Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry esitykseen

Puutteelliset hakuehdot

HE 129/1992
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kansainvälisten sopimusten julkaisemisesta annetun lain 1 ja 3 §:n muuttamisesta

PeVM 10/1992

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan kansainvälisten sopimusten julkaisemisesta annettua lakia muutettavaksi siten, että sopimussarjassa muutoin julkaistavista sopimuksista selkeästi erottuvan kokonaisuuden muodostavat sopimukset voitaisiin julkaista sopimussarjan erillisessä osastossa.

Lakia ehdotetaan lisäksi muutettavaksi siten, että tällaisiin sopimuskokonaisuuksiin liittyviä ilmoitusmenettelyllä julkaistavia asiakirjoja voitaisiin julkaista sopimussarjassa myös muiden ministeriöiden kuin ulkoasiainministeriön ilmoituksella.

Esityksen välittömänä tarkoituksena on Euroopan talousaluetta koskevan sopimusaineiston julkaiseminen sopimussarjan erillisessä osastossa, josta lakiehdotuksen mukaan päätettäisiin asetuksella. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan ensi tilassa.


YLEISPERUSTELUT

1. Nykyinen tilanne

Kansainvälisten sopimusten julkaisemisesta säädetään kansainvälisten sopimusten julkaisemisesta annetussa laissa (360/82). Lain 1 §:n mukaan on kansainväliset sopimukset, joiden noudattamiseen Suomi on sitoutunut, julkaistava Suomen säädöskokoelman erillisessä osassa (sopimussarja). Lain säännöksiä sovelletaan 6 §:n mukaan myös sopimuksiin liittyviin tai kansainvälisen järjestön niiden nojalla antamiin Suomen valtiota sitoviin päätöksiin ja määräyksiin. Perustuslakivaliokunta on 10 päivänä lokakuuta 1991 oikeusministeriölle antamassaan lausunnossa todennut, että lain 6 § ei koske kansainvälisten lainkäyttöelinten sitovia päätöksiä, vaan pelkästään kansainvälisten järjestöjen hallintoelinten säädösmäisiä päätöksiä.

Lain 2 §:n mukaan valtioneuvosto voi määrätä, että sopimuksesta, joka ei edellytä eduskunnan hyväksymistä ja jolla ei ole yleistä merkitystä, julkaistaan sopimussarjassa ainoastaan tiedonanto siitä, minkä viranomaisen luona sopimus on yleisön nähtävänä ja mistä se on saatavissa.

Kansainvälistä sopimusta, jonka voimaansaattamiseksi ei ole tarpeen antaa erillistä säädöstä, ei lain 3 §:n mukaan julkaista sopimussarjassa. Ulkoasianministeriö voi kuitenkin määrätä sopimuksesta julkaistavaksi sopimussarjassa lain 2 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen. Jos sopimuksella on yleistä merkitystä, ulkoasiainministeriö voi myös määrätä sen julkaistavaksi sopimussarjassa, vaikka sopimuksen voimaansaattamiseksi ei olisikaan tarpeen antaa erillistä säädöstä. Muut viranomaiset kuin ulkoasiainministeriö eivät voi antaa pykälässä tarkoitettuja ilmoituksia.

Lain 4 §:n mukaan sopimussarjassa julkaistaan myös muut kuin 3 §:ssä tarkoitetut ulkoasiainministeriön ilmoitukset, jotka koskevat kansainvälisiä sopimuksia ja kansainvälisiä suhteita.

Kansainväliset sopimukset julkaistaan lain 5 §:n mukaan suomen ja ruotsin kielellä sekä, jos kumpikaan näistä ei ole sopimuksen alkuperäiskieli, ainakin yhdellä alkuperäiskielellä. Alkuperäiskielillä tarkoitetaan kansainvälisen oikeuden mukaan todistusvoimaisia kielitoisintoja. Valtioneuvosto voi erityisistä syistä määrätä, että muu kuin eduskunnan hyväksymistä edellyttävä kansainvälinen sopimus julkaistaan ilman suomen ja ruotsinkielisiä käännöksiä. Mahdollisuus julkaista asetuksella voimaansaatettavia kansainvälisiä sopimuksia ilman käännöksiä kotimaisille kielille on ristiriidassa hallitusmuodon 22 §:n kanssa, koska hallitusmuodon 22 §:n mukaan lait ja asetukset annetan suomen ja ruotsin kielellä. Tämän takia laki kansainvälisten sopimusten julkaisemisesta on säädetty perustuslainsäätämisjärjestyksessä. Käytännössä ne sopimukset, jotka on julkaistu, on poikkeusmahdollisuutta koskevan säännöksen voimaantulon jälkeenkin julkaistu myös kotimaisilla kielillä.

