Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry esitykseen

Puutteelliset hakuehdot

HE 106/1992
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kemikaalilain muuttamisesta

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksen tarkoituksena on yhdenmukaistaa kemikaalilain säännökset Euroopan talousyhteisön (ETY) kemikaaleja koskevien direktiivien kanssa. Euroopan talousyhteisö on antanut 15 kemikaaleja koskevaa direktiiviä, joista suurin osa on tarkoitus toimeenpanna maassamme kemikaalilain nojalla. Vuonna 1989 annetun kemikaalilain yhtenä tavoitteena oli toimeenpanna Suomessa silloin voimassa olleet Euroopan talousyhteisön kemikaaleja koskevat direktiivit. Lakia valmisteltaessa ei kuitenkaan seurattu direktiivejä sillä tarkkuudella kuin Euroopan talousalueesta (ETA) tehty sopimus edellyttää. Kemikaalilakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että laista ilmenevät kemikaa- livalvonnan periaatteet. Yksityiskohtaiset vaatimukset annettaisiin asetuksella sekä valtioneuvoston ja ministeriön päätöksellä. Kemikaalilakia muutettaisiin myös siten, että lain velvoitteet vastaisivat yksityiskohdissaan ETY:n direktiivien vaatimuksia ja valvontamenettelyt olisivat ETA-sopimuksen mukaiset.

Kemikaalilakiin ehdotetaan lisättäväksi ETY:n uudet valvontakeinot käytössä olevista aineista, kiellettyjen ja tiukasti säänneltyjen kemikaalien maastaviennin ennakkosuostumusmenettelystä, kemikaaleja koskevista markkinavalvontakeinoista, kansainvälisestä tietojenvaihdosta sekä koe-eläinten suojelusta.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993.


YLEISPERUSTELUT

1. Nykyinen tilanne

Kemikaalilain (744/89) tarkoituksena on ehkäistä ja torjua kemikaalien aiheuttamia terveys- ja ympäristöhaittoja sekä eräiltä osin kemikaalien aiheuttamia palo- ja räjähdysvaaroja ja omaisuusvahinkoja. Kemikaalilaki on kemikaaleja koskeva yleislaki, jossa säädetään vaarallisten kemikaalien luokituksesta ja merkitsemisestä, vaarallisen kemikaalin käyttöturvallisuustiedotteesta, uusien aineiden ilmoitusmenettelystä, suojauskemikaalien ennakkohyväksymisestä, terveydelle ja ympäristölle vaarallisen kemikaalin teollisesta käsittelystä ja varastoinnista, vaarallisten kemikaalien markkinoille luovuttamisesta, kemikaaleja koskevista kielloista ja rajoituksista sekä kemikaalien tutkimisesta.

Kemikaalilain nojalla on annettu kemikaaliasetus (620/90), asetus terveydelle tai ympäristölle vaarallisen kemikaalin myynnistä ja säilyttämisestä (621/90), asetus vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista (682/90) sekä asetus kemikaalineuvottelukunnasta (622/90). Kemikaaleja koskevat kiellot ja rajoitukset annetaan valtioneuvoston päätöksellä. Lisäksi lain nojalla on annettu ministeriöiden päätöksiä vaarallisten kemikaalien luokituksesta ja merkitsemisestä, uusien aineiden ilmoitusmenettelystä, suojauskemikaalien ennakkohyväksymis- ja ilmoitusmenettelystä sekä vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista.

Kemikaalilain valvonta jakautuu usean ministeriön hallinnonalalle. Sosiaali- ja terveysministeriöllä on koordinointivastuu kemikaalilainsäädännön valmistelusta sekä kemikaalien aiheuttamien terveyshaittojen ehkäisemisestä ja torjumisesta. Ympäristöministeriö vastaa kemikaalien aiheuttamien ympäristöhaittojen ehkäisemisestä ja torjumisesta. Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonalalle kuuluu vaarallisten kemikaalien teollisen käsittelyn ja varastoinnin valvonta. Lisäksi kemikaalilaissa on annettu tehtäviä työministeriön alaiselle työsuojeluhallitukselle.

Kemikaalilain tavoitteet ovat osittain samat kuin räjähdysvaarallisista aineista annettun lain (263/53) sekä työturvallisuuslain (299/58) tavoitteet. Kemikaalilain ja räjähdysvaarallisista aineista annetun lain nojalla on annettu yhteisiä asetuksia sekä kemikaalilain ja työturvallisuuslainsäädännön nojalla yhteisiä päätöksiä.

Kemikaalilain kaikki keskeiset hallintomenettelyt ovat suojauskemikaalien ennakkohyväksyntää lukuun ottamatta Euroopan talousyhteisön direktiivien mukaisia. Myös suojauskemikaaleista on valmisteilla yhteisölainsäädäntöä, jonka hyväksymisen jälkeen kemikaalilain suojauskemikaalien ennakkohyväksyntää koskeva luku tulisi tarkistaa ETY-direktiivien mukaiseksi.

ETA-sopimuksen liitteessä II on lueteltu sopimuksen piiriin kuuluvat Euroopan talousyhteisön vaarallisia aineita koskevat direktiivit. Tässä ryhmässä on myös torjunta-aineita koskevat direktiivit. Suomessa torjunta-aineista on oma lainsäädäntönsä, jonka valvonta kuuluu maa- ja metsätalousministeriölle. ETA-sopimuksen liitteessä mainitut Euroopan talousyhteisön otsonikerrosta heikentäviä aineita koskevat määräykset on tarkoitus saattaa Suomessa voimaan ilmansuojelulain (67/82) nojalla ja vaarallisia aineita sisältäviä paristoja ja akkuja koskevat määräykset jätehuoltolain (673/78) nojalla. Muut Euroopan talousyhteisön kemikaaleja koskevat direktiivit on tarkoitus saattaa voimaan kemikaalilain nojalla.

2. Ehdotetut muutokset

Kemikaalilakia ehdotetaan tarkistettavaksi siten, että sen nojalla voitaisiin toimeenpanna ETY:n kemikaalivalvontaa koskevat direktiivit. Kemikaalilakiin sisällytettäisiin mahdollisuus säätää asetuksella myös ETY:ssä viimeisteltävänä olevista uusista hallintomenettelyistä. Hallintomenettelyt toimeenpantaisiin uusien ETY:n direktiivien ja asetusten mukaisesti.

Lain velvoitteet kohdistettaisiin ETY:n kemikaaleja koskevien direktiivien mukaisesti sellaisiin kemikaalin valmistajiin, maahantuojiin, jakelijoihin tai muihin toiminnanharjoittajiin, jotka vastaavat kemikaalien markkinoille tai käyttöön luovuttamisesta.

Lain valvontamenettelyt ehdotetaan tarkistettaviksi vastaamaan ETA-sopimusta. Tämän vuoksi kemikaalilaista ehdotetaan poistettavaksi eräitä sopimuksen vastaisia valvontamenettelyjä. Kemikaalilain valvonta perustuisi periaatteeseen, että viranomaiset vastaavat kemikaalien markkinavalvonnasta. Yhteismarkkinoilla valvontatehtävät markkina-alueen sisällä jakautuisivat ETA-sopimuksen mukaisesti siten, että suomalaiset vastaisivat Suomessa valmistettavien kemikaalien ja Suomen alueen kautta Euroopan talousalueelle tulevien kemikaalien valvonnasta.

Työsuojeluviranomaisten velvotteita lain valvonnassa ehdotetaan muutettaviksi, koska valtaosaa kemikaaleista käytetään työpaikoilla ja koska työssä käytettävien kemikaalien valvonta soveltuu tämän vuoksi työsuojeluviranomaisille. Aikaisemmin työsuojeluviranomaisista kemikaalilain valvontaan osallistui vain työsuojeluhallitus. Lain valvontaa koskevan muutoksen seurauksena voitaisiin kemikaalien luokituksen, pakkaamisen ja merkitsemisen valvonnasta säätää yksinomaan kemikaalilain nojalla. Lain voimaantulon jälkeen on tarkoitus kumota työturvallisuuslain nojalla annettu valtioneuvoston päätös vaarallisten kemikaalien luokituksesta, varoitusmerkinnöistä ja käyttöturvallisuustiedotteista (667/90).

Myös kemikaalilain nojalla annetut asetukset muutettaisiin ETY-direktiivejä vastaaviksi.

