Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry esitykseen

Puutteelliset hakuehdot

HE 116/1992
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi talletuspankkien toiminnasta annetun lain, liikepankkilain ja elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan talletuspankkien omaa pääomaa koskevien säännösten täydentämistä siten, että talletuspankin ensisijaista omaa pääomaa olisi myös pankkitarkastusviraston hyväksymin ehdoin tehty vakuudeton pääomasijoitus, jota sijoittaja ei voisi vaatia takaisin maksettavaksi ja jolle voitaisiin maksaa korkoa ainoastaan pankin voitonjakoon kelpoisista varoista. Tällainen pääomasijoitus olisi pankin kirjanpidollista omaa pääomaa ja sitä voitaisiin käyttää pankin tappioiden peittämiseen vapaan oman pääoman ja vararahaston jälkeen.

Esityksessä ehdotetaan lisäksi kumottavaksi liikepankkilain 16 §:n 1 momentissa säädetty rajoitus äänestää liikepankin yhtiökokouksessa enemmällä kuin 1/20:lla kokouksessa edustetusta äänimäärästä. Lakia ehdotetaan muutettavaksi myös siten, että osakeyhtiölain 12 luvun 4 §:n mukainen vähemmistöosakkaan oikeus vaatia osingonjakoa ei koskisi liikepankkia.

Esityksessä ehdotetaan lisäksi elinkeinotulon verottamisesta annettua lakia muutettavaksi siten, että valtiolle tai valtion vakuusrahastolle maksettu pääomasijoituksen korko olisi vähennyskelpoista menoa talletuspankin verotuksessa.

Esityksen tarkoituksena on mahdollistaa julkisen pääomatuen antaminen talletuspankeille niiden luotonantokyvyn ja vakavaraisuuden turvaamiseksi.

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan heti, kun ne on hyväksytty ja vahvistettu, kuitenkin viimeistään 1 päivänä marraskuuta 1992.


YLEISPERUSTELUT

1. Nykyinen tilanne

1.1. Pankkien taloudellinen tilanne

Pankkien taloudellinen tilanne on vuoden 1992 aikana entisestään heikentynyt ja niiden talletuspankkien toiminnasta annetussa laissa (1268/90) säädetyn vakavaraisuuden ylläpitäminen edelleen vaikeutunut. Muun muassa toteutuneet luottotappiot ja niin sanotuista järjestämättömistä luotoista johtuva heikko korkokate tulevat rasittamaan pankkien taloudellista asemaa myös lähivuosina. Tämän vuoksi pankkien omaa pääomaa on tuntuvasti lisättävä, jotta pankkijärjestelmän vakavaraisuus ja luotonantokyky voidaan säilyttää. Hallituksen esityksessä laiksi valtion vakuusrahastosta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 32/92 vp.) ja hallituksen esityksessä vuoden 1992 ensimmäiseksi lisätalousarvioksi on selvitetty tarkemmin pankkien taloudellista asemaa ja siihen johtaneita syitä sekä tarvetta tukea pankkijärjestelmää yhteiskunnan toimenpitein.

1.2. Voimassa oleva lainsäädäntö

Talletuspankkien toiminnasta annetun lain 24 §:ssä on säädetty talletuspankin ensisijaiseen omaan pääomaan luettavista eristä. Euroopan yhteisöjen (EY) luottolaitoksia koskevien direktiivimääräysten ja Kansainvälisen järjestelypankin (BIS) suositusten mukaan talletuspankin ensisijaiseen omaan pääomaan voidaan vakavaraisuutta laskettaessa lukea pääsääntöisesti ainoastaan sellaiset oman pääoman erät, jotka kansallisen lainsäädännön mukaan ovat kirjanpidollista omaa pääomaa ja jotka ovat käytettävissä vahvistettujen tappioiden kattamiseen pankin toiminnan aikana. Osakeyhtiölain (734/78), osuuspankkilain (1271/90) ja säästöpankkilain (1270/90) mukaan liikepankin, osuuspankin ja säästöpankin sidottuun omaan pääomaan voidaan lukea vain osake-, osuus- tai peruspääoma, lisäosuuspääoma, sijoitusosuuspääoma tai kantarahasto, vararahasto ja arvonkorotusrahasto. Muu oma pääoma on vapaata omaa pääomaa.

