Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Vaasan HAO 17.04.2018 18/0140/1

Handlingsoffentlighet - Offentlig för allmänheten - Val av stadsdirektör - Headhunting - Avsaknad av samtycke till tjänst - Asiakirjajulkisuus - Yleisöjulkisuus - Kaupunginjohtajan valinta - Headhunting - Puuttuva suostumus virkaan

Taltio:18/0140/1
Diaarinumero:00430/16/1203
Antopäivä:17.04.2018

Diaarinumero: 00430/16/1203
Taltionumero: 18/0140/1
Antopäivä: 17.4.2018

Journalisten A hade begärt att få ta del av samtliga dokument som hänförde sig till processen att välja ny stadsdirektör i staden B. A hade också begärt att få uppgift om vilka personer som hade kontaktats.


Stadsdirektörens ersättare avslog begäran till den del den gällde namn på kontaktade personer som inte hade samtyckt till att väljas till stadsdirektör och inte heller hade gett samtycke till att deras namn lämnas ut. Konfidentiella referenser om övriga sökanden gavs inte heller ut. I beslutet hänvisades till 5 § 3 mom. 2 punkten, 24 § 1 mom. 29 punkten och 26 § 1 mom. 2 punkten i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (offentlighetslagen). A överklagade beslutet.


Förvaltningsdomstolen avslog besvären och konstaterade att den av staden anlitade rekryteringskonsulten hade tillställt staden ett sammandrag för de personer som hade samtyckt till att väljas till stadsdirektör samt även för några personer som inte hade samtyckt till att väljas till stadsdirektör. I handlingarna ingick även dokument som gällde dessa personer.


Förvaltningsdomstolen ansåg att den omständigheten att personerna i fråga under urvalsprocessen hade meddelat att de inte ger sitt samtycke till att väljas till stadsdirektör och således inte hade kunnat påverka stadens beslut i frågan, innebar att de handlingar som berörde dem och som hade lämnats in till staden var att jämföra med sådana i 5 § 3 mom. 3 punkten i offentlighetslagen avsedda handlingar som en myndighet har skaffat för intern användninng och därför inte omfattades av offentlighetslagen.


Av de dokument som gällde dem som hade samtyckt till att väljas till uppgiften, hade staden beslutat att inte ge ut det sammandrag som konsulten hade lämnat in till staden. Med beaktande av innehållet i sammandraget och dess bilagor ansåg förvaltningsdomstolen att dokumenten var sekretessbelagda myndighetshandlingar med stöd av 24 § 1 mom. 29 punkten i offentlighetslagen.


Föredraganden ansåg i sin avvikande åsikt att även om några personer under urvalsprocessens gång hade meddelat att de inte samtyckte till att väljas till stadsdirektör hade handlingarna lämnats in till staden i anslutning till urvalsbehandlingen och omfattades därför av offentlighetsprincipen enligt 9 § i offentlighetslagen.


Lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet 1 § 1 mom., 5 § 2 mom., 9 § 1 mom. och 24 § 1 mom 29 punkten.

HFD:s beslut 20.12.2019 L 6105: Förvaltningsdomstolens beslut ändras delvis. Årsbok HFD 2019:169.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.