Teknillisen tarkastuksen komitea -91 on julkaissut kaksi välimietintöä. Komitean tehtävänä on selvittää tarvittavat toimenpiteet maamme teknillisen tarkastustoiminnan ja siihen liittyvän lainsäädännön kehittämiseksi vastaamaan teknologisen ja yhteiskunnallisen kehityksen sekä Länsi-Euroopan yhdentymiskehityksen asettamia uusia vaatimuksia. Komitea on julkaissut muun muassa periaatteet norminannon muuttamiseksi vastaamaan eurooppalaista käytäntöä. Komitea on ehdottanut, että tuotteita ja olosuhteita koskevat vaatimukset eriytettäisiin asetus- ja päätöstasolle eri säädöksiin, ministeriöitä alemmat viranomaiset eivät antaisi velvoittavia normeja, lakitasoisen säätelyn tulisi teknisen lainsäädännön osalta rajoittua puite- ja valtuuslakeihin sekä tuotevaatimusten osalta tarveharkinnasta ja poikkeuslupamenettelystä luovuttaisiin. Teknillisen tarkastuksen komitean välimietinnöissä esitetyt periaatteet on otettu huomioon kemikaalilainsäädäntöä uudistettaessa.

3. Valmisteluvaiheet

Esitys on valmisteltu sosiaali- ja terveysministeriössä virkatyönä. Valmisteluun ovat osallistuneet ympäristöministeriö, kauppa- ja teollisuusministeriö sekä työministeriö. Ehdotuksesta on pyydetty lausunto lain valvontaviranomaisilta, oikeusministeriöltä, ulkoasiainministeriöltä sekä alan keskeisiltä järjestöiltä.

4. Esityksen organisatoriset ja taloudelliset vaikutukset

Työsuojeluviranomaisten tehtäviä koskeva muutos on vähäinen, koska työsuojeluviranomaiset ovat valvoneet työssä käytettäviä kemikaaleja vastaavalla tavalla työturvallisuuslain nojalla.

Ehdotetuista muutoksista ei aiheudu taloudellisia vaikutuksia valtiolle.

Toiminnanharjoittajiin kohdistuvat taloudelliset vaikutukset tulee arvioida erikseen annettaessa lain nojalla yksityiskohtaisia säännöksiä tai määräyksiä.

5. Riippuvuus muista esityksistä

Eduskunnalle toukokuussa 1992 annetussa esityksessä ympäristöterveydenhuollon, terveyskasvatuksen ja tartuntatautien vastustamistyön uudelleen järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi (hall.es. 54/1992) ehdotetaan muutettavaksi tämän esityksen 20 §:n 1 momentti, 22 §, 23 § sekä 43 §:n 2 momentti. Muutokset on yhteensovitettava niin, että tässä lakiehdotuksessa otetaan huomioon vastaavissa lainkohdissa ja johtolauseessa edellä mainitussa hallituksen esityksessä hyväksytyt muutokset.

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT

1. Lakiehdotuksen perustelut

1 §. Lain tarkoitus Lain tarkoitusta muutettaisiin siten, että 16 §:ssä selvilläolosta ja 17 §:ssä päällyksestä ja tiedonannosta säädettyjen velvoitteiden tarkoituksena olisi myös kemikaalin aiheuttaman palo- ja räjähdysvaaran ehkäiseminen. Kemikaalilain nojalla voitaisiin tällöin kattavasti toimeenpanna Euroopan talousyhteisön vaarallisten kemikaalien luokitus- ja merkintäsäännöksiä koskevien direktiivien velvoitteet.

2 §. Lain soveltamisala Koska kemikaalilain nojalla toimeenpantaisiin useita ETY-direktiivejä, joiden soveltamisalat poikkeavat toisistaan, ei lain soveltamisalapykälässä voida säätää yksityiskohtaisesti lain nojalla annettavien asetusten soveltamisaloista. Tämän vuoksi soveltamisalapykälä kirjoitettaisiin nykyistä yleisempään muotoon ja yksityiskohtaiset lain soveltamista koskevat säännökset annettaisiin kyseessä olevien direktiivien soveltamisalojen mukaisesti asetuksella. Käytännössä lain soveltamisala pysyisi lähes samana kuin nykyisin voimassa olevassa laissa. Lain soveltamisalaa muutettaisiin siten, että kemikaalilaki koskisi ETY-direktiivien mukaisesti myös kemikaalien markkinoille luovuttamista, jakelua, pakkaamista ja mainostamista.

3 §. Suhde eräisiin säädöksiin Kemikaalilain soveltamisesta torjunta-aineisiin, lannotteisiin ja rehun lisäaineisiin säädettäisiin edellä 2 §:ssä esitettyjen perustelujen mukaisesti asetuksella.

8 §. Erityiset valvontaviranomaiset Työsuojeluviranomaisista vain työsuojeluhallitus mainitaan lain valvontaviranomaisena. Lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että työsuojeluviranomaiset valvoisivat muiden lain valvontaviranomaisten ohella työssä käytettävien kemikaalien luokituksesta, merkinnöistä ja käyttöturvallisuustiedotteesta säädettyjä velvoitteita sekä kemikaaleja koskevien kieltojen ja rajoitusten noudattamista siten kuin työsuojeluviranomaisten valvontakeinoista säädetään työsuojelun valvonnasta ja muutoksenhausta työsuojeluasioissa annetussa laissa (131/73). Koska valtaosaa kemikaaleista käytetään työpaikoilla, soveltuu edellä mainittujen velvoitteiden valvonta luontevasti työsuojeluviranomaisille. Muutoksen jälkeen voitaisiin työturvallisuuslain nojalla annetut kemikaalilainsäädännön kanssa samansisältöiset määräykset kumota.

11 §. Vaarallinen kemikaali Lakiin ehdotetaan lisättäväksi palo- ja räjähdysvaarallisten kemikaalien yleismääritelmä. Samalla ympäristölle vaarallisten kemikaalien määritelmä ehdotetaan siirettäväksi 12 §:stä 11 §:ään sekä muutettavaksi yhdenmukaisemmaksi ETY:n ainedirektiivissä (67/548/ETY) esitetyn määritelmän kanssa. Asetuksenantovaltuudesta säädettäisiin 19 §:ssä. Aineluettelon vahvistaminen ehdotetaan annettavaksi sosiaali- ja terveysministeriölle, joka kuultuaan ympäristöministeriötä, kauppa- ja teollisuusministeriötä sekä työministeriötä vahvistaisi luettelon yleisimmistä vaarallisista kemikaaleista Euroopan talousyhteisön ainedirektiivin mukaisesti. Sosiaali- ja terveysministeriö antoi päätöksen aineluettelosta myös lakia edeltäneen myrkkylainsäädännön nojalla.

Pykälästä ehdotetaan poistettavaksi sosiaali- ja terveyshallituksen oikeus yksittäistapauksessa luokitella vaarallinen kemikaali. Vastaava oikeus poistuisi myös vesi- ja ympäristöhallitukselta 12 §:n kumoamisen seurauksena. Luokitusvelvollisuus kuuluisi siten toiminnanharjoittajalle vastaavalla tavalla kuin ETY:n direktiivien mukaan.

12 §. Ympäristölle vaarallinen kemikaali Ympäristölle vaarallista kemikaalia koskeva pykälä kumottaisiin ja säännökset sisällytettäisiin edellä 11 §:n perusteluissa esitetyn mukaisesti 11 §:ään.

14 §. Toiminnanharjoittaja Toiminnanharjoittajaksi määriteltäisiin ETY-direktiivien mukaisesti myös sellaiset toiminnanharjoittajat, jotka luovuttavat kemikaalia markkinoille taikka pakkaavat tai jakelevat niitä.

16 §. Selvilläolovelvollisuus Selvilläolovelvollisuus kohdistuisi valmistajan ja maahantuojan lisäksi myös kemikaalin jakelijaan ja muuhun toiminnanharjoittajaan, joka vastaa kemikaalin luovuttamisesta markkinoille tai käyttöön. Selvilläolovelvollisuus koskisi tietoja, jotka ovat kohtuudella saatavissa ja riittäviä lain nojalla toiminnanharjoittajalle määrättyjen velvoitteiden täyttämiseksi.

17 §. Päällys ja tiedonantovelvollisuus Tiedonantovelvollisuus koskisi myös jakelijaa ja pakkaajaa tai muuta toiminnanharjoittajaa, joka vastaa kemikaalin luovuttamisesta markkinoille tai käyttöön.