Talletuspankkien vakavaraisuuden vahvistaminen ensisijaista omaa pääomaa lisäämällä on mahdollista voimassa olevan lainsäädännön mukaan ainoastaan osake- tai siihen verrattavan pääoman ehdoin. Talletuspankkien oman pääoman hankinnalle tällaisin ehdoin on nykyisissä taloudellisissa oloissa hyvin vähäiset mahdollisuudet.

2. Esityksen merkitys

2.1. Tavoitteet

Eduskunta on vuoden 1992 ensimmäisessä lisätalousarviossa momentilla 28.87.88 (Pääomasijoitukset talletuspankkeihin) myöntänyt 8 000 000 000 markan siirtomäärärahan vakuudettomien pääomasijoitusten tekemiseen talletuspankkien sellaisiin etuoikeutettuihin pääomatodistuksiin, jotka luetaan pankin omaan pääomaan sen vakavaraisuutta laskettaessa. Määrärahan tarkoituksenmukainen käyttö edellyttää, että valtion sijoitus voi tapahtua pankeille liiketaloudellisesti perustelluin ehdoin ja että valtio voi vastaavasti merkitä pääomatodistuksia asettumatta alttiiksi kohtuuttomille riskeille.

Valtion vakuusrahastosta 30 päivänä huhtikuuta 1992 annetussa laissa (379/92) säädetään valtion vakuusrahastolle oikeus antaa talletuspankeille suoraa rahoitustukea, jos se on tarpeellista pankin toiminnan ja rahoitusmarkkinoiden vakauden turvaamiseksi. Myös valtion vakuusrahastosta annetun lain 1 §:ssä säädettyjen tavoitteiden saavuttamiseksi on tarpeen kehittää pankeille annettavan tuen muotoja mahdollisimman tarkoituksenmukaisiksi ja valtion taloudelliset edut turvaaviksi. Valtion vakuusrahasto on tehnyt päätöksen 5 000 000 000 markan pääomatuen myöntämisestä Suomen Säästöpankille ehdotuksen tarkoittamana pääomasijoituksena ehdolla, että tällaisen pääomasijoituksen asema tulee lainsäädännöllä riittävästi järjestetyksi.

Ehdotuksella pyritään mahdollistamaan julkisen pääomatuen antaminen talletuspankeille taloudellisesti tarkoituksenmukaisella sekä EY:n pankkien vakavaraisuutta koskevat direktiivimääräykset ja Kansainvälisen järjestelypankin suositukset huomioon ottavalla tavalla. Esityksen tavoitteena on osaltaan varmistaa pankkien luotonantokyvyn ja vakavaraisuuden ylläpitäminen nykyisessä taloudellisessa tilanteessa, jossa perinteinen oman pääoman lisääminen ei ole mahdollista.

2.2. Keinot

Ehdotuksen mukaan talletuspankin omaan pääomaan luetaan sen lisäksi, mitä talletuspankkeja koskevassa lainsäädännössä on säädetty, vakuudeton pääomasijoitus, jolla on huonompi etuoikeus kuin pankin veloilla ja joka saadaan maksaa ennen pankin purkamista takaisin ainoastaan pankkitarkastusviraston luvalla. Pääomasijoitus ei olisi lainkaan sijoittajan irtisanottavissa. Pankki voisi maksaa sijoituksen takaisin vain siinä tapauksessa, että talletuspankki ja sen konserni takaisinmaksun jälkeen täyttäisivät laissa säädetyn vakavaraisuuden. Lisäksi takaisinmaksuun tarvittaisiin pankkitarkastusviraston lupa.

