudesta.

Lainvastaisesta teosta aiheutuneita taloudellisia seuraamuksia on eräissä tapauksissa hyväksytty vähennyskelpoisiksi elinkeinotoiminnan yhteydessä. Muun muassa oikeusministeriö on esittänyt, että sellaisten seuraamusten kuin sakkojen, ylikuormamaksujen, pysäköintivirhemaksujen ja muiden vastaavien suoritusten vähennyskelpoisuus tuloverotuksessa estettäisiin lainsäädännöllä. Tämänsisältöinen ehdotus sisältyy elinkeinoverotuksesta annetun lain muutosesitykseen. Yhdenmukaisesti sen kanssa ehdotetaan, että myös maataloudenharjoittajaan kohdistetut rangaistusluonteiset maksuseuraamukset nimenomaisesti säädettäisiin vähennyskelvottomiksi.

2.3. Metsätalouden puhdas tulo

Tuloverolain voimaantulosäännösten mukaan luonnollinen henkilö, kuolinpesä ja näiden muodostama verotusyhtymä voisi siirtymäkaudeksi valita nykyisen metsätalouden puhtaan tulon verotuksen. Metsätalouden puhtaan tulon laskennan perusyksikkönä olisi edelleen maatila. Siten metsätalouden puhtaaseen tuloon kohdistuvat vähennykset ja metsämaan uudistusalan taimikon veronhuojennus laskettaisiin maatilakohtaisesti kuten nykyisin.

Menojäännöksestä tehtävinä poistoina vähennettäviin metsäojitusmenoihin ja metsäautotien rakentamismenoihin ehdotetaan sovellettavaksi tuloverolain puun myyntitulon verottamista koskevissa säännöksissä ehdotettua 15 prosentin vuotuista poistoa myös metsätalouden puhtaan tulon laskennassa.

Metsätalouden puhtaasta tulosta ehdotetaan vähennettäväksi uutena erillisenä vähennyksenä metsätaloudesta johtuvien velkojen korot. Pinta-alaperusteisessa järjestelmässä metsätalouteen kohdistuvia korkoja voivat olla lähinnä metsän hankkimisesta aiheutuneen velan tai metsänparannuslainan korot. Korkomenojen vähentäminen metsätalouden sisällä muiden maatilakohtaisten vähennysten tapaan yksinkertaistaisi verotusta. Myös se, että metsätalouden puhdas tulo ei muodostaisi erillistä tappiota, olisi hallinnollisesti perusteltua.

Metsätalouteen kohdistuva kiinteistövero ei sisälly verokuutiometrin raha-arvosta tehtävään keskimääräiseen vähennykseen. Kiinteistövero ehdotetaan uudeksi erilliseksi vähennykseksi, koska se muutoin jäisi metsätalouden puhtaan tulon verotuksen valinneilla kokonaan vähentämättä.

2.4. Hankintatyön arvo

Hankintatyön arvoon ehdotetaan sovellettavaksi tuloverolain hankintatyön arvon määrittämistä ja verovapaata hankintatyön määrää koskevia säännöksiä. Näin hankintatyön arvo arvioitaisiin kaikille yhtäläisin perustein riippumatta siitä, verotettaisiinko hankintatyön tekijää muuten metsätalouden puhtaasta tulosta maatilatalouden tuloverolain mukaan vai puun myyntitulosta tuloverolain mukaan.

3. Esityksen vaikutukset

Esitys liittyy pääomatulojen verotuksen uudistamiseen, jonka vaikutuksia on arvioitu hallituksen esityksessä tuloverolaiksi. Ehdotetuilla muutoksilla ei olisi merkittäviä vaikutuksia maatalouden puhtaan tulon määrään.

Maatalouden puhtaan tulon ja metsätalouden puhtaan tulon laskentaan liittyvät muutosehdotukset eivät lisäisi olennaisesti hallintokustannuksia eivätkä hallintotyötä.

4. Asian valmistelu

Esitys on maataloutta koskevilta osiltaan valmisteltu virkatyönä. Metsätalouden puhdasta tuloa ja hankintatyön arvoa koskevat muutosehdotukset pohjautuvat puun myyntitulojen verotustyöryhmän ehdotuksiin (työryhmämuistio VM 1992:5).