Tarkemmat säännökset kansainvälisten sopimusten julkaisemisesta annetun lain täytäntöönpanosta annetaan lain 7 §:n mukaan asetuksella. Valtuutussäännöksen nojalla on annettu asetus kansainvälisten sopimusten julkaisemisesta (361/82). Asetuksen 3 §:n mukaan ulkoasiainministeriö voi antaa tarkempia määräyksiä asetuksen soveltamisesta.

2. Ehdotetut muutokset

Euroopan talousalueesta tehty sopimus (ETA-sopimus) ja siihen liittyvä EFTA-valtioiden sopimus valvontaviranomaisen ja tuomioistuimen perustamisesta sekä sopimus EFTA-valtioiden pysyvästä komiteasta allekirjoitettiin 2 päivänä toukokuuta 1992. ETA-sopimus muodostuu pääsopimuksesta, 49 pöytäkirjasta, 22 liitteestä sekä liitteissä viitatuista Euroopan yhteisöjen (EY) säädöksistä. Pääsopimus sekä sopimuksen liitteet ja pöytäkirjat allekirjoitettiin sopimuspuolten virallisilla kielillä ja eri kielitoisinnot ovat yhtä todistusvoimaisia. Säädöksistä (n. 10 000 painosivua), joihin viitataan sopimuksen liitteissä, on käännökset suomen ja ruotsin sekä islannin ja norjan kielillä, jotka todennetaan erikseen.

Lisäksi sopimuksessa mainitaan oikeudellisesti sitomattomia EY-asiakirjoja, jotka toisin kuin liitteissä viitatut sitovat EY-säädökset eivät sopimuksen 119 artiklan mukaan ole osa sopimusta, mutta joihin sopimuspuolten on kiinnitettävä huomiota taikka jotka sopimuspuolten ja ETAn valvontaviranomaisten on otettava aiheellisella tavalla huomioon.

Sopimuksen voimassaoloaikana voidaan ETAn sekakomitean päätöksillä muuttaa sopimuksen eräitä pöytäkirjoja sekä sopimuksen liitteitä. Käytännössä tämä merkinnee sitä, että sekakomitean päätöksessä viitataan ETA-sopimukseen kuuluvaa EY-säädöstä muuttavaan säädökseen tai kokonaan uuteen EY-säädökseen, joka otetaan tällaisella päätöksellä osaksi ETA-sopimusta.

Oikeusministeriön ETA-yksikössä tehtyjen laskelmien mukaan uusia ETAn alaan kuuluvia EY-säädöksiä olisi vuosittain noin 90, mikä EY-säädösten keskiarvosivumäärän mukaan merkitsisi noin 650 sivun vuotuista kertymää. Tämä arvio on kuitenkin siinä mielessä epäluotettava, että tietyissä tapauksissa voi yksi ainoa direktiivin liite olla pituudeltaan 900 painosivua, joten sivumääräisten vuosikertymien vaihteluväli voi olla sangen suuri. On myös huomattava, että laskelman perustana olleina vuosina (1987―91) EY:ssä annettiin sisämarkkinaohjelman toteuttamiseksi runsaasti uusia säädöksiä.

EFTA-valtiot ovat ETA-sopimuksen mukaisesti allekirjoittaneet sopimuksen EFTAn valvontaviranomaisen perustamisesta. Valvontaviranomaisella on sopimusvelvoitteiden yleisen valvonnan sekä ETA-sopimukseen sisältyvien kilpailua, valtion tukea ja julkisia hankintoja koskevien sääntöjen valvonnan osalta vastaava toimivalta ja tehtävät kuin Euroopan yhteisöjen komissiolla. Valvontaviranomaisen perustamisesta tehdyssä sopimuksessa määritellyn toimivaltansa puitteissa EFTAn valvontaviranomainen voi muun muassa tehdä sellaisia sopimuspuolten asianomaisten viranomaisten toimintaa ohjaavia päätöksiä, jotka Suomessa olisi annettava säädösmuotoisina.

