Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Vaasan HAO 30.11.2023 1578/2023

Vesilaki - Vesilain 3 luvun 21 §:n 1 momentin 4 kohdan soveltamisala - Luvan muuttamisen edellytykset - Toistuva juoksutusmääräyksistä poikkeaminen - Pato

Taltio:1578/2023
Diaarinumero:20636/2021
Antopäivä:30.11.2023

Diaarinumero: 20636/2021
Taltionumero: 1578/2023
Antopäivä: 30.11.2023

Voimalaitospadon juoksutusmääräyksistä oli vuodesta 1980 alkaen poikettu vesilain 18 luvun 4 §:n niin sanotun vaarantorjuntapykälän nojalla yhteensä 12 kertaa tulvan tai kuivuuden takia. Aluehallintovirasto oli elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen hakemuksesta muuttanut voimalaitospadon vesitalouslupaa muun muassa lisäämällä lupaan määräyksiä poikkeusolojen juoksutuksista vesilain 3 luvun 21 §:n 1 momentin 4 kohdan (30.12.2013/1193) nojalla.

Voimayhtiö oli valittanut uusista lupamääräyksistä muun muassa sillä perusteella, että esitöiden (HE 87/2013 vp) perusteella kyseistä lainkohtaa voitiin soveltaa vain sellaisiin rakenteisiin, joilla vaikutetaan vedenkorkeuksiin tai virtaamiin sekä sellaisiin toimenpiteisiin, joita on mahdollista toteuttaa olemassa olevien lupamääräysten puitteissa. Lainkohtaa ei myöskään voitu soveltaa rakenteisiin, joille oli myönnetty vesitalouslupa ennen lain 30.12.2013/1193 voimaan tuloa eli 1.1.2014. Joka tapauksessa kyseisen vesistön tulvien aiheuttamat haitat eivät olleet laadultaan ja suuruusluokaltaan sellaisia, että luvan muuttamisen edellytykset olisivat täyttyneet. Lisätyt lupamääräykset vaikeuttivat vesivoiman tuotantoa.

Hallinto-oikeus katsoi, että vesilain 3 luvun 21 §:n 1 momentin soveltamisalaa ei sen sanamuodon perusteella ollut rajoitettu tietyntyyppisiin hankkeisiin, eikä tällaista ollut myöskään esitetty hallituksen esityksessä HE 87/2013 vp. Samassa esityksessä esitetty esimerkkiluettelo yleiselle edulle aiheutuvista vahingoista ei ollut tyhjentävä. Säännöksen soveltamisalaa ei siten tullut hallituksen esityksen perusteella rajoittaa vain säännöstelyhankkeisiin tai tietynlaisiin haittoihin. Vesilain 3 luvun 21 §:n 1 momentin 4 kohdan säätämisellä on hallituksen esityksen HE 87/2013 vp perusteella muun ohella pyritty siihen, että toistuvasti vesilain 18 luvun 4 §:ssä tarkoitettujen vaarantorjuntatoimien kohteena olleiden hankkeiden lupamääräyksiä muutettaisiin siten, että tarvittavat toimenpiteet voitaisiin suorittaa lupamääräysten puitteissa ilman erillisiä määräyksiä vaarantorjuntatoimista, minkä vuoksi olisi ristiriitaista rajata 3 luvun 21 §:n 1 momentin 4 kohdan soveltamisalaa niin, että sitä voitaisiin soveltaa vain säännöstelyhankkeisiin.

Hallituksen esityksestä HE 87/2013 vp ilmeni, että vesilain 3 luvun 21 §:n 1 momentin 4 kohdan säännös oli tarkoitettu sovellettavaksi myös ennen kyseisen lainkohdan voimaantuloa myönnettyihin lupiin. Vesilain 19 luvun 5 § mahdollisti vanhojen lupien lupamääräysten tarkistamisen vesilain 3 luvun 21 §:n mukaisesti. Nämä seikat huomioon ottaen hallinto-oikeus katsoi, että voimalaitoksen luvan muuttamista ei estänyt se, että voimalaitokselle oli myönnetty lupa ennen vesilain 3 luvun 21 §:n 1 momentin 4 kohdan voimaan tuloa 1.1.2014.

Ottaen huomioon lainsäätäjän tarkoitus, ei tulvien tai kuivuuden haittavaikutuksiin puuttumista turvautumalla toistuvasti vaarantorjuntapykälään voitu pitää riittävänä haittavaikutusten vähentämiseksi. Asiassa ei ollut tullut ilmi muutakaan keinoa, jolla haittavaikutuksia olisi voitu riittävästi vähentää. Ennalta arvioiden uusia lupamääräyksiä tultaisiin soveltamaan suhteellisen harvoin ja tilanteissa, joissa olisi muutoin sovellettu vaarantorjuntapykälää. Näin ollen ei voitu katsoa, että uudet määräykset olisivat sanottavasti vähentäneet hankkeesta saatavaa hyötyä.

Hallinto-oikeus katsoi, että edellytykset voimalaitoksen vesitalousluvan tarkistamiselle ja muuttamiselle vesilain 3 luvun 21 §:n 1 momentin 4 kohdan perusteella ovat olemassa ja hylkäsi vesivoimayhtiön valituksen.

Vesilaki 3 luku 21 §:n 1 mom. 4 kohta, 18 luku 4 § ja 19 luku 5 §

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.