Sijoitukselle maksettavan koron määrä olisi rajoitettu kultakin tilikaudelta tilinpäätöksen osoittamaan voitonjakokelpoisten varojen määrään ja oikeus korkoon olisi ensisijainen osinkoon ja muuhun voittovarojen käyttöön nähden. Sijoittajan oikeus korkoon ei siirtyisi seuraavalle tilikaudelle, jos sitä joltakin tilikaudelta ei voida maksaa. Jotta koron maksaminen pääomasijoitukselle ennen osinkoa olisi kaikissa tilanteissa mahdollista, liikepankkilakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että osakeyhtiölaissa oleva säännös vähemmistön ehdottomasta osinko-oikeudesta ei koskisi liikepankkia.

Jotta pääomasijoitukseen ei liittyisi sijoittajan kannalta kohtuutonta riskiä eikä omistajien osallistumista tappioiden kattamiseen rajoitettaisi sijoittajan kustannuksella, sijoitusta saisi käyttää pankin tappioiden kattamiseen vasta sen jälkeen, kun vapaa oma pääoma ja vararahasto on käytetty ja vain, mikäli pankki samalla alentaa samassa suhteessa osake- tai siihen rinnastettavaa pääomaansa.

Pääomasijoitus luettaisiin vakavaraisuuslaskennassa pankin ensisijaiseen omaan pääomaan. Ehdotetut säännökset mahdollistaisivat ensisijaisen oman pääoman hankkimisen EY:n direktiivimääräykset ja Kansainvälisen järjestelypankin suositukset täyttävällä tavalla. Pääomasijoitus luettaisiin pankin kirjanpidossa sidottuun omaan pääomaan.

Pankkitarkastusvirasto antaisi tarkemmat määräykset niistä ehdoista, jotka pääomasijoituksen tulee täyttää, jotta se voidaan merkitä pankin kirjanpidossa omaan pääomaan ja hyväksyä vakavaraisuutta laskettaessa ensisijaiseen omaan pääomaan.

Merkittävien pääomasijoitusten tekeminen pankkeihin edellyttää, että sijoittajalla on oltava oikeus halutessaan muuttaa pääomasijoitus sellaiseksi osake- tai vastaavaksi pääomaksi, johon liittyy mahdollisuus osallistua päätöksentekoon pankin päättävissä elimissä. Tämän turvaamiseksi ehdotetaan, että pääomasijoituksiin voitaisiin soveltuvin osin soveltaa, mitä osakeyhtiölaissa, osuuskuntalaissa ja säästöpankkilaissa on säädetty vaihtovelkakirjoista.

Valtion määräämisvallan turvaamiseksi sellaisissa pankeissa, joihin valtio tai valtion vakuusrahasto on tehnyt merkittäviä pääomasijoituksia, ehdotetaan lisäksi liikepankkilakia muutettavaksi siten, että liikepankkilaissa oleva rajoitus äänestää liikepankin yhtiökokouksessa enemmällä kuin 1/20:lla kokouksessa edustetusta äänimäärästä kumottaisiin. Äänestysrajoituksen tarkoituksena on estää äänivallan liiallinen keskittyminen. Euroopan talousaluetta koskevan sopimuksen johdosta luottolaitoslainsäädäntöä on tarkoitus muuttaa vuoden 1993 alusta siten, että lakiin otetaan säännökset niin sanotusta omistajakontrollista. Niiden mukaan luonnollisen tai oikeushenkilön aikoessa hankkia luottolaitoksesta suoraan tai välillisesti osuuden, jonka suuruus on vähintään 10 % luottolaitoksen osake- tai osuuspääomasta, tuottaa vähintään 10 %:n osuuden sen äänivallasta taikka muutoin oikeuttaa käyttämään siihen rinnastuvaa vaikutusvaltaa sen hallinnossa, olisi aikomuksesta etukäteen ilmoitettava pankkitarkastusvirastolle. Vastaava ilmoitus olisi tehtävä, jos osuuden omistaja aikoisi lisätä omistustaan siten, että se saavuttaisi tai ylittäisi mainitut rajat. Pankkitarkastusvirasto voisi tietyin edellytyksin vastustaa hankintaa ja kieltää osuuden omistukseen liittyvän äänivallan käytön, jos hankinta olisi suoritettu viraston vastustuksesta huolimatta. Uudet omistajakontrollisäännöksetkin huomioon ottaen äänestysrajoituksen säilyttämistä laissa ei ole enää pidettävä perusteltuna.