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT

1. Lakiehdotuksen perustelut

1 §. Pykälässä oleva lain soveltamisalaa koskeva määritelmä ehdotetaan muutettavaksi, koska maataloudesta saatuja tuloja ja metsätaloudesta saatuja tuloja käsiteltäisiin erikseen. Kaikkien maataloutta harjoittavien verovelvollisten maatalouden tulos laskettaisiin maatilatalouden tuloverolain mukaan. Ehdotetussa tuloverolaissa säädettäisiin, kuinka maatalouden tulosta käsiteltäisiin yhteisöjen, yhteisetuuksien ja yhtymien verotuksessa sekä jaettavana yritystulona.

2 §. Pykälää ehdotetaan muutettavaksi, koska nykyinen maatilatalouden tulolähde jaettaisiin maatalouteen ja metsätalouteen. Maatalouden tulos muodostuisi lainkohdassa määritellystä maatalouden harjoittamisesta. Maatalouden määrittely noudattaa pääosin verotuksessa muodostunutta käytäntöä. Määrittely selventäisi aiempaa käytäntöä siten, että pelkän metsätilan sivuansiotoimintaa verotettaisiin kuten maataloutta, jos toiminta ei muodosta eri liikettä. Sivuansiotoiminnaksi lukemisen edellytyksenä olisi, että toimintaa verotettaisiin kuten maataloutta myös tavanomaisen maatalouden harjoittamisen yhteydessä. Voimassa olevia säännöksiä on tulkittu siten, ettei metsätalouden sivuansiotoimintaan sovelleta maatilatalouden tuloverolakia, jos varsinaista maataloutta ei ole lainkaan.

Pykälään ehdotetaan lisättäväksi maatilan määritelmä. Maatilan käsite on tarpeen edelleen useita maatiloja omistavien maatalouden harjoittajien maatilojen puhtaan tulon laskennassa, koska tasausvaraus tehtäisiin edelleen yksittäisen maatilan maatalouden puhtaasta tulosta.

Myös metsätalouden puhtaaseen tuloon kohdistuvat vähennykset ovat olleet maatilakohtaisia. Metsämaan uudistusalan verovapaus lasketaan voimassa olevan säännöksen mukaan nimenomaisesti verovelvollisen maatilan metsän puhtaan tuoton perusteella. Ensiharvennusvähennyksen tekemistä koskevat rajoitukset ovat myös maatilakohtaisia.

3 §. Pykälää ehdotetaan muutettavaksi tulolähteen käsitteen muuttamisen johdosta. Maatalouden tulos laskettaisiin käyttämällä maatilaa peruslaskentayksikkönä, jos maataloutta harjoitetaan useilla erillisillä maatiloilla. Puolisoiden yhdessä tai erikseen omistamia maatiloja käsiteltäisiin kuten aiemminkin.

Myös metsätalouden puhdas tulo ehdotetaan laskettavaksi ensin edelleen erikseen kultakin itsenäiseltä maatilalta voimassa olevien metsätalouden puhtaan tulon laskentaa koskevien säännösten edellyttämällä tavalla. Eri kunnissa sijaitsevat pelkät metsätilat olisivat yhä erillisiä maatiloja. Puolisoiden harjoittaessa yhdessä metsätaloutta ansiotulona pidettävä metsätalouden puhdas tulo jaettaisiin puolisoiden kesken vallinnan mukaan.

4 §. Pykälään ehdotetaan tehtäväksi sanonnalliset tarkistukset vastaamaan maatalouden määrittelyä.

Kun maatalouden määritelmä poikkeaisi nykyisestä eikä tarkoituksena ole laajentaa yksityistaloudessa käytettyjen maatalous- ja puutarhatuotteiden verovapautta koskemaan myös erikoismaataloudesta tai sivuansiotoiminnasta saatavia muita tuotteita, ehdotetaan pykälän 2 momentin säännöstä tarkistettavaksi.

5 §. Pykälän 1 momentin 2 kohtaa ehdotetaan muutettavaksi siten, että lainkohdassa säädettäisiin maatalouteen kuuluvien rakennusten ja rakennelmien luovutushinnat kokonaan veronalaisiksi. Ehdotus on samansisältöinen kuin elinkeinotulon verottamisesta annetun lain rakennusten luovutusvoittojen veronalaisuutta koskevat säännökset. Muiden rakennusten luovutusvoitot verotettaisiin ehdotetun tuloverolain säännösten mukaisesti, jolloin kokonaan verovapaata olisi oman asunnon luovutuksesta saatu voitto kahden vuoden asumis- ja omistusajan jälkeen.