EFTA-valtiot ovat myös allekijoittaneet sopimuksen EFTAn pysyvän komitean perustamisesta. Komitean tehtävänä olisi huolehtia EFTAn osallistumisesta ETA-sääntöjen hallinnointiin ja kehittämiseen. Myös pysyvä komitea voi antaa ohjeita ja suosituksia tai tehdä päätöksiä, jotka olisi julkaistava Suomessa.

ETA-sopimus, sen sitova liitesäännöstö sekä ETAn sekakomitean päätökset on julkaistava kansainvälisten sopimusten julkaisemisesta annetun lain (360/82) mukaisesti Suomen säädöskokoelman sopimussarjassa. Siltä osin kuin edellä mainitut uudet EFTAn toimielimet tekevät Suomea valtiona sitovia säädösmäisiä päätöksiä, ne olisi tarkoituksenmukaista julkaista samalla tavalla kuin ETAn sekakomitean tekemät päätökset.

Ottaen huomioon, että ETA-aineisto poikkeaa sekä määrällisesti, sisältönsä puolesta että muodoltaan muista kansainvälisistä sopimuksista, on tarkoituksenmukaista jakaa sopimussarja osastoihin. Tuolloin ETA-aineisto julkaistaisiin erillisessä osastossa "Euroopan talousalue", kun taas muut sopimukset julkaistaisiin muualla sopimussarjassa. Koska kyse on sopimussarjan teknisestä jakamisesta kahteen osastoon, muutos ei vaikuta siihen, että sopimussarja on kokonaisuutena edelleenkin Suomen säädöskokoelman osa. Uusien EFTAn toimielinten tekemät Suomea valtiona sitovat päätökset julkaistaisiin sopimussarjan ETA-osastossa. Suomea valtiona sitovilla päätöksillä tarkoitetaan kansainvälisten sopimusten julkaisemisesta annetun lain 3 ja 6 §:n mukaisesti päätöksiä, joiden voimaansaattamiseksi on tarpeen antaa erillinen säädös.

Tämän mukaisesti erillisessä ETA-osastossa julkaistaisiin:

1) ETA-sopimus ja sen liitesäännöstö;

2) EFTAn valvontaviranomaista, tuomioistuinta ja pysyvää komiteaa koskevat sopimukset;

3) ETAn sekakomitean päätökset sopimuksen pöytäkirjojen ja liitteiden muuttamisesta, sekä

4) EFTAn valvontaviranomaisen ja pysyvän komitean Suomea sitovat säädösmäiset päätökset.

Sopimussarjan ETA-osastossa voitaisiin lisäksi julkaista muita Euroopan talousalueeseen liittyviä asiakirjoja. Kysymykseen tulisi lähinnä ETA-sopimuksen liitteissä mainittujen oikeudellisesti sitomattomien EY-asiakirjojen julkaiseminen.

Kansainvälisten sopimusten julkaisemisesta annetun lain 2 §:n mukaan voidaan kansainvälinen sopimus jättää tietyin edellytyksin julkaisematta. ETA-sopimuksen liitesäännöstössä on EY-säädöksiä, jotka täyttävät kyseisen lainkohdan edellytykset. Ratkaisu keventäisi ETA-osaston sivumäärää olennaisesti, mutta se voi toisaalta olla käytännössä hankalasti hallinnoitava ja palvelisi huonosti julkaisemisen informatiivisia tavoitteita. Siten on perusteltua julkaista ETA-sopimuksen sitova liitesäännöstö kokonaisuudessaan sopimussarjan ETA-osastossa.