Käyttöturvallisuustiedotetta koskevasta velvoitteesta säädettäisiin 17 §:ssä, koska tiedonantovelvollisuus koostuu päällysmerkintöjen lisäksi myös käyttöturvallisuustiedotteesta. Kemikaalin valmistajan, maahantuojan, jakelijan tai muun toiminnanharjoittajan, joka vastaa kemikaalin markkinoille tai käyttöön luovuttamisesta, olisi laadittava käyttöturvallisuustiedote vain ammattikäyttöön tarkoitetusta kemikaalista. Voimassa olevan kemikaalilain mukaan tiedotteen laatimisvelvoite koskee myös yksityiseen kulutukseen tarkoitettuja kemikaaleja. Muutos perustuu ETY:n seosdirektiiviin (88/379/ETY). Käyttöturvallisuustiedotteen laatimista koskevat yksityiskohtaiset määräykset annettaisiin 19 §:n mukaisesti työministeriön päätöksessä.

18 §. Käyttöturvallisuustiedote Käyttöturvallisuustiedotetta koskeva pykälä ehdotetaan kumottavaksi, koska sitä koskevista velvoitteista säädettäisiin tiedonantovelvollisuutta koskevassa 17 §:ssä.

18 a §. Käytössä olevat aineet Euroopan yhteisöjen komissio on julkaissut ehdotuksen (90/C276/01) neuvoston asetukseksi käytössä olevista aineista aiheutuvien riskien arvioimisesta ja säätelystä. Neuvoston asetuksella säädettäisiin valmistajalle ja maahantuojalle velvoite toimittaa komissiolle ja jäsenmaalle tietoja niistä aineista, jotka on lueteltu Euroopan yhteisöjen käytössä olevien kaupallisten aineiden inventaariossa (EINECS). Neuvoston asetuksella säädettäisiin lisäksi yksityiskohtaisesti niistä menettelytavoista, joita riskien arvioimisessa ja säätelyssä noudatettaisiin. Vastaavanlainen, mutta vapaaehtoisuuteen perustuva hanke on Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestössä, OECD:ssa ollut käynnissä jo vuodesta 1987. Kemikaalilailla toiminnanharjoittajat velvoitettaisiin toimittamaan tietoja käytössä olevista aineista niistä aiheutuvien terveys- ja ympäristövaarojen arvioimiseksi. Yksityiskohtaiset säännökset annettaisiin asetuksella sen jälkeen kun Euroopan talousyhteisön asetus käytössä olevista aineista aiheutuvien riskien arvioimisesta ja säätelystä on annettu.

19 §. Asetuksenantovaltuus ja määräysten antaminen Asetuksenantovaltuutta muutettaisiin siten, että asetuksella annettaisiin tarkemmat säännökset luokituksesta, päällyksestä ja tiedonantovelvollisuudesta. Asetuksella säädettäisiin myös ETY:n ainedirektiivin 7. muutoksen mukaisesti vaarallisten kemikaalien mainonnasta.

Ympäristöministeriön päätöksellä annettaisiin ETY:n käytössä olevia aineita koskevan asetuksen mukaisesti yksityiskohtaiset määräykset siitä, mitä aineita tietojen toimittamisvelvoite koskee ja mitä tietoja tulee toimittaa. Työministeriön päätöksellä annettaisiin tarkemmat määräykset käyttöturvallisuustiedotteesta ETY:n seosdirektiivin käyttöturvallisuustiedotetta koskevan liitteen mukaisesti.

20 §. Ilmoitusvelvollisuus Valmistajan lisäksi ilmoituksen uudesta aineesta voisi tehdä valmistajan nimeämä edustaja, esimerkiksi aineen maahantuoja. Muutokset ovat ETY:n ainedirektiivin mukaisia.

21 §. Luovutusrajoitukset Uutta ainetta koskevaan ilmoitukseen liittyvä määräaika ehdotetaan voitavan säätää asetuksella, koska ETY:n ainedirektiivissä on erilaiset määräajat erilaisille ainemäärille.

22 §. Muutosilmoitus Uuden aineen ilmoitusta koskevan muutoksen tekijästä ehdotetaan myös käytettäväksi ETY:n ainedirektiivin mukaisesti käsitettä ilmoituksentekijä.

23 §. Lisätiedot Pykälän mukaan asetuksella määrättäisiin yksityiskohtaisemmin, millä ehdoilla ja millaisissa tapauksissa valvontaviranomainen voi ETY:n ainedirektiivin mukaan vaatia lisätietoja uudesta aineesta.

32 §. Luvanvaraisuus ja ilmoitusvelvollisuus Myyntiin luovutettavan terveydelle vaarallisen kemikaalin valmistusta ja maahantuontia koskevasta ilmoitusmenettelystä luovuttaisiin sen vuoksi, että ilmoitusmenettelyn valvonta Euroopan talousaluetta koskevilla yhteismarkkinoilla olisi erittäin vaikea järjestää. Sen sijaan terveydelle tai ympäristölle vaarallisen kemikaalin vähäistä teollista käsittelyä ja varastointia saisi harjoittaa vain tekemällä siitä ilmoituksen kunnan kemikaalivalvontaviranomaiselle. Vaarallisen kemikaalin teollisesta käsittelystä ja varastoinnista annetulla asetuksella säädettäisiin, mitä tarkoitetaan vähäisellä teollisella käsittelyllä ja varastoinnilla. Ilmoitusme- nettely vastaisi periaatteeltaan muita vaarallisten kemikaalien teollisen käsittelyn ja varastoinnin ilmoitusmenettelyjä myös muutosten ja laajennusten osalta.

Asetuksella voitaisiin lisäksi säätää ilmoitusmenettelyä koskevista poikkeuksista. Niissä tapauksissa, joissa ilmoitus tulisi tehdä sekä terveydelle ja ympäristölle vaarallisen kemikaalin että palavien kaasujen ja palavien nesteiden vähäisestä teollisesta käsittelystä ja varastoinnista, tulisi toiminnanharjoittajalla olla mahdollisuus tehdä ilmoitus vain yhdelle kunnan viranomaiselle.

33 §. Luvan myöntämisen edellytykset ja ilmoituksen käsittely Kunnan kemikaalivalvontaviranomaiselle säädettäisiin oikeus antaa määräyksiä edellä 32 §:n perusteluissa mainitun ilmoituksen johdosta. Menettely olisi yhdenmukainen muiden laissa säädettyjen teollisen käsittelyn ja varastoinnin ilmoitusmenettelyjen kanssa.

34 §. Vähäisen teollisen käsittelyn ja varastoinnin valvonta Koska terveydelle ja ympäristölle vaarallisen kemikaalin vähäisen teollisen käsittelyn ja varastoinnin valvonta ehdotetaan muutettavaksi osittain ilmoituksenvaraiseksi ja valvontaan sovellettaisiin samoja periaatteita kuin muuhun teollisen käsittelyn ja varastoinnin valvontaan, kumottaisiin 34 § tarpeettomana. Valvontatarkastuksista säädettäisiin tarkemmin vaarallisen kemikaalin teollisesta käsittelystä ja varastoinnista annetussa asetuksessa.

35 §. Asetuksenantovaltuus Terveydelle ja ympäristölle vaarallisen kemikaalin teollisen käsittelyn ja varastoinnin valvonnassa tulisi ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön suuronnettomuuksien ehkäisyä koskevan direktiivin (niin sanottu Seveso direktiivi, 84/501/ETY) periaatteet. Tämän vuoksi lakiin ehdotetaan sisällytettäväksi säännös, jonka perusteella toiminnanharjoittajalta edellytettäisiin teollisen käsittelyn ja varastoinnin turvallisuuteen liittyviä selvityksiä siten kuin siitä asetuksella tarkemmin säädettäisiin. Toiminnanharjoittaja velvoitettaisiin asetuksella tarkemmin säädettävällä tavalla tiedottamaan turvallisuustoimenpiteistä ja toimintaohjeista vakavaa vaaraa aiheuttavan onnettomuuden varalta.

36 §. Ilmoitusvelvollisuus Myyntiin tarkoitetun terveydelle vaarallisen kemikaalin valmistusta ja maahantuontia koskeva ilmoitusmenettely ehdotetaan kumottavaksi, koska ilmoitusvelvollisuuden valvonta ETA-sopimuksella luotavien yhteismarkkinoiden vuoksi muuttuisi erittäin vaikeaksi. Menettely ehdotetaan korvattavaksi 32 §:ssä säädettäväksi ehdotetulla ympäristölle ja terveydelle vaarallisen kemikaalin vähäisen teollisen käsittelyn ja varastoinnin ilmoitusmenettelyllä. Uudessa ilmoitusmenettelyssä, jota täsmennettäisiin asetuksella, eivät valmistus ja maahantuontitapahtuma olisi valvonnan kannalta oleellisia. Velvoite määräytyisi yksinomaan käsiteltävien tai varastoitavien kemikaalien vaarallisuuden ja niiden määrän perusteella, kuten muissakin kemikaalilain mukaisissa teollisen käsittelyn ja varastoinnin ilmoitusmenettelyissä.