Pykälän 1 momentin 4 kohdassa ehdotetaan laajan tulokäsitteen mukaisesti erityisesti mainittavaksi, että kaikki maatalouteen kohdistuva tuki on veronalaista. Lainkohdasta ehdotetaan poistettavaksi säännös yksityistalouden rakennuksiin saatujen avustusten verovapaudesta. Tulo-ja varallisuusverolakiin (1240/88) on tullut vuonna 1992 voimaan samansisältöinen muutos.

Pykälän 1 momentin 13 kohta ehdotetaan kumottavaksi, koska asuntotulon verottamisesta on luovuttu uuden kiinteistöverolain säätämisen yhteydessä.

6 §. Pykälän 1 momentin 9 kohta ehdotetaan muutettavaksi tuloverolain metsätalouden pääomatulon verottamista koskevan säännösehdotuksen mukaiseksi. Ehdotuksen mukaan metsätalouden pääomatuloa ei syntyisi sellaisesta omasta metsästä otetusta puusta, jota käytettäisiin saman verovelvollisen maatalouden tuotantorakennuksien tai rakennelmien rakentamiseen tai korjaamiseen. Koska tällaista omaan käyttöön ottoa ei luettaisi tuloksi, ei vähennettävää menoakaan syntyisi.

Pykälän 1 momenttiin ehdotetaan lisättäväksi uusi 13 kohta, jonka mukaan maataloudessa käytetyn kiinteistön kiinteistövero olisi vähennyskelpoinen luonnollinen vähennys. Kiinteistövero olisi vähennyskelpoista myös siltä osin, kuin se on kohdistunut esimerkiksi maatalouden tuloa tuottavaan ainesmaan ottoalueeseen.

7 §. Pykälän 4 kohdan metsätaloutta koskeva säännös ehdotetaan muutettavaksi koskemaan vain niitä verovelvollisia, joita verotetaan metsätalouden puhtaasta tulosta.

Pykälään ehdotetaan lisättäväksi uusi 6 kohta, jonka mukaan sakot, pysäköintivirhemaksut, ylikuormamaksut ja muut sellaiset rangaistusluontoiset maksut olisivat vähennyskelvottomia. Säännöksessä tarkoitetaan vain seuraamuksia, joissa maksuvelvollisuus kohdistuu vain maataloudenharjoittajaan itseensä. Vähennyskelvottomilla maksuilla ei siis tarkoiteta maatalouden ylituotannosta aiheutuvia markkinoimis- ja vientikustannusmaksuja eikä muita niihin verrattavia maksuja.

9 §. Pykälän voimassa olevan 4 momentin säännökset ehdotetaan poistettaviksi 5 §:n 1 momentin 2 kohtaan ehdotetun muutoksen johdosta.

Pykälän 4 momenttiin ehdotetaan otettavaksi säännös kiinteistöverolakia koskevan hallituksen esityksen perusteluissa (hall.es. 50/1992 vp.) mainitusta rakennuskohtaisen poiston määrästä. Ehdotettuun rakennuskohtaiseen lisäpoistoon liittyy verovuotta 1993 koskeva siirtymäsäännös.

10 a §. Pykälän 1 ja 2 momenttiin ehdotetaan tehtäväksi sanonnallinen tarkistus tulolähdejaon muuttamisen johdosta. Tasausvaraus tehtäisiin edelleen yksittäisen maatilan maatalouden puhtaasta tulosta ja luettaisiin saman maatilan veronalaiseksi tuloksi tai käytettäisiin saman maatilan investointeihin.

10 c §. Pykälän 1 momenttiin ehdotetaan tehtäväksi sanonnallinen tarkistus, jotta tasausvarauksen tuloutus kohdistuisi siihen maatilaan, jonka maatalouden puhtaasta tulosta varaus on tehty.

10 d §. Pykälään ehdotetaan otettavaksi uusi maatalouteen kohdistuvien korkojen vähentämistä koskeva säännös. Maatalouteen kohdistuvat korot vähennettäisiin verovelvollisen harjoittaman maatalouden puhtaasta tulosta, joka olisi erillisten maatilojen puhtaitten tulojen yhteismäärä.

