Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Vaasan HAO 21.1.2000 99/5012/4

Vesiasia - Jäteveden johtaminen - Teollisuus - Vaaralliset aineet - Elohopea - Kadmium - Jätteen läjitys ja varastointi - Luvan tarkistamisväli - Direktiivin tulkintavaikutus

Taltio:99/5012/4
Diaarinumero:00119/99/8110
Antopäivä:21.1.2000
Luokitus:S:1.06.04.09.03.03

Asiassa oli kysymys eräiden ympäristölle ja terveydelle vaarallisten
aineiden johtamisesta vesiin annetun valtioneuvoston
päätöksen (19.5.1994/363) 5 §:n ja sen myötä 10 §:n luvan
neljän vuoden tarkistamisvälin soveltamisesta energiantuotannossa
syntyvän, vähäisen määrän elohopeaa ja kadmiumia sisältävän
jätteen läjitykseen ja varastointiin sekä niistä syntyviin
suoto- ja valumavesiin.
VHaO katsoi, että hakijayhtiöiden energiantuotannossa käytettyä
polttoainetta, joka sisältää hivenaineena vähäisiä määriä
tuotantoprosessissa tarpeetonta elohopeaa ja kadmiumia, ei
voida pitää sellaisena elohopean ja kadmiumin yhdisteenä,
jonka tuotantoprosessissa käyttämisestä johtuvista päästöistä
säädetään valtioneuvoston päätöksen 5 §:ssä. VHaO katsoi
edelleen, että energiantuotannossa syntyvän, vähäisen määrän
elohopeaa ja kadmiumia sisältävän jätteen läjitystä ja varastointia,
jossa jätettä ei käsitellä, ei voida pitää säännöksessä
tarkoitettuna aineen käyttämisenä, kun säännöstä verrataan
myös valtioneuvoston päätöksen 9 ja 12 §:n säännöksiin
sekä päätöksen liitteisiin.
Vesiympäristön päästösääntelyn puitedirektiivin (76/464/ETY)
tytärdirektiivit koskevat vain elohopean ja kadmiumin ja niiden
yhdisteiden tuotantoa ja käyttöä teollisuusprosesseissa.
Koska puitedirektiivin edellytys ennakkolupamenettelystä ja
luvan määräaikaisuudesta voitiin ottaa huomioon vesilain luvanvaraisuutta
ja luvan ehtoja koskevien säännösten tulkinnassa
ja soveltamisessa, valtioneuvoston päätöksen 5 §:n laajentavalle
tulkinnalle ei ollut perustetta. Näin ollen mainittu
säännös ei tullut asiassa sovellettavaksi, vaan asiassa
sovellettiin ainoastaan vesilain säännöksiä.
Elohopea- ja kadmiumpäästöjen vähäinen määrä (1,7 æg/l elohopeaa
ja 5 æg/l kadmiumia) huomioon ottaen VHaO katsoi,
ettei luvan tarkistaminen lyhyin väliajoin ollut tarpeellista
ja hyväksyi vesiensuojelun kannalta riittäväksi hakijoiden
vaatimuksen mukaisesti, että seuraava tarkistamishakemus
jätetään noin kymmenen vuoden kuluttua VEO:n valituksenalaisesta
päätöksestä.
VesiL 10 luku 24 § 1 mom
VesiL 10 luku 24a §
VesiL 10 luku 24b 1
Vesiympäristön päästösääntelyn puitedirektiivi (76/464/ETY) 3 artikla

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.