37 §. Asetuksenantovaltuus Asetuksenantovaltuus 36 §:ssä tarkoitetusta ilmoituksesta ja tarkastuksista kumottaisiin. Samalla luovuttaisiin toiminnanharjoittajan myyntikirjanpitovelvollisuudesta. Tiedot myydyistä vaarallisista kemikaaleista voitaisiin tarvittaessa pyytää tapauskohtaisesti 47 §:n nojalla.

38 §. Luovuttaminen vähittäismyyntiin Säännös ehdotetaan kumottavaksi, koska asetuksenantovaltuudesta terveydelle vaarallisen kemikaalin luovuttamisesta vähittäismyyntiin ehdotetaan säädettäväksi 41 §:ssä.

39 §. Ilmoitusvelvollisuus Säännös ehdotetaan kumottavaksi, koska velvoite ilmoittaa vähittäismyyntiin luovutettavasta myrkyllisestä tai erittäin myrkyllisestä kemikaalista sosiaali- ja terveyshallitukselle on ETA-sopimuksen vastainen. ETY:n ainedirektiivin mukaan ei direktiivin vaatimukset täyttävän kemikaalin markkinointia saa estää.

40 §. Luovutuskiellot ja rajoitukset Pykälän 1 momentti ehdotetaan kumottavaksi, koska 39 §:n kumoamisen vuoksi tulisi 40 §:n 1 momentti tarpeettomaksi. Myös lain 40 §:n 2 momentti, joka koskee myrkyllisen ja erittäin myrkyllisen kemikaalin luovuttamista vähittäismyyntiin, kumottaisiin tarpeettomana, koska terveydelle vaarallisten kemikaalien vähittäismyyntiä koskevista rajoituksista säädettäisiin 41 §:n nojalla asetuksella.

41 §. Asetuksenantovaltuus Asetuksenantovaltuus ehdotetaan muutettavaksi siten, että vaarallisten kemikaalien vähittäismyyntirajoituksista säädettäisiin asetuksella. Asetuksella voitaisiin myös säätää sosiaali- ja terveysministeriön oikeudesta määrätä terveydelle vaarallisten ja huumaavien kemikaalien vähittäismyynnistä. Koska tietyt kemikaalit voivat väärin- käytettyinä aiheuttaa terveyshaittoja niiden käyttäjille, on edelleen katsottu tarpeelliseksi, että viranomaiset voisivat rajoittaa tiettyjen, esimerkiksi huumaavien kemikaalien, vähittäismyyntiä niiden väärinkäytön estämiseksi tai rajoittamiseksi. Tällöin sääntelyn perusteena olisi myytävien kemikaalien vaarallisuus ja väärinkäyttömahdollisuudet. Euroopan talousyhteisön kemikaalidirektiiveissä ei ole säännöksiä kemikaalien vähittäismyynnin järjestämisestä.

42 §. Ilmoitusmenettely Yhdistyneiden Kansakuntien, YK:n, ympäristöohjelma UNEP on täydentänyt ohjesääntöään kiellettyjä tai tiukasti säänneltyjä kemikaaleja koskevasta ilmoitusmenettelystä siten, että asiakirjaan on lisätty tiettyjä kemikaaleja koskeva ennakkosuostumusmenettely (PIC, Prior Informed Consent). Saman sisältöinen muutos on tehty YK:n maatalousjärjestö FAO:n ja työjärjestö ILO:n vastaavissa ohjeissa. Uusissa UNEP:n ja FAO:n ilmoitusmenettelystä laatimissa ohjeissa rinnastetaan myös vapaaehtoisesti terveys- tai ympäristöhaittojen vuoksi markkinoilta vedetty kemikaali kiellettyyn tai tiukasti säänneltyyn kemikaaliin. Euroopan yhteisöjen komissio on julkaissut vientiä koskevan asetusehdotuksen (COM90 591 final), jossa ehdotetaan ETY:ssä muutettavan kemikaalien tuontia ja vientiä koskevaa asetusta UNEP:n täydennetyn ohjesäännön mukaisesti.

Kemikaalilaissa säädettyä kemikaalien maastavientiä koskevaa ilmoitusmenettelyä ehdotetaan muutettavaksi siten, että ilmoitus olisi myös tehtävä kemikaalista, jonka viennistä kansainvälisten velvoitteiden mukaan vaaditaan vastaanottajamaan ennakkosuostumus. Vesi- ja ympäristöhallitus kieltäisi kemikaalin viennin, jos vastaanottajamaa ilmoittaisi, ettei se hyväksy kemikaalin tuontia. Ympäristöministeriö antaisi päätöksellään luettelon niistä kemikaaleista, joihin sovelletaan ennakkoilmoitus- tai ennakkosuostumusmenettelyä. Lain ilmaisu "ankarasti rajoitettu" muutettaisiin kieliopillisesti oikeampaan muotoon "tiukasti säännelty". Asetuksella säädettäisiin, mitä kemikaaleja ilmoitusmenettely koskee. Ympäristöministeriö voisi antaa tarkempia määräyksiä kemikaalin luovuttamisesta maasta vietäväksi.

43 §. Kemikaalin käsittelyn kieltäminen Valtioneuvostolle säädettäisiin yleinen oikeus kieltää kemikaalin maastavienti sekä markkinoille luovuttaminen. Lisäykset otettaisiin huomioon myös 2 momentissa.

44 §. Tuotteen ja tarvikkeen käsittelyn kieltäminen Vastaavasti valtioneuvosto voisi määrätessään 43 §:ssä tarkoitetun kiellon tai rajoituksen kieltää kysymyksessä olevan kemikaalia sisältävien tuotteiden ja tarvikkeiden maastaviennin sekä markkinoille luovuttamisen sekä määrätä näitä toimintoja koskevista muista ehdoista ja rajoituksista.

44 a §. Toimeenpanotehtävät Valtioneuvostolle ehdotetaan annettavaksi oikeus kieltojen tai rajoituksen yhteydessä määrätä kemikaalilain valvontaviranomaisille päätösten toimeenpanoon liittyviä tehtäviä vastaavasti kuin Euroopan talousyhteisöjen kemikaaleja koskevissa kieltodirektiiveissä voidaan kansallisille viranomaisille antaa kieltojen ja rajoitusten valvontaan liittyviä tehtäviä. Edellä sanottu ei kuitenkaan koskisi kunnan kemikaalivalvontaviranomaista.

45 §. Valvontaviranomaisen kiellot ja rajoitukset Valvontaviranomaisten kielto- ja rajoitusoikeudet ehdotetaan muutettaviksi ETA-sopimuksen mukaisiksi.

Rikottaessa lain säännöksiä tai lain nojalla annettuja määräyksiä voisivat sosiaali- ja terveysministeriö terveyshaittojen sekä vesi- ja ympäristöhallitus ympäristöhaittojen osalta määrätä myös kemikaalin markkinoille luovuttamisen kieltämisestä, palautusmenettelystä tai, että kemikaali tehdään asianmukaisesti vaarattomaksi, taikka aiheutuneesta vaarasta ilmoittamisesta. Kunnan kemikaalivalvontaviranomainen voisi tehdä edellä mainittujen valvontakeinojen käytöstä aloitteen sosiaali- ja terveysministeriölle terveyshaittojen ehkäisemiseksi sekä vesi- ja ympäristöhallitukselle ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi.

Kemikaalilain valvontaviranomainen voisi määrätä, että kemikaali tehdään asianmukaisesti vaarattomaksi. Tällainen määräyksenanto-oikeus ei kuitenkaan koskisi kemikaalin käsittelyä jätteenä, koska siitä säädetään jätehuoltolainsäädännössä.

48 a §. Tietojen toimittaminen kemikaalista Kemikaalin markkinoille luovuttamisesta vastaava toiminnanharjoittaja velvoitettaisiin toimittamaan kemikaalista tietoja tapaturmien ja myrkytysten ehkäisemiseksi. Tällainen tieto on tarkoitettu myrkytysten ja tapaturmien ehkäisyä ja myrkytysten hoitoa varten. Tietojen toimittamisesta ja luottamuksellisten tietojen käsittelystä säädettäisiin asetuksella asianomaisten ETY-säädösten mukaisesti.