11 §. Pykälän 3 momentti ehdotetaan kumottavaksi. Ehdotetun uuden tuloverolain mukaan valtiota verotettaisiin poikkeuksetta puun myyntitulosta.

12 §. Pykälä ehdotetaan muutettavaksi siten, että siinä viitattaisiin ehdotettuun tuloverolakiin, jossa säädettäisiin hankintatyön verottamisesta.

13 §. Pykälän 1 momentin 4 ja 5 kohtaa ehdotetaan muutettaviksi siten, että metsämaan ojituksesta ja metsäautoteistä aiheutuneiden menojen poistoprosenttina käytettäisiin ehdotettuja puun myyntitulon verotuksessa sovellettavia poistoprosentteja. Menojäännöksestä tehtävä poisto alenisi 25 prosentista 15 prosenttiin.

Lainkohtaan ehdotetaan lisättäväksi uusi 6 kohta, jossa metsätaloudesta johtuvat korot rinnastettaisiin luonnollisiin vähennyksiin. Tällöin metsätalouden korot eivät voisi muodostaa erillistä metsätalouden tappiota kuten nykyisin, vaan ne muodostaisivat yhdessä muiden metsätalouden puhtaaseen tuloon kohdistuvien vähennysten kanssa niin sanotun siirtyvän erän, jos vähennysten yhteismäärä ylittäisi metsätalouden puhtaan tuoton. Siirtyvä erä on nykyisinkin seuraavana vuonna metsätalouden puhtaasta tulosta tehtävä erillinen vähennys. Siirtyvä erä on vähennyksenä mukana metsätalouden puhtaan tulon laskennassa siihen saakka, kunnes se tulee kokonaan vähennetyksi.

Lainkohtaan ehdotetaan lisättäväksi myös uusi 7 kohta, jonka mukaan metsätaloudessa käytetyn kiinteistön kiinteistövero olisi metsätalouden puhtaasta tulosta erikseen tehtävä vähennys.

Pykälän 5 momenttiin ehdotetaan tehtäväksi sanonnalliset tarkistukset poistamalla maininnat valtion metsätaloudesta ja muuttamalla keskusmetsälautakunta nykyisin käytössä olevaksi nimeksi metsäkeskus.

14 a §. Pykälään ehdotetaan tehtäväksi sanonnalliset tarkistukset siten, että maininnat valtiosta metsämaan uudistusalan veronhuojennuksen yhteydessä poistettaisiin.

15 b §. Pykälästä ehdotetaan poistettavaksi yhteismetsän oikeus ensiharvennusvähennykseen, koska yhteismetsää ei verotettaisi metsätalouden puhtaasta tulosta.

17 §. Pykälä ehdotetaan kumottavaksi tulolähdejaon muuttamisen johdosta. Maatalouteen kohdistuvat korot on ehdotettu vähennettäväksi maatalouden puhtaasta tulosta ja metsätalouden puhtaaseen tuloon kohdistuvat korot erillisenä 13 §:n mukaisena vähennyksenä.

18 §. Pykälä ehdotetaan kumottavaksi. Säännöstä maatalouden käyttöomaisuuden alkuinventoinnista tarvittiin vuoden 1968 verotuksen toimittamista varten.

20 §. Pykälästä ehdotetaan poistettavaksi säännös valtion omistamien maiden veronhuojennustodistuksista, koska valtiota ei verotettaisi metsätalouden puhtaasta tulosta.

21 §. Pykälään sisältyvä viittaus tulo- ja varallisuusverolakiin ehdotetaan tarkistettavaksi ehdotetun uuden lain mukaiseksi.

2. Voimaantulo

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993. Sitä sovellettaisiin ensimmäisen kerran vuodelta 1993 toimitettavassa verotuksessa.

Maatalouteen kuuluvien rakennusten ja rakennelmien luovutuksiin sekä maatilan tai sen osan luovutuksiin sovellettaisiin ennen lain voimaantuloa voimassa olleita säännöksiä, jos luovutus on tapahtunut ennen tämän lain voimaantuloa.