ETAn sekakomitean päätökset ja muut Euroopan talousalueeseen liittyvät asiakirjat ja ilmoitukset, jotka on asianomaisten sääntöjen mukaan julkaistava, julkaistaneen pohjoismaisilla kielillä myös Euroopan yhteisöjen viralliseen lehteen perustettavassa ETA-täydennysosassa (EEA Supplement). Julkaisu EY:n virallisilla kielillä tapahtuisi EY:n virallisen lehden ETA-osastossa (EEA Section), jossa viitattaisiin tarvittaessa EY:n virallisen lehden muihin osastoihin. Julkaisu EY:n virallisen lehden ETA-osastossa täyttäisi ilmeisesti EY-säädöksiin perustuvan julkaisutarpeen myös Itävallan, Sveitsin ja Liechtensteinin osalta, koska niiden viralliset kielet ovat myös EY:n virallisia kieliä. EY:n virallisen lehden ETA-täydennysosaan ja ETA-osastoon liittyvistä järjestelyistä on tarkoitus sopia erikseen ETA-sopimuksen sopimuspuolten välillä.

Koska ETA-sopimus ei merkitse lainsäädäntövallan delegoimista ETAn toimielimille, julkaisemisella EY:n virallisen lehden ETA-täydennysosassa ei olisi valtionsisäisiä oikeusvaikutuksia Suomessa. Oikeudellisesti sitova julkaiseminen tältä osin olisi päätösten voimaansaattamisen yhteydessä tapahtuva julkaiseminen sopimussarjan ETA-osastossa.

ETA-sopimuksen ja sen sitovan liitesäännöstön suomen- ja ruotsinkieliset toisinnot ovat todistusvoimaisia. Sama koskee ETAn sekakomitean päätöksiä. Näin ollen ne julkaistaisiin sopimussarjan ETA-osastossa kansainvälisten sopimusten julkaisemisesta annetun lain 5 §:n 1 momentin nojalla pelkästään kotimaisilla kielillä.

Sopimussarjan osastojaosta on asianmukaista lisätä säännös kansainvälisten sopimusten julkaisemisesta annettuun lakiin. Tarve ottaa käyttöön osastojako sopimussarjassa voi ilmetä muidenkin sopimuskokonaisuuksien kuin Euroopan talousalueen osalta. Tämän takia ehdotetaan lakiin lisättävän uuden 1 §:n 2 momentin sanamuoto väljäksi, jolloin sitä voitaisiin tarvittaessa soveltaa muissakin yhteyksissä. Uuden osaston käyttöönotosta säädettäisiin asetuksella.

Nykyisen lain 3 §:n mukaan voidaan sopimussarjassa ulkoasiainministeriön ilmoituksella julkaista myös sopimus, jolla on yleistä merkitystä, vaikka sen voimaansaattaminen erillisellä säädöksellä ei olisikaan tarpeen. Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen liiteaineistoon kuuluu asiakirjoja, jotka eivät velvoita Suomea oikeudellisesti siten, että niiden voimaansaattaminen erillisellä säädöksellä olisi tarpeen. Ne olisi kuitenkin aiheellista julkaista Suomessa. Osan EFTAn pysyvän komitean tekemistä päätöksistä voidaan olettaa olevan samankaltaisia. Sellaisten Euroopan talousalueeseen liittyvien asiakirjojen julkaiseminen ilmoituksella, joiden osalta erillinen voimaansaattaminen Suomessa ei ole tarpeen, voi olla tarkoituksenmukaista uskoa myös muiden viranomaisten kuin ulkoasiainministeriön tehtäväksi. Säännös tulisi sovellettavaksi lähinnä ETA-sopimukseen liittyvien sitomattomien EY-päätösten ja -asiakirjojen osalta. Kyseiset asiakirjat koskevat useimmissa tapauksissa EY-säädösten soveltamiseen liittyviä teknisiä yksityiskohtia, tai ne sisältävät tiettyjä erityiskysymyksiä koskevia suosituksia. Sen mahdollistaminen, että muutkin viranomaiset kuin ulkoasiainministeriö voivat antaa lain 3 §:ssä tarkoitettuja ilmoituksia, edellyttää tätä koskevan säännöksen lisäämistä lain 3 §:ään.

Tarkemmat säännökset ja määräykset sopimussarjan ETA-osastosta annettaisiin kansainvälisten sopimusten julkaisemisesta annetussa asetuksessa sekä asetuksen 3 §:n nojalla ulkoasiainministeriön päätöksellä. Luonnos tätä tarkoittavaksi asetusmuutokseksi on esityksen liitteena.