Suomessa työsuojeluhallitus rekisteröi käyttöturvallisuustiedotteet. Käyttöturvallisuustiedotteiden rekisteröinti ja tarkastus ovat osoittautuneet käytännössä tehokkaaksi markkinavalvontakeinoksi valvottaessa kemikaalien luokitusta ja päällysmerkintöjä. Rekisteriä käytetään myös hyödyksi niin kemikaalilain kuin työturvallisuuslain valvonnassa. Tämän vuoksi ehdotetaan, että kemikaalin valmistajalla, maahantuojalla, jakelijalla tai muulla toiminnanharjoittajalla, joka luovuttaa kemikaalia markkinoille, olisi velvollisuus edelleen toimittaa työsuojeluhallitukselle tiedot kemikaalista käyttöturvallisuustiedotteella. Tietojen toimittamisesta säädettäisiin yksityiskohtaisemmin asetuksella ja määrättäisiin työministeriön päätöksellä. Kemikaalitietojen rekisteröinnistä ei ole annettu yhteisösäädöksiä. ETY:n seosdirektiivin 12 artikla sisältää kuitenkin vaarallisia valmisteita ja niiden koostumusta koskevan tietojentoimittamisvelvollisuuden myrkytysten torjuntaa ja ehkäisyä varten kansalliselle toimielimelle.

49 a §. Kansainvälinen tiedonvaihto Useisiin ETY-direktiiveihin sisältyy velvoite toimittaa komissiolle tai muille yhteisön jäsenmaille tietoja kemikaaleista ja kemikaalivalvonnasta. Lakiin ehdotetaan sisällytettäväksi pykälä, jossa valvontaviranomaiselle annetaan oikeus toimittaa Suomen hyväksymien kansainvälisten sopimusten edellyttämiä tietoja sopimusten edellyttämille ulkomaisille toimielimille, kansainvälisille järjestöille ja valtioille. Edellytyksenä toiminnanharjoittajaa koskevien luottamuksellisten tietojen välittämiselle ETY:n direktiivien mukaisesti on, että asiasta laaditaan ETA-sopimuksen mukaisesti erillinen luottamuksellisten tietojen vaihtoa koskeva sopimus.

52 §. Rangaistukset Viittaukset kumottaviksi ehdotettuihin pykäliin poistettaisiin ja rangaistussäännökset 18 a §:ssä säädetyn käytössä olevia aineita koskevan tietojen toimittamisvelvollisuuden ja 42 §:ssä säädetyn vienti-ilmoitusmenettelyn rikkomisesta lisättäisiin.

54 §. Ilmoitus tuomioistuimen päätöksestä Viittaus kumottavaksi ehdotettuun 36 §:ään poistettaisiin.

56 §. Täytäntöönpano Viittaus kumottavaksi ehdotettuihin 36, 40 ja 67 §:ään poistettaisiin.

57 a §. Koe-eläinten suojelu Lakiin ehdotetaan lisättäväksi säännös koe-eläintutkimuksista testattaessa kemikaalien ominaisuuksia. Vastaava pykälä, jolla pyritään estämään koe-eläinten tarpeettomat kärsimykset ja pitämään koe-eläinmäärät pieninä, sisältyy periaatteena ETY:n kemikaaleja koskeviin direktiiveihin. Koe-eläinsuojelusta säädetään eläinsuojelulaissa (91/71).

60 §. Maksut Maksuja koskeva säännös muutettaisiin uuden valtion maksuperustelain (150/92) mukaiseksi. Täten viranomaisten suoritteiden maksullisuudesta ja maksujen suuruudesta määrättäisiin hallinnonaloittain asianomaisen ministeriön päätöksellä.

63 §. Lain voimaantulo Ympäristölle vaarallisia kemikaaleja koskevat kemikaalilain säännökset päätettiin saattaa voimaan vasta sitten kun näiden kemikaalien luokitusperusteet olisivat kansainvälisesti selkiintyneet. Euroopan talousyhteisö on antanut direktiivin (91/325/ETY) ympäristölle vaarallisen kemikaalin luokituskriteereistä ja varoitus- ja turvallisuustoimenpiteitä koskevien lausekkeiden valinnasta. EY:n jäsenmaiden on saatettava lainsäädäntönsä direktiivin mukaiseksi 1 päivään heinäkuuta 1992 mennessä. ETY:n ympäristölle vaarallisen kemikaalin luokituskriteerit perustuvat pääosin pohjoismaisena yhteistyönä laadittuun ehdotukseen. Kemikaalilain ympäristölle vaarallisia kemikaaleja koskevat velvoitteet tulisivat voimaan 1 päivään tammikuuta 1993. Kemikaaliasetuksella ja sen nojalla annettavalla sosiaali- ja terveysministeriön päätöksellä annettaisiin yksityiskohtaiset määräykset myös ympäristölle vaarallisia kemikaaleja koskevista varoitusmerkinnöistä ja luokituksesta.

65 §. Käyttöturvallisuustiedotteen antaminen Käyttöturvallisuustiedotteen laatimista koskevaa siirtymäsäännöstä muutettaisiin siten, että ympäristölle vaaralliseksi kemikaaliksi luokitellusta tai ympäristölle vaaraa aiheuttavasta kemikaalista olisi toiminnanharjoittajan laadittava 17 §:ssä tarkoitettu käyttöturvallisuustiedote viimeistään 1 päivään syyskuuta 1993 mennessä. Työministeriön käyttöturvallisuustiedotetta koskevassa päätöksessä määrättäisiin, mitä tietoja ympäristölle vaarallisesta kemikaalista tulee ilmoittaa.

67 §. Ilmoitus terveydelle vaarallisen kemikaalin valmistuksesta ja maahantuonnista myyntiä varten Myyntiä varten luovutettavan terveydelle vaarallisen kemikaalin valmistuksen ja maahantuonnin ilmoitusmenettelyä koskeva siirtymäsäännös ehdotetaan kumottavaksi, koska asianomainen säännös on ehdotettu kumottavaksi laista.

68 §. Teollista käsittelyä ja varastointia koskeva lupa ja ilmoitus Edellä mainitun 32 §:n muutoksen vuoksi viitaus ehdotetaan muutettavaksi kyseiseen pykälään ehdotettujen muutosten mukaiseksi.

68 a §. Ympäristölle vaarallisen kemikaalin teollista käsittelyä ja varastointia koskeva lupa ja ilmoitus Ympäristölle vaarallisen kemikaalin teollista käsittelyä ja varastointia koskevan luvan hakemista ja ilmoituksen tekemistä koskevista poikkeuksista, teollista käsittelyä ja varastointia koskevan toimintailmoituksen tekemisestä sekä teknillisen tarkastuskeskuksen ja sen piiritoimiston oikeuksista määrätä ehtoja ja rajoituksia säädettäisiin vastaavasti kuin lain 68 §:ssä on säädetty.

68 b §. Vähäistä teollista käsittelyä ja varastointia koskeva ilmoitus Koska 32 §:n 3 momenttiin on ehdotettu sisällytettäviksi uusi terveydelle ja ympäristölle vaarallisen kemikaalin vähäistä teollista käsittelyä ja varastointia koskeva ilmoitusmenettely, ehdotetaan säädettäväksi kyseistä menettelyä koskeva siirtymäsäännös. Siirtymäsäännös vastaisi sisällöltään muita teollisen käsittelyn ja varastoinnin lupa-ja ilmoitusmenettelyjä koskevia siirtymäsäännöksiä.

69 §. Vähittäismyynnissä olevat myrkylliset ja erittäin myrkylliset kemikaalit Koska vähittäismyynnissä olevia myrkyllisiä ja erittäin myrkyllisiä kemikaaleja koskeva ilmoitusmenettely ehdotetaan poistettavaksi, ehdotetaan kumottavaksi myös menettelyä koskeva siirtymäsäännös.

