Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Vesiylioikeus 7.7.1993 137/1993

Virka-apu - Ennalleen palauttaminen - Toimenpidekielto - Ojitus - Luvan tarve - Luvanhakuvelvollisuus

Taltio:137/1993
Diaarinumero:VY93/33
Antopäivä:7.7.1993
Luokitus:S:1.06.04.05 S:1.06.04.12

Ojitusyhtiö oli perannut aikaisemminkin perattua puroa koneellisesti
seurauksin, että puron alapuolisen joen vesi oli samentunut.
Perkaustoimet oli keskeytetty poliisiviranomaisen
kiellettyä niiden jatkamisen.

Vesioikeus oli katsonut, ettei perkauksesta ollut aiheutunut
vesilain 1 luvun 15 §:ssä tarkoitettuja seurauksia ja sen
vuoksi hylännyt ojitusyhtiöön kohdistetut ympäristönsuojelulautakunnan
sekä eräiden yhteisen vesialueiden osakkaiden ja
maanomistajien virka-apuhakemukset, joissa oli vaadittu, että
ojitusyhtiö velvoitetaan ennallistamaan peratut uomat tai hakemaan
vesioikeuden lupa jo tehdyille perkauksille, sekä että
ojitusyhtiötä kielletään toimeenpanemasta minkäänlaisia lisäperkauksia
ilman vesioikeuden lupaa.

Vesiylioikeus katsoi selvitetyksi, että jo toteutetuista perkauksista
alapuolisen joen vesi oli samentunut siinä määrin,
että siitä oli aiheutunut vesilain 1 luvun 15 §:ssä tarkoitettuja
vahingollisia muutoksia joen luonnonoloissa. Sen vuoksi
perkauksiin olisi tullut hakea vesioikeuden lupa. Sillä seikalla,
oliko puroa perattu aiemmin ja oliko se palautunut
luonnontilaan, ei vesilain 6 luvun 2 §:n mukaan ole merkitystä
perkausten luvanvaraisuutta arvioitaessa.

Vaatimus perattujen uomien ennallistamisesta kuitenkin hylättiin,
koska olosuhteiden säilyttämisestä ei aiheudu vahinkoa,
jota voitaisiin ennnallistamisella estää, vaan uomien ennalleen
palauttamisesta päinvastoin aiheutuisi lisävahinkoa. Asiassa
ei ollut ilmennyt muuta tarvetta luvan hakemiselle kuin
että vaatijoiden ilmoittamat vahingot tulisivat selvitetyiksi
ja kompensoiduiksi. Kun vahingonkärsijöillä oli vesilain 11
luvun 1 §:n 3 momentin ja 8 §:n 4 momentin mukaan oikeus saattaa
kysymys perkauksista aiheutuneiden vahinkojen korvaamisesta
tai kompensoimisesta eri hakemuksilla vesioikeuden ratkaistavaksi,
ei ollut oikeudellista tarvetta velvoittaa ojitusyhtiötä
panemaan vireille sitä koskevaa hakemusta.

Vesiylioikeus kielsi sakon uhalla ilman vesioikeuden lupaa
jatkamasta sellaisia kunnossapitotoimenpiteitä, joilla uomia
levennetään, syvennetään tai siirretään, koska oli ilmeistä,
että tällaisista toimenpiteistä aiheutuisi vesilain 1 luvun 15
§:ssä tarkoitettuja seurauksia. Tekemättömille toimenpiteille
ei voitu velvoittaa hakemaan lupaa, ellei töitä jatkettu.

Hankkeeseen kuulumattomia, muita mahdollisia kunnossapitotoimia
ei voitu etukäteen kieltää, eikä vesituomioistuimen
toimivaltaan kuulunut lainsäännöksiä yksityiskohtaisempi
luvanvaraisuuden määrittely etukäteen.

VesiL 1 luku 15 §
VesiL 6 luku 2 § 1 mom
VesiL 21 luku 3 §

KHO:n päätös T:2743, A:10.6.1994: Ei valituslupaa

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.