Verovuonna 1993 olisi maatalouteen kuuluvien rakennusten tai rakennelmien lisäpoiston yhteismäärä korkeintaan 6 000 markkaa. Lisäpoisto olisi maatilakohtainen.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus:

Laki maatilatalouden tuloverolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 15 päivänä joulukuuta 1967 annetun maatilatalouden tuloverolain (543/67) 5 §:n 1 momentin 13 kohta, 11 §:n 3 momentti sekä 17 ja 18 §,

sellaisina kuin niistä ovat 5 §:n 1 momentin 13 kohta 29 päivänä joulukuuta 1988 annetussa laissa (1235/88) sekä 11 §:n 3 momentti ja 17 § 24 päivänä elokuuta 1990 annetussa laissa (718/90),

muutetaan 1-3 §, 4 §:n 1 ja 2 momentti, 5 §:n 1 momentin 2 ja 4 kohta, 6 §:n 1 momentin 9 ja 12 kohta, 7 §:n 4 ja 5 kohta, 9 §:n 4 momentti, 10 a §:n 1 ja 2 momentti, 10 c §:n 1 momentti, 12 §, 13 §:n 1 momentin 4 ja 5 kohta sekä 5 momentti, 14 a §:n 1 momentin 1 ja 2 kohta sekä 6 momentti, 15 b §:n 1 momentti, 20 §:n 1 momentti ja 21 §,

sellaisina kuin niistä ovat 4 §:n 1 ja 2 momentti, 5 §:n 1 momentin 2 ja 4 kohta, 6 §:n 1 momentin 9 ja 12 kohta, 10 a §:n 1 ja 2 momentti, 10 c §:n 1 momentti ja 13 §:n 1 momentin 4 ja 5 kohta sekä 5 momentti, 14 a §:n 1 momentin 1 ja 2 kohta sekä 6 momentti, 15 b §:n 1 momentti, 20 §:n 1 momentti ja 21 § mainitussa 24 päivänä elokuuta 1990 annetussa laissa, 9 §:n 4 momentti 20 päivänä joulukuuta 1985 annetussa laissa (1039/85) sekä 12 § muutettuna 19 päivänä joulukuuta 1980 ja 11 päivänä heinäkuuta 1986 annetuilla laeilla (847/80 ja 543/86), sekä

lisätään 6 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on muutettuna 30 päivänä joulukuuta 1970 ja 15 päivänä kesäkuuta 1973 annetuilla laeilla (847/70 ja 509/73) sekä mainitulla 24 päivänä elokuuta 1990 annetulla lailla, uusi 13 kohta, 7 §:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna mainituilla 30 päivänä joulukuuta 1970 ja 15 päivänä kesäkuuta 1973 annetuilla laeilla, uusi 6 kohta, lakiin uusi 10 d § sekä 13 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on mainitussa 24 päivänä elokuuta 1990 annetussa laissa, uusi 6 ja 7 kohta seuraavasti:

1 §

Maatalouden tulos lasketaan valtion- ja kunnallisverotusta toimitettaessa tässä laissa säädetyllä tavalla.

Luonnollisen henkilön ja kuolinpesän maatalouden tuloksen jakamisesta pääomatuloksi ja ansiotuloksi sekä tappion vähentämisestä säädetään tuloverolaissa ( / ).

Puun myyntitulojen verotuksesta säädetään tuloverolaissa.

Tässä laissa säädetään myös metsätalouden puhtaan tulon laskemisesta vuosilta 1993―2005 toimitettavissa verotuksissa.

2 §

Maataloudella tarkoitetaan varsinaista maataloutta sekä sellaista erikoismaataloutta taikka maa- tai metsätalouteen liittyvää muuta toimintaa, jota ei ole pidettävä eri liikkeenä.

Maatilalla tarkoitetaan tässä laissa itsenäistä taloudellista yksikköä, jolla harjoitetaan maa- tai metsätaloutta.

3 §

Maatalouden tulos lasketaan vähentämällä maatalouden puhtaasta tulosta maataloudesta johtuneen velan korot sekä indeksi- ja kurssitappiot.

Maatalouden puhtaaseen tuloon luetaan maatalouden harjoittajan kaikkien maatilojen maatalouden puhtaitten tulojen yhteismäärä. Metsätalouden puhtaaseen tuloon luetaan metsätalouden harjoittajan kaikkien maatilojen metsätalouden puhtaitten tulojen yhteismäärä.

4 §

Maatalouden verovuoden puhdas tulo on maataloudesta rahana tai rahanarvoisena etuutena verovuonna saatujen tulojen ja tulon hankkimisesta tai säilyttämisestä johtuneiden menojen erotus.