Jotta pääomasijoituksen vastaanottaminen olisi talletuspankeille liiketaloudellisesti kannattavaa, sijoitukselle maksettava korko olisi säädettävä verotuksessa vähennyskelpoiseksi.

3. Taloudelliset vaikutukset

3.1. Vaikutukset valtiontalouteen

Esityksen mukainen pääomasijoitus voitaisiin tehdä valtion kannalta edullisemmin ehdoin kuin tulosvaikutteinen avustus tai osake- tai siihen verrattava sijoitus. Koska pankeille joudutaan joka tapauksessa antamaan julkista pääomatukea, esityksestä on odotettavissa säästöjä valtiontaloudelle verrattuna siihen, että tuki jouduttaisiin antamaan muussa muodossa. Näitä säästöjä vähentää toisaalta jonkin verran valtion verotulojen väheneminen sen vuoksi, että voitonjakokelpoisista varoista valtiolle maksettava sijoituksen korko vähentää pankin verotettavaa tuloa.

3.2. Vaikutukset pankkeihin

Esitys parantaa merkittävästi pankkien mahdollisuuksia ylläpitää lakisääteistä vakavaraisuuttaan ja lisätä luotonantoaan. Esitys mahdollistaa valtion vuodelle 1992 ensimmäisessä lisätalousarviossa varatun 8 000 000 000 markan määrärahan käyttämisen pankkien luotonannon lisäämiseen ainakin 100 miljardilla markalla ilman pankkien vakavaraisuussuhteen heikentymistä. Esitys mahdollistaa lisäksi valtion vakuusrahaston säästöpankkeja koskevan tukipäätöksen täytäntöönpanon.

4. Organisatoriset vaikutukset

Esityksellä ei ole olennaisia organisatorisia vaikutuksia.

5. Valmistelu

Esitys on valmisteltu virkatyönä valtiovarainministeriössä.

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT

1. Lakiehdotusten perustelut

1.1. Laki talletuspankkien toiminnasta annetun lain muuttamisesta

24 a §. Säännöksen mukaan talletuspankin ensisijaiseen omaan pääomaan luetaan sen lisäksi, mitä lain 24 §:ssä on säädetty, pykälän 1 momentin mukaiset ehdot täyttävä pääomasijoitus.

Pankki tai sen konserniin kuuluva yritys eivät saa asettaa vakuutta sijoituksen pääoman tai koron takaisinmaksamisesta. Estettä ei sitä vastoin ole sille, että ulkopuolinen taho antaa sijoittajalle takauksen tai asettaa muun vakuuden liikkeeseenlaskijan puolesta. Takaukseen tai muuhun vakuuteen ei tällöin kuitenkaan saa liittyä takautumisoikeutta, vastavakuutta, velvollisuutta maksaa takausprovisiota tai mitään muuta vastaavaa pankin suoritusvelvollisuutta vakuuden asettajaan nähden.

Sijoittajalla ei 1 momentin 1 kohdan mukaan ole oikeutta irtisanoa pääomasijoitusta tai muutenkaan vaatia takaisinmaksua niin kauan kuin pankki jatkaa toimintaansa. Pankki voi 2 kohdan mukaan maksaa pääomasijoituksen takaisin ennen pankin purkamista tai konkurssia vain pankkitarkastusviraston luvalla. Luvan myöntämisen edellytyksenä on, että takaisinmaksu ei johda pankin tai sen konsernin vakavaraisuuden alittumiseen alle laissa säädetyn rajan. Pankkitarkastusvirasto voi jättää luvan myöntämättä paitsi silloin, kun takaisinmaksu välittömästi johtaisi säädetyn vakavaraisuusrajan alittumiseen myös, mikäli takaisinmaksun voi todennäköisin perustein olettaa myöhemmin vaarantavan pankin tai sen konsernin vakavaraisuuden säilymisen taikka pankille ei muutoin takaisinmaksun johdosta jäisi riittävää määrää omaa pääomaa.