2. Voimaantulo

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus:

Laki kemikaalilain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 14 päivänä elokuuta 1989 annetun kemikaalilain (744/89) 3 §:n 1 momentti, 11 §:n 5 momentti, 12, 18, 34, 36―40, 67 ja 69 § sekä 36 §:n edellä oleva väliotsikko,

sellaisina kuin niistä ovat 11 §:n 5 momentti ja 40 § 17 päivänä tammikuuta 1991 annetussa laissa (84/91) ja 39 § osittain muutettuna mainitulla lailla,

muutetaan 1 § 2 momentti, 2 §, 11 §:n 2―4 momentti, 14, 16, 17 ja 19 §, 20 §:n 1 momentti, 21 §:n 1 momentti, 22 ja 23 §, 32 §:n 3 momentti, 33 §:n 1 momentti, 41―45 §, 52 §:n 1 momentti, 54 ja 56 §, 60 §:n 1 momentti, 63 § 1 momentti, 65 § ja 68 §:n 1 momentti

sellaisina kuin niistä ovat 20 §:n 1 momentti, 21 §:n 1 momentti sekä 22 ja 23 § mainitussa 17 päivänä tammikuuta 1991 annetussa laissa sekä 41 ja 43 § osittain muutettuna mainitulla lailla, sekä

lisätään 8 §:ään uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 ja 3 momentti siirtyvät 3 ja 4 momentiksi, 32 §:ään uusi 3 momentti, jolloin muutettu 3 momentti siirtyy 4 momentiksi, 33 §:ään uusi 3 momentti, 35 §:ään uusi 2 ja 3 momentti, jolloin nykyinen 2 ja 3 momentti siirtyvät 4 ja 5 momentiksi, sekä lakiin uusi 18 a, 44 a, 48 a, 49 a, 57 a, 68 a ja 68 b § seuraavasti:


1 §
Lain tarkoitus

Lain 16, 17, 20 ja 27 §:n tarkoituksena on myös kemikaalien aiheuttaman palo- ja räjähdysvaaran sekä 31―35 §:n tarkoituksena niiden aiheuttamien omaisuusvahinkojen ehkäiseminen.2 §
Lain soveltamisala

Tämä laki koskee kemikaaleja sekä niiden valmistusta, maahantuontia, markkinoille luovuttamista, jakelua, pakkaamista, myyntiä ja muuta luovuttamista, varastointia, hallussapitoa ja säilyttämistä, teknistä ja muuta käyttöä, maastavientiä, testaamista, mainostamista sekä muuta näihin rinnastettavaa kemikaalien käsittelyä.


Lain 44 §:ää sovelletaan myös kemikaalia sisältäviin sekä sillä käsiteltyihin tuotteisiin ja tarvikkeisiin.


Tämä laki ei koske:

1) kemikaalien kuljettamista tiellä ja rautatiellä, ilma-aluksessa, aluksessa tai postissa eikä

2) Suomen alueen kautta kuljetettavia kemikaaleja silloin kuin niitä ei varastoida tai muuten käsitellä maassamme.


Lain soveltamisalasta säädetään tarkemmin asetuksella.


8 §
Erityiset valvontaviranomaiset

Lisäksi työsuojeluviranomaiset valvovat muiden lain valvontaviranomaisten ohella työssä käytettävien kemikaalien luokitusta, merkintöjä ja käyttöturvallisuustiedotteita sekä kemikaaleja koskevien rajoitusten ja kieltojen noudattamista. Työsuojeluviranomaisten valvontamenettelyistä säädetään työsuojelun valvonnasta ja muutoksenhausta työsuojeluasioissa annetussa laissa (131/73).11 §
Vaarallinen kemikaali

Ympäristölle vaarallisella kemikaalilla tarkoitetaan kemikaalia, joka ympäristöön joutuessaan voi aiheuttaa jo vähäisenä määränä haittaa elolliselle luonnolle.


Palo- ja räjähdysvaarallisella kemikaalilla tarkoitetaan kemikaalia, joka fysikaalis-kemiallisten ominaisuuksiensa vuoksi voi aiheuttaa tulipalon tai räjähdyksen.


Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa, kuultuaan ympäristöministeriötä, kauppa- ja teollisuusministeriötä ja työministeriötä, luettelon yleisimmistä vaarallisista kemikaaleista.


14 §
Toiminnanharjoittaja

Tässä laissa tarkoitetaan toiminnanharjoittajalla sitä, joka valmistaa, tuo maahan, luovuttaa markkinoille, vie maasta, varastoi, pakkaa, jakelee, luovuttaa, pitää hallussaan, säilyttää, käyttää tai muulla tässä laissa tarkoitetulla tavalla käsittelee kemikaalia.


16 §
Selvilläolovelvollisuus

Kemikaalin valmistajan, maahantuojan, jakelijan tai muun toiminnanharjoittajan, joka vastaa kemikaalin luovuttamisesta markkinoille tai käyttöön, on hankittava valmistamansa, maahan tuomansa tai markkinoille tai käyttöön luovuttamansa kemikaalin fysikaalisista ja kemiallisista ominaisuuksista sekä sen terveys- ja ympäristövaikutuksista tiedot, jotka ovat kohtuudella saatavissa ja jotka ovat riittävät tämän lain nojalla hänelle määrättyjen velvoitteiden täyttämiseksi.


17 §
Päällys ja tiedonantovelvollisuus

Kemikaalin valmistajan, maahantuojan, jakelijan tai muun toiminnanharjoittajan, joka vastaa kemikaalin luovuttamisesta markkinoille tai käyttöön, on huolehdittava siitä:

1) että päällys, jossa kemikaali luovutetaan, on kestävä ja turvallinen; sekä

2) että päällyksessä on turvallisuuden ja tunnistamisen kannalta tarpeelliset tiedot, varoitusmerkinnät ja käyttöohjeet.


Jollei kemikaalia luovuteta pakattuna 1 momentissa tarkoitettuun päällykseen, kemikaalin markkinoille tai käyttöön luovuttamisesta vastaavan toiminnanharjoittajan on huolehdittava siitä, että vastaanottaja saa muulla tavoin 1 momentissa tarkoitetut tiedot, varoitukset ja ohjeet.


Kemikaalin valmistajan, maahantuojan, jakelijan tai muun toiminnanharjoittajan, joka vastaa kemikaalin markkinoille tai käyttöön luovuttamisesta, on laadittava ammattikäyttöön tarkoitetusta kemikaalista käyttöturvallisuustiedote:

1) jos kemikaali on luokiteltu terveydelle tai ympäristölle vaaralliseksi taikka palo- ja räjähdysvaaralliseksi; tai

2) jos kemikaalin ominaisuudet ovat muutoin sellaisia, että sen käsittelystä, käytöstä tai varastoinnista voi aiheutua vaaraa terveydelle tai ympäristölle taikka palo- ja räjähdysvaaraa.


Kemikaalin valmistajan, maahantuojan, jakelijan tai muun toiminnanharjoittajan, joka vastaa kemikaalin luovuttamisesta markkinoille tai käyttöön, tulee antaa käyttöturvallisuustiedote vastaanottajalle, jos kemikaalia käytetään teollisessa toiminnassa tai muutoin ammatissa.


18 a §
Käytössä olevat aineet

Valmistajan tai maahantuojan tulee toimittaa tietoja käytössä olevista aineista niistä aiheutuvien terveys- ja ympäristövaarojen arvioimiseksi Suomen hyväksymien kansainvälisten sopimusten täytäntöönpanemiseksi siten kuin siitä asetuksella tarkemmin säädetään.


19 §
Asetuksenantovaltuus ja määräysten antaminen

Tarkemmat säännökset luokituksesta, päällyksestä, tiedonantovelvollisuudesta sekä vaarallisen kemikaalin mainostamisesta annetaan asetuksella.


Sosiaali- ja terveysministeriö antaa yksityiskohtaisia määräyksiä kemikaaleja koskevista varoitusmerkinnöistä, kemikaalien päällyksistä ja kemikaalien luokituksesta sekä ympäristöministeriö 18 a §:ssä tarkoitetuista käytössä olevista aineista ja niistä vaadittavista tiedoista.


Työministeriö antaa tarkempia määräyksiä käyttöturvallisuustiedotteesta.


20 §
Ilmoitusvelvollisuus

Valmistajan tai hänen nimeämänsä edustajan (ilmoituksentekijän) on tehtävä ilmoitus uudesta aineesta sosiaali- ja terveyshallitukselle. Ilmoitus on tehtävä myös valmisteen sisältämästä uudesta aineesta.21 §
Luovutusrajoitukset

Uutta ainetta tai sitä sisältävää valmistetta saa luovuttaa markkinoille vasta sen jälkeen kun on kulunut asetuksella säädettävä aika 20 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen tekemisestä.22 §
Muutosilmoitus

Ilmoituksentekijän on tehtävä sosiaali- ja terveyshallitukselle muutosilmoitus, jos hän saa uutta tietoa 20 §:ssä tarkoitetusta aineesta tai sen terveys- ja ympäristövaikutuksista taikka jos aineen tai sitä sisältävän valmisteen käyttötarkoitus tai valmistus- ja maahantuontimäärät muuttuvat olennaisesti.


