Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Turun HAO 19.12.2017 17/0763/2

Asiakirjajulkisuus - Asiakirja vai ei-asiakirja - Tiedelehdessä julkaistu artikkeli - Artikkelin julkaistua versiota edeltäneen aineiston luonne

Taltio:17/0763/2
Diaarinumero:01016/16/1203
Antopäivä:19.12.2017

Diaarinumero: 01016/16/1203
Taltionumero: 17/0763/2
Antopäivä: 19.12.2017

X:n asiakirjapyyntö liittyi Suomen Akatemian rahoittamaan ja valtakunnallisessa PET-keskuksessa (PET-keskus on Turun yliopiston, Åbo Akademin ja Turun yliopistollisen keskussairaalan yhteinen valtakunnallinen tutkimuskeskus) toteutettuun tutkimukseen, jonka tulokset julkaistiin vuonna 2015 tiedelehdessä ilmestyneessä artikkelissa. Tutkimuksen johtajana ja tutkimuksesta vastaavana lääkärinä oli ollut Turun yliopiston välittäjäainetutkimuksen professori, ja tutkimusta olivat suorittaneet Turun yliopiston, valtakunnallisen PET-keskuksen, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän ja Åbo Akademin tutkijat. Artikkelin olivat julkaisseet yhteisesti useat tutkijat, ja artikkeli oli sisältynyt vuonna 2015 Turun yliopistossa hyväksyttyyn väitöskirjaan. Väitöskirja oli tehty edellä mainitun Turun yliopiston professorin ohjauksessa.

Asiakirjapyynnön kohteina olivat artikkelin julkaistua versiota edeltäneiden käsikirjoitusversioiden kopiot, vertaisarvionnissa niistä annettujen lausuntojen kopiot sekä revisioitujen käsikirjoitusten yhteydessä lähetettyjen saatekirjeiden kopiot. Turun yliopisto ei ollut valituksenalaisella päätöksellään luovuttanut näitä X:lle ensisijaisesti siksi, etteivät kyseessä ole julkisuuuslain 5 §:ssä tarkoitetut viranomaisen asiakirjat.

Tiedelehden päätoimittaja oli X:n tietoon tulleessa sähköpostiviestissään kehottanut julkaisun vastaavaa kirjoittajaa joko kunnioittamaan X:n tietopyyntöä tai ilmoittamaan se Turun yliopiston asiasta vastuussa oleva taho, jonka kanssa tiedelehti voi keskustella kansainvälisen käytännön vastaiselta vaikuttavasta aineiston salauskäytännöstä. Hallinto-oikeus katsoi aineiston luonnetta arvioidessaan olennaiseksi sen, ettei yliopisto ollut väittänytkään, ettei X:n pyytämä aineisto ole sen hallussa. Ei voida olettaa, ettei se ole viranomaisen hallussa. X:n pyytämä aineisto koski lääketieteellistä tutkimusta. Tällainen tutkimus kuuluu yliopiston toimialaan ja sen saaman rahoituksen perusteisiin. Ei ole ilmennyt, ettei kukaan tutkimuksen tehneistä tutkijoista tai tutkimusryhmä toimi palvelussuhteessa yliopistoon. Näissä oloissa kyseessä ovat julkisuuslaissa tarkoitetut viranomaisen asiakirjat, ellei mikään julkisuuslain poikkeussäännös sovellu. Aineiston luonteesta saadun selvityksen perusteella oli arvioitavissa, ettei julkaistua edeltäneessä käsikirjoitusversiossa tai edeltäneissä käsikirjoitusversioissa ole ollut kyse ei-asiakirjoiksi määriteltävissä olevista tutkijan omaan käyttöön laadituista alustavista muistiinpanoista tai luonnoksista vaan lopullisesta asian käsittelyä varten annetusta aineistosta. Arvio on sama myös vertaisarviointilausuntojen ja saatekirjelmän tai saatekirjelmien osalta, eikä niiden ei-asiakirjaluonnetta voida oikeutetusti perustella niiden luottamuksellisuuteen viitaten. Käsikirjoitus, jonka lopullisen version julkaisua edeltäneestä aineistosta oli kyse, on valmis ja se on julkaistu. Koko pyydettyä aineistoa oli siis asiassa saadun selvityksen perusteella pidettävä julkisuuslain 5 §:n 2 momentissa tarkoitettuna viranomaisen asiakirjana, ja sitä koskeva tiedonsaantioikeus määräytyi sanotun lain perusteella. Hallinto-oikeus kumosi Turun yliopiston päätöksen ja palautti asian sinne uudelleen käsiteltäväksi.

Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 1 § 1 mom, 5 § 2 mom ja 3 mom 2 kohta sekä 9 § 1 mom

Äänestys 2 - 1

Vähemmistöön jäänyt jäsen olisi hylännyt valituksen ja perusteli asiaa seuraavasti:

Kyseessä olevan tiedelehdessä julkaistun artikkelin taustalla ollut tieteellinen tutkimus on tehty Turun yliopiston, Åbo Akademin ja Turun yliopistollisen keskussairaalan yhteisessä, valtakunnallisessa PET-keskuksessa, ja artikkelin ovat kirjoittaneet tutkimuksen tehneet tutkijat, jotka ovat myös vastanneet artikkelin sisällöstä. Turun yliopisto ei ole ollut kustannussopimuksen osapuoli eikä myöskään tieteellisen julkaisun kirjoittaja. Näin ollen artikkelin käsikirjoitusversiot ja niihin liittyvä kirjeenvaihto eivät ole sellaisia viranomaisten asiakirjoja, joihin julkisuuslaki soveltuu. Turun yliopiston päätöstä ei ole syytä muuttaa.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.