Sijoitukselle saadaan 1 momentin 3 kohdan mukaan maksaa korkoa ainoastaan pankin ja sen konsernin voitonjakokelpoisten varojen puitteissa. Korkoa ei siten voida maksaa siltä osin kuin lain säännökset taikka pankin yhtiöjärjestyksen tai sääntöjen määräykset rajoittavat voitonjakoa tai säästöpankkilain 40 §:ssä tarkoitettua voittovarojen käyttöä. Korko voidaan maksaa pääomatodistuksen haltijalle vasta, kun tilinpäätös on vahvistettu.

Pankin purkautuessa tai joutuessa konkurssiin on sijoituksella ja sen maksamatta olevalla korolla 1 momentin 4 kohdan mukaan huonompi etuoikeus kuin pankin muilla sitoumuksilla, mutta parempi oikeus kuin osakkeilla, osuuksilla, sijoitusosuuksilla tai kantarahasto-osuuksilla.

Pankin on haettava ehdoille ennen pääomasijoituksen liikkeeseenlaskemista pankkitarkastusviraston hyväksyminen, jotta sijoitus voidaan lukea ensisijaiseen omaan pääomaan ja merkitä kirjanpitoon sidotuksi omaksi pääomaksi.

Pääomasijoitus on 3 momentin mukaan kirjanpidollisesti sidottua omaa pääomaa. Sitä saadaan käyttää tilinpäätöksessä vahvistetun tappion peittämiseen vain, mikäli vapaa oma pääoma ja vararahasto on ensiksi käytetty tappioiden peittämiseen. Pääomasijoituksen käyttö tappioiden peittämiseen edellyttää lisäksi, että samalla osakepääomaa, osuuspääomaa tai lisäosuuspääomaa, tai mikäli ne on käytetty, sijoitusosuuspääomaa taikka kantarahastoa alennetaan tappioiden peittämiseksi samassa suhteessa kuin pääomasijoitusta, jollei pääomasijoituksen ehdoista muuta johdu. Pääomasijoituksen ehdoissa voidaan lisäksi määrätä, että pankin kirjanpidossa tehdyt varaukset on tilinpäätöksessä purettava ennen tappioiden peittämistä pääomasijoituksesta. Mikäli pääomasijoitusta on käytetty tappioiden peittämiseen, pankille myöhemmin kertyviä voittovaroja ja vararahastoa saadaan käyttää, sen lisäksi mitä muualla laissa on säädetty, pääomasijoituksen arvon korottamiseen pankin kirjanpidossa enintään pääomasijoituksesta tappioiden peittämiseen käytetyllä määrällä. Mikäli pääomasijoitusta on käytetty tappioiden peittämiseen tai sen arvoa on uudelleen korotettu, siitä on tehtävä merkintä sijoituksesta annettavaan pääomatodistukseen. Jos pankki laskee liikkeeseen sellaisia pääomatodistuksia, joiden nimellisarvoa on sijoituksen ehtojen mukaan tappion peittämisen jälkeen uudelleen korotettava katettua tappiota vastaavalla määrällä myöhemmin kertyvistä voittovaroista tai vararahastosta ennen näiden erien muuta käyttöä, pankin yhtiöjärjestyksessä tai säännöissä on oltava maininta siitä, että voittovaroja ja vararahastoa käytetään tällaiseen tarkoitukseen ennen muuta lain ja yhtiöjärjestyksen tai sääntöjen sallimaa voittovarojen ja vararahaston käyttöä.

