Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry esitykseen

Puutteelliset hakuehdot

HE 48/1992
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi leimaverolain muuttamisesta

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan leimaverolaista kumottaviksi sähkölaitoskiinteistön rekisteröimisestä suoritettavaa leimaveroa koskevat säännökset, muutettavaksi liikennelupaa koskeva säännös ja tarkistettavaksi mielenterveyslain mukaisessa valitusasiassa annetun päätöksen leimaverovapautta koskevan säännöksen sanamuoto. Lisäksi ehdotetaan, että korkeakouluopiskelijoiden opintotuesta annetussa laissa tarkoitettuja lainoja koskevat saamistodisteet olisivat leimaverosta vapaita.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun se on hyväksytty ja vahvistettu.


PERUSTELUT

1. Nykyinen tilanne ja ehdotetut muutokset

1.1. Liikennelupa

Leimaverolain 10 §:n Liikennelupaa koskevan nimikkeen 2 kohdan mukaan päätöksestä, jolla myönnetään lupa henkilötilausliikenneoikeuteen liitetyn henkilölinjaliikenteen harjoittamiseen, peritään 105 markkaa leimaveroa. Kun voimassa olevan lainsäädännön mukaan henkilötilausliikenneoikeuteen liitetyn henkilölinjaliikenteen harjoittamiseen ei enää myönnetä lupia, ehdotetaan säännös poistettavaksi lainkohdasta.

1.2. Sähkölaitoskiinteistön rekisteröinti

Leimaverolain 10 §:n Päätöstä, pöytäkirjanotetta tai muuta toimituskirjaa koskevan nimikkeen 7 kohdassa on säännökset leimaverosta, joka on suoritettava sähkölaitoskiinteistön rekisteröimisestä. Vuoden 1986 alusta voimaan tulleella yrityskiinnityslailla (634/84) kumottiin sähkölaitoskiinteistöistä annettu laki (936/48). Yrityskiinnityslain voimaantulosäännöksen mukaan kiinteistön rekisteröinti sähkölaitoskiinteistöksi ja tarpeiston rekisteröinti olivat voimassa viisi vuotta yrityskiinnityslain voimaantulosta. Kun tämä aika on kulunut, ehdotetaan leimaverolain 10 §:n Päätöstä, pöytäkirjanotetta ja muuta toimituskirjaa koskevan nimikkeen 7 kohta tarpeettomana kumottavaksi.

1.3. Mielenterveyslain mukaisessa valitusasiassa annettujen päätösten leimavero

Leimaverolain 12 §:n 1 momentin 56 kohdan mukaan leimaverosta vapaa on mielisairaslain 53 §:ssä tarkoitetussa valitusasiassa annettu päätös. Mielisairaslaki (187/52) on kumottu 1 päivänä tammikuuta 1991 voimaan tulleella mielenterveyslailla (1116/90). Myös tämän lain mukaan eräistä sairaalan lääkärin päätöksistä saadaan hakea muutosta valittamalla lääninoikeuteen tai sosiaali- ja terveyshallitukseen ja näiden antamista päätöksistä edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Tämän vuoksi ehdotetaan 12 §:n 1 momentin 56 kohdan sanamuoto tarkistettavaksi voimassa olevan lainsäädännön mukaiseksi.

1.4. Korkeakouluopiskelijoiden opintotuki

Leimaverolain 51 §:n mukaan muun muassa opintotukilaissa (28/72) tarkoitettuja lainoja koskevat velkakirjat ovat vapaat sekä saamistodisteita annettaessa että kiinnitystä haettaessa suoritettavasta leimaverosta. Korkeakouluopintoja harjoittaville myönnettävä opintotuki on uudistettu korkeakouluopiskelijoiden opintotuesta annetulla lailla (111/92). Laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1992. Kesäopintoja varten myönnettävään opintotukeen lakia sovelletaan jo 1 päivästä kesäkuuta 1992 lähtien. Keskiasteen oppilaitosten opiskelijoiden opintotuki myönnetään edelleen opintotukilain (28/72) mukaan. Myös korkeakouluopiskelijoiden opintotuesta annetun lain mukaan valtion takaama opintolaina on olennainen osa opintotukea. Tämän vuoksi ehdotetaan leimaverolain 51 §:n 1 momentissa olevaan leimaverosta vapaiden saamistodisteiden luetteloon lisättäväksi korkeakouluopiskelijoiden opintotuesta annetussa laissa tarkoitettuja lainoja koskevat saamistodisteet.

2. Esityksen taloudelliset vaikutukset

Korkeakouluopiskelijoiden opintotuesta annetun lain mukaisia lainoja on arvioitu myönnettävän noin 500 miljoonaa markkaa vuodessa. Jos näitä koskevista velkakirjoista olisi suoritettava leimaveroa, olisi leimaveron määrä 7,5 miljoonaa markkaa vuodessa.

