Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Vaasan HAO 10.02.2015 15/0040/1

Ympäristölupa - Turvetuotanto - Hylätty lupahakemus - Hakemuksen muuttaminen muutoksenhakuasteessa - Hakemuksen muutoksen merkitys - Asian palauttaminen

Taltio:15/0040/1
Diaarinumero:00599/14/5115
Antopäivä:10.02.2015

Diaarinumero: 00599/14/5115
Taltionumero: 15/0040/1
Antopäivä: 10.02.2015

Aluehallintovirasto oli hylännyt turvetuotantoa koskevan ympäristöhakemuksen lohkon A osalta lähiasutukselle aiheutuvan pöly- ja meluhaitan vuoksi sekä muilta osin kuivatusvesien johtamisesta aiheutuvan alapuolisen vesistön merkittävän pilaantumisen tai sen vaaran ja virkistyskäyttöhaitan vuoksi.

Luvanhakija valitti päätöksestä ja esitti valituksessa muutoksia lupahakemukseen siten, että lohkosta A poistettiin asutusta lähimpänä oleva noin 20 hehtaarin alue ja että kuivatusvesien puhdistukseen käytettiin ympärivuotisen pintavalutuksen lisäksi ympärivuotista kemikaliointia. Lisäksi alueen pintavedet johdettaisiin lähimmän alajuoksulla sijaitsevan järven ohi.

Hallinto-oikeus katsoi, että aluehallintovirasto on sinänsä voinut hylätä sen käsiteltävänä olleen hakemuksen esittämillään perusteilla. Aluehallintoviraston päätös ei myöskään ole syntynyt virheellisessä järjestyksessä. Näin ollen asia olisi lähtökohtaisesti ratkaistava siten, että luvanhakijan valitus hylätään.

Lainsäädännössä ei kuitenkaan ole kielletty tuomioistuinta ottamasta huomioon valituksessa esitettyä hakemuksen muutosta.

Hallinto-oikeuden ratkaistavana on siten, onko aluehallintoviraston päätös valituksessa esitettyjen hakemuksen muutosten johdosta kumottava ja asia palautettava aluehallintovirastolle uutta käsittelyä varten.

Hallinto-oikeus katsoi, että luvanhakija oli esittänyt muutetun hankesuunnitelman, joka oli ennalta arvioiden toteuttamiskelpoinen ja jossa vastattiin alkuperäisen lupahakemuksen hylkäämisen perusteisiin. Toisaalta uusittu hankesuunnitelma ei muuttanut hanketta toiseksi. Aluehallintovirasto olisi voinut määrätä muutetun hankesuunnitelman mukaisia toimenpiteitä vesienkäsittelyn tehostamiseksi tai pyytää luvanhakijalta selvityksiä ympäristöhaittojen hallinnasta, mutta ei ollut tehnyt näin. Hakemuksen johdosta annettujen lausuntojen johdosta luvanhakijalla oli ollut syytä olettaa, että luvan myöntämisen edellytykset olivat sinänsä olemassa, vaikkakin rajoitetummin ja tiukemmilla lupamääräyksillä kuin mitä hakemuksessa oli esitetty.

Edellä esitetyillä perusteilla hallinto-oikeus kumosi aluehallintoviraston päätöksen ja palautti asian aluehallintovirastolle uutta käsittelyä varten kuitenkin siten, että valituksessa hakemuksen ulkopuolelle rajattu noin 20 hehtaarin alue ei ollut mukana uudessa käsittelyssä. Uudessa käsittelyssä oli otettava huomioon se, mitä aikaisemmassa aluehallintoviraston käsittelyssä ja hallinto-oikeudessa oli esitetty.

Sovelletut oikeusohjeet

Ympäristönsuojelulaki (4.2.2000/86) 41 § 1 mom ja 42 § 1 mom

Laki eräistä naapuruussuhteista 17 § 1 mom

Hallinto-oikeuslaki 3 §

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.