Pääomasijoitukseen voidaan pykälän 4 momentin mukaan ottaa niiden vaihtamista pankin osakkeisiin taikka osuus- ja lisäosuusmaksuihin, sijoitusosuuksiin tai kantarahasto-osuuksiin koskevia ehtoja. Tällöin on soveltuvin osin noudatettava, mitä osakeyhtiölaissa, osuuskuntalaissa ja säästöpankkilaissa on säädetty vaihtovelkakirjalainoista. Sellaisten pääomatodistusten, joihin liittyy mainittu vaihto-oikeus, liikkeeseen laskemisesta tai siihen oikeuttavan valtuutuksen antamisesta on siten päätettävä yhtiökokouksessa taikka osuuspankin tai isäntien kokouksessa. Valtuutuspäätös, pääomasijoituksena vastaanotettu määrä, vaihto-oikeus ja vaihdon toteutuminen on ilmoitettava rekisteröimistä varten niin kuin osakeyhtiölaissa, osuuskuntalaissa ja säästöpankkilaissa säädetään. Koska pääomasijoitusten vaihto-oikeus on useimmiten tarkoitettu ainoastaan turvaamaan sijoittajalle tarvittaessa määräysvalta pankissa, vaihtoaika ei yleensä ole täsmällisesti määriteltävissä. Vaihtoaika voidaan siten kytkeä pääomasijoituksen ehdoissa esimerkiksi johonkin liikkeesenlaskijan vastaiseen taloudelliseen asemaan liittyvään seikkaan kuten vakavaraisuusrajan alittumiseen tai koronmaksukyvyttömyyteen. Jollei vaihdon alkamis- ja päättymisajankohtaa tästä syystä voida ennalta määritellä, on rekisteriin merkittävä millä edellytyksillä vaihto voi tapahtua.

Pääomasijoituksesta on annettava kirjallinen pääomatodistus, joka on asetettava nimetylle henkilölle. Pääomatodistuksen luovutukseen ja panttaukseen sovelletaan velkakirjalain 13, 14 ja 22 §:n säännöksiä juoksevista velkakirjoista, jollei pääomatodistuksen ehdoissa ole rajoitettu siirtokelpoisuutta. Pääomatodistuksesta on käytävä ilmi sijoituksen nimellisarvo. Jos pääomasijoituksen arvoa on pankin kirjanpidossa alennettu tappioiden peittämisen johdosta tai arvoa on sen jälkeen korotettu siirrolla vapaasta omasta pääomasta tai vararahastosta, muuttunut nimellisarvo on merkittävä pääomatodistukseen viivytyksettä.

1.2. Laki liikepankkilain muuttamisesta

Voimassa olevan 16 §:n 1 momentin mukaan liikepankin yhtiökokouksessa kukaan ei saa äänestää enemmällä kuin 1/20:lla kokouksessa edustetusta äänimäärästä, ellei valtiovarainministeriö erityisestä syystä myönnä poikkeusta. Säännös ehdotetaan kumottavaksi.

18 §. Osakeyhtiölain 12 luvun 4 §:n 2 ja 3 momentissa on säädetty vähemmistön oikeudesta vaatia vähimmäisosingonjakoa. Osakkeenomistajilla, joilla on 1/10 tai yhtiöjärjestyksessä määrätty pienempikin osa kaikista osakkeista, on oikeus vaatia, että vähintään puolet vuosinettovoitosta jaetaan osinkona. Pykälässä säädetään, että tämä vähemmistöosakkaiden oikeus ei koske liikepankkia.

1.3. Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta

18 §. Pykälässä säädetään talletuspankkien toiminnasta annetun lain 24 a §:ssä tarkoitetulle pääomasijoitukselle maksettava korko pankin verotuksessa vähennyskelpoiseksi menoksi. Vähennyskelpoisuus koskee ainoastaan valtiolle tai valtion vakuusrahastolle maksettuja korkoja.

2. Voimaantulo

Lait ehdotetaan tulemaan voimaan heti, kun ne on hyväksytty ja vahvistettu, kuitenkin viimeistään 1 päivänä marraskuuta 1992.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskunnan hyväksyttäväksi seuraavat lakiehdotukset:

1.

Laki talletuspankkien toiminnasta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään talletuspankkien toiminnasta 28 päivänä joulukuuta 1990 annettuun lakiin (1268/90) uusi 24 a § seuraavasti:

24 a §

Talletuspankin ensisijaista omaa pääomaa on 24 §:ssä tarkoitettujen erien lisäksi pääomasijoitus, joka täyttää seuraavat ehdot:

1) Sijoitukselle ei saa asettaa vakuutta eikä se ole irtisanottavissa.

