Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry esitykseen

Puutteelliset hakuehdot

HE 199/1992
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi aikuisten järjestelmällisen hammashuollon toimeenpanon siirtämisestä

StVM 33/1992

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan valtiontalouden säästötoimenpiteisiin liittyen, että aikuisten järjestelmällisen hammashuollon korvaamisen toteutus siirrettäisiin alkamaan 1 päivästä tammikuuta 1994. Myös proteettisen hoidon korvaaminen siirrettäisiin alkamaan samasta ajankohdasta.

Vuonna 1956 tai sen jälkeen syntyneillä vakuutetuilla hammashuollon korvaus jatkuisi edelleen nykyisellä tasolla eli olisi ehkäisevästä hoidosta 90 prosenttia ja muusta hoidosta 60 prosenttia 1 päivästä tammikuuta 31 päivään joulukuuta 1993.

Hammashuoltouudistuksen voimaantulon siirtäminen säästäisi sairausvakuutuksen menoja vuonna 1993 arviolta 470 miljoonalla markalla.

Esitys liittyy valtion talousarvioesitykseen vuodelle 1993 ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Ehdotettua lakia on tarkoitus soveltaa vuoden 1993 alusta saman vuoden loppuun.


PERUSTELUT

1. Nykyinen tilanne ja ehdotetut muutokset

Sairausvakuutuslain muuttamisesta annettuun lakiin (1714/91) sisältyi osana muutos, jonka mukaan järjestelmällisen hammashuollon aikuisväestöä koskeva toteutus aloitettaisiin 1 päivänä heinäkuuta 1992. Hammashuollon kustannuksista, mukaan lukien laboratorio- ja röntgentutkimukset, hammaslääkärin määräämät lääkkeet sekä hoitoon liittyvät matkakustannukset, olisi suoritettu siten korvausta koko väestölle. Lain 5 b §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan sairaanhoitona olisi korvattu hammaslääkärin suorittama järjestelmällisen hammashuollon periaatteita noudattava suun ja hampaiden tutkimus ja hoito, lukuun ottamatta oikomishoitoa. Sairausvakuutuskorvausta olisi myönnetty lain voimaantulon jälkeen myös proteettisesta hoidosta, koska laissa aikaisemmin olleet proteettisen hoidon ja hammasteknisten toimenpiteiden korvaamisen esteet oli poistettu. Korvausta olisi suoritettu irtoproteettiseen hoitoon sisältyvästä hammasteknisestä työstä, jolloin itse apuvälineen korvaaminen materiaalikustannuksineen olisi jäänyt korvauksen ulkopuolelle.

Samasta ajankohdasta oli tarkoitus korvata sairausvakuutuslain 7 §:n mukaan hammaslääkärin suorittamasta suun ja hampaiden tutkimuksesta sekä ehkäisevästä hoidosta perimästä palkkiosta nykyisen 90 prosentin sijasta 80 prosenttia enintään taksan mukaisesta määrästä. Hammaslääkärin muusta hammashoidosta tai korvattavasta proteettisesta hoidosta perimästä palkkiosta olisi korvattu nykyisen 60 prosentin sijasta 50 prosenttia enintään taksan mukaisesta määrästä.

Valtiontaloudellisista syistä järjestelmällisen hammashuollon ja hammaslääkärin suorittaman proteettisen hoidon korvaamisen aloittaminen siirrettiin 1 päivään tammikuuta 1993 lailla aikuisten järjestelmällisen hammashuollon toimeenpanon siirtämisestä (559/92).

Eduskunta on maamme itsenäisyyden 75-vuotisjuhlavuoteen liittyen hyväksynyt lain rintamaveteraanien hammashuollon järjestämisestä ja korvaamisesta (678/92). Sen mukaan rintamaveteraaneilla on 1 päivästä lokakuuta 1992 oikeus saada yksityishammaslääkärin suorittamasta tarkastuksesta ja ehkäisevästä hoidosta korvausta 100 %:n mukaisesti sairausvakuutustaksan mukaisesta markkamäärästä ja terveyskeskuksessa suoritettu tutkimus- ja hoito on veteraaneille maksutonta. Proteettisen hoidon vaatimasta yksityishammaslääkärin tai erikoishammasteknikon suorittamasta kliinisestä työstä veteraaneille maksetaan myös enintään 100 %:n sairausvakuutuskorvaus. Terveyskeskuksissa suoritettu protetiikkaan liittyvä hoitotyö on veteraaneille maksutonta. Muutoin rintamaveteraanien hammashuollon kustannuksista on voimassa, mitä järjestelmällisen hammashuollon korvaamisesta vuonna 1956 tai sen jälkeen syntyneille vakuutetuille on säädetty.

Valtiontaloudellisista syistä aikuisten järjestelmällisen hammashuollon toimeenpanoa joudutaan edelleen lykkäämään. Tämän vuoksi ehdotetaan, että korvausjärjestelmän voimaantuloa siirretään vielä vuodella eli alkamaan vasta vuoden 1994 alusta. Sairausvakuutuslain 5 §:n 2 momenttia, 5 b §:n 1 momentin johdantokappaletta ja 1 kohtaa sekä 7 §:ää sovellettaisiin, sellaisina kuin ne ovat sairausvakuutuslain muuttamisesta annetun lain (1714/91) voimaan tullessa, 31 päivään joulukuuta 1993.

2. Esityksen taloudelliset vaikutukset

Hammashuoltouudistuksen voimaantulon siirtäminen säästäisi, jos otetaan huomioon myös edellä mainitusta rintamaveteraanien hammashuollon lakisääteisestä järjestämisestä ja korvaamisesta aiheutuvat menot, sairausvakuutuksen menoja vuonna 1993 arviolta 470 miljoonalla markalla.

3. Asian valmistelu

Asiaa on valmisteltu sosiaali- ja terveysministeriössä virkatyönä.

4. Voimaantulo

Esitys liittyy valtion talousarvioesitykseen vuodelle 1993.

Laki aikuisten järjestelmällisen hammashuollon toimeenpanon siirtämisestä ehdotetaan tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993 ja sovellettavaksi vuoden 1993 ajan.

5. Säätämisjärjestys

Aikuisten järjestelmällisen hammashuollon korvaamista koskevalla uudistuksella olisi korvattu osa aikuisväestön hammassairauksista johtuvia kustannuksia. Uudistuksen lykkääntymisestä huolimatta aikuisten hammashuoltoa korvataan eräiden vaikeiden sairauksien yhteydessä. Tämän vuoksi ei voida katsoa, että esitys heikentäisi valtiopäiväjärjestyksen 66 §:ssä tarkoitettua toimeentulon lakisääteistä perusturvaa.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus:

Laki aikuisten järjestelmällisen hammashuollon toimeenpanon siirtämisestä

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:


1 §

Sen estämättä, mitä sairausvakuutuslain muuttamisesta 30 päivänä joulukuuta 1991 annetun lain (1714/91) voimaantulosäännöksen 1 momentissa on sanottu lain 5 §:n 2 momentin ja 5 b §:n 1 momentin johdantokappaleen ja 1 kohdan sekä 7 §:n soveltamisesta, sovelletaan sanottuja lainkohtia, sellaisina kuin ne ovat mainitun sairausvakuutuslain muuttamisesta annetun lain voimaan tullessa, 31 päivään joulukuuta 1993.


2 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993. Sitä sovelletaan 31 päivään joulukuuta 1993 saakka.
Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Sosiaali- ja terveysministeri
Jorma Huuhtanen

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.