Maatalouden veronalaiseksi tuloksi ei lueta verovelvollisen ja hänen perheensä yksityistaloudessa käytettyjen tilalta saatujen varsinaisen maatalouden tuotteiden ja puutarhatuotteiden luovutushintaa.


5 §

Edellä 4 §:ssä tarkoitettuja maatalouden verovuoden veronalaisia tuloja ovat muun ohessa:


2) maatalouteen kuuluvasta rakennuksesta, rakennelmasta tai sen osasta saadut luovutushinnat sekä vahingon-, vakuutus- ja muut korvaukset; maatilan tai sen osan luovutuksen yhteydessä kuitenkin myös rakennuksista ja rakennelmista saadut voitot verotetaan 21 §:ssä tarkoitetulla tavalla;


4) maatalouteen saadut avustukset ja korvaukset, lukuun ottamatta uudis- ja kivenraivauspalkkioita ja muita niihin verrattavia maanparannusavustuksia; koneiden, kaluston ja laitteiden hankkimista tai perusparannuksia varten saadut avustukset ja korvaukset kuitenkin tuloutetaan 8 §:ssä ja salaojitusavustukset 10 §:ssä säädetyllä tavalla sekä rakennusten ja rakennelmien hankintaan ja perusparannuksiin saadut avustukset vähentämällä ne vastaavista hankinta- tai perusparannusmenoista;


6 §

Edellä 4 §:ssä tarkoitettuja tulon hankkimisesta tai säilyttämisestä johtuneita vähennyskelpoisia menoja ovat muun ohessa:


9) omasta metsästä muuhun maatalouskäyttöön kuin maatalouden tuotantorakennusten tai rakennelmien rakentamiseen tai korjaamiseen otetun puutavaran kantoraha-arvo tai sitä korkeampi toisessa tulolähteessä veronalaiseksi luovutushinnaksi luettava määrä;


12) verovelvollisen toisesta tulolähteestä maatalouteen siirtämän omaisuuden verotuksessa poistamatta oleva hankintamenon osa tai sitä korkeampi toisessa tulolähteessä veronalaiseksi luovutushinnaksi luettu määrä; sekä

13) kiinteistövero siltä osin kuin se kohdistuu maatalouden käytössä olevaan kiinteistöön.


7 §

Vähennyskelpoisia menoja eivät ole:

4) metsätalouden puhtaasta tulosta verotettavan verovelvollisen metsänhoidosta tai hankintakaupan yhteydessä tai muutoin myyntiä varten suoritetusta puutavaran valmistuksesta ja kuljetuksesta johtuneet menot;

5) verovelvollisen tai hänen perheensä yksityistalouden hyväksi tehdystä työstä johtuneet menot; sekä

6) sakot, pysäköintivirhemaksut, ylikuormamaksut eivätkä muut vastaavat rangaistusluonteiset maksuseuraamukset.

9 §

Maatalouteen kuuluvan rakennuksen tai rakennelman enintään 6 000 markan suuruinen poistamaton hankintameno vähennetään kertapoistona.

10 a §

Verovelvollinen voi vähentää maatilan maatalouden puhtaasta tulosta veroilmoituksessaan tekemänsä varauksen (tasausvaraus). Tasausvarauksen suuruus on enintään 30 prosenttia maatilan maatalouden puhtaasta tulosta ennen varauksen vähentämistä, kuitenkin enintään 40 000 markkaa. Pienempää kuin 5 000 markan tasausvarausta ei kuitenkaan saa tehdä. Tasausvarauksen määrää laskettaessa jätetään täysien tuhansien markkojen ylimenevä osa lukuunottamatta.

Tasausvaraus on luettava maatilan maatalouden veronalaiseksi tuloksi tai käytettävä jäljempänä 10 b §:ssä mainitun omaisuuden hankinta- ja perusparannusmenojen kattamiseen viimeistään toisena verovuonna sen verovuoden päättymisestä, jolta jätetyssä veroilmoituksessa tasausvaraus on tehty. Aikaisemmin tehty varaus on käytettävä ennen myöhemmin tehtyä varausta.