2) Sijoitus saadaan maksaa takaisin vain pankkitarkastusviraston luvalla ja edellyttäen, että pankin, tai jos pankki on emopankki, konsernin vakavaraisuus ei laske alle 29 §:ssä säädetyn rajan.

3) Sijoitukselle saadaan maksaa korkoa vain siinä määrin kuin pankin, tai jos pankki on emopankki, konsernin voitonjakokelpoiset varat taikka säästöpankkilain 40 §:ssä tarkoitetut voittovarat siihen riittävät.

4) Pankin purkautuessa tai joutuessa konkurssiin sijoituksen pääomalla ja maksamattomalla korolla on huonompi etuoikeus kuin pankin muilla sitoumuksilla mutta parempi oikeus kuin osakkeilla, osuuksilla, sijoitusosuuksilla tai kantarahasto-osuuksilla.

Pääomasijoituksen ehdoille on haettava pankkitarkastusviraston hyväksyminen.

Pääomasijoitus merkitään pankin taseeseen erilliseksi sidotun oman pääoman eräksi ja se saadaan käyttää sellaisen tappion peittämiseen, johon vapaa oma pääoma ja vararahasto eivät riitä. Jollei pääomasijoituksen ehdoista muuta johdu, pääomasijoituksen käyttäminen tappion peittämiseen edellyttää, että osakepääomaa, osuuspääomaa tai lisäosuuspääomaa, tai mikäli ne on käytetty, sijoitusosuuspääomaa taikka kantarahastoa vastaavasti alennetaan samassa suhteessa. Voittovaroja ja vararahastoa saadaan, sen lisäksi mitä muualla laissa on säädetty, käyttää pääomasijoituksen arvon korottamiseen enintään määrällä, jolla pääomasijoituksen arvoa on aikaisempina tilikausina alennettu tappion peittämiseksi.

Pääomasijoitukseen voidaan liittää oikeus vaihtaa sijoitus pankin osakkeiksi, osuus- ja lisäosuusmaksuiksi, sijoitusosuuksiksi tai kantarahasto-osuuksiksi. Tällöin noudatetaan soveltuvin osin, mitä osakeyhtiölaissa (734/78), osuuskuntalaissa (247/54) ja säästöpankkilaissa on säädetty vaihtovelkakirjalainoista.

Pääomasijoituksesta on annettava nimetylle henkilölle asetettu pääomatodistus. Jollei pääomatodistuksen ehdoista muuta johdu, pääomatodistuksen luovuttamiseen ja panttaukseen sovelletaan, mitä velkakirjalain (622/47) 13, 14 ja 22 §:ssä on säädetty juoksevista velkakirjoista. Jos pääomasijoituksen arvoa on pankin kirjanpidossa alennettu tai korotettu, pääomatodistuksen nimellisarvoa on vastaavasti muutettava ja pääomatodistukseen on tehtävä siitä viivytyksettä merkintä.


Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 199 .


2.

Laki liikepankkilain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 28 päivänä joulukuuta 1990 annetun liikepankkilain (1269/90) 16 §:n 1 momentti ja

muutetaan 18 § seuraavasti:

18 §

Osakeyhtiölain 12 luvun 4 §:n 2 ja 3 momenttia ja 7 §:ää ei sovelleta liikepankkiin.


Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 199 .


3.

Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään elinkeinotulon verottamisesta 24 päivänä kesäkuuta 1968 annetun lain (360/68) 18 §:ään uusi 4 kohta seuraavasti:

18 §

Vähennyskelpoisia ovat myös:

4) talletuspankkien toiminnasta annetun lain 24 a §:ssä tarkoitetun pääomasijoituksen korko, joka on maksettu valtiolle tai valtion vakuusrahastolle.


Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 199 .


Helsingissä 21 päivänä elokuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Valtiovarainministeri
Iiro Viinanen

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.