3. Asian valmistelu

Lakiehdotus on valmisteltu virkatyönä.

4. Säätämisjärjestys

Koska lakiehdotuksessa ei ole kysymys uudesta tai lisätystä verosta, se olisi käsiteltävä valtiopäiväjärjestyksen 66 §:n mukaisessa säätämisjärjestyksessä.

5. Voimaantulo

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun se on hyväksytty ja vahvistettu.

Korkeakouluopiskelijoiden opintotuesta annettua lakia sovelletaan kesäopintoja varten myönnettävään opintotukeen jo 1 päivästä kesäkuuta 1992 lähtien. Jos laissa tarkoitettua lainaa koskevasta velkakirjasta on ennen tämän lain voimaantuloa maksettu leimavero, se palautettaisiin lainansaajalle lääninverovirastolle tehdystä hakemuksesta.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus:

Laki leimaverolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 6 päivänä elokuuta 1943 annetun leimaverolain (662/43) 10 §:n Päätöstä, pöytäkirjanotetta tai muuta toimituskirjaa koskevan nimikkeen 7 kohta, sellaisena kuin se on 20 päivänä joulukuuta 1991 annetussa laissa (1555/91) ja

muutetaan 10 §:n Liikennelupaa koskevan nimikkeen 2 kohta, 12 §:n 1 momentin 56 kohta ja 51 §:n 1 momentti,

sellaisina kuin ne ovat, 10 §:n Liikennelupaa koskevan nimikkeen 2 kohta mainitussa 20 päivänä joulukuuta 1991 annetussa laissa, 12 §:n 1 momentin 56 kohta 1 päivänä joulukuuta 1978 annetussa laissa (916/78) ja 51 §:n 1 momentti 30 päivänä huhtikuuta 1992 annetussa laissa (383/92), seuraavasti:


10 §

Seuraavat toimituskirjat tai viranomaiselle annettuun asiakirjaan merkityt lupatodistukset, mikäli ne eivät ole leimaverosta vapaat, on 6 ja 8 §:ssä säädetyn leiman sijasta varustettava leimalla seuraavin määrin:Liikennelupa:


2) henkilölinjaliikenteen harjoittamista varten luvan myöntäneen viranomaisen harkinnan mukaan vähintään 580 ja enintään 7 400 markkaa;12 §

Leimaverosta ovat vapaat toimituskirjat:

asioissa, jotka koskevat:

niin myös


56) mielenterveyslain (1116/90) 24 §:ssä tarkoitetussa valitusasiassa annettu päätös;51 §

Saamistodisteita annettaessa sekä kiinnitystä haettaessa suoritettavasta leimaverosta vapaa on saamistodiste, jota vastaan valtion varoista tai rahastoista annetaan laina taikka joka kunnalle, kunnalliselle rahastolle, talletuspankille, rahoitustoimintalaissa tarkoitetulle luottolaitokselle tai ulkomaisen luottolaitoksen Suomessa olevalle sivukonttorille annetaan lainasta, joka on myönnetty valtion varoista tai rahastoista saaduista varoista. Myös sellaista lainaa koskeva saamistodiste on leimaverosta vapaa, jonka talletuspankkien toiminnasta annetun lain (1268/90) 48 §:ssä tarkoitettu vakuusrahasto antaa vakuusrahastoon kuuluvalle pankille tai ulkomaisen luottolaitoksen sivukonttorille taikka jonka pankki tai ulkomaisen luottolaitoksen sivukonttori antaa vakuusrahastolleen tai osuuspankki Osuuspankkien Keskuspankki Oy:lle tai säästöpankki Säästöpankkien Keskus-Osake-Pankille. Niin ikään ovat leimaverosta vapaat saamistodisteet, jotka koskevat kansaneläkelaitoksen varoista asunnonrakennustoimintaa varten myönnettyjä lainoja, maaseutuelinkeinolain (1295/90) mukaan myönnettyjä lainoja, opintotukilaissa (28/72) tai korkeakouluopiskelijoiden opintotuesta annetussa laissa (111/92) tarkoitettuja lainoja taikka Kera Oy:n varoista myönnettyjä lainoja.
Tämä laki tulee voimaan päivänä1992.

Leimavero, joka ennen tämän lain voimaantuloa on maksettu korkeakouluopiskelijoiden opintotuesta annetussa laissa tarkoitettua opintolainaa koskevasta saamistodisteesta, palautetaan lainansaajalle lääninverovirastolle tehdystä hakemuksesta.Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Valtiovarainministeri
Iiro Viinanen

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.