3. Esityksen vaikutukset

Valtion painatuskeskuksesta annetun asetuksen (728/88) 1 §:n mukaan painatuskeskuksen tehtävänä on julkaista Suomen säädöskokoelmaa ja sen sopimussarjaa. Julkaisemisesta aiheutuvat kustannukset katetaan tilausmaksuilla, eikä sopimussarjan osastojaon toteuttaminen aiheuta muutosta tältä osin. Julkaisemistapaan ehdotetut muutokset eivät myöskään vaikuta asianomaisten hallituksen esitysten, asetusehdotusten ja eduskunnan vastausten painattamisesta aiheutuviin kustannuksiin, jotka suoritetaan siten kuin nykyisin.

Sopimussarjan osastojaon toteuttamisesta ei aiheudu lisähenkilökunnan tarvetta.

Ehdotettu sopimussarjan osastojako on omiaan helpottamaan kansalaisten ja yritysten mahdollisuuksia saada keskitetysti tietoja ETA-sopimuksen nojalla noudatettaviksi tulevista oikeussäännöistä.

4. Asian valmistelu

Ehdotus perustuu oikeusministeriön asettaman säädöskokoelmatyöryhmän muistioon, joka on valmistunut 28 päivänä huhtikuuta 1992. Työryhmän muistiosta on hankittu lausunnot ulkoasiainministeriöltä, valtiovarainministeriöltä, kauppa- ja teollisuusministeriöltä ja valtion painatuskeskukselta. Lausunnoissa on puollettu työryhmän ehdotuksia sopimussarjan osastojaon toteuttamiseksi.

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT

1. Lakiehdotuksen perustelut

1 §. Lain 1 §:ään ehdotetaan lisättäväksi uusi 2 momentti, jonka mukaan sopimussarjassa voi olla erillisiä osastoja sopimussarjassa muutoin julkaistavista sopimuksista erottuvien sopimuskokonaisuuksien julkaisemista varten. Tällaisista erillisistä osastoista säädettäisiin asetuksella. Koska lain 7 §:n valtuutussäännös koskee vain lain täytäntöönpanoa, uudessa 1 §:n 2 momentissa on aiheellista säätää erikseen valtuudesta antaa asetuksella säännökset osastojaon toteuttamisesta. Erillisissä osastoissa julkaistava aineisto rajattaisiin noudattaen voimassa olevassa laissa säädettyjä perusteita. Julkaistaviksi tulisivat siten sopimusten lisäksi Suomea valtiona sitovat päätökset ja määräykset. Lisäksi voitaisiin sopimussarjan erillisessä osastossa julkaista ilmoituksella muita asianomaisiin sopimuskokonaisuuksiin liittyviä asiakirjoja. Kyseiset asiakirjat olisivat Euroopan talousalueen yhteydessä lähinnä oikeudellisesti sitomattomia EY:n päätöslauselmia, suosituksia ja ilmoituksia ja muita sellaisia asiakirjoja, joihin sopimuspuolten on ETA-sopimuksen mukaan kiinnitettävä huomiota tai jotka niiden taikka ETAn valvontaviranomaisten on otettava aiheellisella tavalla huomioon.

Tarkoituksena on, että sopimussarja jaettaisiin tässä vaiheessa kahteen osastoon siten, että Euroopan talousalueeseen liittyvä aineisto julkaistaisiin erillisessä osastossa "Euroopan talousalue" kun taas muu aineisto julkaistaisiin nykyiseen tapaan sopimussarjassa, sen yleisenä osana. Ehdotuksessa on kuitenkin varauduttu siihen, että muitakin sopimuskokonaisuuksia kuin Euroopan talousalue voitaisiin julkaista erillisissä sopimussarjan osastoissa.

3 §. Pykälään ehdotetaan lisättäväksi valtuutussäännös, jonka mukaan myös muulle viranomaiselle kuin ulkoasiainministeriölle voitaisiin antaa asetuksella oikeus julkaista sopimussarjassa 1 §:n 2 momentissa tarkoitettuihin sopimuskokonaisuuksiin liittyviä asiakirjoja, joiden voimaansaattaminen erillisellä säädöksellä ei ole tarpeen. Hallituksen esityksen liitteenä olevasta asetusluonnoksesta ilmenee, että kyseinen oikeus on tarkoitus antaa muille ministeriöille. Ehdotetun säännöksen sanamuoto ei kuitenkaan estä sitä, että kyseinen oikeus laajennettaisiin tulevaisuudessa myös muihin viranomaisiin, esimerkiksi tiettyihin keskusvirastoihin.