23 §
Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyshallitus voi velvoittaa, siten kuin asetuksella tarkemmin säädetään, ilmoituksen tekijän toimittamaan ilmoituksessa vaadittavien tietojen lisäksi tietoja aineesta ja sen ominaisuuksista ja vaikutuksista sekä tekemään uusia selvityksiä näistä seikoista, jos se katsotaan välttämättömäksi aineesta aiheutuvan vaaran arvioimiseksi.


32 §
Luvanvaraisuus ja ilmoitusvelvollisuus

Terveydelle ja ympäristölle vaarallisen kemikaalin vähäistä teollista käsittelyä ja varastointia saa harjoittaa vain tekemällä siitä ennen toiminnan aloittamista ilmoituksen kunnan kemikaalivalvontaviranomaiselle. Asetuksella voidaan säätää ilmoitusmenettelyä koskevista poikkeuksista.


Toiminnanharjoittajan tulee tehdä 1, 2 ja 3 momentissa tarkoitettua toimintaa koskevista olennaisista muutoksista ilmoitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle. Jos laajamittaista teollista käsittelyä tai varastointia taikka keskisuurta teollista käsittelyä koskeva laajennus tai muutos on turvallisuuden kannalta oleellinen, siihen on saatava lupa. Vastaavasti on keskisuuri varasto tarkastettava ennen laajennuksen tai muutoksen käyttöönottoa.


33 §
Luvan myöntämisen edellytykset ja ilmoituksen käsittely

Edellytyksenä 32 §:ssä tarkoitetun luvan myöntämiselle on, että toiminnassa on otettu huomioon 31 §:n mukaiset vaatimukset. Lupaan voidaan liittää näiden vaatimusten täyttämiseksi tarpeellisia ehtoja. Saatuaan 32 §:n 2 ja 4 momentissa tarkoitetun ilmoituksen teknillisen tarkastuskeskuksen piiritoimisto voi antaa toimintaa koskevia 31 §:n mukaisten vaatimusten täyttämiseksi tarpeellisia määräyksiä.Vastaavasti kunnan kemikaalivalvontaviranomainen voi antaa 1 momentin mukaisia määräyksiä saatuaan 32 §:n 3 ja 4 momentissa tarkoitetun ilmoituksen.


35 §
Asetuksenantovaltuus

Toiminnanharjoittajan on annettava teollisen käsittelyn ja varastoinnin turvallisuuteen liittyviä selvityksiä siten kuin siitä asetuksella tarkemmin säädetään.


Toiminnanharjoittajan on tiedotettava tarvittavassa laajuudessa turvallisuustoimenpiteistä ja toimintaohjeista vakavaa vaaraa aiheuttavan onnettomuuden varalta siten kuin siitä asetuksella tarkemmin säädetään.41 §
Asetuksenantovaltuus

Asetuksella voidaan säätää:

1) vaarallisten kemikaalien luovuttamisesta vähittäismyyntiin;

2) terveydelle vaarallisen kemikaalin apteekista luovuttamisen edellytyksistä;

3) sosiaali- ja terveysministeriön oikeudesta määrätä terveydelle vaarallisten ja huumaavien kemikaalien vähittäismyynnistä; sekä

4) terveydelle vaarallisen kemikaalin vastaanottajan velvollisuudesta antaa tarvittavat tiedot luovuttajalle kemikaalin vastaanottajasta, käyttäjästä ja käyttötarkoituksesta.


42 §
Ilmoitusmenettely

Joka luovuttaa maasta vietäväksi kemikaalia, jonka käsittelystä on luovuttu terveyden tai ympäristön suojelemiseksi taikka jonka käsittely on kielletty tai sitä on tiukasti säännelty, on velvollinen ilmoittamaan kemikaalin viennistä vesi- ja ympäristöhallitukselle. Asetuksella säädetään, mitä kemikaaleja ilmoitusmenettely koskee.


Ilmoitus on myös tehtävä kemikaalista, jonka viennistä kansainvälisten velvoitteiden mukaan vaaditaan vastaanottajamaan ennakkosuostumus. Vesi- ja ympäristöhallituksen on kiellettävä kemikaalin vienti, jos vastaanottajamaa on ilmoittanut, ettei se hyväksy kemikaalin maahantuontia.


Ilmoitusmenettelystä ja ilmoitusvelvollisuudesta samoin kuin niitä koskevista poikkeuksista säädetään tarkemmin asetuksella. Ympäristöministeriö voi antaa tarkempia määräyksiä kemikaalin luovuttamisesta maasta vietäväksi.


43 §
Kemikaalin käsittelyn kieltäminen

Jos kemikaalin tai sen käytön todetaan tai voidaan perustellusti arvioida aiheuttavan merkittävää haittaa ihmisen terveydelle tai ympäristölle, valtioneuvosto voi kieltää sen valmistuksen, maahantuonnin, markkinoille luovuttamisen tai muun luovuttamisen, maastaviennin, käytön ja muun näihin rinnastettavan kemikaalin käsittelyn sekä määrätä toimintaa koskevista rajoituksista ja ehdoista.


Jos 1 momentissa tarkoitetun haitan torjuminen edellyttää pikaisia toimenpiteitä, sosiaali- ja terveyshallitus voi terveyshaittojen ja vesi- ja ympäristöhallitus ympäristöhaittojen osalta tilapäisesti määrätä tarvittavista kielloista, rajoituksista ja muista edellä 1 momentissa tarkoitetuista toimenpiteistä. Asia on tällöin viivytyksettä saatettava valtioneuvoston päätettäväksi.


44 §
Tuotteen ja tarvikkeen käsittelyn kieltäminen

Valtioneuvosto voi määrätessään 43 §:ssä tarkoitetun kiellon tai rajoituksen kieltää kysymyksessä olevaa kemikaalia sisältävien tai sillä käsiteltyjen tuotteiden ja tarvikkeiden valmistuksen, maahantuonnin, markkinoille luovuttamisen tai muun luovuttamisen, maastaviennin, käytön ja muun näihin rinnastettavan tuotteiden ja tarvikkeiden käsittelyn sekä määrätä toimintaa koskevista muista rajoituksista ja ehdoista.


44 a §
Toimeenpanotehtävät

Määrätessään 43 §:n 1 momentissa tai 44 §:ssä tarkoitetun kiellon tai rajoituksen valtioneuvosto voi samalla määrätä kemikaalilain valvontaviranomaisille päätöksen toimeenpanoon liittyviä tehtäviä.


45 §
Valvontaviranomaisen kiellot ja rajoitukset

Jos kemikaalin valmistuksessa, maahantuonnissa, markkinoille luovuttamisessa ja muussa luovuttamisessa, varastoinnnissa, jakelussa, käytössä tai muussa tässä laissa tarkoitetussa kemikaalin käsittelyssä rikotaan tätä lakia tai sen nojalla annettuja säännöksiä tai määräyksiä, asianomainen valvontaviranomainen voi kieltää toiminnanharjoittajaa jatkamasta tai toistamasta säännösten tai määräysten vastaista menettelyä ja määrätä toiminnanharjoittajan muutoin täyttämään laissa säädetyt velvoitteet.


Edellä 1 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa sosiaali- ja terveysministeriö voi terveyshaittojen ehkäisemiseksi sekä vesi- ja ympäristöhallitus ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi määrätä kemikaalin markkinoille luovuttamisen kieltämisestä, palautusmenettelystä, aiheutuneesta vaarasta ilmoittamisesta tai määrätä, että kemikaali tehdään asianmukaisesti vaarattomaksi.


Jos kemikaalilain paikallinen valvontaviranomainen pitää välttämättömänä 1 momentin mukaisessa tapauksessa, että on ryhdyttävä 2 momentissa tarkoitettuihin toimenpiteisiin, on valvontaviranomaisen tehtävä siitä aloite terveyshaittojen osalta sosiaali- ja terveysministeriölle ja ympäristöhaittojen osalta vesi- ja ympäristöhallitukselle.


48 a §
Tietojen toimittaminen kemikaalista

Kemikaalin markkinoille luovuttamisesta vastaavan toiminnanharjoittajan tulee toimittaa Suomen hyväksymien kansainvälisten sopimusten toimeenpanemiseksi tietoja markkinoille luovutettavista kemikaaleista erikseen nimettävälle elimelle siten kuin siitä asetuksella tarkemmin säädetään. Tietoja voidaan käyttää kemikaalien aiheuttamien terveyshaittojen vuoksi tarvittavien lääketieteellisten hoito-ohjeiden ja ennaltaehkäisevien ohjeiden antamiseen.


