Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Vasa FD 18.4.2002 02/0199/1

Utlämning till annat nordiskt land - Annat förvaltningsprocessärende - Intressebevakare för rättegång - Luovuttaminen toiseen pohjoismaahan - Muu hallintolainkäytössä käsiteltävä asia - Edunvalvojan määrääminen oikeudenkäyntiä varten

Taltio:02/0199/1
Diaarinumero:00281/02/4600
Antopäivä:18.4.2002
Luokitus:--

Fråga om barn som hade omhändertagits i ett annat nordiskt land. Barnen var finska medborgare och även medborgare i den andra staten. Efter att modern avlidit bortförde fadern barnen, som var yngre än 12 år, till en ort i Finland. De utländska socialmyndigheterna ansökte om handräckning för att utlämna barnen till utlandet. Polischefen i ett finskt härad hänsköt ärendet till förvaltningsdomstolen enligt 5 § 2 momentet lagen om utlämning till Danmark, Island, Norge eller Sverige för verkställighet av beslut om vård eller behandling (nedan utlämningslagen).

Ärendet behandlades som ett annat förvaltningsprocessärende enligt 72 § förvaltningsprocesslagen.

Emedan det fanns en potentiell intressekonflikt mellan fadern och barnen förordnade förvaltningsdomstolen en intressebevakare för barnen för rättegången.

Vid bedömningen av ansökan om utlämning accepterade förvaltningsdomstolen de utländska myndigheternas bedömning om att barnen bör återföras till familjehemmet i utlandet. Förvaltningsdomstolen konstaterade att det var ostridigt att dessa beslut hade fattats av behöriga myndigheter och att dessa beslut var verkställbara i det andra nordiska landet. Förvaltningsdomstolen tog endast ställning till frågan om besluten är verkställbara i Finland. Enligt 3 § utlämningslagen förutsätter utlämning av finsk medborgare bland annat att det är mest ändamålsenligt att vården eller behandlingen beredes honom i den stat han skall utlämnas till. Med hänvisning till den utredning som erhållits samt förarbetena till 3 § utlämningslagen ansåg förvaltningsdomstolen att kriterierna för utlämning till denna del inte uppfylldes och förkastade ansökan.

Omröstning 2-1. Minoriteten ansåg med hänvisning till faderns situation att ansökan bör bifallas. Föredraganden ansåg i sin avvikande åsikt att faderns förmåga att fungera som fostrare bör utredas närmare. I övrigt förenade han sig med majoriteten.

Förvaltningsprocesslagen 19 a § och 72 §.
Lagen om utlämning till Danmark, Island, Norge eller Sverige för verkställighet av beslut om vård eller behandling (761/1970) 3 § och 5 § 2 mom.

Hallintolainkäyttölaki 19 a § ja 72 §.
Laki huoltoa tai hoitoa koskevan päätöksen täytäntöönpanoa varten tapahtuvasta luovuttamisesta Islantiin, Norjaan, Ruotsiin tai Tanskaan (761/1970) § 3 ja 5 § 2 mom.

RP 97/1970 s. 4.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.