Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry esitykseen

Puutteelliset hakuehdot

HE 167/1992
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maatilatalouden tuloverolain 13 §:n muuttamisesta

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan maatilatalouden tuloverolakia muutettavaksi niin, että metsäverotuksessa myönnettävien uudistamisvähennyksen ja taimikkovähennyksen markkamääriä tarkistetaan näiden perusteena olevien menojen muuttumisen johdosta. Uudistamisvähennyksen määrä luontaisen uudistamisen alueilla samoin kuin taimikkovähennyksen määrä alenisivat 100 markalla hehtaarilta, kun sen sijaan istutusalueilla myönnettävän uudistamisvähennyksen määrä nousisi 300 markalla hehtaarilta.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun se on hyväksytty ja vahvistettu. Sitä sovellettaisiin ensimmäisen kerran vuodelta 1992 toimitettavassa verotuksessa.


PERUSTELUT

1. Nykytila ja ehdotetut muutokset

Vuoden 1991 alusta voimaan tulleen metsäverotusta koskevan uudistuksen yhteydessä lisättiin maatilatalouden tuloverolakiin (543/67) uudistamisvähennystä ja taimikkovähennystä koskevat säännökset. Maatilatalouden tuloverolain 13 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan verovelvollisella on oikeus metsätalouden puhtaasta tulosta erikseen vähentää metsän uudistamismenot uudistamisvähennyksenä luontaisen uudistamisen alueella 800 markkaa hehtaarilta, kylvöalueilla 1 600 markkaa hehtaarilta ja istutusalueilla 3 000 markkaa hehtaarilta. Saman momentin 3 kohdan mukaan taimikonhoitomenot saadaan vähentää taimikkovähennyksenä 1 000 markkaa hehtaarilta. Lain 13 §:n 7 momentin mukaan vähennysten määrät tarkistetaan, jos metsäntutkimuslaitoksen laskelmien perusteella on todettu vähennysten määrien perusteena olevissa menoissa ainakin viiden prosentin lisäys tai alennus.

Metsäntutkimuslaitoksen laskelmien mukaan metsän luontaisen uudistamisen kustannukset, istutuskustannukset ja taimikonhoitokustannukset ovat muuttuneet siten, että laissa mainittuja markkamääriä pitäisi tarkistaa. Luontaisen uudistamisen ja taimikonhoidon kustannustason arvioidaan alentuneen noin 15 %:lla ja istutuksen kustannustason nousseen noin 10 %:lla verrattuna laissa mainittuihin hehtaarilta tehtäviin vähennyksiin.

Edellä esitetyn perusteella ehdotetaan maatilatalouden tuloverolain 13 §:n 1 momentin 2 kohta muutettavaksi siten, että uudistamisvähennys luontaisen uudistamisen alueella alennetaan 800 markasta 700 markkaan hehtaarilta ja istutusalueilla myönnettävä 3 000 markan vähennys korotetaan 3 300 markkaan hehtaarilta. Saman momentin 3 kohdan mukainen taimikkovähennys ehdotetaan alennettavaksi 1 000 markasta 900 markkaan hehtaarilta.

2. Esityksen vaikutukset

Ehdotettu lainmuutos alentaisi metsätalouden puhdasta tuloa vuonna 1992 noin 10 miljoonalla markalla. Vuoden 1993 alusta on tarkoituksena siirtyä puun myynnistä saadun tulon perusteella toimitettavaan verotukseen. Tässä järjestelmässä ei enää myönnettäisi uudistamisvähennyksiä eikä taimikkovähennyksiä. Vähennykset saisivat vain ne verovelvolliset, jotka valitsevat nykyisen pinta-alaperusteisen verotuksen 13 vuodeksi eteenpäin.

3. Asian valmistelu

Ehdotus on valmisteltu virkatyönä valtiovarainministeriössä.

4. Voimaantulo

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun se on hyväksytty ja vahvistettu. Sitä sovellettaisiin ensimmäisen kerran vuodelta 1992 toimitettavassa verotuksessa.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus:

Laki maatilatalouden tuloverolain 13 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 15 päivänä joulukuuta 1967 annetun maatilatalouden tuloverolain (543/67) 13 §:n 1 momentin 2 ja 3 kohta,

sellaisina kuin ne ovat 24 päivänä elokuuta 1990 annetussa laissa (718/90), seuraavasti:

13 §

Verovelvollisella on oikeus metsätalouden puhtaasta tulosta erikseen vähentää seuraavat suorittamansa menot jäljempänä mainituin edellytyksin:

2) metsän uudistamismenot (uudistamisvähennys), luontaisen uudistamisen alueella 700 markkaa hehtaarilta, kylvöalueilla 1 600 markkaa hehtaarilta ja istutusalueilla 3 300 markkaa hehtaarilta;

3) taimikonhoitomenot (taimikkovähennys) 900 markkaa hehtaarilta;Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 199 . Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 1992 toimitettavassa verotuksessa.


Helsingissä 18 päivänä syyskuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ministeri
Ilkka Kanerva

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.