Kemikaalin valmistajan, maahantuojan, jakelijan tai muun toiminnanharjoittajan, joka vastaa kemikaalin luovuttamisesta markkinoille tai käyttöön Suomessa, tulee toimittaa tiedot 17 §:n 3 momentissa tarkoitetusta kemikaalista työsuojeluhallitukselle käyttöturvallisuustiedotteella.


Tietojen toimittamisesta käyttöturvallisuustiedotteella säädetään tarkemmin asetuksella. Yksityiskohtaiset tietojen toimittamista koskevat määräykset annetaan työministeriön päätöksellä.


49 a §
Kansainvälinen tiedonvaihto

Valvontaviranomainen saa antaa Suomen hyväksymien kansainvälisten sopimusten edellyttämiä tietoja sopimusten edellyttämille ulkomaisille toimielimille, kansainvälisille järjestöille ja yhteistyöhön osallistuville valtioille. Luovutettaessa henkilötietoja ulkomaille on noudatettava, mitä henkilörekisterilaissa (471/87) säädetään.


52 §
Rangaistukset

Joka

1) valmistaa, tuo maahan, vie maasta, varastoi, luovuttaa, pitää hallussa, säilyttää, käyttää tai testaa kemikaalia taikka harjoittaa muuta tässä laissa tarkoitettua toimintaa tämän lain tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten vastaisesti,

2) laiminlyö 25 §:ssä tarkoitetun ennakkohyväksymisen hakemisen, 32 §:ssä tarkoitetun luvan hakemisen, 20, 26 tai 32 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen tekemisen, 17 §:n 3 momentissa tarkoitetun käyttöturvalisuustiedotteen laatimisen ja antamisen taikka 18 a §:ssä tarkoitetun tietojentoimittamisvelvollisuuden,

3) rikkoo 43 §:n nojalla annettua kieltoa tai määräystä taikka valvontaviranomaisen 33 §:n nojalla antamia määräyksiä tai

4) rikkoo 42 §:n nojalla annettua kieltoa,

on tuomittava, jollei teosta muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, kemikaalirikkomuksesta sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.


54 §
Ilmoitus tuomioistuimen päätöksestä

Milloin 32 §:ssä tarkoitettu toiminnanharjoittaja on tuomittu rangaistukseen 52 §:n nojalla, tuomioistuimen on päätöksen tultua lainvoimaiseksi ilmoitettava siitä luvan antaneelle tai ilmoituksen vastaanottaneelle viranomaiselle.


56 §
Täytäntöönpano

Tämän lain 28 tai 29 §:n, 33 §:n 2 momentin, 42, 45 tai 46 §:n, 66 §:n 1 momentin taikka 68 §:n 3 momentin nojalla tehtävässä päätöksessä voidaan määrätä, että päätöstä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta, jollei valitusviranomainen toisin määrää.


57 a §
Koe-eläinten suojelu

Kemikaalien ominaisuuksia tutkittaessa ja testattaessa ei saa aiheuttaa koe-eläimille tarpeettomia kärsimyksiä. Lisäksi koe-eläinten määrät tulee pitää niin pieninä kuin luotettavien tutkimustulosten saamiseksi on mahdollista.


Koe-eläinten suojelusta säädetään eläinsuojelulaissa (91/71).


60 §
Maksut

Viranomaisten tämän lain mukaisten suoritteiden maksullisuudesta ja suoritteista perittävien maksujen suuruudesta määrätään valtion maksuperustelain (150/92) mukaisesti hallinnonaloittain asianomaisen ministeriön päätöksellä.63 §
Lain voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1990. Lain 17, 32, 33 ja 35 §:ssä säädetyt ympäristölle vaarallisia kemikaaleja koskevat velvoitteet tulevat voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993.65 §
Käyttöturvallisuustiedotteen antaminen

Kemikaalin valmistajan, maahantuojan, jakelijan tai muun toiminnanharjoittajan, joka vastaa kemikaalin markkinoille tai käyttöön luovuttamisesta, on laadittava 17 §:ssä tarkoitettu käyttöturvallisuustiedote ympäristölle vaaralliseksi luokitellusta tai ympäristölle vaaraa aiheuttavasta kemikaalista viimeistään 1 päivään syyskuuta 1993 mennessä.


68 §
Teollista käsittelyä ja varastointia koskeva lupa ja ilmoitus

Edellä 32 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitettua teollista käsittelyä ja varastointia koskevaa lupaa ei tarvitse hakea tai ilmoitusta tehdä sen, jolla on kysymyksessä olevaa toimintaa koskeva myrkkylaissa tarkoitettu myrkyn valmistuslupa tai palavista nesteistä annetussa asetuksessa (921/76) tarkoitettu lupa palavan nesteen valmistukseen, teknilliseen käyttöön, varastointiin tai käsittelyyn, tai jonka toiminta on mainitussa asetuksessa säädetyllä tavalla paloviranomaisen katsastuksessa hyväksytty.68 a §
Ympäristölle vaarallisen kemikaalin teollista käsittelyä ja varastointia koskeva lupa ja ilmoitus

Lain 32 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitettua ympäristölle vaarallisen kemikaalin teollista käsittelyä ja varastointia koskevaa lupaa ei tarvitse hakea tai ilmoitusta tehdä sen:

1) jolla on tämän lain voimaan tullessa 32 §:n, sellaisena kuin se oli 14 päivänä elokuuta 1989 annetussa laissa (744/89), mukainen lupa tai joka on tehnyt mainitussa pykälässä tarkoitetun ilmoituksen;

2) jolla on kysymyksessä olevaa toimintaa koskeva myrkkylaissa tarkoitettu myrkyn valmistuslupa;

3) jolla on palavista nesteistä annetussa asetuksessa tarkoitettu lupa palavan nesteen valmistukseen, teknilliseen käyttöön, varastointiin tai käsittelyyn; taikka

4) jonka toiminta on palavista nesteistä annetussa asetuksessa säädetyllä tavalla paloviranomaisen katsastuksessa hyväksytty.


Toiminnanharjoittajan, jolla ei ole 1 momentissa tarkoitettua lupaa tai hyväksymistä tai joka ei ole tehnyt 1 momentissa tarkoitettua ilmoitusta, tulee tehdä ennen tämän lain voimaantuloa aloitetusta 32 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitetusta teollisesta käsittelystä tai varastoinnista ilmoitus teknilliselle tarkastuskeskukselle tai sen piiritoimistolle 1 päivään tammikuuta 1994 mennessä.


Teknillinen tarkastuskeskus tai sen piiritoimisto voi määrätä ehtoja ja rajoituksia 1 ja 2 momentissa tarkoitetulle teolliselle käsittelylle ja varastoinnille, jos toiminnasta todetaan aiheutuvan merkittävää ympäristövahingonvaaraa.


68 b §
Vähäistä teollista käsittelyä ja varastointia koskeva ilmoitus

Edellä 32 §:n 3 momentissa tarkoitettua vähäistä teollista käsittelyä ja varastointia koskevaa ilmoitusta ei tarvitse tehdä sen:

1) jolla on kysymyksessä olevaa toimintaa koskeva myrkkylaissa tarkoitettu myrkyn valmistuslupa;

2) jolla on palavista nesteistä annetussa asetuksessa tarkoitettu lupa palavan nesteen valmistukseen, teknilliseen käyttöön, varastointiin tai käsittelyyn;

3) jonka toiminta on palavista nesteistä annetussa asetuksessa säädetyllä tavalla paloviranomaisen katsastuksessa hyväksytty; tai

4) joka on tehnyt 36 §:n, sellaisena kuin se oli 14 päivänä elokuuta 1989 annetussa laissa (744/89), mukaisen ilmoituksen.


Toiminnanharjoittajan, jolla ei ole 1 momentissa tarkoitettua lupaa tai hyväksymistä tai joka ei ole tehnyt ilmoitusta, tulee tehdä ennen tämän lain voimaantuloa aloitetusta 32 §:n 3 momentissa tarkoitetusta teollisesta käsittelystä ja varastoinnista ilmoitus kunnan kemikaalivalvontaviranomaiselle 1 päivään tammikuuta 1994 mennessä.


Kunnan kemikaalivalvontaviranomainen voi määrätä ehtoja ja rajoituksia 1 ja 2 momentissa tarkoitetulle vähäiselle teolliselle käsittelylle ja varastoinnille, jos toiminnasta todetaan aiheutuvan merkittävää terveys- tai ympäristövahingonvaaraa.Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 199 .

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.Naantalissa 26 päivänä kesäkuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Sosiaali- ja terveysministeri
Jorma Huuhtanen

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.