Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Turun HAO 09.04.2018 18/0257/2

Yksityinen sosiaalipalvelu - Rekisteriin merkitseminen - Steiner-päiväkoti - Henkilöstön kelpoisuus - Steinerpedagoginen varhaiskasvattaja

Taltio:18/0257/2
Diaarinumero:01064/17/6199
Antopäivä:09.04.2018

Diaarinumero: 01064/17/6199
Taltionumero: 18/0257/2
Antopäivä: 9.4.2018

Asiassa oli kysymys siitä, täyttivätkö Snellman-korkeakoulussa steinerpedagogisen varhaiskasvattajan tutkinnon suorittaneet henkilöt kelpoisuusehdot, jotka yksityisten palvelujen antajien rekisteriin merkitseminen edellytti toimintayksikön vastuuhenkilöltä ja muulta henkilöstöltä. Kyseessä oli steinerpedagogiikkaan keskittyvä päiväkoti.

Aluehallintovirasto oli hylännyt hakemuksen merkitä palvelu kyseiseen rekisteriin. Päätöksen perustelujen mukaan toimintayksikön vastuuhenkilö X ei täytä kelpoisuusehtoja päiväkodin vastuuhenkilöksi, päiväkodin johtajaksi eikä lastentarhanopettajaksi. Kelpoisen henkilöstön määrä suhteessa päiväkodin asiakaspaikkoihin oli liian pieni.

Hallinto-oikeus hylkäsi aluehallintoviraston päätöksestä tehdyn valituksen ja katsoi aluehallintoviraston voineen päättää, ettei se merkitse ilmoitettua palvelua yksityisten palvelun tuottajien rekisteriin.

X, Y ja Z olivat valmistuneet Snellman-korkeakoulusta steinerpedagogisiksi varhaiskasvattajiksi vuosina 2007, 2008 ja 2014 eli sen jälkeen kun sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annettu laki (kelpoisuuslaki) oli ollut voimassa.

Kelpoisuuslain 7 §:n mukaan kelpoisuusvaatimuksena lastentarhanopettajan tehtäviin on vähintään kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, johon sisältyy lastentarhanopettajan koulutus, taikka sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, johon sisältyvät varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntautuneet opinnot sen laajuisina kuin valtioneuvoston asetuksella tarkemmin säädetään.

Kelpoisuuslain 8 §:n mukaan kelpoisuusvaatimuksena lähihoitajan tehtäviin on tehtävään soveltuva sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava tutkinto.

Kelpoisuuslain 10 §:n 3 momentin mukaan kelpoisuusvaatimuksena lasten päivähoidon ammatillisiin johtotehtäviin on 7 §:n mukainen kelpoisuus sekä riittävä johtamistaito.

Kelpoisuuslain 7 §:ssä oli siis yksiselitteisesti säädetty, että kelpoisuusvaatimuksena lastentarhanopettajan tehtäviin on vähintään pykälässä tarkemmin määritelty kasvatustieteen kandidaatin tutkinto taikka sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto. Steinerpedagoginen varhaiskasvattajan tutkinto ei ole tällainen tutkinto. Kyseistä tutkintoa ei voida myöskään pitää mainitun lain 8 §:ssä tarkoitettuna lähihoitajan tehtäviin soveltuvana sosiaali- ja terveysalan perustutkintona tai muuna vastaavana tutkintona. Laissa ei ole säännöstä, jonka nojalla steinerpäiväkotien henkilökunnan kelpoisuutta olisi arvioitava muista päiväkodeista poikkeavalla tavalla.

Steinerpedagogisen varhaiskasvattajan tutkinto ei siis tuottanut kelpoisuutta toimia lastentarhanopettajana, lastenhoitajana eikä päiväkodin vastuuhenkilönä.

Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista

(272/2005) 7 §, 8 § ja 10 § 3 mom

Laki yksityisistä sosiaalipalveluista 5 § 3 mom ja 27 § 1 mom

Varhaiskasvatuslaki 4 a § 1 mom, 5 § ja 16 § 1 mom
KHO:n päätös 2.10.2019 taltionumero 4457. KHO ei muuttanut hallinto-oikeuden päätöstä.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.