10 c §

Jollei verovelvollinen ole esittänyt selvitystä tasausvarauksen lukemisesta tuloksi tai käyttämisestä 10 a ja 10 b §:ssä tarkoitetulla tavalla, tasausvaraus luetaan maatilan maatalouden veronalaiseksi tuloksi sinä verovuonna, jona se olisi viimeistään ollut luettava tuloksi tai käytettävä.


10 d §

Maatalouden puhtaasta tulosta vähennetään maataloudesta johtuneen velan korot sekä indeksi- ja kurssitappiot.

12 §

Hankintatyön arvosta ja veronalaisen hankintatyön määrästä säädetään tuloverolaissa.

13 §

Verovelvollisella on oikeus maatilan metsätalouden puhtaasta tulosta erikseen vähentää seuraavat suorittamansa menot jäljempänä mainituin edellytyksin:

4) metsämaan ojituksesta aiheutuneet menot vuosittain menojäännöksestä tehtävänä 15 prosentin poistona;

5) pääosin metsätalouden kuljetuksiin kautta vuoden autolla liikennöitäviksi tarkoitettujen metsäteiden (metsäautotie) rakentamisesta aiheutuneet menot vuosittain menojäännöksestä tehtävänä 15 prosentin poistona;

6) metsätalouteen kohdistuvat korot;

7) kiinteistövero siltä osin kuin se kohdistuu metsätalouden käytössä olevaan kiinteistöön.


Metsämaan ojituksesta ja metsäautotien rakentamisesta aiheutuneiden menojen vähennyskelpoisuuden edellytyksenä on, että toimenpide on toteutettu metsäkeskuksen antamien ohjeiden ja metsäautotien menojen osalta lisäksi metsälautakunnan ennen työhön ryhtymistä hyväksymän suunnitelman mukaisesti.

14 a §

Metsämaan uudistusalan taimikosta myönnetään tässä pykälässä tarkoitettu verovapaus seuraavilla edellytyksillä:

1) metsälautakunta on hyväksynyt taimikon perustetuksi; jos metsä on uudistettu luontaisesti, taimikon kasvua haittaavat siementävät puut on poistettava ennen verovapauden myöntämistä;

2) uudistusalalla ei ole suoritettu yksityismetsälain (412/67) vastaista hakkuuta eikä uudistusalan taimikko ole verovelvollisen laiminlyönnin johdosta joutunut yksityismetsälain vastaiseen tilaan;


Metsälautakunnan tehtävänä on valvoa tässä pykälässä tarkoitetun verovapauden edellytyksiä sen mukaan kuin verohallitus tarkemmin määrää. Taimikon vakiintumisen edellytykset selvitetään sen jälkeen, kun 5 momentissa tarkoitettu vakiintumisaika lisättynä enintään viidellä vuodella on kulunut.
15 b §

Luonnollisella henkilöllä, kuolinpesällä ja näiden muodostamalla yhtymällä on oikeus maatilan metsätalouden puhtaasta tulosta tehdä vähennys verovuonna ostajalle luovutetusta ensiharvennushakkuussa kertyneestä puutavarasta (ensiharvennusvähennys).


20 §

Metsälautakunnan on annettava verovelvolliselle ja veroviranomaiselle todistus 14 ja 14 a §:ssä säädetyistä veronhuojennuksen edellytyksistä. Metsälautakunta antaa metsänomistajalle todistuksen ensiharvennuksen edellytyksistä, jos tarkoituksena on luovuttaa puutavaraa hankinta- tai käteiskaupalla.


21 §

Maatilan tai sen osan luovutuksesta saadut voitot verotetaan tuloverolaissa säädetyllä tavalla.


Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 199 . Sitä sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 1993 toimitettavassa verotuksessa jäljempänä mainituin poikkeuksin.

Ennen tämän lain voimaantuloa tapahtuneisiin luovutuksiin sovelletaan ennen tämän lain voimaantuloa voimassa olleita säännöksiä.

Sellaiseen metsänomistajaan, jota verotetaan tämän lain mukaan metsätalouden puhtaasta tulosta, sovelletaan 6 §:n 1 momentin 9 kohtaa sellaisena kuin se on ennen tämän lain voimaantuloa.

Vuodelta 1993 toimitettavassa verotuksessa kertapoistoina vähennettävien maatilan maatalouden rakennusten ja rakennelmien poistamattomien hankintamenojen yhteismäärä saa olla enintään 6 000 markkaa.


Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Valtiovarainministeri
Iiro Viinanen

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.