2. Tarkemmat säännökset ja määräykset

Esityksen liitteenä on ehdotus asetukseksi kansainvälisten sopimusten julkaisemisesta annetun asetuksen muuttamisesta. Asetukseen ehdotetaan lisättäväksi uusi 1 a §, jonka 1 momentin mukaan sopimussarjassa on erillinen osasto "Euroopan talousalue". Tässä osastossa julkaistaan Euroopan talousalueen perustamiseen ja toimintaan liittyvät kansainväliset sopimukset sekä sopimuksiin liittyvät tai sopimuksilla perustettujen kansainvälisten toimielinten antamat Suomen valtiota sitovat päätökset ja määräykset.

Osastossa voitaisiin ehdotetun asetusmuutoksen mukaan lisäksi julkaista ilmoituksen muodossa mainittuihin sopimuksiin liittyviä päätöksia ja asiakirjoja. Tällaisen ilmoituksen voisi antaa ulkoasiainministeriön lisäksi myös muu ministeriö. Julkaisumenettely tapauksissa, jolloin julkaisijana on muu ministeriö kuin ulkoasiainministeriö, jäisi asetuksen 3 §:n nojalla annettavien ulkoasiainministeriön päätösten varaan.

EY:n neuvosto on päättänyt 8 marraskuuta 1990, että direktiiveihin on otettava säännös, jossa velvoitetaan jäsenvaltiot kansallisessa täytäntöönpanolainsäädännössään tai sen julkaisemisen yhteydessä viittaamaan kansallisten säännösten taustalla oleviin direktiiveihin. Koska kyse on uudesta EY-järjestelystä, ei ETA-sopimuksen liitesäännöstössä ole kuin muutama direktiivi, jossa on tällainen säännös. ETA-sopimuksen tarkoituksen toteutumisen kannalta on asianmukaista ottaa käyttöön tällainen viittausmenettely myös Suomessa. Lakiteknisesti viittausmenettely edellyttää asiaa koskevan säännöksen ottamista Suomen säädöskokoelmasta annettuun asetukseen (696/80). Asetus Suomen säädöskokoelmasta annetun asetuksen muuttamisesta tältä osin annetaan, kun eduskunta on hyväksynyt ETA-sopimuksen.

3. Voimaantulo ja säätämisjärjestys

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan ensi tilassa kuluvan vuoden aikana. Ehdotukseen liittyvä asetuksenmuutos annetaan heti sen jälkeen, kun esityksessä ehdotettu lainmuutos on hyväksytty ja vahvistettu ja eduskunta on hyväksynyt ETA-sopimuksen.

Koska ehdotettu muutos ei laajenna sitä poikkeusta, joka voimassa olevalla lailla on tehty hallitusmuodon 22 §:n säännöksestä, ehdotus voidaan käsitellä tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus:

Laki kansainvälisten sopimusten julkaisemisesta annetun lain 1 ja 3 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään kansainvälisten sopimusten julkaisemisesta 14 päivänä toukokuuta 1982 annetun lain (360/82) 1 §:ään uusi 2 momentti ja 3 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti:


1 §

Sopimussarjassa voi olla, siten kuin siitä asetuksella säädetään, erillisiä osastoja sellaisten kansainvälisten sopimusten sekä niihin liittyvien muiden asiakirjojen julkaisemista varten, jotka muodostavat sopimussarjassa muutoin julkaistavista sopimuksista erottuvan kokonaisuuden.


3 §

Muun viranomaisen kuin ulkoasiainministeriön oikeudesta julkaista sopimussarjan erillisessä osastossa 1 §:n 2 momentissa tarkoitettuihin sopimuskokonaisuuksiin liittyviä ilmoituksia säädetään asetuksella.Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 199 .

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanemiseksi tarpeellisiin toimenpiteisiin.Helsingissä 11 päivänä syyskuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Vt. ulkoasiainministeri Pääministeri
Esko Aho

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.