Edilexissä on huoltokatko keskiviikkona 8.12.2021. Palvelussa on tilapäisiä häiriöitä kello 7.00-8.00 välisenä aikana. Pahoittelemme huoltokatkosta aiheutuvaa haittaa.

Edilexissä tehdään teknisiä huoltotöitä tiistaina 7.12.2021 klo 21.00 alkaen. Palvelun hakutoiminnot ovat pois käytöstä 8.12.2021 n. klo 02.00 asti. Pahoittelemme huoltokatkosta aiheutuvaa haittaa.

Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Vaasan HAO 19.08.2020 20/0380/4

Maatilatalouden verotus - Maataloutta harjoittava osakeyhtiö - Nettovarallisuus - Suoriteperusteella laadittu tase - Varallisuusarvo

Taltio:20/0380/4
Diaarinumero:01521/17/8104
Antopäivä:19.08.2020

Diaarinumero: 01521/17/8104
Taltionumero: 20/0380/4
Antopäivä: 19.8.2020

Maataloutta harjoittava X Oy oli valituksellaan hakenut muutosta yhtiön nettovarallisuuden laskentaan ja vaatinut, että yhtiön nettovarallisuus tuli vahvistaa verovuosille 2014 ja 2015 yhtiön veroilmoituksissa ilmoitettujen nettovarallisuusarvojen mukaisesti. Vaadittuihin nettovarallisuusarvoihin oli sisältynyt maatalouden kotieläinten ja rehujen arvo. X Oy oli esitetyn selvityksen mukaan vähentänyt rehujen ja kotieläinten hankintamenot vuosimenoina maatalouden tuloverotuksessa. X Oy:llä oli ollut verotettavia tuloja maatalouden lisäksi myös henkilökohtaisessa tulolähteessä.


Yhtiön nettovarallisuudesta oli poikettu verotusta toimitettaessa ja nettovarallisuudesta oli vähennetty yhtiön taseen vaihto-omaisuuteen kuuluvien rehujen ja kotieläinten arvo. Verotuksen oikaisulautakunta oli päätöksellään verovuoden 2014 osalta hylännyt yhtiön vaati-muksen nettovarallisuuden vahvistamisesta siten, että se sisältäisi myös rehujen ja kotieläinten arvon. Verohallinto oli päätöksellään vähentänyt rehujen ja kotieläinten arvon yhtiön nettovarallisuudesta myös verovuoden 2015 osalta. Päätösten perusteluissa todettiin, että yhtiön nettovarallisuudesta oli vähennetty maatalouden rehujen ja kotieläinten arvo, koska kyseiset erät oli vähennetty tulosvaikutteisesti vuosikuluina.


Hallinto-oikeus totesi päätöksessään, että maataloutta harjoittavan osakeyhtiön nettovarallisuus määritellään varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain 2 luvun säännösten mukaan. Luvun säännöksissä ei ole erityissäännöstä maataloutta harjoittavan osakeyhtiön varojen arvostamisesta. Varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain 3 §:n 7 momentin mukaan muuhun kuin elinkeinotoimintaan kuuluvat varat arvostetaan soveltuvin osin lain 3 §:ssä tarkoitetulla tavalla.


Varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain 3 §:n säännösten on katsottava ilmentävän kirjanpitosidonnaisuutta ja varojen arvostusperusteeksi on säädetty niiden hankintamenot ja verotuksessa poistamatta olevat arvot. Hallinto-oikeus totesi lisäksi, että asiassa on olennaista merkitystä sillä, että maatalouden rehujen ja kotieläinten hankintamenot voidaan maatilatalouden tuloverolain 6 §:n 1 momentin 2 ja 3 kohdan säännösten perusteella vähentää maatalouden tulosta laskettaessa maksuperusteisesti. Maatalouden tuloverotuksen maksuperusteisuuden vuoksi osakeyhtiön suoriteperusteella laaditussa taseessa voidaan esittää sellaisen vaihto-omaisuuden arvoa, joka on verotuksessa kassaperiaatteen perusteella kokonaan vähennetty.

Maataloutta harjoittavan osakeyhtiön nettovarallisuuden laskennassa noudatetaan soveltuvin osin samoja periaatteita kuin muidenkin osakeyhtiöiden osalta. Nettovarallisuuden määrittelyyn ei siten vaikuta se, että osakeyhtiön suoriteperusteinen tase eroaa kyseessä ole-vien omaisuuserien osalta verotuksessa poistamattomiin hankintamenoihin nähden eikä näiden eroavuuksien vuoksi maatalouden varoja voi verotuksessa arvostaa niiden kirjanpidollisten tasearvojen perusteella. Kun omaisuuden hankintameno vähennetään tuloverotuk-sessa, ei sillä ole enää varallisuusarvoa yhtiön nettovarallisuutta määritettäessä.

Edellä esitetyillä perusteilla hallinto-oikeus hylkäsi X Oy:n vaatimuksen nettovarallisuuden vahvistamisesta yhtiön veroilmoituksissa ilmoitettujen määrien mukaiseksi.

Verovuodet 2014 ja 2015.

Laki varojen arvostamisesta verotuksessa 2 ja 3 §

Maatilatalouden tuloverolaki 6 §

Vrt. Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös 8.2.2017 nro 17/0050/1

Päätös on lainvoimainen

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.